Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dna 26.6.2012

Dátum: 29.06.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_260612.pdf (2,5 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 26.06. 2012 o 15:30 hod. v  DK  ILAVA.

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril  Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal zástupcov  TV Považia, p. Kováčika z týždenníka MY, poslancov a všetkých prítomných občanov.

2. Návrh a schválenie programu.

Primátor oboznámil prítomných s programom MZ.

1.    Otvorenie

2.    Návrh a schválenie programu.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.    Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

5.   Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ

6.   Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

7.    Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

8.    Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava a TSM Ilava za rok 2011 a 1. štvrťrok 2012.

9.    Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2011.

10. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke mesta za rok 2011.

11.Záverečný účet mesta Ilava a prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011.

12.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu mesta za rok 2011.

13. Žiadosť pána Hovorku k prešetreniu návrhu zmeny územného plánu.

14. Územný plán mesta Ilava, zmena a doplnok č. 1 k VZN č. 3/2008 o záväzných častiach návrhu územného plánu mesta Ilava.

15. Dodatok č.2 k VZN č.4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach.

16. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009  o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu.

17. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

18. Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie.

19. Prerokovanie platu primátora mesta.

20. Požiadavky ostatných komisií.

21. Požiadavky mestských výborov.

22. Rôzne:

- Prerokovanie  upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe   

  MZ Ilava pri prijímaní uznesení pri schvaľovaní prevodu majetku obce.

23. Diskusia.

24. Uznesenie.

25. Záver.

Vyzval  prítomných poslancov, aby vzniesli pripomienky k programu. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky primátor dal hlasovať za prednesený program MZ.

Poslanci 12 hlasmi program schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

 

3. Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ľudmila Hujová,  Ludmila Haasová,

Ing. Martin Batla.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania /Ľudmila Hujová, Ľudmila Haasová, Ing. Martin Batla/ a  1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman.

Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman/ a  1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Jana Zobeková, pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci návrh 12 hlasmi schválili,  1 poslanec bol neprítomný/Ivan Ferech/.

5. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ

Primátor odovzdal slovo Ing. Jozefovi Tichému,  HK ktorý predniesol  Správu z kontroly plnenia uznesení.

Správa je k zápisnici priložená.

K správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode A1 a B1.

Primátor mesta dal hlasovať za tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

6. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

 

Ing. Jozef Tichý, HK oboznámil poslancov s plánom práce na 2. polrok 2012.

Plán práce je k zápisnici priložený.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A2, D1.

Primátor mesta dal hlasovať za tieto body.

Poslanci plán práce HK schválili 12 hlasmi, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

  

7. Požiadavky finančno-majetkovej komisie.

 

7.1. Ing. Jiří  Slavík informoval o výbere výnosu dane za I. polrok 2012 v porovnaní

s I. polrokom 2011.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B13.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

7.2. Ing.  Jiŕí Slavík informoval o podaní žiadosti o refundáciu výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce v súvislosti s povodňou v Meste Ilava.

Poslankyňa  Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B14.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.3. Ing. Jiří Slavík predniesol výsledok vyhlásenia opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom. V lehote do 01.06.2012 do 13.30 hod. nebol podaný žiaden písomný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy poštou ani do podateľne MsÚ.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B15.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

 

7.4.Ing. Štefan Daško, primátor mesta podal informáciu o výsledku žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie pre protidrogovú aktivitu v rámci projektu s názvom „Len jeden život - buď aktívny“. I napriek neschváleniu primátor poďakoval  všetkým, ktorý sa na tomto projekte podieľali.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B16.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.5.Ing. Jiří Slavík informoval o rozmiestnení 7 kusov kontajnerov na zber šatstva v územnom obvode mesta.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B17.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7. 6.Ing.Jiří Slavík oboznámil poslancov o prebiehajúcich rokovaniach s právnickou osobou SESTAV s. r.o. a ÚVTOS a ÚVV týkajúcich sa výstavby parkoviska pre uvedené subjekty.

