Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 20.03.2012

Dátum: 23.03.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_200312.pdf (0,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 20.03.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava.

 

1.     Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvorila zástupkyňa primátora mesta Ilava RNDr. Etela Eglyová, ktorá privítala médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov. Následne ospravedlnila primátora Ing. Štefana Daška a poslancov Ing. Danielu Gašparovú a Ing. Jozefa Tomana za neúčasť na zasadnutí.

2.     Schválenie programu

 

RNDr. Eglyová predniesla program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Schválenie programu.

3.     Voľba návrhovej komisie.

4.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

5.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012.

6.     Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a vybavovaní občianskych podnetov za II. polrok 2011.

7.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

8.     Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva v Ilave.

9.     Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

10. Návrh na úpravu platu HK vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

11. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave.

12. Požiadavky ostatných komisií.

13. Požiadavky mestských výborov.

14. Rôzne.

15. Diskusia.

16. Uznesenie.

17. Záver.

PoslanecIng. Bagín navrhol doplniť do programu pod číslom 12. Určenie lokalít pre realizáciu detských ihrísk a ostatné body posunúť. RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za schválenie programu s pozmeňujúcim návrhom Ing. Bagína.

Poslanci 11 hlasmi doplnený program odsúhlasili, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

 

 

3.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech, Ing. Pavol Šupák.

Poslanci  8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech, Ing. Pavol Šupák), 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

4.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Mgr. Milan Jašurek, Gabriela Šlesariková.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Mgr. Milan Jašurek, Gabriela Šlesariková), 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

 

5.     Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012.

 

RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, vyzvala hlavného kontrolóra Ing. Tichého, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

 

6.     Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a vybavovaní občianskych podnetov za II. polrok 2011.

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Tichého, aby informoval o kontrolnej činnosti. Ing. Tichý informoval o obsahu správy o kontrolnej činnosti a o vybavovaní občianskych podnetov za II. polrok 2011. Poslanec Mgr. Jašurek sa zaujímal o zmenové listy schválené v decembri 2011. Konštatoval, že bolo porušené Uznesenie č. 8/2011, v ktorom poslanci poverili primátora vykonať zmeny v rozpočte do výšky 30.000 € v kapitálovom rozpočte, nakoľko bolo z tej istej položky viackrát preúčtovaných 30.000 €. Požiadal prednostu o vysvetlenie. Prednosta informoval, že v decembri, až po zasadnutí mestského zastupiteľstva, prišla posledná platba za CMZ, a bolo potrebné tieto prostriedky rozúčtovať, aby bol vyrovnaný rozpočet. Nakoľko nechceli zvolávať neplánované MsZ medzi sviatkami, preúčtovali túto platbu viacerými prevodmi po 30.000 €. Tento postup odobrila aj kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu. Mgr. Jašurek sa zaujímal, na čo na decembrovom zastupiteľstve stanovili limit, keď sa to môže robiť takto. Mgr. Jašurek sa ďalej zaujímal v akom stave je plnenie úlohy o príprave prevádzkového  poriadku ihriska v areáli ZŠ a navrhol, aby tento materiál športový referent prekonzultoval so svojim vedúcim, aby mal všetky náležitosti. RNDr. Eglyová dodala, že je potrebné vyriešiť zabezpečenie kontroly na ihriskách. Navrhla, aby sa do uznesenia doplnil do časti F) Ukladá bod č. 3 v znení: „Oddeleniu kultúry definitívne doriešiť prevádzkový poriadok športovísk v areáli ZŠ Ilava“. Mgr. Jašurek navrhol, aby za túto úlohu zodpovedal vedúci Oddelenia kultúry Mgr. Toman. RNDr. Eglyová navrhla, aby za to zodpovedal športový referent p. Mišík a prednosta Ing. Turcer. Prednosta vysvetlil, že športový referent patrí pod Oddelenie kultúry, a z tohto dôvodu by mal byť za túto úlohy zodpovedný p. Mišík a jeho nadriadený Mgr. Toman. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy o kontrolnej činnosti do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie a za doplnenie bodu F3 do časti F) Ukladá.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

7.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

 

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majtekového oddelenia (FMO) a Bc. Fúseka, referenta rozpočtu mesta, aby predniesli požiadavky komisie.

