Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dna 23.10.2012

Dátum: 26.10.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_231012.pdf (1,92 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 23.10.2012 o 16:30 hod. v KSD Klobušice

 

1.     Otvorenie

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril prednosta Mestského úradu Ing. Ľubomír Turcer a ospravedlnil primátora mesta Ing. Štefana Daška za neúčasť na zasadnutí zo zdravotných dôvodov. Následne vyzval poslanca povereného MsZ Ing. Jozefa Tomana, aby viedol zasadnutie.

Ing. Toman predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Žiadosť vedenia ZŠ Medňanská o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska na ulici Medňanskej, súvisiace petície a objasnenie možností umiestnenia zostáv detského ihriska pri ZŠ Medňanská po vysporiadaní pozemkov a zameraní inžinierskych sietí.

6.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

7.     Požiadavky  a informácie Finančno-majetkovej komisie.

8.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 01-09/2012.

9.     Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke TSM Ilava za rok 2011.

10. Výsledky hospodárenia TSM Ilava za obdobie 01-09/2012.

11. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava.

12. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pre CVČ, Farská 84/5, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 21. septembra 2012.

14. Požiadavky ostatných komisií.

15. Požiadavky mestských výborov.

16. Rôzne:

-  informácia o preplatení grantu „Zahrajme si spoločne“,

-  informácia o výsledku kontroly PPA Trenčín a prísľub kontrolného orgánu k preplateniu grantu „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“ (Medňanská a Nálepkova) do konca októbra 2012,

-  aktuálna informácia k detskému ihrisku Sihoť,

-  východiská k rozpočtu na rok 2013 a požiadavky ZŠ, ZUŠ a CVČ pre rozpočet na rok 2013,

-  vyhodnotenie Bartolomejského jarmoku,

-  prerokovanie menovania nového zástupcu primátora.

17. Diskusia.

18. Záver.

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: RNDr. Etela Eglyová, Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(RNDr. Etela Eglyová, Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová), 1 bol neprítomný (Ing. Anton Bajzík).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 12 hlasmi návrh odsúhlasili, 1 bol neprítomný (Ing. Anton Bajzík).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Pavol Šupák, Mgr. Milan Jašurek.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ing. Pavol Šupák, Mgr. Milan Jašurek), 1 bol neprítomný (Ing. Anton Bajzík).

4.     Návrh a schválenie programu.

Ing. Tomanvyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

5.     Žiadosť vedenia ZŠ Medňanská o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska na ulici Medňanskej, súvisiace petície a objasnenie možností umiestnenia zostáv detského ihriska pri ZŠ Medňanská po vysporiadaní pozemkov a zameraní inžinierskych sietí.

Ing. Tomanuviedol, že na porade poslancov bola prítomná riaditeľka základnej školy Mgr. Ďurechová, ktorá predložila žiadosť ZŠ o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska (DI) na Medňanskej ulici a vyjadrenia ZŠ, Rady rodičov pri ZŠ a Materského centra Dubáčik k umiestneniu DI. Porady sa zúčastnila aj Mgr. Kobzová, ktorá predložila petíciu občanov mesta na nesúhlas umiestnenia DI do areálu ZŠ, a s Mgr. Ďurechovou žiadali poslancov o prehodnotenie výberu lokality na vybudovanie DI v areáli ZŠ. Ing. Toman dodal, že poslanci na porade prerokovali túto žiadosť a vyzval poslancov, aby sa k tejto problematike vyjadrili. Nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky, Ing. Toman informoval o závere z porady. Vysvetlil, že pri zameraní inžinierskych sietí sa zistilo, že cez časť pozemku vedú inžinierske siete, čo skomplikovalo vybudovanie DI na tomto pozemku. Uviedol, že po konzultácii s Ing. Januškom na porade poslancov našli riešenie. Dodal, že poslanci ostávajú pri pôvodnom schválenom návrhu lokality na vybudovanie DI a žiadosť Mgr. Ďurechovej bola zamietnutá väčšinou poslancov. Prednosta predniesol stanovisko primátora k žiadosti vedenia ZŠ o zmenu lokality a k petícii občanov mesta Ilava proti umiestneniu DI v areáli ZŠ. Poslanec Ing. Bagín sa vyjadril, že by bolo vhodné, aby bola na MsZ prítomná aj riaditeľka ZŠ a členovia petičného výboru. Poslankyňa Hujová uviedla, že jej telefonovala riaditeľka ZŠ a ospravedlnila sa, že sa nezúčastní MsZ zo zdravotných dôvodov. Ing. Toman dodal, že poslanci túto problematiku prediskutovali na porade poslancov, kde sa dohodli na vyššie uvedenom stanovisku. Následne vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla body, týkajúce sa žiadosti ZŠ, z návrhu uznesenia. Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali za neschválenie žiadosti 13 hlasmi.

 

6.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

Ing. Tomanvyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení. Ing. Tichý predniesol správu a keďže neboli žiadne námietky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu bodov A2 a B2 z návrhu uznesenia. Následne vyzval k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 13 hlasmi za zapracovanie týchto bodov.

