Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dna 11.12.2012

Dátum: 14.12.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_111212.pdf (0,29 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 11.12.2012 o 16:00 hod. v DK Ilava

 

1.     Otvorenie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril prednosta Mestského úradu Ing. Ľubomír Turcer a ospravedlnil primátora mesta Ing. Štefana Daška a poslanca Ivana Ferecha za neúčasť na zasadnutí. Ďalej informoval o pridelení diplomu za odbornosť pri spolupráci vo verejnom obstarávaní od firmy WELL Management a poďakoval JUDr. Jaďuďovej, právničke mesta, a Ing. Januškovi, vedúcemu Oddelenia výstavby a životného prostredia, za dôslednú prípravu podkladov pre verejné obstarávanie. Následne vyzval poslanca povereného MsZ Ing. Tomana, aby viedol zasadnutie.

Ing. Toman predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Informácia firmy STRABAG o dopravnom riešení mestskej časti Sihoť počas rekonštrukcie železničnej trate.

6.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

7.     Správa hlavného kontrolóra o plnení požiadaviek z mestských výborov za rok 2012.

8.     Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.

9.     Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

10. Požiadavky  a informácie Finančno-majetkovej komisie.

11. Rozpočet príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2013.

12. Rozpočty rozpočtových organizácií v rámci originálnych kompetencií mesta (ZUŠ, CVČ, Školský klub, Školská jedáleň).

13. Rozpočet Mesta Ilava na rok 2013 a výhľady na roky 2014 a 2015, programový rozpočet.

14. Stanovenie limitu primátorovi mesta na koncoročné vyrovnanie rozpočtu za rok 2012.

15. Dodatok č. 1 k Zmene zriaďovacej listiny TSM.

16. VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

17. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

18. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

19. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

20. Požiadavky ostatných komisií.

21. Požiadavky mestských výborov.

22. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2012.

23. Rôzne:

-  informácia o činnosti komisií a mestských výborov,

-  informácia o využiteľnosti zakúpeného pozemku pri areáli ŽS Medňanská.

24. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2013.

25. Voľba nového zástupcu primátora.

26. Diskusia.

27. Záver.

2.     Návrh a schválenie programu.

Poslanec Ing. Bagín navrhol, aby sa bod č. 25 „Voľba nového zástupcu primátora“ presunul na začiatok programu. Ing. Toman vysvetlil, že chcú zvoliť zástupcu na začiatku, aby mohol viesť zasadnutie zastupiteľstva. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu zo zapracovaným návrhom Ing. Bagína.

Poslanci hlasovali za 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech).

3.     Voľba zástupcu primátora.

Ing. Tomanvyzval poslancov, aby navrhli nového zástupcu primátora. Poslankyňa Ing. Gašparová navrhla poslankyňu RNDr. Etelu Eglyovú, nakoľko k nej mali poslanci dôveru doteraz a majú ju aj naďalej. Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za tento návrh.

Poslanci hlasovali za 10 hlasmi, 1 sa zdržal (RNDr. Etela Eglyová) a 2 boli neprítomní (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech).

Ing. Tomanzablahoželal RNDr. Eglyovej a vyzval ju, aby viedla zasadnutie zastupiteľstva.

RNDr. Eglyovápoďakovala poslancom za prejavenú dôveru a vysvetlila, že je to pokus o krok späť a o pokračovanie v začatej spolupráci s primátorom. Poslankyňa Hujová navrhla, aby sa tento bod zapracoval do uznesenia do časti C) Schvaľuje. Poslanec Ing. Bagín sa zaujímal, či nie je potrebné zvoliť najskôr navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Poslanci súhlasili.

4.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová, Ing. Martin Batla.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová, Ing. Martin Batla), 2 boli neprítomní (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech).

5.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová aIng. Jozef Toman.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ing. Daniela Gašparová, Ing. Jozef Toman), 2 boli neprítomní (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech).

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 12 hlasmi návrh odsúhlasili, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

 

RNDr. Eglyovánásledne vyzvala poslancov k hlasovaniu za zaradenie bodu o schválení zástupcu primátora do časti C) Schvaľuje.

Poslanci hlasovali za 10 hlasmi, 1 sa zdržal (RNDr. Etela Eglyová), 1 bol neprítomný (Ivan Ferech), 1 nehlasoval (Ing. Anton Bajzík).

6.     Informácia firmy STRABAG o dopravnom riešení mestskej časti Sihoť počas rekonštrukcie železničnej trate.

RNDr. Eglyovávyzvala zástupcov firmy STRABAG, aby informovali o dopravnom riešení mestskej časti Sihoť počas rekonštrukcie železničnej trate.