1.   Ing. Slavíkinformoval o schválení textu obchodnej verejnej súťaže na januárovom zastupiteľstve a o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu v Dubnici nad Váhom. Ďalej informoval, že nebol podaný žiaden písomný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. RNDr. Eglyová predniesla bod B3 z návrhu uznesenia o výsledku vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

2.   Ing. Slavíkinformoval o vyhlásení novej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta v Dubnici nad Váhom. RNDr. Eglyová predniesla bod C5 z návrhu uznesenia, týkajúci sa znenia obchodnej verejnej súťaže, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi text obchodnej verejnej súťaže schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

3.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe vysporiadať pozemky za, pred a pod budovou polície, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb. Advokátska kancelária, zastupujúca spoluvlastníkov pozemkov, oznámila, že súhlasia s ich odpredajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Dodal, že kúpa týchto spoluvlastníckych podielov bude predložená na schválenie na Mestskom zastupiteľstve v júni 2012. RNDr. Eglyová predniesla bod B4 z návrhu uznesenia, týkajúci sa informácie o stanovisku právneho zástupcu spoluvlastníkov pozemku a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

4.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti Alexandra Šatku o  vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu k pozemku v jeho vlastníctve, ktorý je súčasťou cintorína v Klobušiciach. Dodal, že Mesto Ilava nemá vysporiadané pozemky pod cintorínom v Klobušiciach a tento problém budú musieť riešiť. Navrhol, aby na zastupiteľstvo v auguste pozvali občanov a doriešili to. RNDr. Eglyová predniesla body B5 a F1 z návrhu uznesenia a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

5.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti p. Markovičovej o odkúpenie bytu v bytovom dome na ulici Ľ. Štúra v Ilave vo vlastníctve mesta. RNDr. Eglyová predniesla bod B6 z návrhu uznesenia, týkajúci sa tejto žiadosti, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi zobrali žiadosť na vedomie, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

6.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE) o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta, cez ktoré prechádza NN prípojka vo vlastníctve SSE. RNDr. Eglyová predniesla bod C1 z návrhu uznesenia, týkajúci sa tejto žiadosti, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi žiadosť schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

7.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe zrušenia bodu C4 z Uznesenia č. 6/2011o prenájme starých šatní MFK hudobnej skupine La Univerz z dôvodu nezáujmu zo strany skupiny La Univerz. RNDr. Eglyová predniesla bod E1 z návrhu uznesenia, týkajúci sa zrušenia bodu C4 z Uznesenia č. 6/2011, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

8.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe prevodu budovy Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) vo vlastníctve mesta na Krajský školský úrad v Trenčíne (KŠÚ) , ktorý je zriaďovateľom ŠZŠ. Prevod je potrebný z dôvodu nutnej rekonštrukcie budovy, ktorá zo strany KŠÚ nie je možná pokiaľ budova nie je v jeho vlastníctve. RNDr. Eglyová predniesla bod D1 z návrhu uznesenia, týkajúci sa poverenia primátora k rokovaniu o prevode s KŠÚ, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

9.   Ing. Slavíkinformoval o príprave žiadosti o zapojenie sa do verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR pre projekt „Len jeden život...buď aktívny“ a o potrebe vyčleniť finančné prostriedky na spoluúčasť na tento projekt. Predmetom žiadosti bude rekonštrukcia športového ihriska na ulici Štúrova. RNDr. Eglyová predniesla bod C6 z návrhu uznesenia, týkajúci sa rozpočtových zmien na vyčlenenie 5 %-nej spoluúčasti, a vyzvala poslancov do diskusie k tomuto bodu. Poslanec Ing. Šupák sa zaujímal o zostatok na položke údržba ihrísk po znížení položky. Bc. Fúsek informoval, že na tejto položke  bolo rozpočtovaných 2.000 € a po znížení tam zostane 750 €. Ing. Šupák s týmto zostatkom nesúhlasil. Ing. Slavík informoval, že v prípade neschválenia projektu, sa všetky finančné prostriedky vrátia na pôvodné položky. Ing. Šupák napokon tento návrh podporil. Mgr. Jašurek informoval, že mesto začne s rekonštrukciou ihriska až po prijatí dotácie z Úradu vlády SR. Vystvetlil, že projekt treba podať do 31. marca 2012, a z tohto dôvodu bolo nutné vyčleniť čo najskôr prostriedky na spoluúčasť a schváliť tieto rozpočtové zmeny na tomto zastupiteľstve. Dodal, že finančné prostriedky na údržbu ihrísk sa v prípade potreby vyčlenia z iných položiek. RNDr. Eglyová sa zaujímala, či sa táto suma musí vyčerpať na jednej lokalite. Ing. Slavík informoval, že sa zamerali len na jednu lokalitu. RNDr. Eglyová sa zaujímala, či sa za finančné prostriedky z projektu nedajú zrekonštruovať aj ihriská  na Sihoti. Ing. Slavík informoval, že sa budú orientovať na jednu kompletnú rekonštrukciu. RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za schválenie týchto rozpočtových zmien.

Poslanci 11 hlasmi zmeny schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

10.   Následne RNDr. Eglyová predniesla bod F2 o zapracovaní schválených zmien do rozpočtu a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

11.   RNDr. Eglyovápredniesla bod C7 o predložení žiadosti o zapojenie sa do verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi bod schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

8.     Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva v Ilave.

JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, informovala, že na základe požiadavky niektorých poslancov neschvaľovať uznesenie na záver zastupiteľstva ako celok, upravila v článku X, body 5 a 8 rokovacieho poriadku. Na základe tejto úpravy budú poslanci hlasovať o jednotlivých bodoch uznesenia ihneď po ich prerokovaní. RNDr. Eglyová predniesla body A4 a C2 z návrhu uznesenia, týkajúce sa dodatku a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 10 hlasmi dodatok schválili, 3 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman, Gabriela Šlesariková).

9.     Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že na základe požiadavky referenta miezd sa budú poslancom vyplácať odmeny polročne a nie štvrťročne. Z tohto dôvodu upravila článok V, odsek 3 a 4 Zásad odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava. RNDr. Eglyová predniesla body A5 a C3 z návrhu uznesenia, týkajúce sa dodatku, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman).

10. Návrh na úpravu platu HK vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Ing. Fúsková, vedúca oddelenia personalistiky a správy písomností, informovala, že na Mesto Ilava bolo dňa 09.03.2012 doručené oznámenie o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR podľa Štatistického úradu SR za rok 2011, ktorá dosiahla 786 EUR. Z tohto dôvodu je potrebné prepočítať a upraviť plat hlavného kontrolóra spätne od 01.01.2012. Vysvetlila podrobne výpočet platu hlavného kontrolóra v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Keďže zákon ustanovuje presný výpočet platu hlavného kontrolóra a tento plat mu určilo Mestské zastupiteľstvo v marci 2009, na porade poslancov sa dohodlo, že tento bod bude predložený iba ako informácia o úprave platu. Uvedená úprava je v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta na Mestskom zastupiteľstve v Ilave dňa 03.03.2009. RNDr. Eglyová predniesla body A6 a B8 z návrhu uznesenia, týkajúce sa úpravy platu HK, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 2 boli neprítomní(Ivan Ferech, Ing. Jozef Toman).

11. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že odmeňovanie členov Zboru pre občianske záležitosti bolo upravené v pracovnom poriadku. Nakoľko tieto osoby nie sú zamestnancami mesta, bolo potrebné ich odmeňovanie upraviť v samostatnej smernici. Výška odmien sa zosúladila s výškou odmien poslancov, ktorí vykonávajú občianske obrady, a zmenilo sa štvrťročné vyplácanie odmien na  polročné. RNDr. Eglyová predniesla body A7 a C4, týkajúce sa zásad odmeňovania a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi zásady schválili, 2 boli neprítomní (Ing. Martin Batla, Ing. Jozef Toman).

12. Určenie lokalít pre realizáciu detských ihrísk

 

