Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 13.12.2011

Dátum: 16.12.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_131211.pdf (1,58 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 13.12.2011 o 16:30 hod. v DK Ilava.  

 

1.     Otvorenie a schválenie programu.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov a ospravedlnil poslanca Ing. Martina Batlu za neúčasť na MsZ.

Následne predniesol program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Poďakovanie pracovníkom, ktorí organizovali potravinovú pomoc občanom mesta.

5.     Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

6.     Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

7.     Správa o plnení požiadaviek MsV  v roku 2011.

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie:

·  Stanovenie limitu na vykonanie rozpočtových zmien pri účtovnej uzávierke za rok 2011,

·  Princíp financovania škôl,

·  Zmeny rozpočtu.

9.     Rozpočet na rok 2012 a výhľady na roky 2013 a 2014, programový rozpočet.

10. Rozpočet TSM Ilava.

11. Odpredaj časti pozemkov vyčlenených geometrickým plánom z parciel KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000,- m2 pri športovom areáli Sihoť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby zimného štadióna, a výpožička zvyšnej časti týchto pozemkov s právom stavby príslušenstva zimného štadiónu spoločnosti INFINITY TRUST, s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom.

12. Požiadavky ostatných komisií.

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

14. Požiadavky mestských výborov.

15. Plán porád a MsZ na rok 2012.

16. Rôzne:

·  Aktuálny stav refundácie poslednej platby za CMZ,

·  Stratégia použitia schváleného preklenovacieho úveru,

·  Čerpanie  mzdových prostriedkov volených zástupcov mesta.

17. Diskusia.

18. Uznesenie.

19. Záver.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesariková.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesariková), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, (Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

4.     Poďakovanie pracovníkom, ktorí organizovali potravinovú pomoc občanom mesta.

Primátorinformoval o poskytnutí potravinovej pomoci občanom  mesta Ilava a menovite poďakoval zamestnancom MsÚ a občanom mesta, ktorí sa podieľali na tejto pomoci. Následne vyzval k hlasovaniu za zaradenie tohto bodu do časti E) Ďakuje.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

5.     Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

 

Primátorinformoval, že Správa bola prerokovaná na porade poslancov a bola zverejnená aj na internete. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Ing. Tichý, hlavný kontrolór, informoval o plnení jednotlivých uznesení. Keďže neboli žiadne námietky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

6.     Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

Primátorinformoval, že plán bol prednesený na porade poslancov a vyzval prítomných do diskusie. Ing. Tichý informoval o plánovanej kontrolnej činnosti. Primátor vyzval k hlasovaniu za zapracovanie plánu práce do uznesenia v časti A) Prerokovalo, B) Berie na vedomie a C) Schvaľuje.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

7.     Správa o plnení požiadaviek MsV v roku 2011.

 

Primátorinformoval, že správa bola prerokovaná na porade poslancov a materiál je zverejnený na internete. Následne vyzval prítomných do diskusie. Ing. Tichý informoval o finančnej náročnosti niektorých požiadaviek a o ich zaradení do rozpočtu na rok 2012. Dodal, že požiadavky budú postupne dopracovávané. Poslanec Mgr. Jašurek sa zaujímal o rekonštrukciu ihriska na ulici Ľ. Štúra. Ing. Tichý informoval, že rekonštrukcia ihriska bola prerokovaná na porade vedúcich a je zahrnutá v úlohách uložených na tejto porade, a z tohto dôvodu ju považoval za vybavenú. Prisľúbil, že to ešte preverí. Mgr. Jašurek sa zaujímal o splnenie ďalšej úlohy – oprava zábradlia cez Porubský potok. Uviedol, že podľa správy je táto úloha tiež splnená, ale k oprave zábradlia podľa jeho slov nedošlo. Mgr. Jašurek sa vyjadril, že správa je spochybniteľná, pretože niektoré úlohy nie sú splnené a v správe sa uvádza, že splnené sú. Primátor prisľúbil, že splnenie úloh sa ešte preverí. Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za zaradenie správy do časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 1 sa zdržal hlasovania (Mgr. Milan Jašurek), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie:

 

Primátor vyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majtekového oddelenia (FMO), a Bc. Fúseka, referenta rozpočtu mesta, aby predniesli požiadavky.

