Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 15.03.2006

Dátum: 21.03.2006

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 15.3.2006

Mimoriadne zasadnutie MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania Mestského zastupiteľstva.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Gajdošík, Viera Holbová a RNDr.
Etela Eglyová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá Veronika Magutová a za overovateľov zápisnice
Milan Pagáč a Danka Jurenová.
Poslanci návrhy primátora schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Vyhlásenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca v MZ v zmysle
§ 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov
5. Slávnostné zloženie sľubu poslanca MZ
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

4. Vyhlásenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca MZ v zmysle § 51 od. 2
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení nes.pred.
Primátor prečítal list zo dňa 1.3.2006, ktorým sa Ing. Mário Hrubý vzdáva funkcie poslanca MZ a taktiež ďalších funkcií : ako predsedu MV Klobušice, člena rady MŠ Klobušice a predsedu výboru pre ochranu verejného záujmu.
V súvislosti s tým, mesto vyzvalo náhradníka na uvoľnené miesto, ktorým sa stal p. Karol Fischer s počtom hlasov 125.

5. Slávnostné zloženie sľubu poslanca MZ
p. Karol Fischer zložil slávnostný sľub poslanca:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
Primátor zablahoželal p. Fischerovi a poprial mu veľa tvorivých síl v poslaneckej práci.
Ing. Gajdošík navrhol p. Fischera za predsedu MV Klobušice, nakoľko on je predsedom stavebnej komisie.
p. Holbová navrhla za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu RNDr. Etelku Eglyovú.
Poslanci návrhy schválili 10 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

6. Rôzne a diskusia
V rámci rôzneho primátor predložil na rokovanie zrušenie uznesenia z minulého zasadnutia MZ, ktoré sa týkalo odpredaja pozemkov firme Cityfarma Nové Mesto n/V.
Nakoľko neprišlo k prevodu financií od Cityfarmy na účet mesta aj keď termín bol predĺžený do 28.2.2006, peniaze však ku dňu konania MZ 1.3.2006 neboli. MZ na svojom zasadnutí 1.3.2006 schválilo uznesenie o zrušení predaja. 7.3.2006 však na účet MsÚ prišli peniaze
od Cityfarmy, zmluva je platná, primátor navrhuje, aby bolo zrušené uznesenie z MZ 1.3.2006 /ktorým sa predaj ruší / a zostalo v platnosti uznesenie o schválení predaja z roku 2005.
Poslanci návrh primátora o zrušení uznesenia bod 1. časti C schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Ing. Fúsková predložila návrhy na úpravu platu primátora a HK vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu.
Návrh na úpravu platu primátora mesta s účinnosťou od 1.1.2006 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 17 274,- Sk,v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zároveň schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 násobok v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 citovaného zákona
Návrh na úpravu primátora mesta poslanci schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Návrh na úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2006 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 17 274,- Sk, v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh na úpravu HK poslanci schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Ing. Fúsková upozornila nového poslanca p. Fischera, že musí do 30.3.2006 odovzdať v zmysle zákona majetkové priznanie.
p. Jurenová sa informovala, či do nových nádob na zber sa môže dávať biele aj tmavé sklo
Ing. Gajdošík uviedol, že kontajnéry na odpad v Klobušiciach sú plné, nevie či budú dostatočné ak na jar zlezie sneh a odhalia sa skládky.
Primátor uviedol, že potom budeme reagovať, podľa potreby zhodnotíme potrebu kontajnérov
p. Bakošová požiadala R-TSM o opravu brány na cintoríne ako aj úpravu, očistenie pozemku
od Riekeru, nakoľko sa jedná o mestské pozemky.
p. Burík sa informoval, kto je vlastníkom pozemku pri predajni p. Horáka, nakoľko chodník je v dezolátnom stave.
Primátor uviedol, že vlastníkom pozemku je síce p. Horák, ale je využívaný na verejné účely.
Po vzájomnej dohode zvážime možnosti opravy /vysprávku/ chodníka pri p. Horákovi.
p. Burík upozornil na prepadlinu pri činžiaku na Sihoti.
Primátor prisľúbil obhliadku.
p. Holbová žiada, aby MZ zareagovalo v Ilavskom mesačníku na článok Ing. Hrubého, ktorý
bol uverejnený v Obzore a podľa jej názoru boli informácie skreslené. Občania v Iliavke sa
sa informovali na pravdivosť článku Ing. Hrubého. Chce, aby sa informácie uviedli na pravú mieru.
Primátor informoval, že nakoľko riaditeľ TSM požiadal o rozviazanie pracovného pomeru, mesto vypísalo na obsadenie miesta riaditeľa TSM výberové konanie.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci primátor ukončil diskusiu.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 11 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva prečítal Ing. Gajdošík.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8. Záver
Primátor ukončil mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poďakoval za účasť
a p. Fischerovi poprial veľa zdravia a úspechov vo funkcii poslanca.

Ing. Pavol Čiernik
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Milan Pagáč
Danka Jurenová