Ing. Goňo, zástupca firmy STRABAG, informoval, že v roku 2013 sa bude rekonštruovať železničná stanica Ilava, ktorá je súčasťou koridorovej stavby Trenčianska Teplá – Beluša. Ďalej informoval o rokovaní medzi zástupcami zhotoviteľa stavby a zástupcami mesta Ilava, kde boli vytypované cesty, ktoré budú využívať pri stavbe „Rekonštrukcia železničnej stanice Ilava“ a tieto cesty boli pasportizované. Dodal, že pasportizáciu týchto ciest odovzdal prednostovi MsÚ. Ďalej informoval, že železničné priecestie bude zrušené, a bude nahradené novým podjazdom. Obchádzková trasa z centra mesta na Sihoť a do Pruského pre všetky motorové vozidlá bude počas výstavby priecestia viesť cez diaľničný privádzač a bude riadená dopravným značením. Pre chodcov bude vybudovaný koridor popod jestvujúci most, ktorý sa nachádza pod väznicou na ulici 1. mája. Ing. Toman sa zaujímal, či bude pre chodcov prístupný prejazd popod železnicu pri železničnom priecestí a ako budú chodci idúci z mesta alebo zo železničnej stanice prechádzať cez železnicu. Ing. Goňo uviedol, že tento podjazd bude zrušený a všetci chodci budú musieť prechádzať koridorom na ulici 1. mája. Dodal, že nie je možné, aby chodci prechádzali cez stavenisko, pretože prejazd musí byť chránený. Koordinátor pre realizáciu stavby doplnil, že výstavba podjazdu v mieste súčasného priecestia na Pruské bude dosť rozsiahla a nie je možné týmto priestorom viesť chodcov z dôvodu zachovania bezpečnosti pre chodcov. Poslankyňa Hujová sa zaujímala, či bude podchod po rekonštrukcii obnovený. Koordinátor stavby informoval, že na mieste starého priecestia bude nový podjazd cestnou komunikáciou aj s chodníkom a na ulici 1. mája bude iba podchod pre peších a pre cyklistov. Ing. Toman sa zaujímal, či majú spracovanú vizualizáciu rekonštrukcie a požiadal o jej dodanie, aby ju mohli zverejniť vo vývesnej tabuli na Sihoti. Koordinátor stavby sa vyjadril, že vizualizáciu by mohol mať projektant a dodal, že sa bude snažiť ju dodať. Ing. Toman sa zaujímal, v čom bude spočívať rekonštrukcia železničnej stanice. Koordinátor informoval, že sa budú rekonštruovať čakárne, pokladne, miestnosť výpravcu a budova sa bude zvonku zatepľovať. Uviedol, že koľajisko sa bude rekonštruovať v celej miere tak, aby to zodpovedalo štandardom pre modernizáciu, t. z. mimoúrovňové nástupištia, nový podchod, dve nástupištné haly, t. z. dve nové nástupištia, atď. Ing. Toman sa zaujímal, či sa bude druhá koľaj riešiť podchodom. Koordinátor informoval, že bude vybudovaný nový podchod s výťahmi popod štyri koľaje. Ing. Toman sa ďalej zaujímal, či počas rekonštrukcie budú môcť zachádzať autobusy smerujúce za Váh aj na zastávku pri železničnej stanici, alebo sa budú musieť pri nemocnici točiť a vracať späť na diaľničný privádzač. Ing. Goňo uviedol, že autobusy budú môcť chodiť aj na stanicu po panelovej komunikácii na Bellovej ulici, ktorá bude náhradou časti uzavretej komunikácie. Na stanici sa budú musieť otočiť a vrátiť sa naspäť na diaľničný privádzač. Ing. Toman sa zaujímal, či bude v novom podjazde čerpadlo na odvod dažďovej vody, aby v prípade veľkých dažďov nedošlo k zatopeniu podjazdu. Koordinátor informoval, že v podjazde bude čistička odpadových vôd a čerpadlo, ktoré by malo odviesť dažďovú vodu. Pán Pecho zo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) sa zaujímal, kam sa bude voda odvádzať. Koordinátor prisľúbil, že bude SVP  informovať. RNDr. Eglyová sa informovala u prednostu, či by nebolo možné prejednať s SAD umiestnenie autobusovej zastávky pod väznicou aj smerom na železnicu, aby sa občania nemuseli vracať zo železničnej stanice k podchodu na ulici 1. mája. Prednosta informoval, že takéto jednanie zo SAD Trenčín zatiaľ neprebehlo, ale má informáciu, že zástupcovia SAD sa chystajú na mesto prediskutovať zmeny v doprave. Pán Pecho sa zaujímal, v akom rozsahu uvažujú s využívaním komunikácií, ktoré sú súbežne s kanálom, v rámci rekonštrukcie stanice a modernizácie železničnej trate. Ing. Goňo sa vyjadril, že ich budú určite využívať celý budúci rok. Pán Pecho sa zaujímal, či sú súčasťou pasportizácie východiskového stavu komunikácií aj tieto komunikácie. Ing. Goňo informoval, že tieto komunikácie súčasťou pasportizácie neboli. Uviedol, že komunikácie zmapoval so zástupcom SVP od Ladiec až po Trenčiansku Teplú, vie v akom sú stave a je dohodnutý so zástupcom SVP. Pán Pecho sa zaujímal, či ide iba o ústnu alebo písomnú dohodu a či je z pasportizácie týchto komunikácií aj nejaký výstup. Ing. Goňo uviedol, že z obhliadky komunikácií je vyhotovený zápis.