7.     Požiadavky  a informácie Finančno-majetkovej komisie.

 

Ing. Tomanvyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia (FMO), aby predniesol požiadavky komisie.

1.       Ing. Slavíkinformoval o žiadosti opatrovateľského centra Vila Vilôčka o vydávanie obedov zo Školskej jedálne pri Materskej škole Ilava (ŠJ MŠ).

Mgr. Dianováz opatrovateľského centra informovala o plánovanom otvorení detského opatrovateľského centra pre deti od 1 do 3 rokov v Ilave od 01.01.2013. Uviedla, že z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dostali predbežný súhlas na prevádzku centra, a nakoľko nemajú prostriedky na vybudovanie kuchyne a nie sú schopní zabezpečiť stravovanie pre deti, odporučili im odoberať obedy zo ŠJ MŠ Ilava. Keďže zriaďovateľom škôlky je mesto, žiada, aby MsZ schválilo odoberanie obedov zo ŠJ MŠ Ilava. Dodala, že prepravu obedov si zabezpečia na vlastné náklady v súlade s platnými ustanoveniami. Poslankyňa RNDr. Eglyová sa zaujímala, či Mgr. Dianová prediskutovala žiadosť s riaditeľkou MŠ pani Harušíncovou a aké je stanovisko pani Harušíncovej. Mgr. Dianová informovala, že žiadosť prejednala s vedúcou ŠJ MŠ pani Grúlikovou, ktorá s odoberaním obedov nesúhlasila. RNDr. Eglyová sa zaujímala, dokedy musí MsZ rozhodnúť o schválení alebo neschválení tejto žiadosti, a či je možné tento bod presunúť na zastupiteľstvo v decembri, aby sa poslanci mohli oboznámiť s problematikou. Mgr. Dianová sa vyjadrila, že nakoľko toto rozhodnutie potrebuje ako podklad pre vybavenie ďalších potrebných náležitostí k otvoreniu centra, potrebuje súhlas MsZ čo najskôr. Uviedla, že v prípade neschválenia žiadosti je predbežne dohodnutá s inou škôlkou, ktorá je vzdialenejšia a prevoz obedov by museli zohľadniť v cene poplatkov za umiestnenie dieťaťa v centre. RNDr. Eglyová sa zaujímala, či v súvislosti s tým nevzniknú požiadavky na vybavenie kuchyne a personál a požiadala Ing. Slavíka o stanovisko. Poslankyňa Haasová uviedla, že deti do 3 rokov jedia to isté čo deti od 3 rokov, a ak budú odoberať obedy zo ŠJ MŠ, škôlka tým získa. Vyjadrila sa, že ak bude pani riaditeľka Harušíncová súhlasiť, MsZ žiadosť schváli. Mgr. Dianová uviedla, že pani Harušíncová súhlasí s odoberaním obedov zo ŠJ MŠ, ak to schváli MsZ. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta,  sa zaujímala, či má Mgr. Dianová písomný súhlas pani riaditeľky. Uviedla, že pani riaditeľka s tým nesúhlasí, nakoľko pani Grúliková je proti. Vysvetlila, že je rozdiel medzi vlastným názorom pani riaditeľky a rešpektovaním rozhodnutia MsZ. Ing. Janušek, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, sa zaujímal, v ktorej budove chce prevádzkovať centrum. Mgr. Dianová uviedla, že centrum sa bude nachádzať za Domom kultúry v ich vlastnej budove. Ing. Janušek sa zaujímal, či je budova skolaudovaná na prevádzkovanie opatrovateľského centra. Dodal, že bude treba zmeniť účel užívania stavby.

JUDr. Jaďuďováuviedla, že v Ilavskom mesačníku bolo uverejnené, že do centra môžu umiestniť aj deti so špeciálnymi stravovacími potrebami a zaujímala sa, kto bude zabezpečovať stravu pre tieto deti. Mgr. Dianová informovala, že stravu pre tieto deti budú pripravovať rodičia a prinesú ju do centra, kde ju budú skladovať v špeciálnych chladiacich kontajneroch. Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. Poslankyňa Hujová navrhla, aby žiadosť zapracovali do časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie a aby zvolali k tejto problematike stretnutie zástupcov MsÚ a MŠ Ilava. Mgr. Dianová dodala, že by sa rada zúčastnila tohto rokovania a navrhla, aby prizvali aj hygieničku. Mgr. Jašurek navrhol, aby pani riaditeľka Harušíncová s pani Grulíkovou  pripravili finančné vyčíslenie nákladov spojených s výdajom obedov pre opatrovateľské centrum.  

Ing. Tomandodal, že týmto bodom sa budú zaoberať na decembrovom zastupiteľstve. Návrhová komisia predniesla body, týkajúce sa žiadosti opatrovateľského centra, z návrhu uznesenia.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 13 hlasmi.

2.       Ing. Slavíkinformoval o vyhodnotení rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2012. Uviedol, že mesto k tomuto dátumu vykazuje prebytok v rozpočte. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla body A4 a B3 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali vyhodnotenie rozpočtu na vedomie 13 hlasmi.

