Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia dňa 10.4.2012

Dátum: 13.04.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_100412.pdf (1,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 10.04.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava.


1.     Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov.

2.     Schválenie programu.

 

Primátor predniesol program neplánovaného mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Schválenie programu.

3.     Voľba návrhovej komisie.

4.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

5.     Schválenie lokalít a finančných prostriedkov na výstavbu ihrísk v meste.

6.     Rôzne.

7.     Diskusia.

8.     Uznesenie.

9.     Záver.

Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

 

3.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková, Ing. Pavol Šupák.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková, Ing. Pavol Šupák).

4.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 13 hlasmi návrh odsúhlasili.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ľudmila Hujová, Ivan Ferech.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ľudmila Hujová, Ivan Ferech).

 

5.     Schválenie lokalít a finančných prostriedkov na výstavbu ihrísk v meste.

 

Primátorpredniesol body C8 a F4 z pozastaveného uznesenia, týkajúce sa detských ihrísk a otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Poslanec Ing. Bagín skonštatoval, že poslanci trvajú na znení týchto bodov tak, ako ich navrhli. Poslanec Ing. Toman sa ospravedlnil za neúčasť na minulom zastupiteľstve. Uviedol, že sledoval záznam diskusie na TV Považie a chcel by na ňu reagovať. Vyjadril sa, že podporoval poslanca Ing. Bagína a každá mestská časť má právo rozhodnúť o umiestnení ihriska. Informoval, že na zasadnutí MsV Sihoť sa boli pozrieť na priestor medzi panelákmi na ulici Medňanskej a nebránia sa ani lokalite v areáli ZŠ, ani medzi panelákmi. Členovia výboru navrhli, aby zvolali verejnú diskusiu k tomuto bodu. Ing. Toman zdokumentoval danú lokalitu a vyjadril sa, že medzi panelákmi je dostatok priestoru na výstavbu ihriska. Podľa jeho názoru argument výrubu stromov neobstojí, pretože ihriská sa v súčasnosti budujú vo forme štvorcov o rozlohe 15x15 metrov, a na to je tam dostatočný priestor. Ďalším argumentom, ktorý poslanci uviedli na predchádzajúcom MsZ, bol hluk, ktorý prekážal starším obyvateľom panelákov. Ing. Toman  vysvetlil, že počas obhliadky priestoru prišla za ním obyvateľka sídliska, ktorá sa vyjadrila, že nie je pravda, že dôchodcovia detské ihrisko medzi panelákmi nechcú. Dodala, že na tomto ihrisku vyrastali ich deti, a uvítali by, keby toto ihrisko zrekonštruovali. Ing. Toman vyjadril súhlas s názorom pani Jurenovej s predchádzajúceho MsZ, ktorá upozornila na rozlišovanie medzi detským ihriskom a športovým areálom. Vyjadril sa, že by mali najskôr vybudovať detské ihriská pre deti do 7 rokov. Navrhol, aby sa vybudovali ihriská o rozlohe 11x10 metrov v hodnote približne 12.000 € na každé ihrisko. Podľa jeho názoru by mali poslanci ešte raz prehodnotiť svoje rozhodnutie a odporučil im vybudovať viac menších ihrísk, aby boli dostupnejšie pre mamičky s deťmi. Ing. Toman ďalej informoval, že v súvislosti s projektom Úprava Podhradského potoka bola podpísaná zmluva s rodinou, ktorá odmietala odpredať pozemok, ktorý bude súčasťou projektu, a požadovala  osobitné podmienky. Ďalej sa vyjadril k petícii občanov mestskej časti Sihoť, ktorí žiadali o realizáciu detského ihriska na Sihoti a vyjadrili nesúhlas s čakaním na schválenie projektu ihriska z MAS Vršatec. Informoval, že projekt na ihrisko bol v rámci predchádzajúcej výzvy podaný a nebol schválený. Je predpoklad, že bude vyhlásená nová výzva a projekt znova podajú. Navrhol vyčleniť 10.000 € na výstavbu malého