Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 25.10.2011

Dátum: 28.10.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_251011.pdf (1,66 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 25.10.2011 o 16:30 hod. v DK Ilava.

 

1.     Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov a ospravedlnil zástupkyňu primátora RNDr. Etelu Eglyovú za neúčasť na MsZ.

Následne preniesol program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1.       Otvorenie.

2.       Voľba návrhovej komisie.

3.       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.       Informácia z rokovania Rady ZMOS o financovaní miest a obcí Slovenska.

5.       Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

6.       Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2011 a vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava  k 30.09.2011.

7.       Stav na účelovom účte „komunálny odpad“ k 30.09.2011, jeho vývoj a návrh zvýšenia poplatkov za KO od 01.01.2012.

8.       Požiadavky Finančno-majetkovej komisie:

·                  Žiadosť fyzickej osoby Bc. Vladislava Minárika,

·                  Žiadosť fyzickej osoby p. Živčica Jozefa a manž. Jarmily,

·                  Aktualizovanú žiadosť fyzickej osoby p. Františka Kyzeka a manž. Marty,

·                  Žiadosť právnickej osoby TomDom, s. r. o.,

·     Žiadosť právnickej osoby Tatra Com – Ferro, spol. s r. o. so sídlom Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom o zmenu územného plánu mesta,

·                  Úprava daní z nehnuteľností od 01.01.2012,

·                  Zmeny rozpočtu.

9.       Požiadavky ostatných komisií.

10.   Dodatok č.1 k Štatútu Mesta Ilava.

11.   Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

12.   Požiadavky mestských výborov.

13.   Rôzne.

14.   Diskusia.

15.   Uznesenie.

16.   Záver.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

 

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesariková.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesariková), 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Jozef Toman, Ľudmila Hujová.

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ing. Jozef Toman, Ľudmila Hujová), 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

4.     Informácia z rokovania Rady ZMOS o financovaní miest a obcí Slovenska.

Primátorpredniesol list predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ing. Jozefa Dvonča, v ktorom požadujú zachovanie súčasného modelu financovania miest a obcí prostredníctvom dane z príjmu fyzických osôb. Doplnil, že sa zúčastnil na zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia (RZMOSP) aj na sneme ZMOS. Primátor predniesol problematiku financovania miest a obcí, oboznámil s ňou poslancov MsZ a občanov mesta Ilava. ZMOS je ochotné sa spolupodieľať na znižovaní výdavkov štátneho rozpočtu a zapojiť sa do šetrenia tým, že si mestá a obce nebudú nárokovať plnú výšku podielových daní a časť ponechajú v štátnom rozpočte.

Ďalej informoval, že parlament schválil novelu dani k nehnuteľnosti, ktorá upravuje, že daň  právnických osôb môže byť maximálne 10-krát vyššia ako daň fyzických osôb. Podpísaním novely prezidentom by boli mestá a obce nútené znížiť dane právnických osôb, čím by sa znížil príjem do rozpočtu, alebo zvýšiť dane fyzických osôb, teda občanov, aby nedošlo k ďalšiemu výpadku príjmov do rozpočtov miest a obcí. ZMOS chce požiadať prezidenta, aby novelu nepodpísal.

Primátor navrhol zaradenie bodu do časti A) Prerokovalo, B) Berie na vedomie a časti F) Súhlasí v znení:

Bod A11: „List predsedu ZMOS a problematiku alternatív zachovania podielových daní alebo prechodu na mix daní.“

Bod B1: „Informáciu z rokovania Rady ZMOS o financovaní miest a obcí Slovenska, ako aj list predsedu ZMOS a uznesenie z mimoriadneho snemu ZMOS.“

Bod F1: „S doterajšími aktivitami a stanoviskami ZMOS, ako aj so závermi a uznesením z mimoriadneho snemu ZMOS.“

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

5.     Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

Primátor informoval, že všetky body boli prerokované na porade poslancov a ospravedlnil hlavného kontrolóra Ing. Tichého za neúčasť na zastupiteľstve. Následne dal slovo prednostovi MsÚ Ing. Turcerovi, ktorý Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 5/2011 a 6/2011 predniesol. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Keďže neboli žiadne námietky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Ilave do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman).

6.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2011 a vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava  k 30.09.2011.