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, RNDr. Eglyová poďakovala firme STRABAG za informácie a požiadala návrhovú komisiu, aby predniesla bod B1 z návrhu uznesenia, týkajúci sa informácie firmy STRABAG. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.  

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 10 hlasmi, 3 boli neprítomní(Ing. Jozef Toman, Milan Porubčan, Ivan Ferech).

7.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení. Ing. Tichý predniesol správu, a keďže neboli žiadne námietky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a B2 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa správy. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 9 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 4 boli neprítomní(Gabriela Šlesariková, Ing. Vladimír Bagín, Milan Porubčan, Ivan Ferech).

 

8.     Správa hlavného kontrolóra o plnení požiadaviek z mestských výborov za rok 2012.

 

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Tichého, aby informoval o plnení požiadaviek z mestských výborov. Ing. Tichý predniesol stav plnenia požiadaviek, a nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2 a B3 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa správy. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu za zapracovanie týchto bodov v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

9.     Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.

RNDr. Eglyováinformovala, že materiál mali poslanci k dispozícii a mohli si ho preštudovať, a vyzvala Ing. Tichého k stručnému komentáru. Ing. Tichý informoval o pláne práce na 1. polrok 2013. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A3, C23 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa plánu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ivan Ferech).

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Tichého, aby predniesol stanovisko. Ing. Tichý sa vyjadril, že má povinnosť posúdiť rozpočet predovšetkým z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti. Skonštatoval, že z hľadiska zákonnosti návrh rozpočtu rešpektuje všetky predpisy a zákony. Ďalej uviedol, že z hľadiska metodickej správnosti bol spracovaný v súlade s Opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, plne zohľadnil všetky špecifiká Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy a rešpektuje novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Po zohľadnení všetkých faktov a skutočností odporučil návrh rozpočtu schváliť. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu, aby predniesla body A4, B13 z návrhu uznesenia, týkajúce sa stanoviska. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali 11 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 2 boli neprítomní(Ing. Daniela Gašparová, Ivan Ferech).

11. Požiadavky  a informácie Finančno-majetkovej komisie.

 

RNDr. Eglyovávyzvala Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia (FMO), aby predniesol požiadavky komisie. Ing. Slavík informoval, že na porade poslancov sa dohodli, že nasledujúce body sa na dnešnom zasadnutí MsZ prerokovávať nebudú:

-    využiteľnosť objektu po polícii,

-    žiadosť ZUŠ o priestory polície,

-    žiadosť dôchodcov o vybudovanie prístrešku,

-    využiteľnosť pozemkov pri ZŠ Ilava,

-    žiadosť opatrovateľského centra Vila Vilôčka.

Následne predniesol požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

1.       Ing. Slavíkinformoval, o získaní finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na realizáciu detských ihrísk v Ilave od firmy MARTIFER a o podpise zmluvy o združení finančných prostriedkov s touto firmou. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B4 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa informácie o podpise zmluvy, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

2.       Ing. Slavík informoval o zaslaní žiadosti o finančnú spoluúčasť na opravu fasády budovy MsÚ na Mierovom námestí na Katastrálny úrad v Trenčíne. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B5 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa informácie o zaslaní žiadosti, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

3.       Ing. Slavík informoval o žiadosti ZŠ Ilava o finančný príspevok na zabezpečenie družobného stretnutia škôl Ilava – Mikolow – Klimkovice  a o žiadosti OZ FS Strážov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na podujatie „Pálenie Ďura 38“. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B6 z návrhu uznesenia, tykajúceho sa uvedených žiadostí, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosti na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

4.       Ing. Slavík informoval o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu s. č. 473/27 na ul. Kukučínovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod týmto bytovým domom od mesta. Vysvetlil, že túto žiadosť poslanci neschvaľujú, ale ju iba berú na vedomie, pretože predaj sa riadi vyšším právnym predpisom. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B7 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa žiadosti, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

5.       Ing. Slavík informoval o žiadosti právnickej osoby Ranč Lhota o prenájom alebo odpredaj trvalo trávnych porastov v k. ú. Klobušice. Uviedol, že na porade poslancov sa dohodli, že pripravia grafický návrh, na základe ktorého sa rozhodnú, či porasty prenajmú alebo predajú. Dodal, že z tohto dôvodu poslanci informáciu iba berú na vedomie.