1.       Stanovenie limitu na vykonanie rozpočtových zmien pri účtovnej uzávierke za rok 2011.

Ing. Slavík predniesol bod H3 z návrhu uznesenia a navrhol, aby sa do textu doplnilo „za rok 2011“. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za prvú časť bodu A4 a bod H3 s doplňujúcim návrhom Ing. Slavíka.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

2.       Ing. Slavík informoval, že Mesto Ilava nepožiada VÚB, a. s. o čerpanie úveru. Predniesol body A15 a B3 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval prítomných do diskusie. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Následne Ing. Slavík preniesol bod H1. Primátor doplnil, že tento úver poslanci schválili na septembrovom MsZ z dôvodu zaistenia finančných prostriedkov na konci roka 2011. Informoval, že Mesto Ilava pouzatvára všetky účty bez potreby čerpať tento úver. Dodal, že v nasledujúcich 2 týždňoch čakáme úhradu za rekonštrukciu CMZ. Následne primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za body A15, B3 a H1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

3.       Ing. Slavík vyzval Bc. Fúseka, aby informoval o zmenách rozpočtu, ktoré sú zahrnuté v bode A6. Bc. Fúsek predniesol bod C1 z návrhu uznesenia. Dodal, že táto zmena bola prerokovaná na porade poslancov a Finančno-majetkovej komisii. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C1.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

4.       Bc. Fúsekpredniesol bod C2 z návrhu uznesenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C2.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

5.       Bc. Fúsekpredniesol bod C3 z návrhu uznesenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C3.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

6.       Bc. Fúsekpredniesol bod C4 z návrhu uznesenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C4.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

7.       Bc. Fúsekpredniesol bod C5 z návrhu uznesenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C5.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

8.       Bc. Fúsekpredniesol bod C6 z návrhu uznesenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C6.

Poslanci 11 hlasmi zmenu schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

9.       Primátorvyzval poslancov k hlasovaniu za body A6 a F1 z návrhu uznesenia súvisiace so zmenami rozpočtu za rok 2011.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

10.   Ing. Slavík informoval o návrhu rozpočtu na rok 2012. Na porade sa poslanci dohodli, aby sa pripravovaný rozpočet schválil na prvom zastupiteľstve v roku 2012. Od 01.01.2012 bude Mesto Ilava hospodáriť v rámci rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2012. V tomto režime Mesto Ilava nesmie čerpať viac ako 1/12 výdavkov rozpočtu Mesta Ilava roku 2011. Následne predniesol body A5, A7, B1, D1 a F5 z návrhu uznesenia. Primátor navrhol aby sa do bodov B1, D1 a F5 doplnil aj návrh rozpočtu TSM Ilava na roky 2012-2014. Primátor dodal, že rozpočet je pripravený a v januári bude doplnený a predložený na schválenie. Následne vyzval prítomných do diskusie. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

11.   Ing. Slavík predniesol bod C7 o financovaní rozpočtových organizácií Mesta Ilava od 01.01.2012. Informoval o čerpaní finančných prostriedkov z podielových daní na rozpočtové organizácie, opatrovateľskú službu a prevádzku mesta. Následne preniesol bod F3 o uložení povinnosti riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácii mesta predkladať primátorovi výsledky hospodárenia a F4 o doriešení financovania rozpočtových a príspevkovej organizácie mesta. Primátor vyzval k hlasovaniu za druhú časť bodu A4 a body C7, F3 a F4.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