ihriska medzi bytovkami na Sihoti, čím by sa neohrozila rekonštrukcia pôvodného ihriska v hodnote 30.000 € z MAS Vršatec v prípade schválenia projektu. Ďalej reagoval na poslanca Ing. Bagína, ktorý na predchádzajúcom MsZ  uviedol, že medzi panelákmi na Medňanskej bude vybudovaná oddychová zóna, a v rámci nej detské ihrisko. Ing. Toman upozornil, že tieto prostriedky ešte nie sú rozpočtované a v prípade preinvestovania 45.000 € na veľké ihrisko v areáli ZŠ, bude potrebné vyčleniť ďalších 10.000 € na oddychovú zónu. Následne reagoval na vyjadrenie Mgr. Jašurka na predchádzajúcom MsZ, týkajúce sa plánovaných investícií na Sihoti – rekonštrukcia chodníkov a detského ihriska – a poukázal na zničené chodníky. Informoval o internetovom hlasovaní za výber lokality na výstavbu ihriska, ktoré vyhrala mestská časť Sihoť a na druhom mieste bola ulica Medňanská. Podľa jeho názoru by malo mesto každý rok vyčleniť finančné prostriedky na ihriská a postupne dopĺňať ihriskové zostavy na všetkých ihriskách. Súhlasil s Mgr. Jašurkom, že nebola vypracovaná nová koncepcia výstavby ihrísk. Informoval, že podľa pôvodného návrhu boli prostriedky pridelené aj na sídlisko na ulici Štúrovej a Mgr. Jašurek súhlasil s presunom týchto prostriedkov do Klobušíc, s tým že rekonštrukciu ihriska so športoviskami na Štúrovej plánujú realizovať z prostriedkov účelovej dotácie Úradu vlády SR. Primátor reagoval na Ing. Tomana, ktorý poukazoval na zničené chodníky na Sihoti a uviedol, že najneskôr do konca apríla 2012 začne rekonštrukcia chodníkov na Sihoti a na ulici Medňanskej a do 2 mesiacov by mali byť zrekonštruované. V súvislosti s rekonštrukciou Podhradského potoka poďakoval poslancovi Ing. Tomanovi za iniciatívu a za to, že významnou mierou prispel k podpisu zmluvy. Ďalej poďakoval JUDr. Jaďuďovej, za to, že cez sviatok prišla do práce, aby zapracovala pripomienky do zmluvy, a pripravila ju na podpis. Poslankyňa Ing. Gašparová reagovala na informáciu Ing. Tomana o internetovom hlasovaní a zaujímala sa, kedy bola na internete vyhlásená anketa k ihriskám a koľko respondentov sa jej zúčastnilo. PoslanecIng. Toman sa vyjadril, že hlasovanie prebehlo približne pred rokom a pol, keď sa začali plánovať ihriská. Prisľúbil, že túto informáciu preverí u informatika. Poslanec Mgr. Jašurek vysvetlil, že medzi panelákmi na Medňanskej ulici je to izolovaná zóna pre okolité 4 paneláky a môže to vyvolať nezhody medzi obyvateľmi. Čo sa týka Sihote je predpoklad, že z MAS Vršatec prídu finančné prostriedky a prísť o 30.000 € len preto, aby teraz uspokojili nejakú potrebu, je nezmysel. Dodal, že je zástanca systémových opatrení a nepovažuje za vhodné riešenie čiastočné investície do detských ihrísk. Vyjadril sa, že pokiaľ sa ihriská v ostatných častiach nevybudujú tento rok, zrealizujú sa v budúcom roku. Informoval, že cenová relácia na budovanie detských ihrísk sa odvíja od prezentácie firmy, ktorú mesto pozvalo pri plánovaní ihriska na Sihoti, a ceny tejto firmy sú premrštené. Podľa jeho názoru sa na Medňanskej ulici nevyčerpá celá suma 45.000 € a prostriedky, ktoré sa nevyčerpajú, sa môžu použiť v iných lokalitách. Primátor odmietol tvrdenie, že mesto nerobí systémovo. Poukázal na zrealizované investície, ako sú zrekonštruované  chodníky na Sihoti, kruhová križovatka pri predajni Lidl a pod. Vyjadril sa, že názory ľudí akceptuje a bude akceptovať. PoslanecMgr. Jašurek vysvetlil, že to nebola kritika na mesto, ale chcel poukázať na nesystémové riešenie koncepcie ihrísk. Primátor sa zaujímal, čo je systémové na vyčlenení sumy 45.000 € na ihrisko na Medňanskej ulici z celkovej sumy 75.000 €. Pani Bagínová z Medňanskej ulice sa vyjadrila, že deti sa nechcú hrávať medzi panelákmi a chodia radšej na školský dvor. Dodala, že krajšie miesto na výstavbu ihriska, ako je roh školského dvora, nenájdu. Poslanec