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B8 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa žiadosti, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

6.       Ing. Slavíkinformoval o žiadosti Ing. Adolfa Bagína a manželky Antónie o kúpu časti pozemku v k. ú. Ilava. Dodal, že Finančno-majektová komisia sa touto žiadosťou nezaoberala, nakoľko pred poradou Finančno-majetkovej komisie nezasadala Komisia výstavby. Z tohto dôvodu sa táto žiadosť presúva na nasledujúce MsZ. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B9 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa žiadosti, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

7.       Ing. Slavík informoval o žiadosti právnickej osoby SESTAV, s. r. o. o odkúpenie a zámenu časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Ilava. Upresnil, že na tomto pozemku plánujú vybudovať parkovisko pre ÚVTOS a ÚVV Ilava. Dodal, že na porade sa poslanci zhodli, že parkovisko bude pre mesto prínosom a dohodli sa na schválení odpredaja. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu B10 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa žiadosti, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

8.       Ing. Slavík vyzval Bc. Fúseka, referenta rozpočtu, aby informoval o Návrhu rozpočtu mesta Ilava na roky 2014 a 2015 a Návrhu programového rozpočtu Mesta Ilava na roky 2014 a 2015. Bc. Fúsek informoval, že materiály boli v zákonnej lehote zverejnené na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta. Ďalej informoval o celkovej výške príjmov a výdajov v návrhoch jednotlivých rokov. RNDr. Eglyová dodala, že materiály mali poslanci k dispozícii a požiadala návrhovú komisiu, aby predniesla bod B11 z návrhu uznesenia, týkajúci sa návrhu rozpočtu. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali návrh rozpočtu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

9.       Ing. Slavíkinformoval o zmenách rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012 a dodal, že podklady mali poslanci k dispozícii. RNDr. Eglyová otvorila diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C1 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa rozpočtových zmien. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili zmeny rozpočtu Mesta Ilava 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

10.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe navýšiť rozpočet v ŠJ ZŠ Ilava. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C2 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa navýšenia rozpočtu, a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

11.   Nakoľko je potrebné zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu F3 z návrhu uznesenia. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

12.   Ing. Slavíkinformoval o návrhoch rozpočtov na rok 2013 pre príspevkovú organizáciu a rozpočtové organizácie mesta. Uviedol, že návrh rozpočtu TSM Ilava je v porovnaní s rokom 2012 navýšený o finančné prostriedky potrebné na odstránenie zistených nedostatkov po vykonaných revíziách. Dodal, že rozpočty CVČ, ZUŠ a ŠKD ZŠ ostávajú na úrovni roku 2012 a v ŠJ ZŠ došlo v porovnaní s rokom 2012 k navýšeniu rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na bežných výdavkoch. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C3 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa návrhov rozpočtov. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

13.   Ing. Slavíkpredniesol pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa zahrnutia 20 % spoluúčasti vo výške 11 000 € v súvislosti s podaním žiadosti vo výzve „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality“ pre projekt s názvom „Žiť aktívne – radosť z pohybu“. Vysvetlil, že v rámci projektu chcú vybudovať umelo-trávnaté ihrisko  v areáli  futbalového štadióna MFK Ilava a ide o navýšenie kapitálových príjmov. Uviedol, že elektronickými aukciami na detských ihriskách a parkovisku Cillerova jama očakávajú úsporu cca 50 000 € a z týchto prostriedkov pokryjú spoluúčasť. Dodal, že projekt na výstavbu ihriska už raz mesto podalo v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Úradu vlády, ale ho neschválili. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C4 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

14.   Ing. Slavíkpredniesol pozmeňujúci návrh k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa žiadosti Občianskeho združenia „Za zachovanie kultúrneho dedičstva Ilavy“ vo výške 100 €. Uviedol, že žiadosť nebola prerokovaná na porade poslancov, pretože bola doručená na MsÚ až po porade. Dodal, že v prípade schválenia žiadosti vyčlenia v rozpočte prostriedky. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C5 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

15.   Ing. Slavíkpredniesol pozmeňujúci návrh k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa žiadosti ZUŠ Ilava o finančný príspevok na organizačné zabezpečenie 60. výročia jej založenia vo výške 500 €. RNDr. Eglyová dodala, že žiadosť prerokovali na porade poslancov a nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C6 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu. Následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

16.   Ing. Slavíkinformoval, že návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013 bol v zákonnej lehote zverejnený na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta. Uviedol, že veľkým problémom je parkovanie v centre mesta a jediným riešením je zavedenie plateného parkovania v centre. Vysvetlil, že najskôr treba vybudovať odstavné plochy mimo mesta, na čo sú v kapitálových výdavkoch naplánované finančné prostriedky (parkovisko Cilerova jama). V rámci kapitálových výdavkov sú tiež naplánované prostriedky na vybudovanie detských ihrísk a chodníka na cintorín v Iliavke. Ďalej informoval, že v mzdách pre pedagogických zamestnancov je zahrnuté 5 %-né navýšenie mzdových prostriedkov. Uviedol, že v príjmových položkách sa zvýšili dane z nehnuteľností a vedia zhruba odhadnúť, koľko finančných prostriedkov príde do rozpočtu. Vyjadril sa, že v príjmovej časti je stále veľa vecí nejasných (príjmy z automatov,...) a určite sa budú položky priebežne meniť. Ďalej informoval, že v bežných výdavkoch sú zahrnuté  mzdy, odvody, energie a prevádzkové náklady na chod oddelení MsÚ. Dodal, že podľa príjmovej situácie sa dá rozpočet kedykoľvek zmeniť formou zmenových listov. RNDr. Eglyová informovala, že touto problematikou sa poslanci dlho zaoberali. Poslankyňa Ing. Gašparová sa zaujímala, či by sa dali do rozpočtu zahrnúť požiadavky z mestských výborov a komisií. Ing. Slavík uviedol, že prostriedky na požiadavky z výborov nestačia. Informoval, že na konci roka 2012 bude mesto vykazovať prebytok rozpočtu, ktorý sa v roku 2013 rozdelí do rezervného fondu a do fondu údržby. Odporučil poslancom, aby v roku 2013 po pridelení prostriedkov do fondu údržby rozdelili tieto prostriedky na realizáciu požiadaviek jednotlivých mestských častí. Mgr. Jašurek navrhol doplniť do bodu C7 návrhu uznesenia, týkajúceho sa rozpočtu, text „so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi“.