Primátor dal slovo Bc. Fúsekovi, referentovi rozpočtu, ktorý informoval o plnení rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2011. Bc. Fúsek predniesol konkrétne plnenie na bežnom, kapitálovom a finančnom rozpočte. Doplnil, že v prípade priaznivého vývoja v poslednom štvrťroku 2011 bude možné uhradiť časť splátok istín úverov z vlastných prostriedkov mesta. Tým sa naskytne možnosť ušetriť časť rezervného fondu v rozpočte 2011 a zapracovať ho do návrhu rozpočtu na rok 2012. Dodal, že ak súčet bežného a kapitálového rozpočtu bude k 31.12.2011 v plusových hodnotách, je možné z týchto finančných prostriedkov navýšiť rezervný fond na ďalšie roky, ktorý bude možné použiť na kapitálové akcie a havárie. Primátor dodal, že vyhodnotenie rozpočtu bolo prerokované na porade poslancov. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Primátor dal slovo Ing. Kočkárovi, riaditeľovi TSM Ilava. Ing. Kočkár informoval o rozdelení rozpočtu na rozpočtové a nerozpočtové strediská a o dosiahnutí zisku na všetkých strediskách. Dodal, že celkový  hospodársky výsledok za 1. až 3. štvrťrok 2011 z podnikateľskej aj hlavnej činnosti je zisk.

Primátorďalej informoval, že mesto žiadalo Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.) o úpravu  potokov na Sihoti. Keďže SVP, š. p. nemá finančné ani personálne kapacity, úpravou potokov boli poverené TSM Ilava. Dodal, že pracovníci TSM budú kompenzovaní formou odmien.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A2 a B3 z návrhu uznesenia.

Poslanci vyhodnotenia rozpočtov zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

7.     Stav na účelovom účte „komunálny odpad“ k 30.09.2011, jeho vývoj a návrh zvýšenia poplatkov za KO od 01.01.2012.

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia (FMO), ktorý informoval o vývoji na účelovom účte „komunálny odpad“. Informoval, že príjmová časť zahŕňa iba príjmy od právnických a fyzických osôb za vývoz odpadu a výdavková časť predstavuje náklady na vývoz odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku. Zdôraznil, že nie je možné čerpať finančné prostriedky z tohto účtu na iné účely. Tento účelový účet je predmetom auditu a tiež bol predmetom kontroly NKÚ. Ing. Slavík vysvetlil, že z dôvodu potreby nákupu nového vozidla na vývoz odpadu a očakávaného zvýšenia poplatkov za uloženie odpadu na skládku, bude nutné od 01.01.2012 zvýšiť poplatok za komunálny odpad (KO) na osobu o 10 %, aby mesto nemuselo dotovať tento účet z iných prostriedkov. Primátor doplnil, že tento problém bol prerokovaný na porade poslancov. V prípade schválenia navýšenia poplatku za KO bude na nasledujúcom MsZ predložené nové VZN o poplatkoch za KO.

Mgr. Jašureksa zaujímal, či mesto zriadi osobitný podúčet, na ktorom sa bude kumulovať 10%-né navýšenie poplatkov za KO. Ing. Slavík informoval, že podúčet, na ktorom by sa kumulovalo 10%-né navýšenie poplatkov zriadený nebude.

Mgr. Jašureksa zaujímal o vymáhanie pohľadávok za KO. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta Ilava, informovala, že návrhy na exekúcie na vymáhanie pohľadávok za rok 2008 boli podané v marci 2011 a vymáhanie pohľadávok za rok 2009 sa pripravuje. Primátor doplnil, že dlžníkov budeme najskôr vyzývať písomne a v prípade, že pohľadávky neuhradia, postúpia sa exekútorovi. Ďalej uviedol, že dlžníkom za KO a dane z nehnuteľností je aj NsP, ktorá má s mestom uzatvorené zmluvy o splácaní dlhu a tento splátkový kalendár nedodržiava. Dlh NsP sa zvyšuje, a preto mesto v budúcnosti plánuje zastaviť vývoz odpadu pre NsP.

Mgr. Jašurekvyjadril názor, že finančné prostriedky získané navýšením poplatku za KO je možné čerpať napríklad na prijatie nového zamestnanca na referát odpadu. Ing. Slavík zdôraznil, že  výdavková časť účelového účtu „komunálny odpad“ predstavuje len náklady na vývoz odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku a nie mzdové náklady zamestnancov referátu odpadu.

