Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 31.01.2012

Dátum: 03.02.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_310112.pdf (0,25 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 31.01.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava.

 

1.     Otvorenie a schválenie programu.

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov.

 

Následne predniesol program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

5.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

6.     Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.

7.     Rozpočet príspevkovej organizácie TSM Ilava.

8.     Rozpočty rozpočtových organizácií orig. kompetencie ( ZUŠ, CVČ, Školský klub, Školská jedáleň).

9.     Rozpočet Mesta Ilava na rok 2012 a výhľady na roky 2013 a 2014, programový rozpočet.

10. Požiadavky ostatných komisií.

11. Požiadavky mestských výborov.

12. Rôzne:

·  Informácia o zasadnutí MAS Vršatec.

13. Diskusia.

14. Uznesenie.

15. Záver.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Martin Batla, Milan Porubčan, Ing. Anton Bajzík.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Martin Batla, Milan Porubčan, Ing. Anton Bajzík), 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 12 hlasmi návrh odsúhlasili, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová), 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

 

4.     Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

 

Primátorinformoval, že Správa bola prerokovaná na porade poslancov a bola zverejnená aj na internete. Ing. Tichý, hlavný kontrolór, informoval o plnení jednotlivých uznesení. Primátor informoval o článku uverejnenom v MY Noviny stredného Považia, týkajúceho sa zmien v cestovom poriadku, a s tým súvisiaceho zrušenia zastávok niektorých rýchlikov v Ilave. Následne  poďakoval redaktorovi Milanovi Kováčikovi za seriózny a faktografický príspevok a vysvetlil, že grafikon sa menil z dôvodu dodržania bezpečnosti na trati a túto zmenu nemohol ovplyvniť. Vysvetlil že stretnutie starostov nezorganizoval z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, sa zaujímala, či primátor stretnutie zorganizuje. Primátor informoval, že plánuje zorganizovať stretnutie so starostami. Keďže neboli žiadne ďalšie námietky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

 

5.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

Primátor vyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majtekového oddelenia (FMO), Bc. Fúseka, referenta rozpočtu mesta a Mgr. Jašurka, predsedu Finančno-majetkovej komisie, aby predniesli požiadavky komisie.

1.   Ing. Slavík informoval o vyčlenení finančných prostriedkov v návrhu rozpočtu vo výške 2 000 € na čistenie brehov potoka od drevín, krovinatých a trávnatých porastov. Primátor predniesol bod A9 z návrhu uznesenia a vyzval k hlasovaniu za zaradenie tohto bodu do časti A) Prerokovalo.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie tohto bodu.

 

2.   Ing. Slavíkinformoval, že z dôvodu výstavby štadióna je potrebné schváliť právo prechodu cez pozemky vo vlastníctve TJ Sokol a mesta Ilava. Doplnil, že s touto problematikou boli poslanci oboznámení na porade poslancov. Primátor predniesol body A10, E1, E2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie týchto bodov do časti A) Prerokovalo a E) Poveruje.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

3.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti podnikateľského subjektu PPHU „WTORPOL“ ZPCHr. o bezodplatné umiestnenie kontajnerov na likvidáciu používaného šatstva na pozemkoch mesta. Vysvetlil, že subjekt sa zaoberá zberom šatstva a jeho aktivita je vítaná, nakoľko odbremeňuje vývoz odpadu. Poslankyňa Ing. Gašparová sa zaujímala, či je umiestnenie kontajnerov časovo ohraničené. Ing. Slavík informoval, že po schválení žiadosti budú rokovať so subjektom a budú doriešené všetky podmienky. Primátor predniesol súvisiace body A11, D1  z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie týchto bodov do časti A) Prerokovalo a D) Súhlasí.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

4.   Ing. Slavík informoval o žiadosti pani Majerskej o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v jej vlastníctve užívané mestom Ilava. Primátor predniesol body A12 a C5 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie týchto bodov do časti A) Prerokovalo a C) Schvaľuje.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

5.   Ing. Slavík informoval o žiadosti Advokátskej kancelárie o odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemkom mestu Ilava. Doplnil, že ide o pozemky za, pred a pod budovou polície a žiadosť bola predložená na porade poslancov. Nakoľko cena navrhnutá majiteľmi spoluvlastníckych podielov bola pre mesto nevýhodná, stanoví sa nová cena na základe znaleckého posudku. V prípade neakceptovania novej ceny majiteľmi sa pozemky budú riešiť formou prenájmu. Primátor predniesol body A13 a B4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

