Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 20.03.2012 - o pozastavení výkonu Uznesenia 2/2012

Dátum: 23.03.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_o_pozastaveni_200312.pdf (0,22 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica
o pozastavení výkonu uznesenia bodu C8 a F4 Uznesenia Č. 2/2012 zo zasadnutia
plánovaného Mestského zastupitel'stva Mesta Ilava konaného dňa 20.03.2012 o 16:30 hod
v DK Ilava


Primátor mesta podl'a § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


p o z a s t a v u j e výkon uznesenia


pod bodom C8 a F4 Uznesenia Č. 2/2012 zo zasadnutia plánovaného Mestského
zastupitel'stva Mesta Ilava konaného dňa 20.03.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava,
ktoré schválilo
Mestské zastupitel'stvo Mesta Ilava na zasadnutí konanom dňa 20.03.2012 v DK Ilava
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v schválenom znení:

C) SCHVAĽUJE

8. Lokality pre umiestnenie detských ihrísk s nasledujúcou prioritou realizácie a približných finančných prostriedkov:
- lokalita 1.: Medňanská ulica, areál ZŠ vo výške 45.000 €,
- lokalita 2.: Klobušice vo výške 15.000 €,
- lokalita 3.: Kukučínova ulica vo výške 15.000 €.

F) UKLADÁ

4. Vyhlásiť verejné obstarávanie na projekt a realizáciu detských ihrísk schválených podl'a bodu C8 tohto
uznesenia. Pred odoslaním výzvy do vestníka VO konzultovať súťažné podmienky pre VO so všetkými
poslancami 14 dní pred odoslaním do vestníka VO.
Termín: 20.04.2012 Zodp.: Ing. Janušek, Ing. Turcer


Odôvodnenie
pozastavenia výkonu tohto uznesenia


Z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia schváleného pod bodom C8 a F4 Uznesenia Č. 2/2012,
sa toto uznesenie odčleňuje od ostatných bodov uznesenia Č. 2/2012 a označuje sa samostatne ako
Uznesenie č. 2a/2012 bod C8 a bod F4.


Výkon uvedeného uznesenia schváleného pod bodom C8 a F4 primátor mesta pozastavuje
pretože "sa domnieva, že toto uznesenie je pre obec zjavne nevýhodné", a to z týchto dôvodov:

- Kumulácia značných finančných prostriedkov vo výške 45.000,- € do jedného ihriska, ktoré
má byť umiestnené v areáli ZŠ, na úkor iných mestských častí

- Nevhodnosť umiestnenia detského ihriska do areálu ZŠ z týchto dôvodov:
1. tento areál má slúžiť pre potreby školy na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov
ZŠ,
2. vybudovaním detských ihrísk sa obmedzí využitie zabratého areálu školy pre budúce
využitie tohto územia v prospech žiakov ZŠ, predovšetkým pre výučbu telesnej výchovy,
3. navrhovaná časť na umiestnenie je v bezprostrednej blízkosti vedl'ajšej cesty z dvoch
strán, čím je zvýšené riziko výbehu dieťaťa na cestu.

- Nesúhlasné stanovisko riaditeľky ZŠ k umiestneniu a zabratiu priestoru areálu školy
v prospech detského ihriska,

- Nesúhlasné stanovisko zástupcov Rady školy a Materského centra Dubáčik,

- Nesúhlas obyvateľov mestskej časti zúčastnených na mestskom zastupitel'stve konanom dňa
20.03.2012 s umiestnením detského ihriska v areáli ZŠ a návrh na umiestnenie detského ihriska
medzi panelákmi na Medňanskej ulici, kde bolo pôvodné detské ihrisko,

- Nesúhlas obyvateľov iných mestských častí na neproporcionálne rozloženie finančných
prostriedkov koncentrovaných do areálu ZŠ na Medňanskej a návrh na rozdelenie týchto
prostriedkov aj v prospech výstavby detských ihrísk v iných častiach mesta.

V Ilave, dňa 23.03.2012