Ing. Slavíkinformoval, že má vypracovaný zoznam neplatičov za KO. Ing. Bagín navrhol aby neplatiči boli uverejnení na webovej stránke mesta v súlade so zákonom. JUDr. Jaďuďová citovala zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, podľa ktorého: “obec môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presahuje u fyzickej osoby 165,97 € a u právnickej osoby 1.659,70 €.“ Dodala, že dlžné sumy za KO sú nízke a z tohto dôvodu nemôžeme dlžníkov zverejniť. Ing. Bagín navrhol, aby sa zverejnili aspoň najväčší dlžníci. Primátor namietal, že najskôr dlžníkov písomne vyzveme na úhradu dlhu. Ing. Šupák sa zaujímal, či je DPH zahrnutá v poplatku za vývoz KO. Ing. Slavík informoval, že je to poplatok mestu, ktoré nie je platcom DPH a poplatok nezahŕňa DPH. Mgr. Jašurek navrhol doplnenie do uznesenia o koľko % sa zvyšuje poplatok za KO. Ing. Slavík predniesol bod E2 s navrhnutou zmenou.

Primátor vyzval k hlasovaniu za zvýšenie poplatku za KO o 10 % na osobu.

Poslanci boli 12 hlasmi za, 1 boli neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie:

 

Primátor dal slovo Ing. Slavíkovi, vedúcemu FMO. Ing. Slavík upozornil, že tieto žiadosti je treba podľa zákona schváliť 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Ing. Slavík postupne predniesol  prerokovávané záležitosti:

1.       Žiadosť fyzickej osoby Bc. Vladislava Minárika

Ing. Slavíkinformoval, že táto žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov. Doplnil, že Bc. Minárik užíva pozemok mesta a kúpna cena tohto pozemku bola stanovená na 5 €/m2.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A4.2 a C9 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili žiadosť 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

2.       Žiadosť fyzickej osoby p. Živčica Jozefa a manž. Jarmily

Ing. Slavíkinformoval, že ide o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom p. Živčica, z dôvodu zlepšenia prístupu na pozemok.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A4.3, C8 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili žiadosť 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

3.       Aktualizovanú žiadosť fyzickej osoby p. Františka Kyzeka a manž. Marty

Ing. Slavíkinformoval, že ide o odkúpenie pozemku mesta, ktorý žiadateľ užíva a kúpna cena tohto pozemku bola stanovená na 10 €/m2.

Primátorvyzval poslancov k diskusii k predloženej žiadosti.

Poslankyňa Hujová navrhla presunúť tento bod z časti C) Schvaľuje do časti B) Berie na vedomie z dôvodu chýbajúcej dokumentácie. Ing. Janušek, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia (OVaŽP), a Ing. Slavík sa vyjadrili, že vyzvú žiadateľa, aby dokumentáciu predložil. Primátor navrhol, aby sa žiadosť doriešila na decembrovom MsZ a táto žiadosť sa presunie z časti C) Schvaľuje do časti E) Ukladá.

Primátor vyzval k hlasovaniu za body A4.4 a E4 z návrhu uznesenia.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

4.       Žiadosť právnickej osoby TomDom, s. r. o.

Ing. Slavíkinformoval, že ide o žiadosť správcu bytového domu o úhradu nákladov na výmenu okien a radiátorov v byte č. 2, ktorého vlastníkom je Mesto Ilava. V súvislosti s ukončením nájomnej zmluvy mesto tento byt v budúcom roku odpredá.

Primátor vyzval k hlasovaniu za body A4.5 a D1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

5.       Žiadosť právnickej osoby TatraCom – Ferro, spol. s r. o. so sídlom Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom o zmenu územného plánu mesta

Ing. Slavíkdal slovo Ing. Januškovi, vedúcemu OVaŽP, ktorý informoval, že doplnená štúdia nedostatočne rieši napojenie územia na štátnu cestu I/61. Z tohto dôvodu je potrebné predložiť kladné vyjadrenia Slovenskej správy ciest, Bratislava a Okresného riaditeľstva policajného zboru, ODI, Trenčín. Preto navrhuje, aby sa žiadosť nezaradila do návrhu zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu mesta Ilava, pokiaľ nebude doriešená dopravná situácia.