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C7 so zapracovaným návrhom Mgr. Jašureka a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

17.   Ing. Slavíkinformoval, že povinnosťou mesta je zostaviť programový rozpočet na 3 roky dopredu. Dodal, že návrh rozpočtu bol zostavený a zaslaný poslancom. Poslanec Ing. Šupák odporučil zamestnancom, aby zaktualizovali údaje o zamestnancoch v návrhu programového rozpočtu. Bc. Fúsek dodal, že materiál bol zaktualizovaný. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C8 návrhu uznesenia, týkajúceho sa programového rozpočtu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili návrh programového rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Jozef Toman, Ivan Ferech).

18.   Ing. Slavíkinformoval o žiadosti Združenia miest a obcí Slovenska o finančnú podporu historického veľkofilmu sv. Cyril a Metod. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu D1, týkajúceho sa žiadosti, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za neschválenie žiadosti 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Jozef Toman, Ivan Ferech).

19.   Ing. Slavíkinformoval o potrebe poveriť primátora na vykonanie zmien v rozpočte Mesta Ilava za rok 2012 z dôvodu vyrovnania položiek rozpočtu. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu E1 a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 1 sa zdržal hlasovania (Ing. Pavol Šupák), 2 boli neprítomní (Ing. Jozef Toman, Ivan Ferech).

12. Rozpočet príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2013.

Viď bod č. 11.12 tejto zápisnice.

13. Rozpočty rozpočtových organizácií v rámci originálnych kompetencií mesta (ZUŠ, CVČ, Školský klub, Školská jedáleň).

Viď bod č. 11.12 tejto zápisnice.

14. Rozpočet Mesta Ilava na rok 2013 a výhľady na roky 2014 a 2015, programový rozpočet.

Viď bod č. 11.8 a 11.16 tejto zápisnice.

15. Stanovenie limitu primátorovi mesta na koncoročné vyrovnanie rozpočtu za rok 2012.

Viď bod č. 11.19 tejto zápisnice.

16. Dodatok č. 1 k Zmene zriaďovacej listiny TSM.

JUDr. Jaďuďová informovala, že mesto sa rozhodlo ukončiť podnikateľskú činnosť TSM Ilava, a z tohto dôvodu je potrebné zrušiť tie časti Zriaďovacej listiny TSM, ktoré upravujú podnikateľskú činnosť. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C9 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa dodatku, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili dodatok 9 hlasmi, 4 boli neprítomní (Ing. Jozef Toman, Ing. Martin Batla, Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech).

17. VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že toto VZN sa prijíma z dôvodu novely zákona o odpadoch. Zásadnou zmenou novely je povinnosť obce separovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO), okrem tých, ktoré produkuje prevádzkovateľ kuchyne. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný triediť a zabezpečiť odvoz BRO. V súvislosti s touto novelou zavádza mesto systém separovaného zberu BRO, kde stanovuje zberné nádoby na tento odpad. Vypúšťajú sa tie články pôvodného VZN, ktoré sú upravené v zákone o odpadoch z dôvodu duplicity. Ďalej mesto zavádza príplatok k poplatku za odvoz odpadu z ďalšej zbernej nádoby nad stanovený rozsah zberných nádob na počet osôb v domácnosti. Takúto zbernú nádobu mesto pridelí a označí len na písomnú žiadosť poplatníka. Nakoľko v meste nie je zavedený množstvový zber,  mesto stanovuje sadzbu za presne merateľné množstvo odpadu na 1 kg. RNDr. Eglyová informovala, že problematika sa prejednávala na porade poslancov. Poslankyňa Ing. Gašparová navrhla doplniť v prílohe č. 1, že ide o rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov pre jarný a jesenný zber a doplniť prílohu č. 2, v ktorej budú uvedené lokality rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v meste. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C10 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

