Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 21.8.2012

Dátum: 24.08.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_210812.pdf (0,31 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 21.08.2012 o 16:30 hod. v DK Iliavka

  

1.     Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov a ospravedlnil poslancov Ivana Ferecha, Ludmilu Haasovú a Ing. Antona Bajzíka za neúčasť na zastupiteľstve.

Primátor predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

6.     Správa hlavného kontrolóra o vyhodnotení činnosti za 1. polrok 2012.

7.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

8.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava a TSM Ilava za 1. polrok 2012.

9.     Zmeny rozpočtu mesta a TSM na základe vývoja finančnej situácie v 1. polroku 2012.

10. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZŠ za rok 2011.

11. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZUŠ za rok 2011.

12. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke CVČ za rok 2011.

13. Požiadavky ostatných komisií.

14. Požiadavky mestských výborov.

15. Rôzne:

-      prerokovanie  upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe MsZ Ilava pri prijímaní uznesení pri vyhlasovaní verejných obstarávaní;

-      stanovisko Železníc SR k zastavovaniu rýchlikov v tarifnom bode Ilava;

-      stanovisko MsZ k investícii Parkovisko „Cillerova jama“ v roku 2013;

-      stanovisko MsZ k úprave daní z nehnuteľností od 01.01.2013;

-      stanovisko MsZ k realizácii chodníka na úseku Lidl - nemocnica;

-      stanovisko MsZ k realizácii projektu bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská.

16. Diskusia.

17. Záver.

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková a Ľudmila Hujová.

Poslanci 7 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková, Ľudmila Hujová), 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 10 hlasmi návrh odsúhlasili, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: RNDr. Etela Eglyová a Ing. Jozef Toman.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(RNDr. Etela Eglyová, Ing. Jozef Toman), 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

4.     Návrh a schválenie programu.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 10 hlasmi program odsúhlasili, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

 

Primátorvyzval prítomných aby si ½ minutou ticha uctili spomienku na výročie SNP.

 

 

5.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

 

Primátorinformoval, že Správa bola prerokovaná na porade poslancov a bola zverejnená aj na internete. Ing. Tichý, hlavný kontrolór, informoval o plnení jednotlivých uznesení. Keďže neboli žiadne námietky, primátor vyzval návrhovú komisiu k predneseniu bodov A1 a B1 z návrhu uznesenia. Následne vyzval k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 3 boli neprítomní(Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

 

6.     Správa hlavného kontrolóra o vyhodnotení činnosti za 1. polrok 2012.

Ing. Tichýpredniesol Správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012, ktorá okrem iného obsahuje aj problematiku miestnych daní. Zástupkyňa primátora RNDr. Eglyová sa zaujímala, či mesto prijalo nejaké opatrenia v súvislosti s konštatovaním kontrolóra, že vo výbere niektorých daní sú rezervy. Primátor informoval, že mesto dlžníkom zasiela upomienky a v prípade, že na ne nereagujú, postupujú ich na exekúciu. Poslanec Ing.  Bagín navrhol, aby na internetovej stránke mesta zverejnili zoznam majiteľov psov. Primátor  navrhol, aby na webovej stránke zverejnili zoznam majiteľov psov aj s fotografiami psov a navrhol poslancovi Ing. Bagínovi, aby s právničkou sformuloval návrh na zverejnenie zoznamu majiteľov. Ing. Bagín dodal, že pripravia návrh s právničkou na nasledujúce zastupiteľstvo. Keďže neboli ďalšie námietky, primátor vyzval návrhovú komisiu k predneseniu bodov A2 a B2 z návrhu uznesenia.

Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy o vyhodnotení kontrolnej činnosti do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 3 boli neprítomní(Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

7.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

Primátor sa zaujímal, či bola na mesto doručená zápisnica zo zasadnutia Finančno-majetkovej komisie. Ing. Slavík, vedúci finančno-majetkového oddelenia, informoval, že zápisnica ešte nie je spracovaná z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti v súvislosti s prípravou podkladov na MsZ. Primátor vyzval Ing. Slavíka, aby predniesol požiadavky komisie.

1.   Ing. Slavík informoval o stave vlastníckych práv k pozemku na ul. Medňanskej v Ilave. Pozemok je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, je neknihovaný a už v roku 1995 sa mal na základe zákona nachádzať vo vlastníctve mesta. Žiadosť o zápis prevodu vlastníctva pozemku na mesto Ilava bola podaná 08.08.2012 na Správu katastra Ilava. Z tohto dôvodu bolo potrebné zrušiť bod D22 z Uznesenia č. 4/2012. Primátor vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla bod D1 z návrhu uznesenia.Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zrušenie tohto bodu.