Primátor predniesol body A4.1, B4 a bod E3 a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

6.       Úprava daní z nehnuteľností od 01.01.2012

Primátorinformoval, že bude potrebné sa rozhodnúť, či budeme uvažovať o navýšení dane z nehnuteľností. JUDr. Jaďuďová upresnila, že bola schválená novela zákona o miestnych daniach, ktorá ešte nie je podpísaná prezidentom SR. Ak ju prezident podpíše, bude potrebné upraviť sadzby daní a zosúladiť ich s touto novelou. Z tohto dôvodu navrhla zatiaľ sadzby dane ponechať. Mgr. Jašurek súhlasil s JUDr. Jaďuďovou. Vyjadril sa, že ak prezident podpíše zákon, bude treba znova meniť VZN, preto je lepšie počkať, kým sa to nevyrieši. Ing. Slavík navrhol, aby sa dodatok k VZN pripravil, a keď prezident novelu podpíše, dodatok už bude pripravený na schválenie.

Poslanci hlasovali za zaradenie bodu do časti A) Prerokovalo 12 hlasmi,1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

7.       Zmeny rozpočtu.

Ing. Slavík dal slovo Bc. Fúsekovi, referentovi rozpočtu, ktorý predniesol navrhované zmeny.

a)   Zníženie rozpočtu na položke 01116 632003 51000401 – Poštovné poplatky o sumu 550 € a zvýšenie rozpočtu na položke 0510 637027 59 – Odmeny na dohody o sumu 550 €.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C1 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

b)  Zníženie rozpočtu na položke 431 51 – Predaj akcií – DEXIA o sumu 34 275 € a zvýšenie rozpočtu na položke 451 51 – Predaj akcií – DEXIA o sumu 34 275 €.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C2 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

c)   Zníženie rozpočtu na položke 0510 635004 59000704 – Údržba nádob na KO o sumu 1 641€ a navýšenie rozpočtu na položke 0510 633004 59 – Nákup odpadových nádob o sumu 1 641€.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C3 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

d)  Zníženie rozpočtu na položke 0810 633006 65000501 – Kancelárske potreby – rekreačné a športové služby o sumu 65 € a navýšenie rozpočtu na položke 0810 631001 65 – Cestovné – tuzemské – rekreačné a športové služby o sumu 65 €.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C4 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

e)   Zvýšenie rozpočtu na položke 312001 74005705 – Transfer ŠR – odchodné ZŠ Ilava o sumu 1 583 €.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C5 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili zmenu rozpočtu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

f)   Zapracovanie schválených zmien rozpočtu predkladaných jednotlivými oddeleniami do rozpočtu mesta.

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod E1 z návrhu uznesenia.

Poslanci schválili tento bod 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

9.     Požiadavky ostatných komisií.

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

Sociálno-bytová komisia

Gabriela Šlesariková, predseda komisie, požiadala o upravenie bodu B6 návrhu uznesenia  a informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

Poslankyňa Šlesariková ďalej informovala o potravinovej pomoci. Tento projekt by sa mal zrealizovať v Ilave v novembri a občania budú včas informovaní o mieste a spôsobe poskytnutia pomoci.

Primátor navrhol aby bola táto informácia zahnutá do bodu B) Berie na vedomie ako bod č. 7.

Poslanci informáciu zobrali na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

Kultúrna komisia

Mgr. Miroslav Toman, člen komisie, informoval o Kultúrno-spoločenskom kalendári na rok 2012. Primátor dodal, že s kalendárom boli poslanci oboznámení na porade.

Poslanci Kultúrno-spoločenský kalendár zobrali na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman).

Komisia pre ŽP

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o požiadavke výboru zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2012 úpravu a výsadbu niektorých plôch pri frekventovaných chodníkoch.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, navrhla zaradiť do uznesenia správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zo škôl a školských zariadení.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o zaradení správ do časti A) Prerokovalo, B) Berie na vedomie a C) Schvaľuje.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za predložený návrh, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

10. Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala o potrebe vypracovať dodatok k štatútu, podľa ktorého mestský výbor Medňanská-Skala môže mať 5 alebo 7 členov.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman).

11. Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že od 01.09.2011 boli Ministerstvom školstva SR vydané nové finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Z tohto dôvodu bolo potrebné zosúladiť VZN s finančnými pásmami pre stravníkov ZŠ.

Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman).

12. Požiadavky mestských výborov.

MsV Medňanská – Skala

Ing. Vladimír Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru, o splnení všetkých požiadaviek adresovaných TSM Ilava.