3.       Ing. Slavíkďalej informoval o Správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2011 a o správe o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla body A5 a B4 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali správy na vedomie 13 hlasmi.

4.       Ing. Slavíkinformoval o vyhodnotení rozpočtu TSM Ilava k 30.09.2012. Uviedol, že materiály boli predložené poslancom na porade a celkový hospodársky výsledok k tomuto dátumu je zisk. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla body A6 a B5 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali vyhodnotenie rozpočtu TSM na vedomie 13 hlasmi.

5.       Ing. Slavíkinformoval o Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky príspevkovej organizácie TSM Ilava k 31.12.2011. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla body A7 a B6 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali správu na vedomie 13 hlasmi.

6.       Ing. Slavíkinformoval o bezodplatnom nadobudnutí nehnuteľností (pozemkov v k. ú. Ilava) do vlastníctva mesta. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B7 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

7.       Ing. Slavíkinformoval o riadnom ukončení leasingovej zmluvy, predmetom ktorej bolo financovanie motorového vozidla IVECO DAILY. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B8 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

8.       Ing. Slavíkinformoval o preplatení refundácie grantu „Zahrajme si spoločne“. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B9 z návrhu uznesenia Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

9.       Ing. Slavíkinformoval o vykonaní kontroly projektu „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“ a o vystavení platobného príkazu na refundáciu nákladov. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B10 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ing. Pavol Šupák).

 

10.   Ing. Slavíkinformoval o stave finančných prostriedkov na účelových účtoch „ošetrovanie drevín“ a „komunálneho odpadu“. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B11 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

11.   Ing. Slavíkinformoval o stave vo výbere miestnej dane z nehnuteľností k 30.09.2012. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla bod B12 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

12.   Ing. Slavíkinformoval o stave vo výbere podielových daní k 30.09.2012, o výhľade do konca roka 2012 a o predpokladanom vývoji v roku 2013. Dodal, že predpokladaný výpadok v roku 2013 bude vo výške 100 000 €. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu k predneseniu návrhu. Návrhová komisia predniesla body B13 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

13.   Ing. Slavíkinformoval o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na Bartolomejský jarmok. Poslankyňa Haasová sa zaujímala, kto zabezpečoval zdravotnú službu počas jarmoku. Ing. Slavík informoval, že zdravotnú službu zabezpečovala zdravotná sestra z červeného kríža. Ing. Toman sa zaujímal, na čo boli použité finančné prostriedky z položky „Reprezentačné FMO“. Ing. Slavík vysvetlil, že z tejto položky financoval občerstvenie a pitný režim pre zamestnancov MsÚ a TSM Ilava, ktorí zabezpečovali organizáciu jarmoku. Ing. Toman vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla bod, týkajúci sa vyhodnotenia jarmoku z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci hlasovali za 5 hlasmi, 8 sa zdržalo hlasovania (Ludmila Haasová, Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová, Ing. Martin Batla, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Pavol Šupák, Mgr. Milan Jašurek, Milan Porubčan).

Nakoľko väčšina poslancov sa zdržala hlasovania, tento bod sa do uznesenia nezapracoval.

Mgr. Jašureknavrhol, aby sa tento bod presunul na decembrové zastupiteľstvo, nakoľko poslanci dostali podklad k tomuto bodu priamo na MsZ a nemali dostatok času na jeho preštudovanie. Prednosta informoval, že finančné prostriedky sa čerpali v súlade s rozpočtom a nie je dôvod tento bod presúvať. Ing. Toman vyzval JUDr. Jaďuďovú, aby sa vyjadrila k hlasovaniu. JUDr. Jaďuďová uviedla, že poslanci majú právo zdržať sa hlasovania. Ing. Toman sa zaujímal, či je možné zapracovať tento bod do uznesenia, aj napriek tomu, že väčšina poslancov sa zdržala hlasovania. Ing. Slavík regoval na Mgr. Jašurka a uviedol, že vyúčtovanie si vyžiadal Ing. Toman až na porade poslancov, a preto ho nemohli na porade prerokovať. Ing. Toman dodal, že materiál mohol Ing. Slavík poslať e-mailom poslancom aspoň 2 dni pred MsZ.

14.   Ing. Slavíkinformoval o príkaze primátora na vykonanie inventarizácie majetku mesta. Návrhová komisia predniesla bod, týkajúci sa tejto informácie, z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 10 hlasmi, 3 boli neprítomní(Ing. Anton Bajzík, Ing. Daniela Gašparová a Ing. Vladimír Bagín).

15.   Ing. Slavíkinformoval o Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava. Dodal, že dodatok bol zverejnený na úradnej tabuli a bol prerokovaný na porade poslancov. Návrhová komisia predniesla bod C1 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili dodatok 13 hlasmi.