Ing.  Štefan Daško, primátor navrhol do uznesenia doplniť – ako aj s ÚVTOS a ÚVV o rekonštrukcii strechy s blížiacim sa Bartolomejským jarmokom a o odblokovaní časti zahradených priestranstiev parku.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla doplnený návrh uznesenia o bode B18.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

7.7.Ing Jiří Slavík podal informáciu o zaslaní listu na Krajský školský úrad Trenčín, tykajúci sa pracovného stretnutia ohľadne možnosti prevodu vlastníctva budovy s. č. 455 na ulici Pivovarskej v Ilave, ktoré je vo vlastníctve mesta.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B19.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

7. 8.Ing. Jiŕí Slavík informoval o žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu

s. č. 242 v k. ú. Ilava o odkúpenie hospodárskej budovy.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B20.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

7. 9.Ing. Jiŕí Slavík informoval o žiadosti manželov Petrykowských, týkajúcej sa zabezpečenia nevyhnutného prístupu do polyfunkčného domu na Mierovom námestí v Ilave v ich vlastníctve.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B21.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

7. 10. Ing. Jiŕí Slavík informoval o žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu

s. č. 250/26 na ulici Kpt. Nálepku v Ilave o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1403 v k. ú. Ilava za účelom vybudovania parkovacích plôch pre tento bytový dom vo vlastnej réžii alebo o súhlas s úpravou časti tohto pozemku za tým istým účelom.

Ing. Jiŕí Slavík navrhuje, aby sa uvedený pozemok neodpredával a parkovanie sa riešilo komplexne pri vypracovaní Generelu dopravy na Sihoti.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B22.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi zobrali na vedomie, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

7. 11.Ing. Jiŕí Slavík informoval o zmenách rozpočtu, ktoré boli predložené a prerokované na porade poslancov MZ a o tom, že zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto MZ.

RNDr. Etela Eglyová, zástupca primátora sa informovala o navýšení rozpočtu na nákup softvéru CLAVIUS.

Bc. Stanislav Fúsek dodal, že zmena nebola predložená na finančno-majetkovej komisii.

Ing Jiŕí. Slavík  doporučuje  predložiť túto zmenu na augustové zasadnutie MZ, pretože softvér je pre knižnicu potrebný.

Ing. Štefan Daško, primátor informoval poslancov, že tieto  zmeny k rozpočtu budú pripravené na augustové MZ. Ďalej informoval o rokovaní s firmou na montovanie a spúšťanie meračov rýchlosti. Upresnil možnosti umiestnenia a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili či treba hľadať finančné prostriedky a na aké množstvo meračov.

Ing. Milan Jašurek podporil názor primátora  na zakúpenie meračov, ale aby tento nákup nebol na úkor iných dôležitejších akcií. O možnostiach presunu finančných prostriedkov by sa malo vyjadriť finančno-majetkové oddelenie.

RNDr. Etela Eglyová navrhla zakúpenie fotopascí k čiernym skládkam ak sú na to finančné prostriedky.

Ing. Pavol Šupák taktiež podporil návrh primátora aj na príjazde z Hornej Poruby.

Ing. Vladimír  Bagin  dodal, že by bolo vhodné osadiť tieto merače o signál červeného svetla „STOJ“.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D16.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

Ing. Štefan Daško, primátor  doplnil, že je potrebné schváliť tieto zmeny v časti J – Ukladá

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia o bode J2.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.12. Ing. Jiŕí Slavík informoval o potrebe schválenia vlastných príjmov rozpočtových organizácii.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D17 a J3.

Primátor mesta dal hlasovať za tieto body.

Poslanci tieto body 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.13. Ing. Jiŕí Slavík informoval odpredaji bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom a spoluvlastníckych podielov priamym predajom v zmysle § 9a, odst. 1, písm. c Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D18.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7. 14.Ing. Jiŕí Slavík informoval o odpredaji bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom a spoluvlastníckych podielov fyzickej osobe

Mgr. Kutišovej Eve. Kúpna cena za odpredávane nehnuteľností je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 12 300 € a je identická so stanovením všeobecnej hodnoty majetku znaleckým posudkom č. 2/2012

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D19.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.15.Ing. Jiŕí Slavík informoval o odpredaji nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava a to:

 p. Starečkovi Vladimírovi a manž. Terézii

 p. Balážovi Milanovi a manž. Eve

 p. Habšudovi Jozefovi a manž. Danke

Kúpna cena za odpredávané nehnuteľností sa stanovuje vo výške 5 €/m2.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D20.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7.16. Ing. Jiŕí Slavík informoval o kúpe spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 195/7 – záhrady o výmere 898 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 802 v k. ú. Ilava nasledovne: od p. Lóránt Jankovicha,  p. Kristóf Jankovicha,  Erdélyi Béláné.