6.   Ing. Slavík informoval o ukončení nájomnej zmluvy s nájomcom bytu vo vlastníctve mesta k 31.10.2011. Upresnil, že byt je pre mesto nadbytočný a mesto sa rozhodlo tento byt odpredať formou obchodnej verejnej súťaže. Cena bytu je stanovená znaleckým posudkom. Dodal, že ostatné podmienky odpredaja aj s návrhom zmluvy budú zverejnené na webovej stránke mesta. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor predniesol z návrhu uznesenia body A14 a C6, týkajúce sa textu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a vyzval poslancov  k hlasovaniu.

Poslanci 13 hlasmi schválili text obchodnej verejnej súťaže.

 

7.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Dodal, že žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov. Nakoľko mesto nemá vysporiadané niektoré pozemky, je možné že tento pozemok bude predmetom zámeny. Z tohto dôvodu sa tento bod presúva na ďalšie zasadnutie MsZ. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor predniesol bod A15 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie tohto bodu do časti A) Prerokovalo.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie tohto bodu.

8.   Ing. Slavík informoval o žiadosti ZŠ Ilava o úpravu rozpočtu pre rok 2011. Dodal, že žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov.  Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor predniesol body A16 a B5 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 13 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie.


6.     Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.

Ing. Tichý, hlavný kontrolór,  informoval, že materiál poslanci dostali prostredníctvom mailu a bol zverejnený na webovej stránke mesta. Informoval o obsahu správy a následne odporučil poslancom tento rozpočet schváliť. Poslanec Mgr. Jašurek upozornil, že stanovisko sa týka návrhu rozpočtu, ktorý bol zverejnený a neodporúča schváliť tento návrh rozpočtu, ale návrh rozpočtu po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov, na ktorých sa poslanci dohodli na poradách. Ing. Tichý vysvetlil, že chcel upozorniť na nedostatky, a až po ich doriešení odporúča tento rozpočet schváliť. Mgr. Jašurek navrhol, aby Ing. Tichý doplnil do stanoviska, že odporúča schváliť návrh rozpočtu po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov. Ing. Tichý súhlasil. Ing. Tichý ďalej informoval o prílohe k stanovisku. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, primátor predniesol body A4, B2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 10 hlasmi zobrali stanovisko na vedomie, 2 boli proti (Ing. Pavol Šupák, Mgr. Milan Jašurek), 1 sa zdržal hlasovania (Ing. Daniela Gašparová).

 

7.     Rozpočet príspevkovej organizácie TSM Ilava.

 

Primátorvyzval Ing. Kočkára, riaditeľa TSM Ilava, aby informoval o návrhu rozpočtu TSM. Ing. Kočkár informoval, že po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov do návrhu rozpočtu je návrh rozpočtu TSM Ilava na rok 2012 vyrovnaný. Poslanec Ing. Toman sa zaujímal, či je zahrnutá kapitola pohľadávky po splatnosti v návrhu rozpočtu. Ing. Kočkár uviedol, že tieto pohľadávky v návrhu rozpočtu zahrnuté nie sú. Ing. Toman sa zaujímal o vymožiteľnosť pohľadávok po splatnosti a o ich postúpenie na exekučné konanie. Ing. Kočkár uviedol, že niektoré pohľadávky boli už uhradené, ale väčšina pohľadávok je nevymožiteľných. Ing. Toman sa spýtal JUDr. Jaďuďovej, právničky mesta, či sú naozaj nevymožiteľné. JUDr. Jaďuďová sa vyjadrila, že touto problematikou sa zaoberala predchádzajúca právnička a situáciu preverí. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, primátor predniesol body A5, C2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 13 hlasmi návrh rozpočtu TSM Ilava na rok 2012 schválili.