RNDr. Eglyováinformovala o pôvodnom návrhu primátora na vybudovanie detských ihrísk v nasledovných lokalitách: športový areál Sihoť, sídlisko na ul. Medňanskej a ul. Štúrovej. Poslanci navrhli lokality: v areáli ZŠ na ul. Medňanskej, na sídlisku na ul. Kukučínovej a v areáli MŠ Klobušice. Ďalej informovala o petícii obyvateľov mestskej časti Sihoť za rekonštrukciu ihriska na ulici Kpt. Nálepku, pod ktorú sa podpísalo 187 občanov. RNDr. Eglyová vyzvala kontrolóra o stanovisko k petícii, či obsahuje všetky náležitosti. Ing. Tichý informoval, že petícia obsahuje všetky potrebné náležitosti a je v poriadku. RNDr. Eglyová vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k petícii. Poslanec Mgr. Jašurek informoval, že minulý rok schválili použitie finančných zdrojov z MAS Vršatec na rekonštrukciu ihriska na ulici Kpt. Nálepku a rekonštrukciu chodníkov na Sihoti a ulici Medňanskej. Nakoľko sme grant nedostali minulý rok, predpokladáme, že ho dostaneme tento rok. Informoval, že je spracovaný projekt na ihrisko na ulici Kpt. Nálepku, a v prípade rekonštrukcie ihriska z iných zdrojov by sme prišli o možnosť žiadať prostriedky na rekonštrukciu z MAS Vršatec. Predpokladaný termín realizácie tohto ihriska zo zdrojov MAS Vršatec je v rokoch 2013 alebo 2014. Primátor, ktorý sa dostavil na prerokovanie tohto bodu, informoval, že v prvej etape sa zrekonštruujú chodníky, ktoré sú už schválené. Projekt na ihrisko budeme predkladať až v nasledujúcej výzve, ktorá zatiaľ nebola vyhlásená a možno ani tento rok nebude. Pani Dašková z mestskej časti Sihoť žiadala poslancov o percentuálne vyjadrenie pravdepodobnosti schválenia projektu. Mgr. Jašurek informoval, že v prípade neschválenia projektu z MAS Vršatec, vyčlenia prostriedky z rozpočtu na rekonštrukciu tohto ihriska do konca volebného obdobia. Pani Dašková sa vyjadrila, že týmto spôsobom by sa realizácia ihriska odložila o 5 rokov. Z tohto dôvodu sa prikláňajú k návrhu primátora postaviť ihrisko na futbalovom štadióne za 15.000 €. V prípade pridelenia finančných prostriedkov z EÚ na ihrisko na ulici Kpt. Nálepku by ihrisko v športovom areáli mohli presunúť do inej lokality. Nakoľko ihrisko na Sihoti je zdevastované a nie je tam s deťmi kam ísť, požiadala poslancov, aby nesklamali dôveru občanov a rozhodli podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Poslankyňa Hujová uviedla, že ani jeden z poslancov nebol proti výstavbe ihriska na Sihoti. Upresnila, že na Sihoti je plánovaná  výstavba zimného štadióna, ktorého súčasťou budú aj ihriská. Dodala, že v prípade neschválenia projektu rekonštrukcie ihriska z MAS Vršatec bude bojovať za to, aby sa do konca volebného obdobia vybudovalo ihrisko na Sihoti. Primátor informoval, že investícia zimného štadióna sa bude realizovať pravdepodobne v roku 2014. Minulý rok sa realizovala  elektronická aukcia na rekonštrukciu chodníkov na Sihoti a ul. Medňanskej, avšak platobná agentúra neposlala zmluvu, a preto nemôžeme začať s ich rekonštrukciou a obáva sa, že sa rekonštrukcia nezrealizuje ani v tomto roku. Vyjadril sa, že realizácia projektov z MAS Vršatec v tomto roku je 5 % s konvergenciou k nule.  Zdôraznil, že každá výzva je šanca, nie istota. Pani Dašková dodala, že ak projekt schvália, realizácia ihriska sa uskutoční v horizonte 1-3 rokov. Vysvetlila, že presun s malými deťmi do mesta na ihrisko je zdĺhavý a nedá sa zrealizovať, pokiaľ chcete dodržiavať režim dieťaťa. A situácia sa ešte skomplikuje plánovanou rekonštrukciou železníc. Primátor informoval, že budúci rok od marca do jesene bude prebiehať na Sihoti rekonštrukcia trate a železničného nadjazdu. RNDr. Eglyová informovala, že eurofondy dlho stáli kvôli kontrolám, ktoré už skončili, a vzrastajú šance na realizáciu. Mgr. Jašurek reagoval na príspevok pani Daškovej. Konštatoval, že takúto petíciu môžu predložiť aj obyvatelia iných mestských častí. Informoval, že na ulici Štúrovej býva tiež veľa detí a ihrisko sa tam nebude tento rok budovať. Vysvetlil, že v minulom roku primátor rozhodol, že z prostriedkov MAS Vršatec sa zrekonštruuje ihrisko na Sihoti. V tom čase nevedeli, či sa podarí vyčleniť ďalšie prostriedky na ihriská. Projekt