Mgr. Jašurekinformoval, že sa touto problematikou zaoberali na zasadnutí Mestského výboru NsP a občania z rodinných domov sa vyjadrili, že si nevedia predstaviť skladovať BRO z kuchyne v igelitových vreciach predovšetkým v letných mesiacoch. Zaujímal sa o to, akým spôsobom sa bude riešiť BRO z kuchýň, ktorý rýchlo podlieha skaze a či mesto nezvažuje zakúpenie vhodných nádob pre tento druh odpadu. JUDr. Jaďuďová informovala, že mesto do budúcna plánuje nakúpiť nádoby na bioodpad. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A11 a C11 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa VZN, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili VZN 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu F2 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa uloženia povinnosti informovať verejnosť o triedení BRO a o systéme zberu formou letákov a vyhlásením v mestskom rozhlase, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili VZN 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

18. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že predkladaným VZN sa stanovujú normatívy pre školy a školské zariadenia, ktoré sú viazané na rozpočet, ktorý bol dnes schválený a odporučila VZN schváliť. RNDr. Eglyová informovala, že poslanci boli oboznámení s týmto dodatkom na porade poslancov. Poslanec Ing. Bajzík predniesol pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhol zmenu normatívu pre dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov zo sumy 1 590,21 € na sumu 1 512,304 €, vzhľadom na úpravu rozpočtu pre materské školy. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C12 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A12 a C13 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa dodatku, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili dodatok 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

19. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že na základe podnetu poslancov MsZ sa pripravil dodatok, ktorým sa navrhuje v čl. V v ods. 9 zrušiť časť ustanovenia, a to „že pozemky pod stavbami vrátane priľahlej plochy mesto predáva za cenu 5 € za m2, ak vlastníci stavieb alebo priľahlých pozemkov tieto užívali dlhšie ako 15 rokov“. Toto ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu, že ak mesto kupuje takéto pozemky, kupuje ich za cenu určenú v znaleckom posudku. Ďalej sa dodatkom upravujú prílohy VZN, kde sa dopĺňa výška nájmu za prenájom Domu kultúry, Kultúrno-spoločenského domu v Klobušiciach a Hasičskej zbrojnice na reklamnú a predajnú akciu, ako aj prenájom veľkej zasadačky DK pri príležitosti životného jubilea. RNDr. Eglyová informovala, že materiály na oboznámenie sa s problematikou mali poslanci k dispozícii. Mgr. Jašurek predniesol pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhol vypustiť z dodatku tie ustanovenia, ktorými sa navrhuje vypožičanie veľkej zasadačky DK, KSD Klobušice a Hasičskej zbrojnice bezplatne pre zamestnancov mesta. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C14 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A13 a C15 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa dodatku, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili dodatok 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

20. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že sa mení doba prevádzky v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch susediacich so stavbami na bývanie. Prevádzková doba v týchto zariadeniach sa predlžuje z pôvodnej doby  22.00 hod. v nedeľu až štvrtok do 24.00 hod. a v piatok a sobotu do 02.00 hod. Tento návrh sa predkladá z dôvodu nedodržiavania pôvodnej prevádzkovej doby do 22.00 hod. a na základe žiadostí týchto prevádzok. RNDr. Eglyová otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Ing. Bagín predniesol pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhol doplniť začiatok prevádzkovej doby od 6.00 hod. JUDr. Jaďuďová  dodala, že ide o zariadenia, v ktorých sa neorganizujú verejné kultúrne podujatia spojené s verejnou produkciou hudby. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu C16 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa pozmeňujúceho návrhu, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

RNDr. Eglyovápožiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A14 a C17 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa dodatku, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili dodatok 11 hlasmi, 1 sa zdržal hlasovania (Ing. Vladimír Bagín), 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

21. Požiadavky ostatných komisií.

 

RNDr. Eglyovávyzvala predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

Sociálno-bytová komisia

 

1.   Poslankyňa Šlesariková, predseda komisie, informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiacoch november a december 2012 vo výške 850  €. Návrhová komisia predniesla bod B12 z návrhu uznesenia, týkajúci sa informácie, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Ing. Vladimír Bagín, Ivan Ferech).

 

2.   Poslankyňa Šlesariková informovala o žiadosti nájomcov p. Zdenka Burýška a Anny Burýškovej o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom trojizbového bytu v bytovom dome na ul. Medňanskej. Komisia odporučila predĺžiť zmluvu o 1 rok. Návrhová komisia predniesla body A15 a C20 z návrhu uznesenia, týkajúce sa predĺženia nájmu, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili predĺženie nájmu 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Ing. Vladimír Bagín, Ivan Ferech).

 

3.   Poslankyňa Šlesariková informovala o žiadosti nájomcu p. Márie Ondrejíčkovej o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom trojizbového bytu v bytovom dome na ul. Medňanskej. Komisia zistila, že pani Ondrejíčkovej vznikol dlh, ale prisľúbila, že ho splatí a komisia odporučila predĺžiť zmluvu o 1 rok. Návrhová komisia predniesla body A16 a C21 z návrhu uznesenia, týkajúce sa predĺženia nájmu, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili predĺženie nájmu 11 hlasmi, 2 boli neprítomní(Ing. Vladimír Bagín, Ivan Ferech).