 

8.     Rozpočty rozpočtových organizácií orig. kompetencie (ZUŠ, CVČ, Školský klub, Školská jedáleň).

 

Ing. Slavíkinformoval, že tento bod bol prerokovaný na poradách poslancov. Dodal, že v organizáciách bola vykonaná kontrola a výstupy z kontroly budú prerokované na ďalšom zasadnutí MsZ. Na základe výstupov z tejto kontroly bude upravené financovanie týchto organizácií. Primátor predniesol body A6, C3, F1, F2, F3 z návrhu uznesenia a nakoľko neboli pripomienky, vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie týchto bodov do časti A) Prerokovalo, C) Schvaľuje a F) Ukladá.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

 

9.     Rozpočet Mesta Ilava na rok 2012 a výhľady na roky 2013 a 2014, programový rozpočet.

 

1.   Ing. Slavíkinformoval o predbežnom vyhodnotení rozpočtu za rok 2011. Upresnil, že prebytok hospodárenia za rok 2011 bude z prevažnej časti presunutý do rezervného fondu a je zapojený do návrhu rozpočtu na rok 2012 na kapitálové výdavky. Primátor informoval, že tieto výsledky boli zverejnené aj v Ilavskom mesačníku a verí že audit tieto výsledky hospodárenia potvrdí. Dodal, že k hodnoteniu roka 2011 sa vrátime po audite. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor predniesol bod A3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 13 hlasmi hlasovali za zaradenie bodu do časti A) Prerokovalo.

2.   Ing. Slavíkinformoval, že návrh rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím MsZ a zo strany občanov k návrhu neboli pripomienky. Medzitým na poradách poslanci navrhli zmeny, ktoré je potrebné schváliť a následne zapracovať do zverejneného návrhu rozpočtu. Ing. Slavík predniesol návrhy na zmeny návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.  Primátor dodal, že takto zostavený prebytkový rozpočet je bez zakomponovania nového úveru pri súčasnej zaúverovanosti mesta Ilava cca 22 % a ročných splátok úverov voči bežným príjmom vo výške cca 3 %. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor predniesol bod A8 a C1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 13 hlasmi pozmeňujúce návrhy schválili.

3.   Primátor následne predniesol body A7,  B3 a C4, týkajúce sa návrhu rozpočtu Mesta Ilava na roky 2012, 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov a vyzval poslancov do diskusie k týmto bodom. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodov do časti A) Prerokovalo, B) Berie na vedomie a C) Schvaľuje.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

10. Požiadavky ostatných komisií.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

 

1.   Poslankyňa Šlesariková, predseda komisie, predniesla žiadosť p. Drapalovej o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila zmluvu predĺžiť na 3 roky. Primátor predniesol body A19, C7 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

2.   Poslankyňa Šlesariková ďalej informovala o žiadosti Burýškovcov o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila zmluvu predĺžiť na 1 rok. Primátor predniesol body A20 a C8 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi žiadosť schválili, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

3.   Poslankyňa Šlesariková ďalej informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci január 2012 vo výške 315  €. Primátor predniesol bod B6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi,1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

 

Komisia životného prostredia

 

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a prejednávaných bodoch:

1.   Vzhľadom na sťažnosti obyvateľov ulice SNP navrhli, aby člen komisie P. Kubala upozornil správcu fary, aby zabezpečili pravidelné kosenie pozemkov na ulici SNP, ktorých vlastníkom je Farnosť Ilava.

2.   Navrhli zverejniť Kalendár vývozu separovaného zberu nielen prostredníctvom internetu, ale aj uverejnením v Ilavskom mesačníku a v mestskom rozhlase.

3.   Navrhli zrušiť 5 ks VOK v iliavčanskej doline a nahradiť ich za 1100 l nádoby v min. počte 10 ks.

 

Stavebná komisia

 

Ing. Batla, predseda komisie, informoval, že komisia sa zaoberala požiadavkami občanov k územnému plánu mesta a dopravnou situáciou na ul. Medňanskej v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. Dodal, že na riešení dopravnej situácie spolupracujú s Oddelením výstavby a životného prostredia. Primátor dodal, že mesto má schválený projekt na rekonštrukciu chodníkov aj na ul. Medňanskej a čaká na podpísanie zmluvy.