Poslanci hlasovali za zrušenie bodu 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

2.   Ing. Slavík informoval o návrhu na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom v areáli cintorína v Klobušiciach. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla bod B7 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali návrh na vedomie 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

3.   Ing. Slavík informoval o žiadosti Mariany Mahdalíkovej o odkúpenie časti susedného pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava, alebo zriadenie práva prechodu a prejazdu cez tento pozemok. Informoval, že pani Mahdalíková má prístup k nehnuteľnosti z mestskej komunikácie a nie je potrebné zriaďovať vecné bremeno ani odpredávať pozemok. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla bod B8 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

4.   Ing. Slavík informoval o žiadosti Základnej školy (ZŠ) Ilava o navýšenie rozpočtu na rok 2012 pre školskú jedáleň. Uviedol, že je potrebné preveriť skutočný stav, a v prípade potreby predložiť návrh na zmenu rozpočtu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla bod B9 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

5.   Ing. Slavík informoval o žiadostiach Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a ZŠ o preplatenie nákladov na audit účtovnej závierky za rok 2011. Uviedol, že na porade poslancov sa s poslancami dohodli, že im preplatia rozdiel medzi skutočnou cenou a predpokladanou cenou. Tieto žiadosti sú zahrnuté v bode C4 návrhu uznesenia. Primátor sa zaujímal, či je potrebné schvaľovať úhradu nákladov za audit aj Centru voľného času (CVČ) a Technickým službám mesta (TSM), ktoré preplatenie nežiadali. Ing. Slavík vysvetlil, že je spravodlivé preplatiť rozdiel buď všetkým organizáciám alebo žiadnej a vychádzal z dohody z porady poslancov. Nakoľko neboli ďalšie námietky, návrhová komisia predniesla body B10 a C4 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

6.   Ing. Slavík informoval o žiadosti ZŠ Ilava o schválenie výšky nájmu školských priestorov na nasledujúci školský rok. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla bod C1 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci schválili žiadosť 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

7.   Ing. Slavík informoval o žiadosti ZŠ Ilava o preklasifikovanie časti vlastných príjmov na kapitálové výdavky za účelom zakúpenia interaktívnej tabule. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla bod C2 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci schválili žiadosť 10 hlasmi, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

8.   Ing. Slavík informoval o vyhodnotení rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2012. Dodal, že materiál bol s dostatočným predstihom zaslaný poslancom a prerokovaný na porade poslancov. Nakoľko neboli ďalšie námietky, návrhová komisia predniesla body A4 a B3 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

9.   Ing. Slavík informoval o vyhodnotení rozpočtu TSM Ilava k 30.06.2012. Dodal, že materiál bol s dostatočným predstihom zaslaný poslancom a prerokovaný na porade poslancov. Nakoľko neboli ďalšie námietky, návrhová komisia predniesla body A6 a B5 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

10.   Ing. Slavík informoval o správach nezávislého audítora k účtovným závierkám ZŠ, ZUŠ a CVČ. Primátor dodal, že správy boli prerokované na porade poslancov. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla body A8, A9, A10 a B6 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

11.   Ing. Slavík informoval o vypracovaní Polročnej monitorovacej správy programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2012. Dodal, že materiál bol s dostatočným predstihom zaslaný poslancom a prerokovaný na porade poslancov. Nakoľko neboli ďalšie námietky, návrhová komisia predniesla body A5 a B4 z návrhu uznesenia. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ing. Anton Bajzík).

 