Ing. Toman reagoval na vyjadrenie poslanca Mgr. Jašurka, ktorý uviedol, že výstavbou ihriska na Sihoti môžu prísť o 30.000 € z MAS Vršatec. Vysvetlil, že táto investícia je imaginárna, a projekt môžu ale aj nemusia schváliť. Projekt, podaný v rámci vyhlásenej výzvy, neschválili a nie je isté, či vyhlásia novú výzvu a či ho schvália. Poukázal na zničené a blatové ihrisko na Sihoti, ktoré je nebezpečné a môže sa tam niekto zraniť. Informoval, že sa stretol s mamičkami zo Sihote, ktoré nechcú, aby sa ihrisko realizovalo na súčasnom detskom ihrisku na Sihoti, pretože tam chlapci hrajú futbal a používajú oplzlé výrazy. Navrhli, aby vybudovali malé detské ihrisko medzi bytovkami. Poslanec Ing. Šupák sa vyjadril, že sa mu nepáči že Ing. Toman navrhuje, aby sa budovali malé ihriská. Vysvetlil, že poslanci len podporujú líniu mesta a nechcú budovať nič predražené. Dodal, že  mesto nevyvinulo žiadnu iniciatívu, nekontaktovalo poslancov a nesnažilo sa navrhnúť inú alternatívu. Primátor informoval, že postupoval v zmysle zákona o obecnom zriadení, pozastavil uznesenie a na žiadosť poslancov zvolal MsZ v zákonom stanovenej lehote. Poslankyňa Hujová reagovala na výrok primátora: „Poslanec, ktorý nechce robiť kompromisy, nepatrí do komunálnej politiky“ a uviedla, že poslanci chceli robiť kompromisy, ale nemali s kým. Zaujímala sa, či primátor robil kompromisy s poslancami alebo občanmi. Primátor odpovedal, že ich chcel robiť aj s poslancami aj s občanmi. Poslankyňa Hujová upozornila, že poslancov nikto nevyzval k prerokovaniu tejto problematiky. Poslanec Ing. Šupák informoval o porade poslancov ohľadom ihrísk, ktorú primátor po 20 minútach opustil. Zdôraznil, že od posledného zastupiteľstva poslancov v tejto veci nikto neoslovil. Primátor uviedol, že bol práceneschopný a snažil sa riešiť veci aj napriek zdravotným  problémom. PoslankyňaIng. Gašparová sa vyjadrila, že pri obhliadke ihrísk si Ing. Toman musel všimnúť, že ihriská sú koncipované pre deti do 14-15 rokov. PoslanecIng. Toman informoval, že firmy  ponúkajú segmenty s rozmermi cca 15x15 metrov a tie sa dajú postupne dopĺňať. Dodal, že je nezmysel, aby sa 3-ročné deti hrali s 15-ročnými deťmi na jednom ihrisku. Navrhol, aby poslanci vyhlásili miestne referendum k tejto problematike, nech sa občania vyjadria, či chcú mať jedno centrálne ihrisko, alebo viacero menších ihrísk. Poslankyňa Ing. Gašparová sa zaujímala, ako rozdelia ihrisko na Sihoti z MAS Vršatec v hodnote 30.000 €, ktoré je naprojektované pre deti od 0-15 rokov, keď nechcú aby sa hrali malé aj veľké deti na jednom ihrisku. Poslanec Ing. Toman informoval, že projektant ihriska na Sihoti sa vyjadril, že za 30.000 € postavia 3 preliezky. Poslanec Ing. Šupák uviedol, že elektronická aukcia ušetrí 10.000 €, ktoré sa budú môcť použiť na inú lokalitu. Poslankyňa Hujová sa zaujímala, či sa peniaze z MAS Vršatec nedajú použiť na niečo iné. Primátor informoval, že projekt je vypracovaný na ihrisko na Sihoti a tieto prostriedky sa nedajú použiť na nič iné. Pani Bambušková, učiteľka na ZŠ Medňanská, informovala, že počula stanoviská občanov na minulom zastupiteľstve, ktorí chcú ihrisko medzi panelákmi na ulici Medňanskej a len jedna pani bola proti. Zdôraznila poslancom, že sú volení zástupcovia ľudu a mali by ho počúvať. Ako učiteľka telesnej výchovy uviedla, že budú potrebovať rozšíriť športoviská, pretože už teraz nemajú kde vyučovať telesnú výchovu. Informovala, že majú problémy s tým, že cez školský dvor prechádzajú počas vyučovania ľudia, na ktorých musia brať ohľad, aby ich nezasiahli loptou a nezranili. Ďalej uviedla, že žiaci potrebujú bežeckú dráhu, pretože behajú na ulici mimo areálu školy a  hrozí nebezpečenstvo úrazu. Odporučila, aby sa poslanci prišli pozrieť na telesnú výchovu. Poprosila poslancov, aby prehodnotili svoje