4.   Ďalej poslankyňa Šlesariková informovala, že na zasadnutí komisie riešili bezdomovcov a navrhli, aby ich mesto v zimných mesiacoch umiestnilo do starých šatní MFK. Uviedla, že návrh konzultovala s prednostom a prednosta s tým súhlasil.

Komisia životného prostredia

 

Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a prejednávaných bodoch. Uviedla, že komisia sa zaoberala návrhom VZN o odpadoch, ktoré dnes poslanci odsúhlasili, a navrhli niektoré pripomienky k tomuto VZN. Ďalej informovala, že členovia komisie boli obhliadnuť dreviny, ktoré sa nachádzajú nad garážami, a po obhliadke navrhli zamietnuť žiadosť o výrub týchto drevín s tým, že porast sa bude sledovať. 

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a uviedla, že zápisnicu zo zasadnutia odovzdala na MsÚ. Uviedla, že Ing. Barteková z referátu miezd a financovania školstva na zasadnutí informovala o úprave rozpočtu na prenesené kompetencie na rok 2012. Ďalej uviedla, že pani Harušíncová, riaditeľka MŠ Ilava, informovala o stretnutí s Mgr. Dianovou z opatrovateľského centra Vila Vilôčka, týkajúceho sa odoberania obedov z MŠ pre toto centrum.

 

 

 

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala že na zasadnutiach komisie preberali kultúrno-spoločenský kalendár, požiadavky do rozpočtu na rok 2013 a spoluúčasť ZUŠ na akciách v rámci kultúrno-spoločenského kalendára. Ďalej informovala o uskutočnených akciách: Vianočné trhy a Mikuláš, Druhý adventný koncert a o plánovanom Treťom adventom koncerte – Daj boh šťastia a plánovanom koncerte Petra Lipu.

22. Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan, predseda výboru, uviedol, že výbor zasadal a zápisnicu zo zasadnutia odovzdal na Mestský úrad.

 

MsV NsP

 

Mgr. Jašurek,predseda výboru, informoval, že riešili pripomienky k návrhu VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi.

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala o zasadnutiach výboru a uviedla, že požiadavky odovzdala na MsÚ. Následne predniesla požiadavky výboru: umiestnenie retardérov na ul. Moyzesovej a Záhumenskej, osvetlenie na ul. Moyzesovej, oprava lampy pri bytovke 472 a oprava schodov smerom na železničnú stanicu. Na záver požiadala o písomné vyjadrenie mesta pánovi Baginovi, ktorý sa zaujímal, čo bude mesto robiť s pozemkami, ktoré boli na jar po roztopení snehu zatopené.

MsV Sihoť

 

Ing. Toman, predseda výboru, uviedol, že na zasadnutí preberali projektovú dokumentáciu generelu dopravy na Sihoti a navštívil Ing. Januška, vedúceho Oddelenia výstavby a životného prostredia, aby sa s ňou oboznámil. Ing. Janušek ho na stretnutí informoval, že dokumentácia je na 90 % spracovaná, ale schvaľovací orgán Okresný dopravný inšpektorát Trenčín (ODI) vo svojom stanovisku požadoval doplniť cca 5 dopravných značiek, ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. Ing. Janušek vysvetlil, že po pripomienkach ODI projektant doplnil dopravné značky a vo štvrtok budú mať novú situáciu aj s vyjadrením ODI. Ing. Toman ďalej informoval, že rekonštrukcia železnice skomplikuje dopravnú situáciu na Sihoti a začiatkom budúceho roka budú musieť zrealizovať jednosmerku cez ulicu Kpt. Nálepku a okolo kanála. Ďalej uviedol, že s Ing. Januškom sa dohodli, že chodník na konci bytovky 238 opravia zo zostatkovej dlažby, ktorú má mesto vo vlastníctve, keď sa oteplí. Dodal, že oprava výtlkov medzi bytovkami 245 a 246 sa bude realizovať na jar.

MsV Medňanská – Skala

 

Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a uviedol, že pripomienky a požiadavky odovzdal prednostovi MsÚ. Pre občanov „kruhu“ uviedol, že riešenie revitalizácie zóny nie je zahrnuté v rozpočte na budúci rok, a ak sa nájdu v rozpočte finančné prostriedky, bude sa realizovať.

MsV Iliavka

 

Ing. Bajzík, predseda výboru,  informoval, že výbor zasadal niekoľko krát a dúfa, že v roku 2013 bude výsledok taký, ako je narozpočtovaný a nedopadne to ako v rokoch 2011 a 2012.

Návrhová komisia predniesla bod A17 z návrhu uznesenia, týkajúci sa požiadaviek z mestských výborov a komisií, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za, 1 bol neprítomní (Ivan Ferech).

23. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2012.