12.   Ing. Slavík informoval o zmenách rozpočtu a dodal, že zmenový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. Uviedol, že zmenový list bol prerokovaný na porade poslancov a predniesol jednotlivé zmeny. Bc. Fúsek, referent rozpočtu, informoval o zmenách v kapitálovom rozpočte v súlade s dohodou z porady poslancov. Vysvetlil, že ide o zníženie položiek „Rekonštrukcia parkoviska - Cillerova jama“ a „Vybudovanie detských ihrísk“ a navýšenie položiek „Nákup pozemkov“, „Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ilava“,  „Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Klobušice“ a „Rekonštrukcia časti priestorov MsÚ 81/18“. Na položke „Projekt - Rekonštrukcia ciest a chodníkov MAS“ je navrhnutý presun vo výške rozdielu medzi zaplatenou čiastkou za realizáciu tohto projektu a očakávaným príjmom z prostriedkov MAS Vršatec. Dodal, že celkový rozpočet sa nebude meniť, presunú sa len finančné prostriedky medzi jednotlivými investíciami. Poslankyňa Hujová sa zaujímala, či by najskôr nemali zrušiť bod D2 z návrhu uznesenia. Primátor uznal, že návrh je logický a rozhodnutie nechal na poslancov. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. PoslanecMgr. Jašurek sa zaujímal o rozdiel medzi dohodnutým znížením položiek z porady poslancov a navrhovaným znížením položiek v predloženom zmenovom liste. Žiadal o vysvetlenie rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znížili položky Cillerova jama a ihriská v zmenovom rozpočtovom liste vo výške 75.000 €, a sumou, o ktorú je potrebné navýšiť položky rekonštrukcia fasád a nákup pozemkov v materiáli predloženom na porade poslancov vo výške cca 57.000 €. Bc. Fúsek vysvetlil, že rozdiel sa skladá z 2 častí. Prvá časť sa týka položiek „Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ilava“, „Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Klobušice“ a „Rekonštrukcia časti priestorov MsÚ 81/18“, v ktorých sú v zmenovom rozpočtovom liste zahrnuté okrem vysúťažených cien aj náklady na verejné obstarávanie. Druhá časť sa týka rozdielu medzi zaplatenou čiastkou za realizáciu projektu „Rekonštrukcia ciest a chodníkov MAS“ a očakávanou refundáciou prostriedkov z MAS Vršatec. Primátor dodal, že rozdiel predstavuje DPH, o refundáciu ktorej bude mesto žiadať v roku 2013, a z tohto dôvodu je potrebné vyčleniť tieto prostriedky v rozpočte. Mgr. Jašurek navrhol, aby FMO poslancom predkladalo kompletné materiály, pretože v predloženom materiáli nie sú zahrnuté všetky sumy. Primátor dodal, že všetky materiály už boli predložené a vysvetlené. Mgr. Jašurek sa ďalej zaujímal, prečo sa vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu fasád škôlok a budovy MsÚ a rekonštrukciu kotolne s takou vysokou sumou, ktorá nebola krytá prostriedkami rozpočtu. Ing. Janušek, vedúci Oddelenia výstavby a ŽP,  informoval, že sumy na rekonštrukciu fasády budov MsÚ a škôlok boli hrubo odhadované a nebola k rekonštrukciám vypracovaná projektová dokumentácia. Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa odhadovaná cena navýšila. Mgr. Jašurek sa zaujímal či primátor neprekročil kompetencie. Primátor sa vyjadril, že neprekročil a že mesto zatiaľ nečerpalo ani 1 € na fasádu starej budovy MsÚ. Následne vyzval Mgr. Jašurka aby upresnil, v čom prekročil kompetencie. Mgr. Jašurek uviedol, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené na vysokú sumu, ktorá nebola schválená a rekonštrukcia fasády nebola plánovaná. Primátor vyzval prednostu, aby predložil fotodokumentáciu fasády budovy a poukázal na zlý stav budovy a nutnosť rekonštrukcie. Uviedol, že v prípade neschválenia presunu finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády MsÚ, bude požadovať, aby dokumentácia o stave budovy bola prílohou zápisnice.  Dodal, že ak nebude schválená táto rozpočtová zmena a fasáda sa tento rok nezrekonštruuje, bude trvať na tom, aby sa táto rekonštrukcia realizovala v budúcom roku. Mgr. Jašurek sa vyjadril, že to, v akom stave je budova, nemá nič spoločné s tým, že bola prekročená rozpočtovaná suma a primátor je povinný rešpektovať schválený rozpočet. Primátor uviedol, že mesto zastúpené primátorom má právo predkladať zmeny rozpočtu na schválenie MsZ. Mgr. Jašurek sa vyjadril, že primátor prekročil právomoci a ten, kto porušuje zákony, je mesto. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, sa zaujímala, či sa suma navýšila v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie. Ing. Janušek vysvetlil, že vypracovanie projektovej dokumentácie sa hradí z inej rozpočtovej položky. Ďalej informoval, že mesto sa snaží zachovať budovy v dobrom technickom stave a s rekonštrukciou budovy MsÚ začalo v roku 2010 výmenou okien. Upresnil, že fasáda vlhne, brizolit a kabrince začínajú opadávať a strecha zateká do elektroinštalácií. Uviedol, že rekonštrukcia strechy bola rozpočtovaná. Nakoľko projekt fasády je vypracovaný je potrebné rozhodnúť, či sa rekonštrukcia fasády bude realizovať čo najskôr, alebo sa odloží na budúce roky. Dodal, že tento problém bude potrebné riešiť a rokmi sa bude rekonštrukcia len predražovať. Primátor informoval, že mesto pristupuje k veciam ekonomicky a úsporne a elektronickou aukciou sa dosiahla úspora na rekonštrukcii fasád. Dodal, že v prípade neschválenia presunu finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády MsÚ mesto nebude opravu fasády realizovať. PoslankyňaIng. Gašparová sa vyjadrila, že chápe potrebu rekonštrukcie fasády, ale prioritou v tomto roku boli detské ihriská. Podľa jej názoru to nie natoľko závažné, aby z tohto dôvodu odložili realizáciu detských ihrísk. Primátor sa vyjadril, že na jeho postoji sa nič nezmení a nikto ho nedonúti postupovať na základe nezákonného uznesenia. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, uviedla, že poslancov po schválení uznesenia upozornila, že nemôžu konzultovať súťažné podklady, ale môžu navrhnúť jednotlivé zostavy detských ihrísk, ktoré budú zapracované do súťažných podmienok. Ing. Gašparová uviedla, že poslanci sú si vedomí svojej chyby. Primátor dodal, že realizáciu ihrísk zdržali poslanci svojím konaním. RNDr. Eglyová sa vyjadrila že poslanci súhlasia s rekonštrukciou fasády MsÚ, ale nie na úkor finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na výstavbu detských ihrísk. Uviedla, že poslanci trvajú na tom, aby v rozpočte zostali vyčlenené prostriedky na ihriská. Primátor sa vyjadril, že z časového hľadiska nie je možné realizovať ihriská v tomto roku. Dodal, že ešte nie sú prevedené všetky pozemky na mesto Ilava. Poslankyňa Hujová sa vyjadrila, že na zápis do katastra je potrebný súhlas Vajnorských a zatiaľ sa môže začať s verejným obstarávaním. Mgr. Jašurek sa zaujímal prečo sa nerobili ďalšie 2 ihriská, keď sporné bolo iba ihrisko na Medňanskej. Primátor sa vyjadril, že v diskusiách na predchádzajúcich MsZ navrhol, aby sa riešili ostatne ihriská a aby sa vynechalo ihrisko na Medňanskej. Ďalej uviedol, že odmieta niesť zodpovednosť za návrh uznesenia napadnutého upozornením prokurátora, ktoré od prvého do posledného písmena formulovali poslanci a nenechá sa tlačiť do vyhlásenia verejného obstarávania.  Ing. Gašparová sa vyjadrila, že si vysoko váži jeho prácu a nesúhlasí s jeho vyjadrením, že ho poslanci do niečoho tlačia. Mgr. Jašurek uviedol, že primátor sa vyjadril, že ihriská nie je problém zrealizovať za 4 mesiace. Navrhol, aby sa v tomto roku zrealizovalo verejné obstarávanie na ihriská, aby sa na jar budúceho roka začalo s ich výstavbou. Primátor sa vyjadril, že ak zrekonštruujeme fasádu MsÚ tento rok, výrazne si uľahčíme situáciu v budúcom roku. Poslanec Ing. Šupák sa zaujímal či v prípade neschválenia rekonštrukcie fasády MsÚ nevznikne problém, nakoľko rekonštrukcia fasády MsÚ bola súčasťou verejného obstarávania spolu s rekonštrukciou fasády MŠ Ilava a MŠ Klobušice, a či nemôže dôjsť k napadnutiu výsledkov súťaže. Zaujímal sa, či odčlenením rekonštrukcie fasády MsÚ z vysúťaženej zákazky nedôjde k znevýhodneniu ostatných uchádzačov, ktorí mohli ponúknuť vo verejnom obstarávaní na zateplenie škôlok nižšie ceny. Ing. Janušek informoval, že ide o dohady a ťažko je nad tým špekulovať. Mgr. Jašurek zdôraznil, že nepožaduje v tomto roku realizáciu ihrísk, ale realizáciu verejného obstarávania. Primátor sa vyjadril, že ihriská chce vybudovať a možno viac ako poslanci. Mgr. Jašurek uviedol, že poslancom neprekáža samotná rekonštrukcia fasády MsÚ ale skutočnosť, že poslancov neinformovali o zahrnutí tejto rekonštrukcie do VO. Primátor dodal, že túto problematiku treba uzavrieť a rozhodnúť, či sa presun prostriedkov na rekonštrukciu fasády schváli, alebo neschváli. Poslanec Ing. Bagín sa zaujímal, akým spôsobom majú zabezpečené spolufinancovanie rekonštrukcie fasády zo Správou katastra, ako spoluvlastníkom budovy MsÚ. Ing. Janušek reagoval, že ak by čakali na súhlas katastra, doteraz by neboli vymenené okná. Ing. Bagín sa zaujímal, či mesto informovalo Správu katastra o plánovanej rekonštrukcii. Ing. Janušek uviedol, že na základe vysúťaženej ceny môžu žiadať od katastra spolufinancovanie. Ing. Bagín sa zaujímal, či môže mesto na jednej strane investovať do majetku spoluvlastníka a na druhej strane nemôže realizovať výstavbu ihrísk, pokiaľ nemá vysporiadané pozemky. Primátor uviedol, že ide o rekonštrukciu verejnej budovy na výkon štátnej správy a nemôže sa dostať do havarijného stavu. Poslankyňa Hujová vyjadrila súhlas s rekonštrukciou budovy a zaujímala sa, či by mesto realizovalo rekonštrukciu aj napriek tomu, že by vedenie katastra neposkytlo finančné prostriedky na rekonštrukciu. Primátor uviedol, že by rekonštrukciu aj tak realizoval, nakoľko je to najškaredšia budova na námestí. Ing. Gašparová sa zaujímala ako je to po právnej stránke, či môže mesto investovať do rekonštrukcie budovy MsÚ bez súhlasu spoluvlastníka. JUDr. Jaďuďová uviedla, že Správa katastra je  menšinovým podielovým spoluvlastníkom budovy a pokiaľ ide o nakladanie so spoločnou vecou v zmysle Občianskeho zákonníka, podieloví spoluvlastníci rozhodujú o spoločnej veci podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V tomto prípade má rozhodujúce slovo mesto, pretože je väčšinový podielový spoluvlastník. RNDr. Eglyová sa vyjadrila, že nemajú problém odsúhlasiť fasádu, ale žiadajú, aby mesto vyhlásilo  verejné obstarávanie (VO) na ihriská. Podľa jej názoru je problém pozemkov nafúknutý. Poslanci nekládli podmienku, aby mesto odkúpilo pozemky, ale navrhli to ako alternatívu, aby ihriská zabrali menšiu plochu z areálu ZŠ. Ing. Slavík sa vyjadril, že najneskôr v auguste budú pozemky vysporiadané. Mgr. Jašurek zhrnul, že prioritou v tomto roku bolo vybudovanie detských ihrísk. Ak schvália presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády MsÚ, nemajú garanciu, že v budúcom roku budú finančné prostriedky na budovanie detských ihrísk. Pokiaľ mesto zagarantuje vysúťaženie ihrísk v tomto roku, poslanci nemajú problém so schválením presunu finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády MsÚ. Následne vyzval primátora, aby garantoval 95.000 € na budúci rok na ihriská. Primátor uviedol, že financie na ihriská budú, ak ich poslanci schvália v rozpočte. RNDr. Eglyová sa zaujímala, či mesto začne s prípravou dokumentácie na VO detských ihrísk tento rok. Primátor prisľúbil, že s VO sa určite začne tento rok a chce, aby sa výstavba ihrísk realizovala na prelome marca a apríla 2013. Ing. Bagín  sa zaujímal, či sa nemôže súbežne so zápisom vlastníckych práv na katastri pripravovať projektová dokumentácia na ihriská. Primátor uviedol, že požiadavku na VO zadá až po zapísaní pozemkov do vlastníctva mesta. Pani Kobzová, občianka mesta, sa vyjadrila, že od aprílového zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili lokality na vybudovanie ihrísk, sa nič neurobilo. Uviedla, že MsV Medňanská za štyri mesiace ani raz nezvolal občanov, aby sa opýtal na ich vôľu. Žiadala