stanovisko, ktoré je podľa jej názoru nelogické. Pani Kobzová, učiteľka na ZŠ Medňanská, uviedla, že sledovala záznam z posledného MsZ a opýtala sa poslancov koho zastupujú a či mestské výbory počúvajú občanov. Podľa jej názoru poslanci prezentujú svoje záujmy a nie záujmy občanov. Informovala, že ani na jedno zasadnutie mestského výboru nepozvali občanov a vyjadrila sa, že takto si prácu poslanca MsZ nepredstavuje a je sklamaná z diskusie, ktorá tu prebieha. Vyjadrila súhlas s pani učiteľkou Bambuškovou, že škole chýba bežecká dráha. Informovala o družbách s inými školami, ktoré majú krásne športoviská, a keď prídu do Ilavy, musia behať po ulici, kde chodia autá. Pán Podhorský sa vyjadril, že občania sem neprišli počúvať, ako sa poslanci medzi sebou dohadujú. Vytkol poslancom, že si nedali vypracovať projekty, aby zistili koľko čo stojí. Poslankyňa Hujová sa vyjadrila, že Ing. Šupák poslancom zaslal ponuku v hodnote 4.800 € na segment detského ihriska, plánovaného na ulici Kukučínovej. Informovala, že prostriedky ušetrené elektronickou aukciou plánujú použiť na vybudovanie oddychovej zóny medzi panelákmi na ulici Medňanskej alebo iné ihrisko. Pán Podhorský sa zaujímal, kde mesto vezme peniaze na údržbu torza ihriska medzi panelákmi na Medňanskej a z čoho odškodnia občanov v prípade, že sa tam niekto zraní. Pán Bagin sa vyjadril, že ihrisko medzi panelákmi rozbili študenti Obchodnej akadémie, ktorí tam chodili fajčiť. Podľa jeho názoru bude detské ihrisko v areáli školy rušiť vyučovanie. Uviedol, že medzi panelákmi na Medňanskej ulici bolo vždy ihrisko, na ktorom sa deti radi hrali a nechodia tam odkedy je zničené. Poslankyňa Šlesariková uviedla, že na tomto sídlisku bývala a uznala, že je potrebné zrevitalizovať tam zeleň a obnoviť lavičky. Vyjadrila sa, že poslanci tu plánujú vybudovanie oddychovej zóny, ale nedá sa všetko robiť naraz, treba to realizovať postupne. Poslankyňa Ing. Gašparová reagovala na staré zariadenia na všetkých ihriskách a podľa jej názoru je potrebné ich zlikvidovať. Informovala, že podľa štúdie školského dvora, ktorú videla, sú naplánované tenisové kurty a časť pozemku na výstavbu týchto kurtov by sa mala odkúpiť od súkromnej osoby. Dodala, že súčasťou štúdie je aj bežecká dráha a doskočisko. Uviedla, že areál školy nepríde o žiadne aktivity, ktoré má škola naplánované. Pani Bambušková informovala, že navrhla základy tejto štúdie. Navrhla, aby sa prostriedky rozdelili rovnomerne do všetkých lokalít po 15.000 €. Vyjadrila sa, že nerozumie, prečo poslanci za každú cenu tlačia na školský dvor ihrisko za také veľké peniaze, keď iné mestské časti by uvítali vybudovanie viacerých menších ihrísk. Poslankyňa Ing. Gašparová informovala, že tento trend sa začal plánovaním ihriska na Sihoti za 30.000 €, tento trend chcú dodržať a chcú zostať pri systémovom riešení. Pani Bambušková nerozumie, prečo chcú poslanci ihrisko na školskom dvore, keď Rada školy, Rada rodičov a obyvatelia sídliska na Medňanskej chcú ihrisko medzi panelákmi. Poslankyňa Ing. Gašparová uviedla, že sa stretla s názormi ľudí, ktorí umiestnenie ihriska v školskom areáli uvítali. Pani Bambušková vyzvala poslancov, aby k tejto problematike vyhlásili referendum. Poslanec Ing. Toman informoval, že vyhľadal na internete firmu, ktorá predložila ponuku Ing. Šupákovi a zistil, že to nie je firma, ktorá sa zaoberá výstavbou detských ihrísk a v cene nie je zahrnutá úprava povrchu. Uviedol, že cena za segment ihriska s povrchovou úpravou sa pohybuje od 10-15.000 €. Vyjadril sa, že každý z poslancov je presvedčený o tom, že práve jeho riešenie je systémové a navrhol, aby sa o umiestnení ihriska rozhodlo formou miestneho referenda. Informoval občanov, že ak chcú občania, aby bolo vyhlásené referendum, potrebujú nazbierať 1400 podpisov, ale jednoduchšie by bolo, keby