na ihrisko na ulici Kpt. Nálepku je vypracovaný a je potrebné počkať na výzvu. Ak prostriedky z MAS Vršatec neprídu, bude sa ihrisko rekonštruovať z rozpočtu mesta. Pani Jurenová z  Medňanskej ulice chcela poslancov upozorniť na rozdiel medzi ihriskom a športovým areálom. Vysvetlila, že deti potrebujú pieskovisko, húpačky, preliezky a lavičky. Dodala, že v minulom volebnom období bola obnova ihriska na sídlisku na ulici Medňanskej prisľúbená. Primátor informoval, že ak nebude iné riešenie, navrhne rozdelenie vyčlenených prostriedkov do 5‑tich lokalít po 15.000 € na rekonštrukciu ihrísk vo všetkých mestských častiach. Mgr. Ďurechová, riaditeľka Základnej školy na ulici Medňanskej, sa vyjadrila, že nerozumie prečo poslanci nechcú umiestniť ihrisko tam, kde ho ľudia chcú a tlačia ho do areálu ZŠ, kde ho ľudia ani pedagógovia ZŠ nechcú. Ďalej sa vyjadrila, že nie je vhodné umiestniť ihrisko do areálu ZŠ a nesúhlasí s tým. Informovala, že 9-ti z 10-tich prítomných členov na zasadnutí Výboru rady rodičov podporili jej stanovisko. Ďalej informovala o stanovisku Materského centra Dubáčik, v ktorom sa uvádza, že podľa prieskumu, ktorý predsedkyňa centra urobila medzi návštevníkmi MC Dubáčik, bolo z 23 oslovených rodín 16 za vybudovanie ihriska na sídlisku na ulici Medňanskej a 7 za areál ZŠ. Mgr. Ďurechová ďalej informovala, že z dôvodu digitalizácie pedagogického procesu budú musieť v budúcnosti uvažovať o zväčšení priestorov školy. Okrem toho Ministerstvo školstva schválilo koncepciu telovýchovnej a športovej činnosti detí, ktorá ukladá školám a ich zriaďovateľom zvýšiť kontrolu zameranú na plnenie tejto koncepcie a školy sú povinné vytvárať podmienky na vykonávanie tejto športovej činnosti. Dodala, že ak majú splniť úlohy, ktoré ukladá koncepcia, budú musieť vybudovať športoviská. Primátor sa vyjadril, že jeho postoj je plne kompatibilný s pani riaditeľkou Ďurechovou. Poslankyňa Ing. Gašparová sa vyjadrila že ak chcú občania postaviť ihrisko na ulici Medňanskej, iný vhodný priestor na výstavbu ihriska tam nie je, pretože priestor na sídlisku medzi bytovkami je malý. Poslanec Ing. Bagín vysvetlil, že ak by ihrisko umiestnili medzi bytovky, museli by odstrániť stromy. Vyjadril sa, že areál školy bude po vybudovaní detského ihriska vhodný pre deti od 0-15 rokov, a zatiaľ čo malé deti sa budú hrať na detskom ihrisku, staršie deti sa môžu hrať na športoviskách s loptou. Informoval, že ihrisko bude odhradené a nebude súčasťou školy. Vyjadril sa, že v areáli ZŠ bude dostupné pre všetkých a v doobedňajších hodinách bude dostupné aj pre deti z Materskej školy. Ihrisko sa bude na noc uzamykať, a keďže je osvetlené, nebude dochádzať k vandalizmu. Primátor sa vyjadril, že nesúhlasí s návrhom Ing. Bagína investovať do ihriska na ulici Medňanskej 45.000 € pretože v Ilave sú aj iné lokality, ktoré potrebujú ihrisko. Mgr. Ďurechová sa vyjadrila, že by bolo vhodné opýtať sa pedagógov, či v areáli chcú detské ihrisko a či nepotrebujú investovať do niečoho iného. Vysvetlila, že areál ZŠ je počas vyučovania uzavretý, aby zabezpečili bezpečnosť a pokoj pri vyučovacom procese. Je potrebné vybudovať ihrisko tak, aby bolo dostupné pre všetkých a nebolo obmedzované inštitúciami. Poslankyňa Ing. Gašparová informovala, že v Dubnici vybudovali 3 ihriská a niektoré z nich sú aj v areáli školy. Pani Uhlíková sa vyjadrila, že by bolo vhodné umiestniť ihrisko medzi paneláky, pretože bude chránené od cesty. Pán Dorušinec sa vyjadril, že súhlasí s riaditeľkou Mgr. Ďurechovou, že deti potrebujú pokoj pri vyučovacom procese. Informoval, že hojdačky, ktoré boli medzi panelákmi, odstránili z bezpečnostných dôvodov. Vyjadril sa, že je schopný spísať petíciu ako pani Dašková. Primátor sa vyjadril, že dôrazne odmieta barbarskú likvidáciu zelene. Poďakoval poslankyni Ing. Gašparovej za materiály a dodal, že nemá pocit, že by niektoré ihrisko v Dubnici bolo umiestnené v areáli školy. Vyjadril sa, že má záujem riešiť tento problém, a navrhol rozdeliť prostriedky po 15.000 € do 5-tich lokalít. Následne vyzval poslancov, aby rešpektovali pedagógov ZŠ. Pani Galová, predseda Rady rodičov, sa vyjadrila, že nesúhlasí