k nahliadnutiu zápisnicu zo zasadnutia MsV Medňanská, na ktoré prizvali občanov a prejednávali umiestnenie ihriska. Ing. Bagín povedal, že nemá význam zvolať takéto zasadnutie. Pani Kobzová sa zaujímala, prečo na nástenke mestskej časti nie je zverejnený plán zasadnutí výboru, aby sa občania mohli zasadnutí zúčastniť. Ďalej sa zaujímala o členov MsV Medňanská. Ing. Bagín informoval, že členovia výboru boli zvolení na ustanovujúcom zastupiteľstve a sú zverejnení na webe mesta. Uviedol, že pani Kobzová ich pozná a nie je problém od nich zistiť, kedy výbor zasadá. Dodal, že MsV nie je povinný zverejňovať plán zasadnutí na nástenke, ale aj napriek tomu ho tam dodatočne vyvesí. Primátor sa zaujímal, či MsV Medňanská zasadá v pohostinstve „Koza“. Ing. Bagín potvrdil, že zasadá. Primátor vyzval poslancov aby využívali na zasadnutia výborov dôstojné miesta. Ing. Bagín uviedol, že podľa neho je reštaurácia reprezentatívne miesto, nakoľko sa tam konajú svadby, kary, porady a podobne. Dodal, že je to verejné priestranstvo a občania sa zasadnutí môžu zúčastniť. Poslankyňa Hujová zdôraznila, že lokalita detského ihriska je schválená a prokurátorka upozornila na bod týkajúci sa verejného obstarávania. Ďalej uviedla, že na MsÚ boli doručené viaceré upozornenia prokurátora a ani jedno z nich nebolo medializované. Zaujímalo ju, či je možné začať s VO v septembri, keď listy vlastníctva k pozemkom bude mať mesto do konca augusta. Primátor vysvetlil, že najskôr sa musí spracovať projektová dokumentácia k ihriskám. Predtým, ako sa začne s VO, musí mať mesto listy vlastníctva k pozemkom. Ing. Bagín sa zaujímal či sa vypracovávala projektová dokumentácia na ihrisko na Sihoti a ako dlho sa realizovalo VO na toto ihrisko. Primátor vysvetlil, že na toto ihrisko už bolo VO raz realizované, neboli problémy s pozemkami a vzhľadom na hodnotu zákazky sa nerealizovala elektronická aukcia. Uviedol, že výstavba týchto ihrísk sa nedá porovnávať, pretože v prípade ihriska na Sihoti nebolo podané upozornenie prokuratúry. Ing. Bagín informoval, že za posledných 8 rokov bolo podané upozornenie prokurátora na mesto trikrát a týkalo sa všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa vzťahujú na všetkých občanov mesta, zatiaľ čo toto upozornenie prokurátora sa vzťahovalo iba na bod uznesenia, ktorý ukladal povinnosť iba zamestnancom mesta a nie všetkým občanom. Vyjadril sa, že nerozumie prečo sa z tohto upozornenia robí mediálna kampaň. Mgr. Jašurek sa zaujímal, či v zmenovom rozpočtovom liste nie je chyba, nakoľko na položke nákup pozemkov pred úpravou by mala byť suma 6.000 € a nie 0. Bc. Fúsek vysvetlil, že sa nejedná o chybu, ale o dodržanie zdrojovej klasifikácie. Položka nákup pozemkov, uvedená v materiáloch predložených na porade poslancov vo výške 6.000 €, je krytá predajom pozemkov. Položky, ktoré sa znižujú v zmenovom rozpočtovom liste, sú kryté rezervným fondom,  a preto je nutné vytvoriť novú položku nákup pozemkov, kde bude dodržaný rozpočtový zdroj a presunuté finančné prostriedky kryté rezervným fondom. Pani Schillerová, občianka mesta, sa zaujímala kto z poslancov navrhol lokalitu na vybudovanie detského ihriska na školskom dvore? Navrhla aby sa detské ihrisko umiestnilo medzi bytovky na Medňanskej ulici a nie na školskom dvore. Pán Dorušinec, občan mesta, sa vyjadril, že opadávajúca omietka z fasády MsÚ ohrozuje jeho a okoloidúcich občanov. Keďže je mesto väčšinový vlastník budovy a kataster je iba menšinovým spoluvlastníkom, malo by budovu mesto opraviť a nepýtať sa menšinového vlastníka či ju môže opraviť.  Ďalej uviedol, že Ing. Bagín prisľúbil vybudovanie oddychovej zóny medzi bytovkami na Medňanskej ulici a požadujú vybudovanie tejto zóny, nakoľko mesto demontovalo preliezky, ktoré sa tam nachádzali. Poslanec Ing. Toman reagoval na príspevok pána Dorušinca a zaujímal sa, kde majú získať finančné prostriedky na oddychovú zónu. Uviedol, že nehlasoval za vybudovanie ihriska na školskom dvore, pretože očakával, že občania budú požadovať obnovenie oddychovej zóny medzi bytovkami. Ďalej reagoval na príspevky Ing. Bagína a uviedol, že na porade poslancov prerokovali otázky, ktoré kládol Ing. Bagín. Informoval, že výsledkom porady bola dohoda, že poslanci odsúhlasia rekonštrukciu fasády ak sa primátor zaviaže, že v septembri sa začne s vypracovaním projektovej dokumentácie na ihriská a následne s verejným obstarávaním. Do tohto obstarávania sa zakomponuje aj ihrisko na ulici Ľ. Štúra. Primátor reagoval na príspevok pána Dorušinca a uviedol, že ak niekoho zraní padajúca omietka, zodpovedný bude primátor a požiadal poslancov o riešenie tejto situácie. RNDr. Eglyová poďakovala Ing. Tomanovi za príspevok a potvrdila, že s týmto záverom z porady odchádzali, no zatiaľ od primátora nepočuli prísľub, že začnú s VO na ihriská v tomto roku. Primátor prisľúbil, že najneskôr do konca roka bude vyhlásené VO a na prelome marca a apríla sa začne s výstavbou ihrísk s tým, že poslanci schvália finančné prostriedky v rozumnej miere v rozpočte. Ing. Šupák požiadal Ing. Januška o vysvetlenie prečo chce mesto zrušiť investíciu na parkovisko v Cillerovej jame vo výške 12.000 €. Ing. Janušek uviedol, že nakoľko poslanci požadovali, aby mesto pripravovalo koncepčné riešenia, mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko, ktoré nebude len o spevnení plochy, ktorá neposkytne dostatok parkovacích miest. V projekte je navrhnutých 75 parkovacích miest, vrátane 3 miest vyhradených pre ZŤP, dopravné značenie, osvetlenie, odvodnenie, lapač ropných látok. Takto vybudované parkovisko za budúcu vysúťaženú cenu bude koncepčným riešením parkovania v centre mesta. Ing. Gašparová navrhla, aby sa parkovisko zabezpečilo kamerovým systémom alebo rampou. Primátor prisľúbil, že mesto tento návrh zváži a zároveň vyzval poslancov, aby zabezpečili finančné prostriedky prostredníctvom svojich politických strán a ich nominantov na jednotlivých ministerstvách.