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala že zasadnutie komisie bude až v marci. Primátor doplnil, že v uplynulých týždňoch bol ukončený projekt v rámci programu „Premena tradičnej školy na modernú“ a navrhol zakomponovať poďakovanie kolektívu ZŠ Ilava do uznesenia v časti G) Ďakuje.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za návrh, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

 

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie, o akciách uskutočnených v mesiaci december 2011 a o plánovaných akciách na mesiac január a február 2012. Poďakovala zamestnancom DK a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kultúrnej akcie „Tradičný duch Vianoc“ a osobitne poďakovala pánovi Milanovi Pagáčovi za darovanie a inštaláciu vianočného betlehemu na námestí v Ilave. Ďalej informovala o príprave Výročia smrti Gábora Barosza a príprave Majálesu v športovom areáli na Sihoti. Komisia navrhuje navýšiť Ing. Kobzovi odmenu za vedenie kroniky zo 100 € na 130 €. Komisia ďalej navrhuje opraviť historické hroby a vedúcim oddelení prispievať do mesačníka aktuálnymi informáciami o práci jednotlivých oddelení. Na záver informovala o predpredaji lístkov na predstavenie Radošínskeho naivného divadla Niekto to rád slovenské. Primátor navrhol, aby sa poďakovanie Milanovi Pagáčovi za betlehem zakomponovalo do uznesenia v časti G) Ďakuje.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za návrh, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Komisia pre VO

 

Ing. Šupák, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

Športová komisia

 

Poslanec Ferech, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

11. Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Iliavka

 

Ing. Bajzík, predseda výboru, informoval, že požiadavky boli odovzdané na MsÚ a boli zapracované do rozpočtu mesta. Primátor poďakoval Ing. Bajzíkovi za konštruktívny prístup.

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a o prerokovávaných bodoch. Komisia odporúča umiestniť detské ihrisko do areálu ZŠ Ilava. Navrhol, aby sa finančné prostriedky schválené na výstavbu detských ihrísk vo výške 75.000 € prerozdelili nasledovne:

-      Destké ihrisko na ulici Kukučínova                       15.000 €,

-      Detské ihrisko na ulici Štúrova                  15.000 €,

-      Detské ihrisko na ulici Medňanská                        45.000 €.

Primátorpredniesol stanovisko riaditeľky ZŠ Ilava ohľadom umiestnenia detského ihriska  v areáli ZŠ. Primátor navrhuje vybudovať ihriská na ulici Kukučínovej a Štúrovej a tretie ihrisko sa dorieši na ďalšom zasadnutí MsZ. Poslankyňa Hujová navrhla, aby sa umiestnenie ihriska presunulo na ďalšie zastupiteľstvo. Primátor súhlasil s návrhom a navrhol, aby sa k tejto problematike stretli v priebehu februára. Poslanci súhlasili. Ing. Bagín stiahol návrh a súhlasí so stretnutím k tejto problematike vo februári.

 

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala o sťažnostiach občanov na vypínanie pouličného osvetlenia od 00:00 do 04:00 hod. Primátor trval na svojom stanovisku vypínať pouličné osvetlenie. Poslankyňa Hujová sa informovala, či kontrolór mesta oslovil vlastníka auta zaparkovaného vo dvore pri bývalom MsÚ. Ing. Tichý informoval, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ho ešte neoslovil.

MsV Sihoť

 

Ing. Toman, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a o probléme súvisiacom s plánovanou úpravou Podhradského potoka. Problém spočíval v nesúhlase jedného vlastníka s odpredajom časti jeho pozemku, ktorý je založený v banke. Za účelom získania súhlasu na vyňatie potrebnej časti pozemku Ing. Toman s RNDr. Eglyovou navštívili vlastníka pozemku. Vlastník pozemku túto listinu po garancii osobitných podmienok podpísal. Na zasadnutí sa tiež zaoberali zjednosmernením ulice Kpt. Nálepku, dobudovaním chodníka na ulici Kpt. Nálepku a akciami viazanými 5 % účasťou mesta. Primátor poďakoval RNDr. Eglyovej, Ing. Tomanovi a ostatným poslancom za účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského výboru Sihoť zvolaného z dôvodu riešenia aktuálneho problému súvisiaceho s úpravou potoka. Ďalej informoval o vývoji situácie ohľadom regulácie potoka a vyzval Ing. Slavíka, aby túto informáciu upresnil. Ing. Slavík vysvetlil, že sa jedná o vyňatie 34 m2 z úverového zaťaženia a v prípade, že VÚB vydá kladné stanovisko, bude možné podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Ing. Toman informoval, že majiteľ pozemku navrhol neprijateľnú cenu za odpredaj pozemku. Na stretnutí s občanmi mestskej časti Sihoť sa prítomní dohodli, že požadovaná suma na kúpu predmetnej časti pozemku bude vyzbieraná od občanov a podnikateľských subjektov v mestskej časti Sihoť.