16.   Ing. Slavíkinformoval o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava a o jeho zverejnení na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli. Následne vyzval JUDr. Jaďuďovú, aby informovala o VZN.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že VZN bolo prijímané na základe novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Predkladaným návrhom sa ruší pôvodné VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava a VZN č. 7/2008 o miestnych daniach. Potreba spojenia týchto VZN je dôsledkom novej právnej úpravy, ktorá zaviedla podanie jedného daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Ďalšou zmenou právnej úpravy je zavedenie čiastkového priznania, v ktorom je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Ďalej uviedla, že sa zvyšujú ročné sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov. Predkladaným návrhom VZN sa tiež zavádza 50 % úľava na dani z pozemkov a stavieb slúžiacich zdravotníckym zariadeniam, ktoré sú neziskovou organizáciou. Súčasťou VZN je aj úprava sadzby za užívanie verejného priestranstva počas jarmoku. Ing. Toman  otvoril diskusiu k návrhu VZN. Mgr. Jašurek sa zaujímal, či sa na rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska primátori nezaviazali, že nebudú zvyšovať dane na úkor výpadku podielových daní. Uviedol, že v prípade, že primátor takýto prísľub na ZMOSe dal, schválenie návrhu VZN by bolo v rozpore s týmto prísľubom. Prednosta informoval, že budúci rok očakávame výpadok rozpočtu z podielových daní vo výške 100 000 €. Zvýšením dane z nehnuteľností sa pokryje výpadok z podielových daní a mesto bude môcť hospodáriť s približne rovnakým rozpočtom ako v tomto roku. Mgr. Jašurek uviedol, že ako občan je stotožnený so zvýšením dane, ale nechce, aby hlasovanie poslancov bolo v rozpore s primátorovým prísľubom. Ing. Slavik informoval, že primátor sa zúčastnil na interných poradách, týkajúcich sa zvyšovania daní, a súhlasil s návrhom. JUDr. Jaďuďová uviedla, že si nedovolí tvrdiť za primátora, či dal na ZMOSe prísľub, alebo nie. Dodala, že v prípade, že sa primátor zaviazal nezvyšovať dane, môže MsZ v decembri zvýšenie daní zrušiť. Prednosta informoval, že nie je priestor manipulovať s daňou, pretože sa pripravuje rozpočet a treba rozhodnúť teraz. Ing. Toman uviedol, že toto VZN je potrebné schváliť 8 poslancami.

 

Ing. Gašparovápredniesla pozmeňujúci návrh na zvýšenie dane zo stavieb a bytov o 20 %, nie o 40%. Mgr. Jašurek informoval, že túto problematiku prerokovali na MsV NsP a členovia výboru nemajú výhrady k zvýšeniu daní, ale žiadajú, aby tieto finančné prostriedky boli využité na rozvoj mesta, t. z. aby sa odzrkadlili na prebytkovom rozpočte mesta. Dodal, že ak k dnešnému dňu mesto hospodári s prebytkom 100 000 €, tak by to nemal byť problém.

 

 

 

Ing. Tomanvyzval poslancov k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh.

Poslanci hlasovali za 4 hlasmi, 2 sa zdržali hlasovania (Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová),        7 bolo proti (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Anton Bajzík, Ing. Martin Batla, RNDr. Etela Eglyová, Mgr. Milan Jašurek, Milan Porubčan, Ing. Pavol Šupák)

Poslanec Ing. Bajzík predniesol pozmeňujúci návrh, na zníženie navrhovanej sadzby dane z pozemkov pre mestskú časť Iliavka, a to sadzbu vo výške 0,38 % zo základu dane na sadzbu
0,36 % zo základu dane za zastavané  plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov a taktiež sadzbu vo výške 0,22 % zo základu dane na sadzbu vo výške 0,19 %  zo základu dane  za záhrady a stavebné pozemky. Tento návrh odôvodnil tým, že navrhované zvýšenie sadzieb nebolo proporcionálne, oproti zvýšeniu sadzby dane z pozemkov v meste Ilava a mestskej časti Klobušice. Ing. Toman sa zaujímal, či to nie je diskriminujúce. JUDr. Jaďuďová sa vyjadrila, že si prepočítala sadzby navrhované Ing. Bajzíkom a podľa jej názoru sú navrhnuté proporcionálne.

Ing. Tomanvyzval poslancov k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh Ing. Bajzíka.

Poslanci hlasovali za pozmeňujúci návrh 13 hlasmi.

JUDr. Jaďuďovápredniesla pripomienky k VZN, ktoré boli doručené v zákonnej lehote 10 dní. Prvou pripomienkou bol návrh na zvýšenie sadzby dane za psa v bytovom dome z 26,55 € na

30 €. Druhou pripomienkou bol návrh na zapracovanie nového ustanovenia, že správca dane nebude vyrubovať daň nižšiu ako 3 €. Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie týchto pripomienok.

Poslanci hlasovali za pripomienky 13 hlasmi.

Návrhová komisia predniesla bod z návrhu uznesenia, týkajúci sa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach, a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za VZN s pozmeňujúcim návrhom a pripomienkami.

Poslanci schválili VZN s pozmeňujúcim návrhom a pripomienkami 11 hlasmi, 2 sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková).

Prednostapoďakoval poslancom za schválenie zvýšenia daní a dodal, že sa tým zabezpečí chod ZUŠ, CVČ, kultúry a športových klubov.