Návrhová komisia navrhla 5 minútovú prestávku. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za vyhlásenie prestávky.

Poslanci schválili vyhlásenie prestávky 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

Po ukončení prestávky RNDr. Eglyová navrhla podporiť presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády MsÚ s podmienkou, že po vysporiadaní posledného pozemku pod budúce detské ihrisko na ulici Medňanskej mesto začne s prípravou projektovej dokumentácie a s verejným obstarávaním. Mgr. Jašurek sa zaujímal či je na položke projektová dokumentácia dostatok finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ihriská. Ing. Janušek informoval, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na ihriská sa navýšia o ihrisko Štúrova, a z tohto dôvodu nebude dostatok finančných prostriedkov na vypracovanie projektu priechodu pre chodcov na Sihoti. Primátor prisľúbil, že vypracovanie projektov na ihriská bude prioritne riešiť, aj za cenu zvolania mimoriadneho zastupiteľstva. Ing. Slavík informoval, že po schválení rozpočtových zmien zostane na položke detské ihriská 12.000 €, ktoré sa v prípade potreby môžu presunúť na položku projektová dokumentácia. Mgr. Jašurek sa zaujímal, či je potrebné schváliť presun finančných prostriedkov na položku projektová dokumentácia teraz alebo potom. Ing. Janušek uviedol, že projektová dokumentácia k ihriskám sa môže uhradiť priamo z položky detské ihriská, pretože je to tiež kapitálový výdavok. Nakoľko neboli ďalšie otázky primátor vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla body A7, C3 a E1 z návrhu uznesenia, týkajúce sa rozpočtových zmien. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za rozpočtové zmeny.

Poslanci schválili rozpočtové zmeny 10 hlasmi, 1 bol proti (Ing. Daniela Gašparová), 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

Následne návrhová komisia predniesla bod C5 z návrhu uznesenia, týkajúci sa realizácie ihriska na ulici Ľ. Štúra. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za prednesený návrh.

Poslanci schválili návrh 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

8.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava a TSM Ilava za 1. polrok 2012.

Viď body č. 7.8 a 7.9 tejto zápisnice.

9.     Zmeny rozpočtu mesta a TSM na základe vývoja finančnej situácie v 1. polroku 2012.

Viď bod č. 7.12 tejto zápisnice.

10. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZŠ za rok 2011.

Viď bod č. 7.10 tejto zápisnice.

11. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZUŠ za rok 2011.

Viď bod č. 7.10 tejto zápisnice.

12. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke CVČ za rok 2011.

Viď bod č. 7.10 tejto zápisnice.

13. Požiadavky ostatných komisií.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

 

PoslankyňaŠlesariková, predseda komisie, informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiacoch júl a august 2012 vo výške 310  €. Návrhová komisia predniesla bod B11 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi,2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

Komisia životného prostredia

 

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a prejednávaných bodoch. Uviedla, že komisia našla nelegálnu vodnú stavbu v Iliavčanskej doline, nahlásili ju a zápisnicu odovzdali Ing. Januškovi. Ing. Janušek informoval, že doplnili podanie o dokumentáciu, parcelné číslo a vlastníka a podnet zaslali na Obvodný úrad pre životné prostredie.

 

Stavebná komisia

 

Ing. Batla, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala, že komisia bude zasadať budúci mesiac.