 

MsV NsP

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval, že výbor nezasadal.

MsV Klobušice

Poslanec Porubčan, predseda výboru, informoval že výbor nezasadal.

 

12. Rôzne.

1.   Prednosta informoval o zasadnutí Miestnej akčnej skupiny Vršatec (MAS), na ktorom sa zišli starostovia obcí a primátori miest, aby rozhodli o záverečnom prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé projekty. Mesto Ilava má v rámci MAS Vršatec vypracovaný projekt detského ihriska Sihoť. Primátor trval na pridelení prostriedkov na projekt Mestu Ilava, čo napokon aj plénum schválilo. Prednosta ďalej informoval, že zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na projekt chodníkov na ulici Medňanskej a Kpt. Nálepku sa pripravuje na Poľnohospodárskej platobnej agentúre a v dohľadnej dobe očakávame, že nám bude zaslaná. Poslanec Ing. Toman sa zaujímal, či nedôjde k zrušeniu projektu, keď zmluva o NFP na rekonštrukciu chodníkov neprišla do 31.01.2012. Primátor informoval, že projekt sa nezruší, len čakáme na zmluvu, aby sme mohli začať s rekonštrukciou. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu do časti B) Berie na vedomie.

Poslanci 13 hlasmi zobrali informáciu na vedomie.

2.   Primátor informoval o nečerpaní úveru a o vrátení blankozmenky vystavenej v prospech VÚB, a. s.  primátorovi. Následne predniesol bod C9 z návrhu uznesenia. JUDr. Jaďuďová navrhla presunúť tento bod z časti C) Schvaľuje do časti B) Berie na vedmie. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie tohto bodu do časti B) Berie na vedomie.

Poslanci 13 hlasmi zobrali informáciu na vedomie.

3.   Primátor predniesol bod F4 z návrhu uznesenia, týkajúci sa zničenia blankozmenky a vyzval poslancov k hlasovaniu za zaradenie tohto bodu do časti F) Ukladá.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie tohto bodu časti F) Ukladá.

Primátornásledne blankozmenku zničil.

13. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Občan Miroslav Behan sa zaujímal, či má mesto Ilava prijaté VZN, ktoré mu stanovuje povinnosť odhŕňať sneh z chodníka vo vlastníctve mesta pred jeho domom. Informoval o skutočnosti, že takéto VZN bolo napadnuté protestom prokurátora v Trebišove. Ďalej uviedol, že uloženie povinnosti odhŕňať sneh je v rozpore s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd. Vysvetlil, že od poslednej rekonštrukcie chodníka na chodník pred jeho domom neustále vyteká voda z poškodenej kanalizačnej prípojky. Nakoľko hrozí nebezpečenstvo šmyku okoloidúcich občanov, zaujíma sa, či sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu prípojky a kedy sa bude oprava realizovať. Ing. Janušek informoval, že spôsob odvodnenia chodníka má vyriešený, ale vzhľadom na úsporný režim nebolo možné realizovať opravu v roku 2011, a realizácia sa presunula na tento rok. Dodal, že každý je povinný odhŕňať sneh na chodníku pred domom do šírky svojej nehnuteľnosti v zmysle cestného zákona. Mgr. Jašurek navrhol, aby pán Behan uviedol konkrétne paragrafy, s ktorými je uvedená povinnosť v nesúlade. Pán Behan uviedol, že je to v rozpore s článkom 18 odsek 1 Ústavy SR, ako aj s ustanoveniami Listiny základných práv a slobôd. Primátor navrhol, aby JUDr. Jaďuďová vypracovala stanovisko k tejto problematike.

Primátorvyzval poslancov k ukončeniu diskusie.

Poslanci 13 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie.

 

 14. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 1/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 31.01.2012 o 16.30 hod. v DK Ilava prečítal poslanec Ing. Anton Bajzík.

Poslanci 13 hlasmi uznesenie odsúhlasili.

 

 15. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 V Ilave, dňa  2.2. 2011

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková   
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:p. Ľudmila Hujová
p. Ludmila Haasová