17.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe zrušiť bod C4 z Uznesenia č. 5/2012. Vysvetlil, že náklady na audit organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli vyššie, ako bolo naplánované v rozpočtoch organizácií. Tento rozdiel medzi plánovanými a skutočnými nákladmi sa bude riešiť navýšením rozpočtov organizácií a nie refundáciou, a z tohto dôvodu je potrebné zrušiť bod týkajúci sa refundácie nákladov. Návrhová komisia predniesla bod D1 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za zrušenie bodu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Milan Porubčan).

18.   Ing. Slavíkinformoval o navrhovaných zmenách rozpočtu. Mgr. Jašurek uviedol, že na porade poslancov požiadal Mgr. Ďurechovú, riaditeľku ZŠ, aby zdokladovala, koľko finančných prostriedkov Školská jedáleň ZŠ potrebuje na bežné výdavky. Informoval, že sa dohodol s Mgr. Ďurechovou, že na tomto MsZ schvália poslanci navýšenie rozpočtu vo výške 4 500 € na bežné výdavky a ostatné doriešia na decembrovom zastupiteľstve. Návrhová komisia predniesla bod, týkajúci sa rozpočtových zmien, a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci schválili rozpočtové zmeny 13 hlasmi.

19.   Ing. Slavíknavrhol, aby poslanci zaradili do uznesenia do časti G) Ukladá bod 2 v znení: „Vedeniu mesta zvolať spoločné stretnutie zástupcov MsÚ, MŠ Ilava a zainteresovaných strán vo veci žiadosti opatrovateľského centra Vila Vilôčka.

Termín 15.11.2012                             Zodp.: Ing. Štefan Daško“

Návrhová komisia predniesla tento bod a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie tohto bodu do uznesenia.

Poslanci hlasovali za zapracovanie bodu 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ing. Anton Bajzík).

20.   Ing. Slavíkdodal, že schválené zmeny je potrebné zapracovať do rozpočtu. Návrhová komisia predniesla bod G1 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za zapracovanie zmien do rozpočtu 13 hlasmi.

 

 

8.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 01-09/2012.

Viď bod č. 7.2 tejto zápisnice.

9.     Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke TSM Ilava za rok 2011.

Viď bod č. 7.5 tejto zápisnice.

10. Výsledky hospodárenia TSM Ilava za obdobie 01-09/2012.

Viď bod č. 7.4 tejto zápisnice.

11. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava.

Viď bod č. 7.16 tejto zápisnice.

12. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

Viď bod č. 7.15 tejto zápisnice.

13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pre CVČ, Farská 84/5, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 21. septembra 2012.

 

Ing. Tomaninformoval, že tento bod prerokovali na porade poslancov a poslanci navrhli RNDr. Etelu Eglyovú, ktorá súhlasila. Návrhová komisia predniesla bod F1 z návrhu uznesenia a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci hlasovali za tento návrh 12 hlasmi, 1 sa zdržal hlasovania(RNDr. Etela Eglyová).

14. Požiadavky ostatných komisií.

 

Ing. Tomanvyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Sociálno-bytová komisia

 

1.   Poslankyňa Šlesariková, predseda komisie, informovala o uvoľnení bytu na mestskej nájomnej bytovke na Medňanskej ulici. Komisia odporučila prideliť byt pani Silvii Homolovej na 1 rok.

Návrhová komisia preniesla bod z návrhu uznesenia, týkajúci sa pridelenia bytu a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci schválili pridelenie bytu 13 hlasmi.

2.   Poslankyňa Šlesariková ďalej informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiacoch september a október 2012 vo výške 200  €. Návrhová komisia predniesla bod z návrhu uznesenia, týkajúci sa vyplatenia jednorazovej dávky, a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

 

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie a o uskutočnených akciách. Ďalej informovala o ukončení pracovného pomeru Mgr. Miroslava Tomana v Dome kultúry a tiež o ukončení jeho funkcie člena Kultúrnej komisie a poďakovala mu za jeho prácu. Navrhla, aby bola za člena komisie vymenovaná Mgr. Alena Teicherová, ako nastupujúca riaditeľka Domu kultúry. Návrhová komisia predniesla body z návrhu uznesenia, týkajúce sa členstva v Kultúrnej komisii, a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali za tieto body 13 hlasmi.

Komisia životného prostredia

 

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a prejednávaných bodoch. Informovala, že členovia komisie upozornili na nebezpečne naklonený strom v areáli MŠ Ilava a uviedla, že je potrebné ho monitorovať a zvážiť jeho výrub.

Ďalej poukázala na problém spaľovania plastov  na Štefánikovej ulici a uviedla, že Bc. Rendeková, referent Oddelenia výstavby a životného prostredia, informovala, že na tejto adrese bola už viackrát vykonaná kontrola zo strany mesta aj polície a spaľovanie plastov sa nepotvrdilo. Komisia navrhla, aby sa mesto týmto problémom aj naďalej zaoberalo.