 

Komisia pre VO

 

Ing. Šupák, predseda komisie, informoval, o zrealizovaných verejných obstarávaniach a ich víťazoch. Ing. Toman sa zaujímal v akej hodnote bolo vysúťažené ihrisko na Sihoti. Ing. Janušek informoval o víťaznej ponuke a celkovej hodnote zákazky. Ing. Toman sa zaujímal o úsporu z elektronickej aukcie na fasádach škôlok. Primátor informoval, že materiál poslanci dostali a tieto údaje budú aj zverejnené, pokiaľ to bude možné.

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie a o plánovaných akciách: oslavy SNP, oslavy 120. Výročia úmrtia Gábora Barossa, oslava 20. výročia folklórneho súboru Strážov, výstava obrazov pána Jozefa Švikruhu. Ďalej informovala, že komisia prejednala žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy v DK Ilava a dodala, že táto žiadosť bola primátorom zamietnutá.

14. Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan, predseda výboru, uviedol, že výbor zasadal a zápisnicu zo zasadnutia odovzdal na Mestský úrad.

MsV NsP

 

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval, že výbor nezasadal.

MsV Sihoť

 

Ing. Toman, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a predniesol požiadavku na vyčistenie Porubského potoka. Uviedol, že dostal prísľub od Ing. Kočkára, že po ukončení kosenia začnú TSM Ilava s čistením potoka od predajne Lidl smerom na Sihoť. Ďalej žiadal o osadenie 2 lavičiek pri domoch pána Eglyho na Sihoti. Ing. Kočkár uviedol, že TSM lavičky k dispozícii nemajú. Ing. Toman tiež žiadal o ostrihanie stromov na ulici Kpt. Nálepku. Primátor sa zaujímal, či majú túto požiadavku odkonzultovanú vo výbore. Ing. Toman uviedol, že strihanie sa robí každoročne a tento rok sa ešte nerealizovalo. Ďalej informoval o rozbitom chodníku medzi bytovkami 237 a 238 na ulici Kpt. Nálepku. Ing. Janušek prisľúbil, že vykoná obhliadku chodníka.

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala, že členovia výboru na zasadnutí prejednávali zatekanie do garáží v jame. Výbor navrhol nezrušiť výjazd z garáží oproti firme Miral a navrhol vybudovať regulačný žľab, prípadne položenie obrubníkov ležmo v smere von na hlavnú cestu a čaká na stanovisko Ing. Januška. Ďalej výbor navrhuje osloviť majiteľa pozemku pri železničnej stanici aby odstránil z pozemku pretrvávajúci neporiadok a upozornil na trčiace železné tyče na pozemku za pohostinstvom „Poľovník“. Následne poďakovala TSM Ilava za zasypanie pieskovísk na ulici SNP a požiadala o odstránenie pňa vŕby.

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a odovzdaní požiadaviek na Mestský úrad.

MsV Iliavka

 

Ing. Bajzík, predseda výboru, privítal všetkých prítomných v Iliavke a ospravedlnil sa za neskorý príchod na zastupiteľstvo. Informoval, že požiadavky výboru sú v zápisnici zo zasadnutia výboru, ktorý odovzdal na MsÚ. Uviedol, že mesto sa nevyhne investíciám do ciest v Iliavke a od zamerania geometrickým plánom pred 5 rokmi mesto na nich neurobilo nič. Podľa jeho názoru cesty v Iliavke nevyriešia, pokiaľ sa neusporiadajú a nebude možnosť financovať ich z eurofondov. Ďalej uviedol, že v Kultúrnom dome (KD) v Iliavke je potrebné urobiť nové kúrenie, nakoľko sa kúri v kachliach, ktoré sú v havarijnom stave. Ing. Toman sa zaujímal, aké akcie okrem zastupiteľstva sa konajú v Kultúrnom dome. Ing. Bajzík uviedol, že Kultúrny dom je jediná miestnosť, kde sa občania môžu zísť a konajú sa tu voľby, omše a akcie občanov a organizácií. Ing. Toman upozornil, že sú problémy s financiami a poslanci nemôžu chcieť všetko. Informoval, že KD bol zrekonštruovaný a treba myslieť aj na ostatné mestské časti. Primátor uviedol, že musíme zobrať do úvahy, že mesto má aj menšie mestské časti a je potrebné investovať aj do nich. Navrhol, aby sa kachle skontrolovali, a ak sú v havarijnom stave, treba kúrenie prerobiť. Ing. Bajzík reagoval na príspevok Ing. Tomana, a uviedol, že nechce porovnávať, čo ktorá časť dostala, ale iba navrhuje to, čo treba riešiť.

Návrhová komisia predniesla body č. A3, A11 a A12 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

15. Rôzne.

1.   Prerokovanie  upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe MsZ Ilava pri prijímaní uznesení pri vyhlasovaní verejných obstarávaní;

JUDr. Jaďuďová uviedla, že na zasadnutí Komisie pre VO vznikla požiadavka, aby členovia komisie boli prítomní pri tvorbe súťažných podkladov k verejným obstarávaniam. Z tohto dôvodu bol podaný podnet na prokuratúru na preskúmanie uznesenia, v ktorom poslanci uložili povinnosť mestu vyhlásiť verejné obstarávanie na realizáciu ihrísk a konzultovať súťažné podmienky pre VO so všetkými poslancami 14 dní pred odoslaním do vestníka VO. Z uvedeného upozornenia prokurátora vyplývajú 3 hlavné závery:

·     mestu, ako verejnému obstarávateľovi, vyplýva povinnosť vyhlásiť VO priamo zo zákona o VO,

·     jedinou kompetenciou zastupiteľstva v oblasti VO je schvaľovanie koncesných zmlúv podľa zákona o majetku obcí,

·     mesto je povinné zachovať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov a nesmie ich sprístupniť tretím osobám skôr ako ich zašle uchádzačom vo VO, a preto nemôže konzultovať podklady s poslancami pred vyhlásením VO.