Kúpna cena za kúpu nehnuteľností sa stanovuje vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom 18,82 €/m2

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia o bode D21.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

7. 17.  Ing. Jiŕí Slavík informoval o kúpe nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc.

č. 5054/511 v k. ú. Ilava od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava so sídlom Búdkova 36,    817 15 Bratislava za kúpnu cenu stanovenú cenovou komisiou pre stanovenie kúpnych cien pri Slovenskom pozemkovom fonde.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D22.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

7. 18. Ing. Jiŕí Slavík informoval o kúpe spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 623 – orná pôda o výmere 36 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2905 v k. ú. Ilava od fyzickej osoby p. Mandincová Margita vo výške 15 €/m2.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D23.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech,

Ing. Martin Batla/.

7.19.Ing. Jiŕí Slavík informoval o kúpe nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 243 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2809 v k. ú. Ilava od fyzickej osoby p. Janíková Marta vo výške 15 €/m2.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D24.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 10 hlasmi schválili, 3 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech,

Ing. Martin Batla, Ludmila Haasová/.

7.20. Ing. Jiŕí Slavík informoval o  uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Ilava ako kupujúcim a zákonnými dedičmi po zosnulom p. Čížikovi Karolovi a to pozemku KN – E  parc. č. 623 v k. ú. Ilava nasledovne: od p. Čížikovej Matildy,

RNDr. Novákovej Ľubice a Ing. Mutalovej Dany.

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 15 €/m2.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D25.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech,

Ing. Martin Batla/.

Ing. Štefan Daško, primátor dodatočne ospravedlnil poslanca Ivana  Ferecha a uvoľnil poslanca Ing. Martina  Batlu zo zdravotných  dôvodov.

Ing. Ľubica Fúsková pripomenula, že treba doplniť do návrhovej komisie tretieho člena  nakoľko Ing. Batla bol ospravedlnený.

Poslankyňa Hujová navrhla Ing. Vladimíra Bagina do návrhovej komisie a predniesla návrh uznesenia o bode D 26 v tomto znení: „Doplnenie Ing. Vladimíra Bagina za člena návrhovej komisie namiesto Ing. Martina Batlu,  ktorý rokovanie zo zdravotných dôvodov opustil.“

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci tento bod 10 hlasmi schválili,  1 poslanec sa zdržal / Ing. Vladimír Bagin/ a

2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia o bode A14.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi tento bod odsúhlasili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech,

Ing. Martin Batla/.  

7. 21. Ing. Jiŕí Slavík informoval o zmene sídla spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina na adresu Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, a potrebe zmeniť adresu na predmetnej zmluve o zriadení vecného bremena a z tohto dôvodu je potrebné zmeniť uznesenie pod bodom C/1 uznesenia č. 2/2012.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia o bode H1.

Primátor mesta dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi tento bod odsúhlasili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech,

Ing. Martin Batla/.  

7. 22. Ing. Slavík informoval o upozornení prokurátora v súvislosti s prijímaním uznesení MZ vo veci schvaľovania prevodov majetku mesta. K tomu uviedol, že v predmetných uzneseniach musia byť kupujúci  označení menom, priezviskom, rodným priezviskom, dátumom narodenia, rodným číslom a miestom trvalého pobytu. V uzneseniach neuvádzame rodné číslo nakoľko ide o chránený údaj. Ďalej sa vyjadril, že nehnuteľnosť musí byť identifikovateľná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Pri odčleňovaní parciel musí byť už vypracovaný geometrický plán.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A13, B10.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 12 hlasmi zobrali na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

8.Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a TSM Ilava za rok 2011 a 1. štvrťrok 2012.

 

Bc. Stanislav Fúsek informoval prítomných s plnením bežného, kapitálového rozpočtu, taktiež s plnením finančných operácií rozpočtu ako aj s celkovým prebytkom rozpočtu 2011.

 

Ing. Štefan Daško, primátor mesta informoval, že predbežné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2011 bolo zverejnené  v ilavskom mesačníku a prerokované i na januárovom MZ. Každý  mesiac sa zverejňuje vyhodnotenie rozpočtu  mesta v ilavskom mesačníku. Do ďalšieho čísla  sa pripravuje medziročné  porovnanie vyhodnotenia rozpočtu.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B5.