Komisia tiež prerokovala žiadosť na výrub drevín vo vnútrobloku na Medňanskej ulici a bola oboznámená so štúdiou vypracovanou Ing. Arch. Masarykovou z roku 2004 na uvedený priestor. Návrh opisuje súčasný stav a návrhy na úpravu priestorov. Po terénnej obhliadke sa členovia komisie dohodli na nasledovnom:

-    je potrebné, aby sa so štúdiou oboznámil aj MsV Medňanská - Skala,

-    členovia komisie so štúdiou súhlasia a vo vnútrobloku odporúčajú vyrúbať iba preschnuté dreviny,

-    komisia požaduje vyjadrenie Msv Medňanská – Skala k uvedenému výrubu a štúdii.

Komisia ďalej požaduje informáciu o riešení nelegálnych vodných stavieb v Iliavčanskej doline.

Ing. Bagínreagoval na vnútroblok a uviedol, že to prediskutujú na zasadnutí MsV Medňanská – Skala a budú požadovať vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2013 na vybudovanie oddychovej zóny vo vnútrobloku. Ing. Gašparová dodala, že oddychová zóna je navrhnutá v spomínanej štúdii z roku 2004 a odporučila zobrať túto štúdiu na vedomie MsV Medňanská - Skala.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala o zasadnutiach komisie a uviedla, že všetky požiadavky sú schválené.

 

Komisia pre VO

 

Ing. Šupák, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

 

Stavebná komisia

 

Ing. Batla, predseda komisie, sa nevyjadril.

15. Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan, predseda výboru, uviedol, že výbor zasadal a zápisnicu zo zasadnutia odovzdal na Mestský úrad.

 

MsV Iliavka

 

Ing. Bajzík, predseda výboru,  sa zaujímal o riešenie chodníka na cintoríne v Iliavke. Ing. Janušek informoval, že prieskum trhu bol uskutočnený a realizácia závisí od klimatických podmienok. Upozornil poslancov, že na uvedený chodník bolo schválených 10 000 € a najnižšia ponuka z prieskumu trhu presahovala túto sumu o 980 € , čo bude treba riešiť zmenou rozpočtu. Ing. Bajzík ďalej informoval, že MsV žiadal o osadenie 2 pouličných lámp a doteraz sa osvetlenie nezaviedlo. Zaujímal sa, či je možná realizácia v tomto roku, alebo ju treba zahrnúť do rozpočtu budúceho roku. Prednosta odporučil, aby sa osvetlenie zahrnulo do rozpočtu na budúci rok.

MsV NsP

 

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval, že MsV na zasadnutí prejednal návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Uviedol, že občania sú vrcholne znechutení zo znovuotvárania lokalít na vybudovanie DI namiesto ich budovania. Následne predniesol požiadavky výboru:

-    opraviť poškodené pletivo vedľa chodníka popri hlavnej ceste oproti Lidlu,

-    zaoberať sa chodníkom okolo pekárne pri bývalom pivovare, oddeliť od cesty zábranami, pretože je to nebezpečný úsek pre deti, ktoré tadiaľ chodia do a zo školy, komisia navrhla spracovať štúdiu na rekonštrukciu chodníka v budúcom roku,

-    rekonštrukcia chodníka od Lidla k NsP,

-    zaoberať sa koncepciou parkovania motorových vozidiel na námestí a v priľahlých uliciach.

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a o účasti pani Jurenovej a Mgr. Kobzovej na zasadnutí. Informoval o návrhoch Mgr. Kobzovej zrušiť lokalitu pre vybudovanie DI v areáli ZŠ na Medňanskej ulici a úplné zrušenie zákazu státia na Medňanskej ulici. Mestský výbor návrhy Mgr. Kobzovej neakceptuje a neodporúča. Ing. Bagín následne preniesol návrh pani Jurenovej osadiť v centre mesta pod vežou lavičky, kvetináče s okrasnými drevinami a zriadiť malé trhovisko s predajnými stolmi. Tiež navrhla, aby sa zasadnutia MsZ konali častejšie a boli kratšie,  pretože diskusia býva na konci programu a obyvatelia nemajú záujem a vôľu čakať do neskorých večerných hodín, alebo presunúť diskusiu na začiatok zasadnutia MsZ.

Následne predniesol požiadavky MsV Medňanská - Skala:

-    zapnutie nočného osvetlenia v plnom rozsahu,

-    zabezpečiť počas vegetačného kľudu výrez všetkých briez na Medňanskej ulici a sídlisku Skala,

-    zabezpečiť prečistenie kanalizácie na Jesenskej a Medňanskej ulici,

-    na žiadosť bytoviek 515 – 518 vykonať výrub drevín vo vnútrobloku a vypracovanie projektu oddychovej zóny.

Na záver dodal, že ostatné požiadavky sú uvedené v zápisnici, ktorá bola doručená na MsÚ.

 

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala o zasadnutiach výboru a uviedla, že požiadavky odovzdala na MsÚ. Následne predniesla požiadavky výboru:

-    vybudovanie schodov do garáží pod hlavnou cestou,

-    realizácia mestského rozhlasu na ulici Kukučínovej pri kotolni,

-    oprava chodníka pri reštaurácii Moravec,

-    odvodnenie pozemkov na ulici Záhumenskej, aby v prípade záplav nezatopilo obyvateľov ulice,

-    oplotenie cintorína,

-    zreštaurovanie sochy Nepomuckého,

-    prikrytie poklopu na parkovisku v Cillerovej jame a dokončenie tohto parkoviska,

-    oprava lampy pri bytovke č. 3473,

-    dokončenie priestoru za Mestským múzeom,

-    dokončenie tržnice pod vežou.