12.   Ing. Slavík informoval o potrebe zmeny textu bodu č. C8 Uznesenia č. 05/2011 zo zasadnutia MsZ v Ilave zo dňa 23.08.2011. Vysvetlil, že Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. má záujem odkúpiť prípojku NN ku garážam na ulici Moyzesovej v Ilave a z tohto dôvodu je potrebné zmeniť text bodu č. C8. Následne predniesol bod C15 o zmene textu z návrhu uznesenia. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A18 a C15.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

13.   Ing. Slavíkinformoval o odpredaji pozemku v Iliavčanskej doline. Upresnil, že odpredaj sa uskutoční v januári 2012 a teraz schvaľujú len formu odpredaja obchodnou verejnou súťažou. Primátor navrhol, aby tento bod prerokovali najskôr na Finančno-majetkovej komisii a na porade poslancov keď bude k dispozícii znalecký posudok. Ing. Slavík dodal, že formou obchodnej verejnej súťaže nie je možné predať pozemok za cenu nižšiu ako je stanovená v znaleckom posudku, ktorý bude predložený v januári 2012. Poslanec Mgr. Jašurek sa vyjadril, že by bolo vhodné preložiť tento bod na január. Poslanec Ing. Bagín súhlasil s odložením. Primátor navrhol, aby tento bod zostal v časti A) Prerokovalo ako bod A19 a presunul sa z časti C) Schvaľuje do časti F) Ukladá ako bod F7 v znení:

„Pripraviť odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – C parc. č. 1887/3, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, obchodnou verejnou súťažou.“ Následne vyzval k hlasovaniu za tieto body A19 a F7.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi,2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

14.   Ing. Slavík informoval o ukončení zmluvy s nájomcom bytu v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve mesta a o možnosti tento byt odpredať. Mgr. Jašurek, ako predseda Finančo-majetkovej komisie (FMK), odporučil body A20 a C16 schváliť, nakoľko boli prerokované na FMK aj na porade. Primátor predniesol tieto body a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi,2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

15.   Ing. Slavík informoval o žiadosti základnej školy v Ilave o prenájom PC učebne na vzdelávacie účely a predniesol body A21, C12  z návrhu uznesenia. Dodal, že tieto body boli prerokované na porade poslancov. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi,2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

16.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti právnickej osoby PUBS&GAMES o zmenu prevádzkovej doby. Informoval o prevádzkovej dobe podľa VZN a o rozpore žiadosti s VZN. Poslankyňa Hujová bola proti predĺženiu prevádzkovej doby. Poslanec Mgr. Jašurek upresnil, že ide o zmenu otváracej aj zatváracej doby a navrhol, aby sa posunula otváracia doba od 8.00 hod. a zatváracia doba zostala o 04.00 hod. Navrhol, aby sa tento bod rozdelil na 2 časti a schvaľoval sa každý zvlášť. Poslanec Ing. Bagín navrhol, aby sa prevádzková doba nemenila. Primátor navrhol hlasovať za žiadosť ako bola predložená a vyzval k hlasovaniu za schválenie žiadosti.

Poslanci hlasovali proti 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Žiadosť bola zaradená do časti D) Neschvaľuje ako bod D2.