referendum vyhlásili poslanci. Poslanec Ing. Šupák reagoval na vyjadrenie Ing. Tomana a uviedol, že firma existuje a podľa katalógu ponúka ihriskové zostavy pre deti od 0‑12 rokov. Potvrdil, že cenová ponuka nezahŕňa úpravu povrchu. Mgr. Ďurechová, riaditeľka ZŠ, reagovala že nerozumie, prečo hovorí poslankyňa Hujová o sume 4.800 €, keď na predchádzajúcom MsZ navrhli 45.000 € do areálu školy. Uviedla, že by bolo vhodné, keby sa poslanci zaujímali, či v areáli ZŠ takého ihrisko chcú a či nepotrebujú niečo iné. Žiadala poslancov, aby bol školský areál zachovaný pre deti školského veku. Vysvetlila, že ihriská, umiestnené v areáli školy, sú predovšetkým v zlúčených základných školách s materskými školami, alebo sú označené, že sú určené pre deti od 6 rokov. Pani Kobzová sa vyjadrila, že referendum by nemuselo byť úspešné a bola by to strata peňazí. Uviedla, že keby mestské výbory pracovali tak, ako majú, táto diskusia by bola zbytočná. Pán Živčic z mestskej časti Sihoť  informoval, že na Sihoti je potrebné vybudovať detské ihrisko, pretože deti sa nemajú kde hrať. Vyzval poslancov, aby sa zobudili. Pán Podhorský reagoval na vyjadrenie poslankyne Ing. Gašparovej, ktorá uviedla, že staré preliezky treba odstrániť. Podľa jeho názoru stačí vyhotoviť odborný posudok statika, akú záťaž unesú. PoslankyňaIng. Gašparová trvala na tom, že pôvodné preliezky treba odstrániť. Poslankyňa Hujová sa vyjadrila, že referendum bude pravdepodobne zbytočné. Poslanec Ing. Toman informoval, že referendum by nebolo finančne náročné, pretože by stačila jedna miestnosť v DK Ilava, niekoľko zamestnancov MsÚ a vytlačenie hárkov. Vyjadril sa, že pri zadávaní podmienok pri vyhlásení verejného obstarávania (ďalej VO) je potrebné stanoviť hodnotu zákazky a firmy budú predkladať návrhy ihrísk, ktoré v tejto hodnote môžu ponúknuť. Na základe výzvy na predkladanie ponúk firmy vypracujú ponuky a po splnení podmienok sa prihlásia do aukcie. Poslanec Ing. Šupák vyzval Ing. Januška, vedúceho Oddelenia výstavby a ŽP, aby informoval o úsporách z elektronických aukcií. Ing. Janušek informoval, že pri stavebných prácach je úspora 40 % oproti pôvodným ponukám. Uviedol, že pri vyhlásení VO je potrebné stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky a čím podrobnejšie budú vypracované súťažné podklady, tým objektívnejší výsledok bez opravných prostriedkov dosiahneme. Poslanec Mgr. Jašurek upozornil, že MsZ zvolali za účelom výberu lokality na výstavbu ihrísk a nie priebehu VO. Poslanec Ing. Toman sa zaujímal, z akých prostriedkov budú financovať oddychovú zónu medzi panelákmi na ulici Medňanskej. Súhlasil, že pri aukcii sa cena ihriska zníži. Vysvetlil, že ak stanovíme hodnotu zákazky na 45.000 €, firmy budú predkladať návrhy  zostáv v tejto hodnote. Navrhol, aby sa v hodnote 10.000 € realizovalo ihrisko medzi panelákmi na Sihoti. Mgr.Ďurechová uviedla, že podľa jej názoru nie je správne umiestniť detské ihrisko v areáli ZŠ len preto, že je to pekné miesto. Ako pedagógovia vedia odhadnúť čo bude škola v budúcnosti potrebovať a požiadala poslancov, aby rešpektovali ich názory. Poslanec Ing. Šupák navrhol ukončenie diskusie. Ing. Janušek upozornil, že v bode F4 z návrhu uznesenia nebude možné splniť podmienku konzultovať súťažné podmienky so všetkými poslancami 14 dní pred odoslaním do vestníka VO. Vzhľadom na to, že termín plnenia tohto bodu je 20.04.2012 a uznesenie nadobúda platnosť 10.04.2012, z časového hľadiska nie je možné tento termín dodržať. Poslanec Ing. Toman navrhol, aby poslanci hlasovali za vyhlásenie referenda a požiadal JUDr. Jaďuďovú o stanovisko. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, uviedla, že v prípade schválenia pozastaveného uznesenia, je hlasovanie za vyhlásenie referenda bezpredmetné. Primátor vyzval k hlasovaniu za ukončenie diskusie.