Primátor dal hlasovať za  tento bod.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

 

Ing. Peter Kočkár informoval, že vyhodnotenie rozpočtu TSM za rok 2011 je predbežné a bude opäť predložené poslancom po ukončení auditu na najbližšom zasadnutí MZ.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla doplnený návrh uznesenia k bodu A8 a B6 – „ ako predbežné a neauditované“

Primátor dal hlasovať za  tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

Bc. Stanislav Fúsek informoval o vyhodnotení rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrtok 2012, o jeho plnení a priebežnom prebytku hospodárenia.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode A9, B7.

Primátor dal hlasovať za  tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

Ing. Peter Kočkár, riaditeľ TSM informoval o vyhodnotení rozpočtu TSM Ilava za

I. štvrťrok 2012 a o novom zúčtovaní príspevku na činnosť, na elektrickú energiu a na odpad.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode A10 a B8.

Primátor dal hlasovať za  tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

9.Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2011.

 

Bc. Stanislav Fúsek informoval prítomných s vyhodnotením programového rozpočtu za rok 2011 a s detailnejším plnením  jednotlivých programov.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A7 a B4.

Primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

10.Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke mesta za rok 2011.

Ing. Jiŕí Slavík predniesol jednotlivé výroky zo správy nezávislého audítora – stanovisko.

Správa bola zverejnená aj v ilavskom mesačníku.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A5 a B3.

Primátor dal hlasovať  za tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

11.Záverečný účet mesta Ilava a prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011.

12.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  účtu mesta za rok 2011.

Ing. Jiŕí Slavík informoval, že materiál bol poslancom zaslaný e-mailom, bol zverejnený  na stránke mesta i na úradnej tabuli.

Ing. Jozef Tichý, HK stručne oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k záverečnému účtu.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A4 a B2.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci  zobrali 12 hlasmi na vedomie, 1poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A3, D2 a D3 týkajúce sa schválenia účtovnej závierky, výročnej správy a záverečného účtu za rok 2011.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

Ing. Jiŕí Slavík informoval o prerozdelení výsledku hospodárenia za rok 2011 vo výške 230 137,02 €.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A6, D4.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

Ing. Jiŕí Slavík informoval o použití finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich  zapojení do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2012.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A11, D5.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/

Ing. Jiŕí Slavík informoval o použití finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich  zapojení do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2012.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A12, D6.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 12 hlasmi schválili, 1 poslanec bol neprítomný /Ivan Ferech/.

13.Žiadosť pána Hovorku k prešetreniu návrhu zmeny územného plánu.

14.Územný plán mesta Ilava, zmena a doplnok č. 1 k VZN č. 3/2008 o záväzných častiach návrhu územného plánu mesta Ilava.

 

Ing. Štefan Daško, primátor mesta odovzdal slovo  Ing. Januškovi, ved. odd. výstavby a ŽP ohľadne Zmeny a doplnku č. 1 a žiadosti pán Hovorku.

Ing.Stanislav Janušek informoval prítomných o Zmene a doplnku č. 1 k ÚPN z roku 2008. Do tejto zmeny boli zapracované aj požiadavky z roku 2008, ktoré prišli po lehote a pribudli verejno-prospešné stavby ako je regulácia Čaradovského potoka a miestne komunikácie navrhované v rámci IBV. ÚPN spracovala Slovenská agentúra ŽP Žilina. Najviac požiadaviek na zmenu bolo z Klobušíc a to zmena z ornej pôdy na IBV. Táto požiadavka sa týka aj pána Hovorku, ktorý navrhol nové riešenie prístupovej komunikácie, ktoré nebolo predložené v čase prerokovania tejto zmeny. Táto požiadavka pána Hovorku, teda novonavrhované riešenie môže byť zahrnuté až v Zmene a doplnku č. 2. Prerokovanie  zmeny bolo oznámené verejnou vyhláškou a pripomienky k ÚPN sa ďalej spracovávali. Krajský stavebný úrad Trenčín doporučil MZ túto zmenu schváliť. VZN  je ako doplnok č. 1 k pôvodnému ÚPN z roku 2008. 