17.   JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, predložila žiadosť pána Šlesarika o pôžičku  vo výške 700 € z dôvodu straty práce a potreby úhrady nájmu za mesiace november 2011, december 2011 a január 2012. Informovala o vzniku nového zamestnaneckého pomeru dňom 14.12.2011. Pán Šlesarik predložil novú pracovnú zmluvu v deň konania MsZ, a preto táto žiadosť nebola prerokovaná na porade poslancov. Pán Šlesarik navrhol splácanie pôžičky v mesačných splátkach po 100 € počnúc dňom 25.01.2012. V prípade nesplácania pôžičky je tento záväzok zabezpečený zrážkami zo mzdy u jeho zamestnávateľa. Poslanec Mgr. Jašurek sa zaujímal o dobu, na ktorú je pracovný pomer uzatvorený. JUDr. Jaďuďová informovala, že pracovný pomer má uzatvorený do 13.06.2012, to znamená, že poslednú splátku uhradí v mesiaci júl 2012 zo mzdy vyplatenej za mesiac jún 2012. Mgr. Jašurek navrhol, aby sa zaručil ručiteľom. JUDr. Jaďuďová nemala voči ručiteľovi výhrady. Ing. Tichý, hlavný kontrolór mesta, sa vyjadril, že je potrebné preveriť, či mesto môže poskytnúť pôžičku súkromnej osobe. JUDr. Jaďuďová informovala, že podľa VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava podľa Čl. 10, ods. 3, písm. b) „Mestské zastupiteľstvo vždy schvaľuje prijatie a poskytnutie úveru alebo pôžičky“, teda zásady hospodárenia takúto pôžičku nevylučujú. Poslanec Ing. Bagín navrhol, aby sa vyjadrila sociálno-bytová komisia a navrhol zakomponovať do zmluvy ručiteľa. Primátor zdôraznil, že o poskytnutí pôžičky musia rozhodnúť dnes, pretože zajtra je posledný termín, kedy musí uhradiť nájom. Poslankyňa Šlesariková, ako predseda sociálno-bytovej komisie, informovala, že sociálno-bytová komisia nemá v rozpočte vyčlenené  prostriedky na takého účely. Poslankyňa Hujová navrhla, aby sa dočasne presťahoval na mestský byt do Dubnice nad Váhom. Primátor sa vyjadril, že pozná situáciu a neodporučil tento návrh. Poslanec Mgr. Jašurek navrhol, aby sa pôžička schválila pod podmienkou zabezpečenia ručiteľa. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, sa vyjadrila, že by sme mu mali pomôcť a že prejavil snahu tým, že si našiel prácu. Primátor dodal, že vyhovenie tejto žiadosti má aj svoje riziká. Nakoľko neboli už žiadne pripomienky, vyzval poslancov k hlasovaniu za body A23 a C18.

Poslanci pôžičku schválili 6 hlasmi, proti bol 1 poslanec (Ing. Jozef Toman), 4 sa hlasovania zdržali (Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová, Mgr. Milan Jašurek a Milan Porubčan), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

9.     Rozpočet na rok 2012 a výhľady na roky 2013 a 2014, programový rozpočet.

Viď bod č. 8.10 tejto zápisnice.

 

 

10. Rozpočet TSM Ilava.

 

Viď bod č. 8.10 tejto zápisnice.

11. Odpredaj časti pozemkov vyčlenených geometrickým plánom z parciel KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000,- m2 pri športovom areáli Sihoť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby zimného štadióna, a výpožička zvyšnej časti týchto pozemkov s právom stavby príslušenstva zimného štadiónu spoločnosti INFINITY TRUST, s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom.

 

Primátorpredniesol bod A8 z návrhu uznesenia, týkajúci sa odpredaja a výpožičky pozemkov za účelom výstavby zimného štadiónu. Informoval o priebehu rokovaní s firmou INFINITY TRUST, s. r. o. Výsledkom týchto rokovaní sú podmienky uvedené v predloženom zámere, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Vyzval JUDr. Jaďuďovú, aby predniesla tento zámer a bod C9 z návrhu uznesenia. Následne vyzval poslanca Mgr. Jašurka, aby predniesol doplňujúci návrh k odpredaju a výpožičke časti pozemkov. Primátor zdôraznil, že je potrebné doplniť túto informáciu do uznesenia, aby bolo zrejmé, že mesto sa nebude finančne podieľať na výstavbe a budúcej prevádzke zimného štadiónu. Poukázal na prínos pre mesto Ilava z realizácie uvedeného zámeru vo forme vybudovania prístupovej cesty a parkovacích plôch investorom, ktoré zostanú v majetku mesta, ako aj prísľub investora vybagrovať jamu pre vybudovanie náhradného umelo-trávnatého ihriska. Poslanec Ing. Šupák uviedol, že ako člen výboru MFK požiadal o výstavbu náhradného ihriska a investor prisľúbil len vybagrovanie jamy. Žiadal poslancov o podporu pre presadenie návrhu na výstavbu náhradného ihriska v bode F6. Primátor dodal, že celý budúci rok bude ešte futbalové ihrisko k dispozícii a bude priestor na doriešenie financovania náhradného ihriska. Vyzval poslancov k diskusii o návrhu Ing. Šupáka. Poslanec Mgr. Jašurek sa vyjadril, že požiadavka Ing. Šupáka je opodstatnená.