Ing. Fúsková, vedúca Oddelenia personalistiky a správy písomností, informovala, že v zmysle zákona je možné vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške maximálne 30 % jeho mesačného platu každý mesiac a počas celého roka mu nebola vyplatená žiadna odmena. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k odmene hlavného kontrolóra a poslancov MsZ.

Mgr. Jašurek,predseda Finančno-majetkovej komisie, sa vyjadril, že mestské zastupiteľstvo v spolupráci s vedením mesta dobre hospodárilo a vytvorilo rezervu, aby sa dali vyplatiť odmeny nielen hlavnému kontrolórovi a poslancom, ale aj zamestnancom mesta. Uviedol, že po dohode na porade poslanci navrhujú hlavnému kontrolórovi vyplatiť odmenu vo výške 100 % jeho schváleného mesačného platu, čo je 1 431 €, a poslancom vyplatiť za rok 2012 za aktívnu prácu v MsZ odmenu vo výške 200 €. RNDr. Eglyová otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Ing. Bajzík mal pripomienku k formulácii uznesenia. Vysvetlil, že v texte je uvedené „za rok 2012 v sume 100 % jeho schváleného mesačného platu“ a môže sa zdať, že mu vyplatíme 100 % mesačne krát 12. Navrhol, aby sa v texte upravila percentuálna sadzba zo 100 % na 8,33 % mesačne. Ing. Fúsková vysvetlila, že musí byť v texte uvedené „za rok 2012“, aby to nevyznelo, že vyplácame za mesiac december odmenu nad 30 % mesačného platu. RNDr. Eglyová navrhla vypustiť z textu „100 %“. Ing. Fúsková uviedla, že stačí v texte uviesť „za rok 2012 v sume 1 431 €“. RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A18 a C18 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa návrhu na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi, a vyzvala poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali za 9 hlasmi, 3 sa zdržali (Ľudmila Hujová, Mgr. Milan Jašurek, Milan Porubčan), 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

Návrhová komisia predniesla bod C19 z návrhu uznesenia, týkajúci sa vyplatenia odmeny jednotlivým poslancom MsZ, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 9 hlasmi, 3 sa zdržali (Ľudmila Hujová, Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák), 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

Návrhová komisia predniesla bod F1 z návrhu uznesenia, týkajúci sa uloženia povinnosti vyplatiť odmeny voleným zástupcom mesta vo výplate za mesiac december 2012, a RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za, 1 bol neprítomní (Ivan Ferech).

24. Rôzne:

 

1.   Informácia o činnosti komisií a mestských výborov.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ, informoval o spracovaní zoznamu zasadnutí komisií a mestských výborov a skonštatoval, že komisie a výbory väčšinou zasadajú pred MsZ a plnia svoju poradnú funkciu. Uviedol, že Komisia na prešetrovanie sťažností nezasadala ani raz, jeden krát zasadla Komisia na ochranu verejného záujmu a Komisia pre verejné obstarávania zasadala len dva krát. Následne poďakoval komisiám a výborov za prácu v roku 2012. Poslanec Ing. Šupák uviedol, že Komisia pre verejné obstarávanie zasadala v súlade so štatútom komisie, podľa ktorého zasadá iba na podnet pri verejnom obstarávaní. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, RNDr. Eglyová požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodu A19 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa informácie o činnosti komisií a výborov, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za, 1 bol neprítomní (Ivan Ferech).

2.   Informácia o využiteľnosti zakúpeného pozemku pri areáli ŽS Medňanská.

Ing. Slavíkuviedol, že na porade informoval poslancov o využiteľnosti tohto pozemku a dohodli sa, že na MsZ to už nebudú prerokovávať.

 

25. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2013.

RNDr. Eglyováinformovala, že pôvodne bol predložený iba plán zasadnutí MsZ a na žiadosť poslancov boli do tohto plánu doplnené aj porady poslancov. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala návrhovú komisiu o prednesenie bodov A21 a C24 návrhu uznesenia, týkajúcich sa plánu zasadnutí, a vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Poslanci plán schválili 12 hlasmi, 1 bol neprítomní (Ivan Ferech).

26. Diskusia.

RNDr. Eglyovávyzvala prítomných do diskusie.

Poslankyňa Hujová informovala, že v diskusii na internetovej stránke mesta sa „občan“ zaujímal, prečo pracovníci mestského úradu neodpovedajú na dotazy v diskusii a bola tam odpoveď prednostu MsÚ v tom zmysle, že pracovníci mesta sa boja poslancov niekde niečo povedať. Zaujímala sa, čo poslanci pracovníkom mesta urobili a chcela vedieť, či majú zakázané sa vyjadrovať. Nakoľko prednosta nereagoval, vyzvala ho aby „občanovi“ odpovedal iným spôsobom. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, RNDr. Eglyová vyzvala poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 12 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie.

27. Záver.

RNDr. Eglyová poďakovala všetkým za aktívnu spoluprácu, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a popriala im pekný zvyšok večera a príjemné sviatky. 

 

V Ilave, dňa  14.12.2012

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ing. Daniela Gašparová   
Ing. Jozef Toman