Ing. Štefan Daško, primátor mesta informoval poslancov, že i v roku 2008 si pán Hovorka podal žiadosť po termíne, avšak nechcel mestu robiť problémy a nepodal námietku, alebo pripomienku  k ÚPN. Osobne sa zúčastnil verejného prerokovania tejto zmeny s právnickými osobami, teda  orgánmi štátnej správy ako aj s občanmi. Poďakoval poslancom p. Hujovej, Ing. Jašurkovi a p. Porubčanovi za účasť na tomto verejnom prerokovaní. Schválením tejto zmeny bude v našom meste zdravý rozvoj, ktorý nám prinesie aj nové dane.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta dal osobne hlasovať za jednotlivé body týkajúce sa ÚPN

a žiadosti p. Hovorku.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A 15 a B 23.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A 16, C1, C2, C3, C4, C5, D7, D8.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode D9.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodeJ1.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

15.Dodatok č.2 k VZN č.4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach.

JUDr. Mária  Jaďuďová, právnička mesta  informovala, že dodatkom č. 2 VZN č. 4/2004 sa uvedené VZN  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zosúladilo s ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v nadväznosti na vykonanú previerku stavu zákonnosti z Okresnej prokuratúry Trenčín.

Z tohto dôvodu sa  umožnilo predávať výrobky na trhových miestach aj občanom iných  členských štátov EÚ a upravil sa taxatívny výpočet zákazu predaja výrobkov podľa zákona.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A17, D10.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/.

Návrh dodatku je prílohou uznesenia.

16.Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009  o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu.

 

JUDr. Mária Jaďuďová, právnička mesta  informovala, že dodatkom č. 1 k VZN č.  1/2009 o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu sa zmení systém financovania opatrovateľskej služby v nadväznosti na poslednú novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pričom výška úhrady má byť najmenej vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby plnoletej fyzickej osobe za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte  na počet hodín, čo je 1,73 €/ hod. Ďalej uviedla, že doporučuje predmetný dodatok neschváliť s poukazom na posledné rokovanie NR SR dňa 20. júna 2012, na ktorom bolo predmetné ustanovenie zrušené, novelou zákona č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A18, F 1.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  neschválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

Návrh dodatku je prílohou k uzneseniu.

 

17. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

JUDr. Mária Jaďuďová, právnička mesta  informovala, že dodatkom č. 4 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Ilava sa upravila výška dotácie na jeden výkonný ukazovateľ na žiaka ZUŠ v individuálnej a skupinovej forme vyučovania, žiaka školského klubu, žiaka CVČ, stravníka – žiaka ZŠ ako aj na dieťa MŠ podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A19, D11.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

Návrh dodatku je prílohou k uzneseniu.

18.Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie.

 

JUDr. Mária Jaďuďová, právnička mesta  informovala, že navrhovaná zmena Štatútu je predkladaná na základe požiadavky Komisie pre verejné obstarávanie. Uvedeným dodatkom k Štatútu sa vypustilo znenie odseku 1 v článku III., ktorý ustanovoval, že členovia komisie pre verejné obstarávanie obdržia podmienky účasti týkajúce sa verejného obstarávania 10 dní pred ich zverejnením na úradnej tabuli, nakoľko verejné obstarávanie je výhradne v kompetencii verejného obstarávateľa, ktorým je mesto podľa §-u 6 odsek b) zákona o verejnom obstarávaní. Mestskému zastupiteľstvu nepatria kompetencie v oblasti VO s výnimkou  schvaľovania koncesných zmlúv podľa zákona o majetku obcí. Na základe uvedených dôvodov sa odsek 1 článku III. Štatútu nahradí novým, ktoré určuje, že v prípade menovania členov Komisie pre VO za členov komisie na vyhodnotenie ponúk im pri odovzdávaní menovacích dekrétov odovzdá verejný obstarávateľ súťažné podklady, aby sa pripravili na vyhodnotenie ponúk.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A20, D12.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

Návrh dodatku je prílohou k uzneseniu.

19.Prerokovanie platu primátora mesta.

 

RNDr. Etela  Eglyová, zástupca primátora vysvetlila prítomným, že na základe §-u 4 odsek 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest MZ plat primátora opätovne raz ročne prerokuje. Naposledy bol prerokovaný plat primátora   na MZ dňa 28. 6. 2011. Po porade poslancov je navrhovaný plat  primátora s účinnosťou od  1. 7. 2012 nasledovný:

Základný plat                                1 840 €

35,86 % navýšenie                            659,82 €

Celkove plat mesačne                    2 499,82 €

Po zaokruhlení na celé euro nahor 2 500 €.

Ing.  Jozef Toman sa vyjadril, že plat primátora sa ide znižovať, primátorvykonáva prácu keď nie nadštandardne tak minimálne štandardne. Nakoľko sa nezúčastnil porady poslancov, kde sa plat primátora prerokoval, bude hlasovať proti tomuto návrhu.