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh Ing. Šupáka v bode F6.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Následne primátor vyzval k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh Mgr. Jašurka  v bode C8.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Primátor zahájil diskusiu k bodu C9. Poslanec Ing. Bajzík navrhol nahradiť v bodoch C9 a C9.1.1. slovo „vyčlenených“ textom „ktoré budú vyčlenené“.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Primátor vyzval k hlasovaniu o bodoch A8, C9 so zapracovanými pripomienkami Ing. Bajzíka a H2.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

12. Požiadavky ostatných komisií.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

Poslankyňa Gabriela Šlesariková, predseda komisie, predniesla žiadosť p. Ondrejičkovej o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu o 1 rok. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za body A9 a C10.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Poslankyňa Šlesariková ďalej informovala o dávkach v hmotnej núdzi vo výške 940 €, ktoré odporučila sociálno-bytová komisia vyplatiť. Primátor predniesol bod B2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Kultúrna komisia

RNDr. Etela Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie, o príprave kultúrno-spoločenského kalendára a o realizovaných a pripravovaných  akciách. Primátor informoval o služobnej ceste do Gyoru za účelom prípravy osláv 120. výročia úmrtia Gábora Bárossa, ktoré by sa mali konať budúci rok.

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Poslankyňa ĽudmilaHujová, predseda komisie, informovala o odovzdaní požiadaviek na MsÚ.

 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

 

JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, informovala o potrebe zosúladenia jednotlivých ustanovení pôvodného VZN s príslušnými právnymi predpismi, ako aj z dôvodu navýšenia sadzby poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 10 % na základe uznesenia z posledného MsZ v Ilave. Podľa tohto VZN sa budú od 01.01.2012 spoplatňovať smetné nádoby. Nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A11 a C11.

Poslanci 11 hlasmi VZN schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

14. Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Iliavka

Ing. Anton Bajzík, predseda výboru, informoval, že úlohy sa plnia v spolupráci s TSM Ilava a informoval o oreze stromov okolo cesty. Dodal, že ostatné požiadavky sa doriešia v januári.

MsV Medňanská – Skala

Ing. Vladimír Bagín, predseda výboru, informoval o odovzdaní požiadaviek na MsÚ a zapracovaní požiadaviek do rozpočtu na rok 2012.

 

MsV Kukučínova, SNP, Stred

Poslankyňa Ľudmila Hujová, predseda výboru, informovala o komunikácii s Ing. Jesenským ohľadom zrušených zastávok rýchlikov v Ilave a žiadala o stretnutie so starostami z okolia z dôvodu zapracovania pripomienok do nového grafikonu. Primátor informoval o komunikácii s Ing. Jesenským. Vysvetlil, že zrušenie zastávok súvisí s rekonštrukciou železníc. Navrhol, aby Ing. Jesenský naformuloval požiadavky, aby mohol osloviť starostov a železnice. Ďalej informoval, že komunikoval so železnicami ohľadom zachovania zastávok rýchlikov v Ilave. Poslankyňa Hujová navrhla zaradiť do časti F) Ukladá rokovanie so starostami okolitých obcí a so železnicami s cieľom obnoviť grafikon osobnej železničnej prepravy platný do 10.12.2011. Primátor vyzval k hlasovaniu za návrh poslankyne Hujovej.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

MsV Sihoť

Ing. Jozef Toman, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a predniesol požiadavky:

-           upozorniť majiteľov nákladných vozidiel, aby neparkovali na novovybudovanom chodníku. Primátor informoval, že upozornil majiteľa nákladného auta a majiteľ prisľúbil nápravu. Ing. Toman požiadal o písomné upozornenie.