 

RNDr. Eglyová uviedla, že poslanci berú na vedomie upozornenie prokurátora a uznesenie zrušia, nakoľko nie je v zhode zo zákonom. Vyjadrila sa, že k prijatiu tohto bodu nemuselo dôjsť keby sa poslanci neobávali, že výberové konanie nebude transparentné a realizácia detských ihrísk sa bude odkladať, aby sa ukázalo že poslanci zmarili realizáciu ihrísk v tomto roku. Primátor sa vyjadril, že on zákon neporušil, ale porušilo ho mestské zastupiteľstvo prijatím sporného bodu uznesenia. Uviedol, že skomplikovali život štatutárovi, ale nebude trvať na ospravedlnení. Dodal, že poslanci by mali zvážiť ospravedlnenie voličom. Ing. Janušek reagoval na príspevok RNDr. Eglyovej a žiadal poslancov o vysvetlenie, ako prijatie uznesenia viedlo k transparentnosti. Primátor sa vyjadril, že netreba ďalej rozvíjať diskusiu, a že sa k upozorneniu prokurátora vyjadrili poslanci aj on. Podľa jeho názoru si mesto a štatutár zaslúžia rešpekt a bude trvať na svojich kompetenciách.

Primátor vyzval návrhovú komisiu  k predneseniu bodov A13 a D2 z návrhu uznesenia. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

2.   Stanovisko Železníc SR k zastavovaniu rýchlikov v tarifnom bode Ilava;

Prednosta informoval, že ŽSR trvajú na obmedzení zastavovania rýchlikov v Ilave z bezpečnostných dôvodov. Primátor informoval, že v stanovisku ŽSR bolo konštatované, že zastavovanie rýchlikov v Ilave je rentabilné a efektívne, ale vzhľadom na rekonštrukciu trate z bezpečnostných dôvodov trvajú na tom, že nebude možné obnoviť zastavovanie rýchlikov v Ilave. V stanovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je konštatované, že aj napriek tomu žiadosť postúpia na Ministerstvo dopravy. Primátor následne poďakoval okolitým starostom za podporu a poslancovi TSK a zároveň starostovi obce Pruské MUDr. Cíbikovi, PhD. za prednesenie žiadosti na zasadnutí TSK.

Primátor vyzval návrhovú komisiu, aby preniesla bod A14 z návrhu uznesenia, a následne vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

3.       Stanovisko MsZ k investícii Parkovisko „Cillerova jama“ v roku 2013;

Primátor informoval, že tento bod bol prerokovaný na porade poslancov a teraz k nemu nebudú prijímať žiadne záväzné stanovisko.

Návrhová komisia predniesla bod A15 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

4.       Stanovisko MsZ k úprave daní z nehnuteľností od 01.01.2013;

Primátor informoval, že tento bod bol prerokovaný na porade poslancov a teraz k nemu nebudú prijímať žiadne záväzné stanovisko.

Návrhová komisia predniesla bod A16 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

 

5.       Stanovisko MsZ k realizácii chodníka na úseku Lidl - nemocnica;

Primátor informoval, že tento bod bol prerokovaný na porade poslancov a teraz k nemu nebudú prijímať žiadne záväzné stanovisko.

6.       Stanovisko MsZ k realizácii projektu bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská.

Primátor informoval, že tento bod bol prerokovaný na porade poslancov a teraz k nemu nebudú prijímať žiadne záväzné stanovisko.

16. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Poslankyňa Hujová žiadala o vysvetlenie situácie ohľadom tržnice Ing. Žalúdka. Zaujímalo ju, či dostal nejaké sankcie a čo bude s nelegálnou stavbou. Ing. Janušek informoval, že Ing. Žaludek stále stavia aj napriek tomu, že je stavba pozastavená. Uviedol, že bohužiaľ legislatíva SR je taká, že neexistujú represívne orgány, ktoré by ho zastavili. Poslankyňa Hujová uviedla, že ide o objekt, ktorý je v centre mesta a ak nadstaví ešte jedno podlažie zatieni bytovku oproti. Zaujímalo ju, ako sa tento problém dorieši. Primátor vyzval Ing. Januška, aby oddelenie výstavby navrhlo riešenie a vyjadril súhlas s uložením sankcie. Ing. Janušek uviedol, že Ing. Žalúdek bude sankcionovaný zákonným postupom v primeranej výške. Dodal, že problém s čiernymi stavebníkmi je celoslovenský. Poslankyňa Hujová sa zaujímala, či môže Ing. Žalúdek počas jarmoku prevádzkovať pri rozostavanej stavbe posedenie. Ing. Janušek informoval, že je to na jeho pozemku a priestory, ktoré má na prízemí sú povolené. JUDr. Jaďuďová dodala, že nie sú iné možnosti, môžu ho len pokutovať.

Ing. Bagín upozornil, že v miestnosti nie je štátna vlajka a štandarda mesta. Primátor sa ospravedlnil.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 11 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 2 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ludmila Haasová).

17. Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  23.08.2012

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
RNDr. Etela Eglyová 
Ing. Jozef Toman