Poslanci diskusiu ukončili 13 hlasmi.

Poslancinavrhli vyhlásiť prestávku na poradu. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za vyhlásenie prestávky. Poslanci prestávku schválili 13 hlasmi.

Poslanec Ing. Šupák predniesol návrh na Uznesenie č. 3/2012 zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 10.04.2012 o 16.30 hod. v DK Ilava. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie uznesenia.

Poslanci 11 hlasmi uznesenie odsúhlasili, 1 bol proti (Ing. Jozef Toman), 1 sa zdržal (RNDr. Etela Eglyová).

6.     Rôzne.

Poslanec Ing. Toman, predseda MsV Sihoť, informoval o zasadaní výboru a o postúpení požiadaviek na TSM Ilava. Uviedol, že doposiaľ nebola odstránená skládka na Sihoti a požiadal riaditeľa TSM Ilava Ing. Kočkára, aby ju odstránili. Navrhol, aby na skládku umiestnili fotopasce. Ďalej žiadal o osadenie osvetlenia na bytovke pri kanáli a o vyzametanie krajníc na ulici Kpt. Nálepku a Zahradníckej ulici. Ing. Kočkár informoval, že TSM Ilava skládku odstránili a v priebehu niekoľkých dní tam znova niekto naviezol odpad. Uviedol, že stĺp pri bytovke osadia nasledujúci deň a vyzametanie ulíc sa bude realizovať podľa plánovaného harmonogramu.

7.     Diskusia.

 

Poslankyňa Ing. Gašparovása zaujímala o možnosť úpravy terasy zmrzlinára na Ružovej ulici. Navrhla, aby terasu umiestnil iba na trávnatú časť a uvoľnil parkovacie miesta. Vyzvala Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia, aby v tejto veci zorganizoval stretnutie so zmrzlinárom. Ing. Slavík prisľúbil, že stretnutie zvolá, ale úprava terasy bude možná až v budúcej sezóne, nakoľko tohtoročná sezóna už začala a terasu má rozloženú.

Poslanec Ing. Toman sa zaujímal o opravu zlomeného stĺpu pouličného osvetlenia na schodišti pri väznici a termín realizácie opravy. Ing. Kočkár informoval, že stĺp umiestnia na schody, pretože na pôvodnom mieste ho majiteľ pozemku nechce, s termínom realizácie do konca apríla. 

 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky do diskusie,primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za ukončenie zasadnutia.

Poslanci odsúhlasili ukončenie zasadnutia 13 hlasmi.

 

8.     Uznesenie.

 

Znenie uznesenia poslanci schválili v bode č. 5.

 

 

9.     Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  12.04.2012

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:p. Ľudmila Hujová
p. Ivan Ferech