s umiestnením ihriska v areáli ZŠ, pretože nesúvisí s vyučovacím procesom. Navrhuje, aby sa finančné prostriedky rozdelili rovnomerne medzi všetky mestské časti a v každej sa vybudovalo menšie ihrisko. PoslanecMgr. Jašurek informoval, že projekt bol schválený v roku 2007 a doteraz mesto nevypracovalo inú koncepciu školského dvora. Zdôraznil, že ihrisko sa vyčlení z areálu školy, bude prístupné všetkým, bude od školy vzdialené a nebude rušiť vyučovací proces. Pán Podhorský, podpredseda Rady rodičov, požiadal poslancov aby netlačili mamičky do megalomanských ihrísk, aby uvažovali reálne a spravili niečo pre veľa ľudí, nie pre sto ľudí na ulici Medňanskej. Navrhol, aby sa peniaze rozdelili a vybudovalo viacero menších ihrísk, aby to rodičia mali bližšie. Mgr. Ďurechová sa vyjadrila, že nechce, aby sa ihrisko budovalo v areáli školy preto, že nie je iné miesto. Bude to veľké ihrisko a zaberie veľa miesta. Žiadala poslancov, aby počúvali pedagógov. Poslankyňa Ing. Gašparová oponovala, že to nebude veľká plocha. Vysvetlila, že to nemôže byt na sídlisku na ulici Medňanskej, lebo sú tam vysadené stromy. Dodala, že detské ihriská sa musia stavať podľa európskych noriem a musia tam byť určité dopadové zóny. Primátor súhlasil s Ing. Gašparovou v súvislosti s bezpečnostnými normami, ktoré definujú podklad ihriska. Informoval, že plochu na sídlisku na Medňanskej ulici hodnotili odborníci, podľa ktorých je vhodná na výstavbu ihriska. Vysvetlil, že pri výbere lokalít sa zamerali na miesta, kde ihriská existovali a je potrebné ich zrevitalizovať. Pani Galová upozornila na fakt, že predtým bola plocha medzi ihriskami malá, teraz je ihrisko malé, a žiadala poslancov o vysvetlenie. Poslanec Ing. Šupák informoval, že majú ponuku na vybudovanie ihriska s rozhlohou 25 x16 metrov vo výške 66.000 €. Pani Galová sa zaujímala, aké firmy im predkladali ponuky. Poslanec Ing. Šupák jej odporučil, aby sa opýtala primátora. Pán Podhorský konštatoval, že rodičia s deťmi bývajú v celej Ilave a nerozumie prečo chcú  centralizovať na 3 miesta ihriská pre všetky deti z Ilavy. Vyjadril sa, že poslanci zastupujú ľudí, a preto by mali rešpektovať to, čo hovoria. Mgr. Ďurechová sa vyjadrila, že nerozumie tomu prečo poslanci idú proti občanom. PoslanecMgr. Jašurek informoval, že nejdú proti nim a upozornil, že je potrebné pozerať sa na problém s dlhodobého hľadiska. Primátor sa vyjadril, že sa nebojí navrhnúť referendum, aby si ľudia sami vybrali. Pani Galová, predseda Rady rodičov, sa zaujímala prečo ihrisko nemôžu umiestniť medzi bytovky na ulici Medňanskej. PoslankyňaIng. Gašparová sa vyjadrila, že pre takú veľkú investíciu je tam nevhodný priestor. Poslanec Ing. Bagín vysvetlil, že je to uzavretý priestor a bude to utopená investícia, pretože tam budú chodiť iba deti z okolitých štyroch panelákov. Primátor oponoval, že renomovaní odborníci na realizáciu ihrísk tento priestor odporučili. Primátor sa vyjadril, že 45.000 € na jednu lokalitu je veľa a navrhol rozdeliť prostriedky spravodlivo medzi všetky lokality. Poslanec Ing. Šupák zhrnul, že na Medňanskú ulicu sa vyčlení 45.000 €, na Kukučínovu ulicu 15.000 €, do Klobušíc 15.000 €, na Štúrovu ulicu 50.000 € a na Sihoť 30.000 €. Dodal, že investície na Štúrovej ulici a na Sihoti sú plánované z grantov. Mgr. Ďurechová sa zaujímala o stanovisko Ing. Januška, vedúceho Oddelenia výstavby a životného prostredia, k navrhovanému zásahu do areálu ZŠ. Ing. Janušek informoval, že je výkonný pracovník mesta a musí rešpektovať uznesenie schválené poslancami. Pán Podhorský sa zaujímal, či sa prostriedky z MAS Vršatec musia lokalizovať na jedno miesto. Poslanec Ing. Bagín informoval, že išlo o rozhodnutie primátora. Pán Podhorský sa zaujímal, či bol projekt na rekonštrukciu ihriska na Sihoti podaný na MAS Vršatec. Primátor informoval, že nebol. Pán Podhorský požaduje, aby sa vybudovali menšie ihriská vo viacerých častiach. Pani Galová súhlasila, aby sa vybudovalo viac ihrísk po 15.000 € a nie menej na úkor jedného veľkého. Mgr. Ďurechová sa zaujímala, či stanovisko komisie nie je rozhodujúce. RNDr. Eglyová informovala, že stanovisko komisie má iba odporúčací charakter.

RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za ukončeniu diskusie k tomuto bodu.

Za ukončenie diskusie hlasovali 12 poslanci, 1 bol neprítomný(Ing. Jozef Toman).

RNDr. Eglyovávyhlásila krátku prestávku a po jej ukončení vyzvala poslanca Ing. Bagína, aby predniesol návrh uznesenia. Ing. Bagín predniesol návrh bodov, týkajúcich sa výberu lokalít a rozdelenia vyčlenených prostriedkov na výstavbu detských ihrísk medzi jednotlivé lokality. RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za zapracovanie týchto bodov do uznesenia v časti C) Schvaľuje ako bod č. 8 a v časti F) Ukladá ako bod č. 4.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 1 sa zdržal (RNDr. Etela Eglyová), 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

RNDr. Eglyovánavrhla zahrnúť informáciu o petícii do uznesenia v časti B) Berie na vedomie ako bod č. 10.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Primátoruistil prítomných pedagógov a občanov, že je na ich strane. Prisľúbil že zváži opravné prostriedky a rozlúčil sa.

13. Požiadavky ostatných komisií.

RNDr. Eglyovávyzvala predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Stavebná komisia

 

Ing. Batla, predseda komisie, informoval, že nie sú požiadavky.

Sociálno-bytová komisia

 

PoslankyňaŠlesariková, predseda komisie, informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci február 2012 vo výške 133 €. RNDr. Eglyová predniesla bod B7 z návrhu uznesenia a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 12 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 1 bol neprítomný(Ing. Jozef Toman).

 

Komisia životného prostredia

 

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a predniesla prerokovávané body:

1.   Ponuka spoločnosti DATALAN, a. s. na aplikáciu evidencie zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste. Komisia nemá námietky a odporúča prehodnotiť súčasný systém zberu KO.

2.   Komisia upozornila na poškodené tuje na ulici SNP a navrhla tieto tuje odstrániť.

3.   Komisia prehodnotila orezane tují pri DK Ilava a navrhuje tieto tuje orezať.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

PoslankyňaHujová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a uviedla, že komisia nesúhlasí s výberom areálu školy na výstavbu detského ihriska.

Komisia pre VO

 

Ing. Šupák, predseda komisie, informoval, o zasadnutí komisie a predniesol prerokovávané body.

1.   Komisia poukázala na možné porušenie zákona o VO v prípade rekonštrukcie chodníka na Sihoti z titulu účelového zníženia hodnoty zákazky.

2.   Komisia poukázala na porušenie štatútu Komisie pre VO nedodržaním lehoty oznamovacej povinnosti pri zaslaní oznámenia výzvy na VO vývozu VOK.

3.   Komisia odporúča prijať opatrenia na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov.

4.   JUDr. Jaďuďová navrhla zmeniť Štatút Komisie pre VO, aby bol operatívny a plniteľný.

5.   Ing. Šupák uviedol, že v súvislosti s VO na rekonštrukciu chodníka na Sihoti, by informoval o plánovanom postupe prípravy realizácie Komisiu pre VO a poslancov vopred.

Športová komisia

 

PoslanecFerech, predseda komisie, informoval o zasadaní komisie a predniesol prerokovávané body:

1.   Komisia upozornila športového referenta p. Mišíka na nesplnenie úlohy vypracovať  prevádzkový poriadok športového ihriska v areáli ZŠ.

2.   Sťažnosť predsedu MLMF Mgr. Klobučníka, ktorý poukazuje na zlý stav ihriska v areáli ZŠ, kde sa konajú zápasy MLMF. PoslanecFerech sa zaujímal, či bude mesto reagovať na list predsedu MLMF Mgr. Klobučníka. Prednosta ho uistil, že mesto na tento list odpovie.

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie. Konštatovala, že v mesiacoch január a február 2012 prebiehali v DK Ilava plesy. Ďalej konštatovala, že v mesiaci marec 2012 sa konali akcie: výročná členská schôdza Únie žien spojená s oslavou MDŽ, Vansovej Lomnička – súťaž v prednese poézie a prózy a divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla. Pozvala prítomných na jarmok Veľkonočné tradície a informovala o Ilavskej hudobnej jari, o plánovanom Majálese a o príprave Dňa učiteľov.

14. Požiadavky mestských výborov.

MsV Iliavka

 

Ing. Bajzík, predseda výboru, informoval, že mestský výbor zasadal a požiadavky sú riešené v spolupráci s TSM Ilava. Výbor žiada vykonať v jarných mesiacoch nevyhnutné opravy miestnych komunikácií, umiestniť VOK na jarné upratovanie a umiestniť 2 ks verejného osvetlenia. Výbor sa tiež zaoberal pripravovanou rekonštrukciou cintorína.

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadaní výboru, ktorý odporúča zabezpečiť výrub vysokoalergénnych briez pri ZŠ a výsadbu drevín medzi bytovkami a garážami na ulici Medňanskej. Dodal, že ostatné požiadavky bude konzultovať s hlavným kontrolórom mesta.

 

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala o zasadnutí komisie a predniesla prerokovávané body. Informovala, že výbor sa jednohlasne zhodol na výbere lokalít pre vybudovanie detských ihrísk na ul. Kukučínovej a v areáli ZŠ. Výbor požaduje opravu mestského rozhlasu na ulici Kukučínovej, riešenie dopravnej situácie na ulici SNP a svietenie pouličného osvetlenia aj medzi 00.00 – 04.00 hod. Výbor navrhol spoplatniť parkovanie v centre mesta.

MsV Sihoť

 

RNDR. Eglyová, člen mestského výboru, informovala o zasadaní výboru, kde sa zaoberali výberom lokalít na výstavbu detských ihrísk. Nakoľko je v mestskej časti Sihoť plánovaná realizácia ihriska z MAS Vršatec, poslanci v tejto lokalite ihrisko nenavrhli. Na základe petície občanov mestskej časti Sihoť za rekonštrukciu ihriska na Sihoti, predseda Mgr. Toman na zasadnutí výboru navrhol, aby sa na ihrisko na Sihoti umiestnili komponenty detských ihrísk, ktoré by bolo možné demontovať a umiestniť do inej lokality, ak by sa pristúpilo k realizácii ihriska z MAS Vršatec.