Ďalej sa zaujímala, či mesto udelilo súhlas s konaním hudobnej párty v Kino bare a upozornila na sťažnosti od obyvateľov bytovky č. 473 na nelegálny vývoz odpadu do ich kontajnerov.

MsV Sihoť

 

Ing. Toman, predseda výboru, uviedol, že členovia výboru vyslovili kritiku MsÚ za nezverejnenie informácie o poruche dodávky pitnej vody, ktorú zapríčinili výkopové práce Železníc SR, prostredníctvom mestského rozhlasu. Následne predniesol požiadavky výboru:

-    orezať vŕby na ulici Kpt. Nálepku,

-    oprava zámkovej dlažby na chodníku pri bytovke č. 238,

-    zakúpenie 2 lavičiek.

Ing. Tomansa ospravedlnil primátorovi za nesprávnu formuláciu jeho vyjadrenia k realizácii DI na Sihoti v zápisnici z posledného zasadnutia MsV Sihoť. Vysvetlil, že došlo k nepochopeniu primátorovho vyjadrenia a ani RNDr. Eglyová ani on nemali úmysel uškodiť primátorovi.

16. Rôzne:

 

1.       Informácia o preplatení grantu „Zahrajme si spoločne“.

Viď bod č. 7.8 tejto zápisnice.

2.       Informácia o výsledku kontroly PPA Trenčín a prísľub kontrolného orgánu k preplateniu grantu „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“ (Medňanská a Nálepkova) do konca októbra 2012.

Viď bod č. 7.9 tejto zápisnice.

3.       Aktuálna informácia k detskému ihrisku Sihoť.

Prednostainformoval, že projekt je podaný a mesto čaká na vyjadrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá má na vyhodnotenie projektu lehotu 70 pracovných dní, avšak v niektorých prípadoch sa čakalo aj 10 mesiacov na podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Z tohto dôvodu nie je istota realizácie ihriska už v roku 2013.

Ing. Tomansa zaujímal, či sa o 10 mesiacov predlžuje proces schvaľovania alebo realizácie ihriska. Prednosta odpovedal, že sa predlžuje proces schvaľovania. Ing. Janušek doplnil, že ide o 2 procesy: vyhodnotenie projektu (administratívne kontroly) a podpísanie zmluvy a oddiaľuje sa podpísanie zmluvy. Návrhová komisia predniesla bod, týkajúci sa informácie k ihrisku, a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 13 hlasmi.

 

4.       Východiská k rozpočtu na rok 2013 a požiadavky ZŠ, ZUŠ a CVČ pre rozpočet na rok 2013.

Prednostainformoval, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 budú vychádzať z prognózy daní na budúci rok a vzhľadom na schválené zvýšenie daní je predpoklad, že mesto bude môcť i naďalej udržať chod Domu kultúry a športových klubov. Uviedol, že do rozpočtu budú tiež vstupovať požiadavky z mestských výborov a vyzval poslancov, aby predložili požiadavky MsV do konca októbra 2012. Spomenul aj investičné požiadavky školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: inštalácia nového bojlera a oprava spŕch v miestnosti stacionára pre postihnuté deti v CVČ, nadstrešenie vchodu do ZUŠ a výmena okien na druhom poschodí, atď. Prednosta informoval, že všetky návrhy rozpočtov zo školských zariadení boli predložené na MsÚ a postúpené Bc. Fúsekovi, referentovi rozpočtu, na zapracovanie do návrhu rozpočtu na rok 2013. Pri tvorbe rozpočtu sa posúdi, aké % rozpočtu z podielových daní predstavujú požiadavky školských zariadení a podľa toho sa buď ponechajú v požadovanej výške, alebo sa budú redukovať. Na roky 2014 a 2015 sa pripravia výhľady podľa roku 2013 so zakomponovaním plánovaných investičných akcií na roky 2014 a 2015.  

Návrhová komisia predniesla bod o východiskách k rozpočtu na rok 2013 a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali východiská k rozpočtu na rok 2013 na vedomie 13 hlasmi.

5.       Vyhodnotenie Bartolomejského jarmoku.

Viď bod č. 7.13 tejto zápisnice.

6.       Prerokovanie menovania nového zástupcu primátora.

Ing. Tomaninformoval, že túto problematiku prebrali na porade poslancov. Podľa zákona menuje zástupcu primátor do 60 dní, po uplynutí tejto doby si navrhujú svojho zástupcu poslanci. Nakoľko bol primátor neprítomný, Ing. Toman navrhol, aby túto tému neotvárali.

Návrhová komisia navrhla tento bod odstrániť z návrhu uznesenia.

17. Diskusia.

 

Ing. Tomanvyzval prítomných do diskusie.

Návrhová komisia navrhla, aby kontrolór mesta Ing. Tichý vypracoval do najbližšej porady poslancov MsZ plnenie požiadaviek z mestských výborov. Návrhová komisia predniesla návrh tohto bodu a Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za zapracovanie tohto bodu do uznesenia 13 hlasmi.