-           rezervovať finančné prostriedky v rozpočte na rok 2012 na jednosmerné zokruhovanie časti Sihoť. Ing. Janušek, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, informoval, že finančné prostriedky sú obmedzené, ale tomuto návrhu je naklonený. Dodal, že je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektu, zakúpenie značiek atď.

-           Ing. Tomanupozornil na termín vypracovania protipovodňového plánu záchranných prác v decembri 2011.

MsV NsP

Mgr. Milan Jašurek, predseda výboru, sa zaujímal o návrh riešenia dopravnej situácie pri NsP v súvislosti so zámerom firmy Tatra Com-Ferro, spol. s r. o. Ing. Janušek sa vyjadril, že nebol vydaný súhlas správcu cesty s návrhom riešenia.

MsV Klobušice

Poslanec Milan Porubčan, predseda výboru, informoval o predložení požiadaviek výboru na MsÚ.

 

15. Plán porád a MsZ na rok 2012.

 

Primátor informoval o prerokovaní plánu na porade poslancov a o zapracovaní zmien. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, vyzval k hlasovaniu za body A13 a C19 z návrhu uznesnenia.

Poslanci 11 hlasmi plán odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

 

16. Rôzne.

1.       Stratégia použitia schváleného preklenovacieho úveru.

Viď bod č. 8.2.

2.       Aktuálny stav refundácie poslednej platby za CMZ.

Ing. Janušek , vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, informoval o podaní záverečnej žiadosti o platbu na SO/RO pre ROP. Upresnil, že žiadosť bola prijatá, bola vykonaná kontrola na mieste zo strany SO/RO a čakáme na refundáciu finančných prostriedkov z Ministerstva financií  SR. Primátor informoval, že došlo k vzniku neoprávneného výdavku z dôvodu zmeny sadzby DPH. Nakoľko spolupráca so SO/RO pre ROP so sídlom v priestoroch TSK bola najlepšia v porovnaní s inými riadiacimi orgánmi na ostatných projektoch, navrhol, aby v časti E) Ďakuje bolo zaradené poďakovanie SO/RO. Primátor vyzval k hlasovaniu za body A14, B4, B5 a E2.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

3.       Čerpanie  mzdových prostriedkov volených zástupcov mesta.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ, informoval, že prostriedky na odmeňovanie volených zástupcov mesta neboli dočerpané a predložil návrh na výšku odmien jednotlivým poslancom a hlavnému kontrolórovi v rámci nedočerpaného limitu tak, ako bol  predbežne odkonzultovaný na porade poslancov pred MsZ. Poslanec Ing. Šupák navrhol, aby sa tieto finančné prostriedky poskytli školským zariadeniam, zároveň však dodal, že tento návrh na porade poslancov nebol priechodný. Nakoniec oznámil prítomným že svoju odmenu odovzdá ako sponzorský dar Základnej umeleckej škole. Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za bod C14.

Poslanci 10 hlasmi odmeny odsúhlasili, 1 bol proti (Ing. Anton Bajzík), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

4.       Ďalším bodom bolo vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Tichému. Poslanec Mgr. Jašurek navrhol vynechať z bodu C13 text „za dôslednú kontrolnú činnosť“. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, navrhla vynechať iba slovo „dôslednú“.

Primátor vyzval k hlasovaniu za návrh Mgr. Jašurka.

Poslanci hlasovali 4 hlasmi za,6 boli proti (Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová, RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman), 1 sa zdržal hlasovania (Ludmila Haasová), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Následne primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh RNDr. Eglyovej.