Ing. Štefan Daško, primátor sa vyjadril, že i napriek jeho zníženiu platu to na jeho pracovnom nasadení nič nezmení. Bude pracovať pre občanov ako doteraz a pracovať na grantoch pre mesto. Má informácie, že žiadosť o veľký grant na rekonštrukciu  verejného osvetlenia bude schválená.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A21, E1.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 10 hlasmi  schválili, 1 poslanec bol proti /Ing. Jozef Toman/ 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

Ing. Štefan Daško, primátor mesta zablahoželal poslancovi Ing. Pavlovi Šupákovi k jeho blížiacim sa meninám.

20.Požiadavky ostatných komisií.

 

20.1.Poslankyňa Gabriela Šlesaríková, predsedkyňa Sociálno-bytovej komisie informovala o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi    občanom  mesta Ilavy v mesiaci apríl, máj jún 2012 vo výške  457,44 €  v zmysle Všeobecne  záväzného   nariadenia č.  4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi,

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode B9.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

20.2. Poslankyňa Gabriela Šlesaríková, predsedkyňaSociálno-bytovej komisie informovala poslancov so žiadosťami o opakované uzavretie nájomnej zmluvy formou dodatku k nájomnej zmluve nájomcom bývajúcich na ul. Medňanskej súp. č.  894, ktorým končí nájomná zmluva  dňom 31.08.2012:

Jozef Tomáš a Marie Tomašová, Marian Ptáček a Zuzana Ptáčková, Mária Vrždáková,

Richard Demitra a Mgr. Tatiana Demitrová, Miroslav Ďuraško a Viera Ďurašková, 

Patrícia Škultety Šimonová, Anton Martečík a Zuzana Martečíková, Ján Marienka a Mária Marienková, Dušan Tanuška a  Anna Tanušková.

 

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A22, D13.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

20.3.Poslankyňa Gabriela Šlesaríková, predsedkyňa Sociálno-bytovej komisie informovala poslancov  so žiadosťou o opakované uzavretie nájomnej zmluvy formou dodatku k nájomnej zmluve nájomcom bývajúcich na ul .Medňanskej súp.č. 894, ktorým končí nájomná zmluva  dňom 31.7.2012:

Cyril Meliš a Jana Melišová, Eva Stanová

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode A23 a D14.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

20. 4. Poslanec Ing. Anton  Bajzík, predseda komisie na ochranu verejného záujmu podal informáciu  o zasadaní Komisie na ochranu verejného záujmu  a o tom, že všetci poslanci     MZ Ilava a primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško si splnili povinnosť podľa čl. 7 ústavného   zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov,

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A26, B12.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

20. 5.RNDr. Etela Eglyová, zástupca primátora informovala poslancov o vzdaní sa členstva Mgr. Ladislava Reseka  v kultúrnej komisii a doplnenie komisie  o  Mgr. Janu Dianovú za členku Kultúrnej komisie pri MZ v Ilave. Ďalej informovala o kultúrnych akciách, ktoré sa uskutočnili za posledné 2 mesiace v meste  – Deň matiek, Ilavský beh, Noc kostolov, Deň detí.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bodoch A25, B11, D15.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

Poslankyňa Ľudmila Hujová, predsedkyňa  školskej komisie informovala o uzatvorení  materských škôlok v Ilave a Klobušiciach počas letných prázdnin.

Ing. Štefan Daško primátor informoval o ocenení Mgr. Alžbety Balónovej ako najlepší pedagóg TSK, ako aj o ocenení žiačky ZŠ Medňanská v postupe do celoslovenského kola v žiackej olympiáde. Navrhuje dať do uznesenia v časti I – Mestské zastupiteľstvo v Ilave a primátor Mesta Ilava gratulujú  pani Mgr. Alžbete Balónovej k udeleniu titulu „Vynikajúci učiteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja“ a vyjadrujú poďakovanie za jej dlhoročnú prácu v školstve.

Poslankyňa Hujová, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh uznesenia o bode I.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi  schválili, 2 poslanci boli neprítomní /Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

RNDr. Etela Eglyová, zástupca primátora navrhuje pozvať Mgr. Balónovú a žiačku ZŠ na najbližšie zasadnutie MZ.

Ing. Daško, primátor informoval poslancov, že dňa 28. 6. 2012 sa zúčastní slávnostnej akadémie na záver školského roka, kde im v mene mesta  zablahoželá.