Následne RNDr. Eglyová predniesla požiadavky komisie:

-      úprava terénu okolo nového chodníka na ul. Kpt. Nálepku – dosypanie zeminy,

-      orezanie stromov pred bytovkou č. 237,

-      oprava pouličnej lampy na schodišti pri väznici,

-      inštalácia svetla pri novej bytovke pri kanáli,

-      odstránenie posypového materiálu z ciest a chodníkov v meste.

 

MsV NsP

 

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a o podnetoch od občanov:

-      oprava schodov pri tlačiarni Ekonóm.

-      skrášlenie urnového hája na cintoríne. Mgr. Toman informoval, že v urnovom háji vysadia smaragdové tuje.

-      údržba ihriska v areáli ZŠ.

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan, predseda výboru, informoval že výbor zasadal a požiadavky odovzdal na MsÚ.

RNDr. Eglyovápožiadala prednostu MsÚ, aby zapracoval požiadavky všetkých komisií a výborov do úloh na porade vedenia MsÚ.

15. Rôzne.

RNDr. Eglyovávyzvala právničku mesta JUDr. Jaďuďovú, aby informovala o Zmluve o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou INFINITY TRUST, s. r. o. za účelom výstavby zimného štadióna. Dodala, že poslanci zmluvu prerokovali na porade poslancov a uznali že je precízne vypracovaná. JUDr. Jaďuďová informovala, že k zmluve zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, všetky ich požiadavky boli do zmluvy zapracované a zmluva bola uzatvorená. RNDr. Eglyová predniesla bod B9 z návrhu uznesenia o uzatvorení zmluvy s INFINITY TRUST, s. r. o., a vyzvala poslancov hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 12 hlasmi zobrali informáciu na vedomie, 1 bol neprítomný(Ing. Jozef Toman).

16. Diskusia.

 

RNDr. Eglyovávyzvala prítomných do diskusie.

PoslankyňaHujová reagovala na príspevok v diskusii na webovej stránke mesta, v ktorej občianka mesta obviňuje poslancov, že sú zodpovední za zrušenie zastávok rýchlikov v Ilave.  Poslankyňa Hujová toto obvinenie poslancov odmieta. Prednosta informoval, že pozvánka na stretnutie ohľadom grafikonu bola doručená na MsÚ z Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor sa tohto stretnutia nezúčastnil. Dodal, že k zrušeniu rýchlikov pristúpili železnice z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na trati a primátor by toto rozhodnutie svojou účasťou aj tak neovplyvnil. Poslankyňa Hujová citovala list od riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko Mgr. Kravca, kde hovoril o tom, že sa pripomienky dali riešiť na stretnutiach. Poslanec Mgr. Jašurek informoval, že požiadavky na zachovanie zastávok rýchlikov mali byt prerokované na tomto stretnutí a boli by zapracované do grafikonu. Poslankyňa Hujová informovala, že po upozornení na túto skutočnosť, oboznámila primátora s touto situáciou a oslovila niektorých starostov z okolitých obcí. Aj napriek ich snahe sa im zastavovanie rýchlikov v Ilave nepodarilo obnoviť. Hlavný kontrolór Ing. Tichý sa zaujímal, či bude mesto v tejto veci ešte podnikať nejaké kroky. Poslankyňa Hujová navrhla, aby sa Ing. Tichý dohodol s Ing. Tomanom na pripomienkovaní grafikonu do konca marca 2012, aby sa prípadné zmeny mohli zaviesť od 01.06.2012.

Ing. Janušek,vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, pozval poslancov a občanov mesta na verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu mesta Ilava, ktoré sa bude konať 12.04.2012 o 15:30 hod. v sále DK Ilava. Na stretnutí bude prednesený odborný výklad spracovateľa územného plánu, kde môžu občania podať pripomienky a návrhy k Zmenám a doplnkom č. 1Územného plánu mesta Ilava. V súčasnosti je uvedený návrh vyvesený na úradnej tabuli mesta Ilava a webovej stránke mesta Ilava, kde sa s návrhom môžu občania podrobnejšie oboznámiť. Poslanec Porubčan sa zaujímal, či sa v Ilave stretne aj kataster Klobušice. Ing. Janušek informoval, že sa budú prerokovávať aj mestské časti Klobušice a Iliavka.

RNDr. Eglyovávyzvala poslancov k hlasovaniu za ukončeniu diskusie.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za ukončenie diskusie, 1 bol neprítomný(Ing. Jozef Toman).

17. Uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 2/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 20.03.2012 o 16.30 hod. v DK Ilava prečítal poslanec Ing. Anton Bajzík.

Poslanci 12 hlasmi uznesenie odsúhlasili, 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

18. Záver.

Zástupkyňa primátora RNDr. Eglyová poďakovala poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na MsZ a popriala im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  22.03.2012

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková   
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Mgr. Milan Jašurek
p. Gabriela Šlesariková