Poslanci hlasovali 6 hlasmi za,3 boli proti (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín, Milan Porubčan), 2 sa zdržali hlasovania (Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová), 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, primátor vyzval k hlasovaniu za body A16, C13 a F2.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

5.       Primátor predniesol body A17 a G1 z návrhu uznesenia súvisiace so zrušením členstva Ing. Vanka v Komisii pre prešetrovanie sťažností na základe jeho vlastnej žiadosti. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za uvedené body.

Poslanci 11 hlasmi body odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

17. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Poslanec Ing. Bajzík navrhol, aby sa do zmluvy o pôžičke pre pána Šlesarika zapracovala úhrada priamo na číslo účtu prenajímateľa bytu. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta,  vysvetlila, že v zmluve je stanovený účel, na ktorý sa majú tieto prostriedky použiť. S možnosťou priamej úhrady finančných prostriedkov z pôžičky na účet prenajímateľa spoločnosť HERMES GROUP, s. r. o . nesúhlasila. Poslankyňa Ing. Gašparová navrhla, aby sa pri úhrade nájomného z poskytnutej pôžičky zúčastnila pracovníčka mesta. Primátor súhlasil.

Poslanec Ing. Toman žiadal o objasnenie situácie s vývozom odpadu v areáli NsP. Primátor informoval, že dal príkaz na zastavenie vývozu odpadu pre NsP z dôvodu neplnenia splátkového kalendára na základe uzatvorených dohôd. Nemocnica bola informovaná o zastavení vývozu odpadu. Súkromným lekárom v areáli nemocnice, ktorí platia poplatky za vývoz odpadu, sa zabezpečili kontajnery. Ing. Kočkár, riaditeľ TSM Ilava, informoval o odobratí kontajnera NsP a o dodaní nových kontajnerov súkromným lekárom. Nemocnica bola oboznámená s tým, že odvoz smetí bol zastavený a súkromní lekári dostali informáciu o novom postupe vyvážania smetí.

Poslankyňa Haasová sa zaujímala čo bude s odpadom, ktorý sa v areáli nemocnice hromadí. Primátor sa vyjadril, že po uhradení časti dlhu obnoví vývoz odpadu. Poslankyňa Haasová upozornila, že odpad znečisťuje životné prostredie a navyše obsahuje aj toxické látky. Primátor očakáva, že zastavením vývozu začne riaditeľ NsP tento problém riešiť a uhradí časť dlhu.

Poslankyňa Ing. Gašparová požiadala o informáciu ohľadom vypnutia  osvetlenia od 24:00 do 04:00 hod. Primátor informoval, že z dôvodu šetrenia sa vypína verejné osvetlenie od 24:00 do 04:00 hod. a plánuje v tom pokračovať. Ing. Kočkár, riaditeľ TSM Ilava, informoval, že úspora na spotrebe energie je od 650 € do 800 € mesačne. Svietia len ulice, ktoré sú napojené na hlavnú cestu a ostatné ulice sú vypnuté. Poslanec Ing. Toman navrhol, aby sa vyplo osvetlenie na všetkých uliciach okrem hlavnej cesty. Ing. Kočkár informoval, že by to bolo finančne náročné a museli by sa vymeniť rozvádzače.

Primátorvyzval poslancov k ukončeniu diskusie.

Poslanci 9 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 4 boli neprítomní (Ľudmila Hujová, Ludmila  Haasová, Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

 

18. Uznesenie.

 Návrh na Uznesenie č. 8/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 13.12.2011 o 16.30 hod. v DK Ilava prečítala návrhová komisia v zložení: Ing. Pavol Šupák, Gabriela Šlesaríková, Ing. Daniela Gašparová.

Poslanci 11 hlasmi uznesenie odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ivan Ferech).

19. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  15.12.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková    
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ludmila Haasová
p. Ľudmila Hujová