Poslankyňa Ing. Gašparová Daniela, predsedkyňa komisie ŽP informovala o práci  tejto komisie. Na komisii  sa zaoberali výmenou kontajnerov, doriešením výsadby na ul. Ružovej, vyzývaním majiteľov o povinnosti kosenia svojich pozemkov minimálne 2x do roka. Komisia bola upozornená, že v blízkosti kruhového objazdu  na ul. Pivovarskej sú diery po potkanoch a o čistení valcov z reklamných plôch, ktoré znečisťujú okolie.

Poslanec Ing. Pavol Šupák, predseda komisie pre verejné obstarávanie informoval o tom, že komisia nezasadala, schádza sa podľa potreby, ak je vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie. Navrhuje zmeniť  bod č. F4, uznesenia č. 3/2012 v ktorom navrhuje zmeniť termín vyhlásenia verejného obstarávania na projekt a realizáciu detských ihrísk do 21. 8. 2012, t. j. do najbližšieho MZ a zaradiť ho do uznesenia v časti H – mení.

Ing. Stanislav Janušek, ved. odd. výstavby a ŽP upozornil na to, čo sa zmenilo v štatúte a nadväznosti na upozornenie prokuratúra v iných mestách nemôžu poslanci stanoviť termín a podmienky súťaže.

JUDr. Mária Jaďuďová, právnik mesta sa k návrhu pána poslanca vyjadrila, že uvedené uznesenie, ktorým sa ukladá povinnosť mestu, navrhuje zrušiť s poukázaním na upozornenie prokurátora pre Mesto Šaľa. Verejné obstarávanie je vo výlučnej kompetencii mesta ako verejného obstarávateľa a povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie mu vyplýva priamo zo zákona. Na poslednej porade poslancov sa  poslanci dohodli o odkúpení pozemkov pre vstup do detského ihriska. Po schválení kúpy  týchto pozemkov sa pripravia kúpne zmluvy, v priebehu 2 -3 týždňoch sa pripravia súťažné podklady. Uvedeným uznesením by boli uložené úlohy mestu  nad rámec zákona.

Ing. Štefan Daško, primátor  uviedol, že proces verejného obstarávania je náročný, mesto nechce pochybiť, pretože uchádzači  môžu túto súťaž napadnúť.

Poslanec Ing. Anton Bajzík sa vyjadril, že MZ nemôže v rámci verejného obstarávania uložiť  mestu termín vyhlásenia verejnej súťaže a navrhuje, aby schválené uznesenie
č. 3/2012 pod bodom F4 bolo zrušené.

Poslankyňa Ľudmila Hujová navrhla vyhlásiť 5 minútovú prestávku.

Po skončení prestávky Ing. Pavol Šupák a Ing. Anton Bajzík stiahli svoje návrhy na uznesenie.    

21. Požiadavky mestských výborov.

 

Ing. Anton Bajzík, predseda MV Iliavka informoval o rekonštrukcii miestneho cintorína v Iliavke,  miestne komunikácie sú v zlom stave, treba urobiť nevyhnutné výspravky.

Ing. Vladimír Bagin, predseda MV Medňanská, Skala poďakoval za spustenie nočného osvetlenia a ostatné požiadavky písomne odovzdal Ing. Kočkárovi, riaditeľovi TSM.

Poslankyňa Ľudmila Hujová,  predsedkyňa MV Ilava Stred požiadavky odovzdala na TSM.

Ing. Daniela Gašparová, oboznámila poslancov so žiadosťou o riešenie dopravnej situácie a parkovania na ul. SNP a Kukučínovej.  Na ul. SNP je táto situácia už neúnosná, zvýšila sa frekvencia áut, treba to riešiť zmenou dopravného značenia ako aj rozšírením parkovacích miest na tejto ulici. Žiada o písomné vyjadrenie mesta.

Ing. Stanislav Janušek informoval o tom, že mesto vie o  problémoch s parkovaním. Príprava parkoviska na Cillerovej jame, kde sa uvažuje s cca 75 parkovacími miestami je jedna z možností  vyriešenia tohto problému. Je treba vyčleniť v rozpočte na to finančné prostriedky.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta uviedol, že ako prioritu vidí tiež Cillerovu jamu, je treba efektívnejšie využívať parkovacie plochy.  Pri osobnej obhliadke medzi MŠ a ZŠ Medňanská boli voľné parkovacie miesta. Je treba, aby k tomuto  územiu sa vyjadril odborník. Mesto negarantuje občanom bytových domov, aby mali svoje auto pod oknom.