Ing. Gašparová sa zaujímala, ako je to s nelegálnymi vodnými stavbami v Iliavčanskej doline.

Ing. Janušekinformoval, že na mestský úrad bol doručený podnet z Komisie  životného prostredia. Uviedol, že po identifikácii vlastníka nehnuteľnosti, odstúpil podnet na Obvodný úrad ŽP, pretože sa jedná o úpravy, pri ktorých vznikla vodná plocha. Uviedol, že vlastník nehnuteľnosti ústne žiadal stanovisko mesta k dodatočnému povoleniu vodnej stavby a nakoľko nebola spracovaná dokumentácia, mesto sa nemá k čomu vyjadriť.

Dodal, že vzhľadom na to, že nepovolená vodná stavba sa nachádza blízko vodného toku, odporučil vlastníkovi nehnuteľnosti preštudovať si Územný plán mesta a jeho záväzné časti.

Ďalej Ing. Janušek informoval, že bol na mestský úrad doručený ešte jeden podnet. Oddelenie výstavby vykonalo štátny stavebný dohľad, na ktorý sa dotyčný vlastník nedostavil, a pred konaním zaslal na MsÚ list o splnomocnení syna. Nakoľko vlastník nehnuteľnosti nepriložil splnomocnenie, bude Oddelenie výstavby konať, ako keby žiadny zástupca nebol, a postupovať podľa zákona.

Poslankyňa Haasová sa zaujímala či mal prevádzkovateľ Kino baru povolenie na  technopárty, ktorá sa tam konala. Ing. Tichý sa vyjadril, že Mesto Ilava ani primátor toto povolenie nevydali. Poslankyňa Haasová sa vyjadrila, že prevádzkovateľ baru provokuje obyvateľov bytovky oproti Kino baru hlasnou reprodukciou hudby v bare a na terase pred barom. Okrem toho je tam aj neporiadok a malo by sa to riešiť. Navrhla, aby sa zmenilo VZN a skrátila otváracia doba do 22.00 hod. Ing. Tichý upozornil, že ak zmenia VZN, bude sa to vzťahovať na všetky reštaurácie a bary v Ilave. JUDr. Jaďuďová prisľúbila, že VZN vyšpecifikuje.

 

Ing. Kočkárinformoval o výzve z eurofondov, v rámci ktorej by TSM Ilava chceli nakúpiť stroje v hodnote 300 000 € a mesto by sa podieľalo na realizácii grantu sumou 15 000 €. Požiadal poslancov, aby dali predbežný súhlas na zapojenie mesta do tejto výzvy. Ing. Toman sa zaujímal, či sa k tomu môžu poslanci vyjadriť na decembrovom zastupiteľstve. Ing. Kočkár súhlasil. Prednosta upresnil, že celkové náklady mesta na realizáciu grantu budú cca 20 000 €, v čom je zahrnutá spoluúčasť, príprava projektu a externý manažment. Dodal, že bude potrebné vyčleniť v rezervnom fonde 20 000 € na grant a 40 000 € na nepredvídateľné havárie a udalosti.

Ing. Janušekinformoval, že mestské časti predložili veľa požiadaviek, ktoré sa zhodujú s projektmi, ktoré má mesto pripravené a vypracované a môžu sa realizovať v budúcom roku. O týchto projektoch osobne informoval aj na zasadnutí Komisie výstavby dňa 10.10.2012. Ide o parkovisko Cillerova jama v hodnote 160 000 €, chodník na ulici Štúrovej a rekonštrukcia zastávky pri NsP smer Dubnica nad Váhom v hodnote 130 000 €, asfaltovanie cesty Kpt. Nálepku v hodnote 83 000 € atď. Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie bola 15 000 €.

Ing. Tichýžiadal o vyjadrenie prednostu úradu, prečo sa nezasielajú zápisy z porád vedenia mesta poslancom. Prednosta informoval, že je to interný dokument zamestnancov a keď dostane pokyn od nadriadeného bude ich zasielať. Ing. Toman sa zaujímal či mu primátor zakázal zasielať tieto zápisnice. Prednosta informoval, že je za výkon svojej funkcie sa zodpovedá primátorovi a na jeho pokyn ich bude zasielať.

Prednostapoďakoval Mgr. Miroslavovi Tomanovi za prácu v DK a zaželal mu, aby sa mu v novom zamestnaní darilo. Poďakoval folklórnemu súboru Strážov a vyjadril sa, že ho mrzí že nepozvali zástupcov mesta na oslavu pri príležitosti jeho výročia.

Poslankyňa Hujová sa zaujímala, z akého dôvodu primátor zasiela poslancom informácie o parkovaní v meste, keď ho o to nežiadali. Požiadala prednostu aby tlmočil primátorovi, aby im tieto informácie nezasielal.

Ing. Tomanvyzval poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 13 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie.

18. Záver.

 

Ing. Toman poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

 

V Ilave, dňa  25.10.2012

 

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Pavol Šupák
Mgr. Milan Jašurek