MsV Kukučínova, SNP, Stred

Ľudmila Haasová, člen výboru, predniesla žiadosti výboru:stíšenie zvonkohry v čase pohrebu, oprava poklopov pri ZUŠ, orezanie stromov pri bytovke č. 691, atď. Ďalej sa zaujímala, kedy bude skolaudovaná tržnica. Primátor vyzval, aby sa Ing. Janušek vyjadril ku kolaudácii tržnice. Ing. Janušek upresnil, že na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť žiadosť o kolaudáciu, ktorú do dnešného dňa od Ing. Žaludka mesto neobdržalo.

Poslankyňa Haasová požiadala o vyjadrenie k bezdomovcom a ich umiestnenie počas zimy. Primátor prisľúbil, že túto problematiku prekonzultuje s Oddelením vnútornej správy a stanovisko poskytne.

 

MsV Sihoť

Ing. Jozef Toman, predseda výboru, informoval o ukončení rozkopávok na ulici Kpt. Nálepku    a nedostatočnej úprave chodníkov, ktorá pri odhŕňaní snehu môže spôsobovať problémy. Ing. Janušek informoval o vypracovaní projektu na rekonštrukciu chodníkov z MAS Vršatec, v rámci ktorej sa tieto chodníky zrekonštruujú. Táto rekonštrukcia by sa mala realizovať na budúci rok. Primátor doplnil, že žiadosť bola schválená a realizácia bola plánovaná na tento rok. Nakoľko nie je podpísaná zmluva s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá je riadiacim orgánom v rámci projektu, nemôžeme začať rekonštrukciu, pretože by došlo k porušeniu stanovených postupov. Primátor požiadal Ing. Tomana o vysvetlenie tejto situácie občanom.

Ing. Tomansa zaujímal o autovrakovisko na ulici J. L. Bellu a či prebieha jednanie s majiteľom vrakov. Primátor informoval, že problém je v riešení.

 

 

MsV NsP

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru, na ktorom sa prejednávali žiadostiach ILFES, s. r. o.  a TatraCom - Ferro, spol. s r. o.

Ďalej predniesol nasledovné podnety od občanov: prehrdzavené zberné nádoby na ulici Ľ. Štúra, zvetrané schodisko pri tlačiarni Ekonóm, hrdzavé zábradlie na lávke cez Porubský potok pri škvarovom ihrisku,  usadenie bezdomovcov v budove bývalej opravovne práčok pri Porubskom potoku a navrhol zapracovať požiadavky do rozpočtu.

 

MsV Klobušice

Poslanec Porubčan, predseda výboru, informoval o zasadnutiach výboru a dodal, že požiadavky sú zaznamenané v zápisoch.

13. Rôzne.

Prednostapožiadal poslancov, aby sa vyjadrili k zasielaniu pozvánok na porady poslancov a MsZ elektronickou formou. Poslanci sa zhodli, že v prípade plánovaných MsZ stačí zaslať pozvánku v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Navrhli, aby v prípade mimoriadnej porady a MsZ boli informovaní prostredníctvom e-mailu aj telefonicky.

14. Diskusia.

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Poslankyňa Hujová informovala o potrebe opraviť schodisko v MŠ Ilava, na základe podnetu inšpekcie.

Ing. Šupáksa zaujímal či je poplatok za hrobové miesto príjmom TSM Ilava a či zahŕňa DPH.

Ing. Kočkárvysvetlil, že je to príjem TSM Ilava a nakoľko TSM sú platcom DPH, zahŕňajú tieto poplatky  aj DPH. Ing. Slavík doplnil, že TSM Ilava od 01.01.2012 nebudú fakturovať mestu vývoz KO, v dôsledku čoho im klesne obrat z podnikateľskej činnosti. Z tohto dôvodu prestanú byť platcom DPH, a tým pádom aj poplatky za hrobové miesta budú bez DPH.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za ukončenie diskusie.

Za ukončenie diskusie poslanci hlasovali 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(RNDr. Etela Eglyová).

15. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 7/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 25.10.2011 o 16.30 hod. v DK Ilava prečítal poslanec Ing. Pavol Šupák.

Poslanci uznesenie 12 hlasmi schválili, 1 bol neprítomný (RNDr. Etela Eglyová).

16. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  27.10.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková    
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
Ing. Jozef Toman