Ing. Daniela Gašparová informovala o tom, že hlavne cez soboty a nedele je parkovisko preplnené.  Treba túto situáciu riešiť globálne. Tu ide hlavne o priechodnosť ulice, je tam jeden jazdný pruh a jeden odstavný.

Ing. Stanislav Janušek informoval o tom, že mesto môže garantovať, že pri výstavbe nových bytov v zmysle zákona bude na 1 bytovú jednotku 1 parkovacie miesto, ale nemôžeme riešiť chyby z minulosti.

Ing. Jozef Toman, predseda MV Ilava Sihoť informoval o tom, že zasadajú každú prvú stredu v mesiaci. Na najbližšie zasadnutie MV pozýva Ing. Januška ohľadne  dopravnej situácie  v tejto lokalite a riešení Generelu dopravy na Sihoti.  Požiadal opäť mesto riešiť vyčistenie koryta Porubského potoka. Má pripomienku od občanov, aby mesto dalo vyznačiť priechod pre chodcov pod väznicou. Je potrebné riešiť komplexne zlú  dopravnú situáciu v celom meste ako aj na námestí, kde je situácia tiež neúnosná. 

Ing. Štefan Daško, primátor mesta žiadal MV Sihoť aby bol nápomocný pri riešení doasfaltovania cesty k rodine Bartkovcov. Aj MV musia niesť zodpovednosť a podávať návrhy. Poslanci a výbory musia pracovať s voličmi. Osobne  upozorňuje občanov, aby neparkovali na novom chodníku na Sihoti ako aj na Mierovom námestí. Je to o našom pocite zodpovednosti.

Ing. Milan Jašurek, predseda MV Štúrova mal pripomienku k rozkopaniu na ul. Pivovarskej pri Lídli, nie je to dané do pôvodného stavu, žiada o nápravu. Poďakoval za opravu schodov pri tlačiarni.

Milan Porubčan, predseda MV Klobušice zápis z výboru odovzdal aj s požiadavkami na MsÚ.

22.Rôzne:

-Prerokovanie  upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe  MZ Ilava pri prijímaní uznesení pri schvaľovaní prevodu majetku obce.

 

Upozornenie prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe  MZ Ilava pri prijímaní uznesení pri schvaľovaní prevodu majetku obce bol prerokovaný v rámci programu pod bodom 7. 22.

Poslankyňa Ľudmila Haasová informovala poslancov o neúnosnej situácii v kino bare Ilava, žiada o nápravu, pretože už ide o bezpečnosť ľudí, ktorí prechádzajú okolo. Je treba, aby pán Žalúdek splnil sľub, ktorý dal v roku 2009.

Ing. Štefan Daško, primátor mesta informoval poslancov o pripravovaní listu ohľadne situácie v Kino bare na Políciu a navrhuje, aby pán Žalúdek bol pozvaný na MV Stred, ako aj najbližšiu poradu a zasadnutie MZ.

Ľudmila Hujová informovala poslancov, že je stále možnosť pripomienkovať grafikon železničnej dopravy a žiada, aby  autobusové spoje boli napojené na príchod vlakov.

Ing. Štefan Daško, primátor  mesta informoval o tom, že požiadal pána poslanca NR Rastislava Čepáka o pomoc pri tomto probléme. Dohodol si s ním stretnutie no on neprišiel. Je pripravená petícia starostov miest a obcí okresu Ilava na podporu tohto grafikonu. Na záver informoval poslancov, že má informáciu o tom, že poisťovne budú zazmluvňovať iba štátne nemocnice. Je treba získať viac informácii  ako je to  s Ilavskou nemocnicou.

23. Diskusia.

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne diskusné príspevky Ing. Štefan Daško, primátor dal hlasovať o ukončení diskusie.

Poslanci  11 hlasmi hlasovali  za ukončenie diskusie, 2 poslanci neboli prítomní / Ivan Ferech, Ing. Martin Batla/

24. Návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 4/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava konaného dňa

26. 6. 2012 o 16.30 hod. v DK Ilava je prílohou zápisnice.

25. Záver.

 

Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na  MZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa 28. 6. 2012

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Jana Zobeková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Daniela Gašparová
Ing. Jozef Toman