Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 19.02.2013

Dátum: 22.02.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_190213.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 19.02.2013 o 16:30 hod. v DK Ilava

 

 

1.     Otvorenie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov a ospravedlnil poslanca Ivana Ferecha za neúčasť na zastupiteľstve.

Primátor predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Menovanie veliteľov mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka.

6.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

7.     Predbežné (neauditované) výsledky hospodárenia mesta za rok 2012.

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

9.     VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava.

10. Dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“.

11. Ukončenie členstva p. Agáty Baginovej a vymenovanie p. Heleny Faltusovej za členku ZPOZ-u ako speváčku pri obradoch.

12. Ukončenie členstva pani Evy Faltusovej a menovanie Mgr. Tomana za člena Kultúrnej komisie.

13. Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v IIave.

14. Požiadavky mestských výborov.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Záver.

2.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 9 hlasmi návrh odsúhlasili, 4 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák).

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová.

Poslanci 7 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Gabriela Šlesariková, Ing. Daniela Gašparová), 4 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák).

3.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: RNDr. Etela Eglyová, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová.

Poslanci 6 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(RNDr. Etela Eglyová, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová), 4 boli neprítomní(Ivan Ferech, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák).

4.     Návrh a schválenie programu.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 9 hlasmi program odsúhlasili, 3 boli neprítomní (Ivan Ferech, Ing. Vladimír Bagín, Ing. Pavol Šupák), 1 nehlasoval (Ing. Anton Bajzík).

 

 

5.     Menovanie veliteľov mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka.

Ing. Slavík, vedúci Finančno-majetkového oddelenia, informoval o Zákone o ochrane pred požiarmi,  ktorý určuje úlohy pre mesto na úseku ochrany pred požiarmi. Informoval, že sú splnené všetky požiadavky pre menovanie veliteľov hasičského zboru. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1, F1 a F2 z návrhu uznesenia, týkajúcich sa menovania veliteľov. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci hlasovali za menovanie veliteľov 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

Primátorvymenoval pána Mariana Minárika za veliteľa mestského hasičského zboru Ilava a pána Jozefa Holbu za veliteľa mestského hasičského zboru Iliavka a ocenil prácu pána Holbu s mládežou v dobrovoľnom hasičskom zbore. Ing. Slavík odovzdal novým veliteľom sviečky a požiadal ich, aby ich zapálili v mene občanov mesta pri Sv. Floriánovi, patrónovi hasičov.

6.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

Primátorvyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení. Keďže neboli žiadne námietky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2 a B1 z návrhu uznesenia. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za zapracovanie týchto bodov, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

7.     Predbežné (neauditované) výsledky hospodárenia mesta za rok 2012.

Primátoruviedol, že mesto pravidelne poskytuje základné informácie o rozpočte, príjmoch a výdavkoch verejnosti prostredníctvom Ilavského mesačníka a internetovej stránky mesta. Informoval o vývoji verejných financií mesta a o porovnaní niektorých ukazovateľov mesta s ukazovateľmi štátu. Uviedol, že Mesto Ilava na prelome rokov 2012 a 2013 medziročne znížilo dlh mesta o 2,8 %. Následne predniesol ukazovatele výsledkov hospodárenia mesta za rok 2012 a poďakoval daňovníkom mesta Ilava za prístup k plneniu daňovej povinnosti, nakoľko % plnenia dane z nehnuteľnosti sa blížilo k 100 %. Zdôraznil, že v oblasti kapitálových výdajov vydalo mesto v roku 2012 na svoje pomery vysokú sumu z vlastných zdrojov na zateplenie materských škôlok, výmenu kotolne v MŠ Klobušice a pod. Ďalej informoval o podpísaní zmluvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia, o začatí rekonštrukcie železničnej trate a o plánovanej dokanalizácii mestskej časti Klobušice. V súvislosti s rekonštrukciami požiadal občanov o pochopenie a trpezlivosť pri dopravných obmedzeniach zapríčinených rekonštrukciou. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla body A3 a B3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali predbežné výsledky hospodárenia na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

8.     Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

Primátor vyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia, aby predniesol požiadavky komisie.

1.       Ing. Slavík informoval o plánovanom zriadení kontaktného administratívneho miesta občanov (KAMO) v meste Ilava v roku 2014. Uviedol, že za účelom jeho zriadenia mesto poskyne štátu budovu a celá táto reorganizácia štátnej správy bude financovaná z prostriedkov EÚ. Primátor upresnil, že ide o budovu polície, nakoľko polícia sa bude sťahovať na Sihoť. Dodal, že štát zabezpečí rekonštrukciu budovy po polícii a ostane na výkon činnosti verejnej správy ako kontaktné miesto. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, sa zaujímala na koľko percent je isté, že táto budova bude využitá na tento účel. Ing. Slavík uviedol, že na 100 % a dodal, že v druhej polovici roka by malo dôjsť k rekonštrukcii, aby na budúci rok mohlo byť kontaktné centrum otvorené. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

2.       Ing. Slavík informoval o finančných prostriedkoch vo výške 10 000 €, ktoré sa mestu podarilo získať na výstavbu detských ihrísk. Primátor poďakoval darcom za finančné prostriedky a Ing. Januškovi, vedúcemu Oddelenia výstavby a životného prostredia, a JUDr. Jaďuďovej, právničke mesta, za prípravu podkladov k verejnému obstarávaniu na ihriská. Poslanec Mgr. Jašurek uviedol, že podľa VZN by prijatie daru nad 3 500 € malo schváliť MsZ a navrhol, aby sa tento bod zaradil do uznesenia do časti A) Prerkovalo a C) Schvaľuje. Návrhová komisia predniesla body A5, C9 a C10 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili prijatie dotácie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

3.       Ing. Slavík informoval o bezodplatnom nadobudnutí nehnuteľnosti na základe delimitačného protokolu medzi Mestom Ilava a SR – Ministerstvom hospodárstva SR. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

4.       Ing. Slavík informoval o žiadosti pani Heleny Slivkovej o vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom v k. ú. Ilava. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátorpožiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B5 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

5.       Ing. Slavík informoval o žiadosti poľnohospodárskeho družstva v Dubnici nad Váhom o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k. ú. Klobušice vo vlastníctve mesta. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

6.       Ing. Slavík informoval o potrebe schváliť postup pre riešenie žiadostí právnických a fyzických osôb podaných v roku 2013, ktorých predmetom bude vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve užívaných mestom. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

7.       Ing. Slavík informoval o požiadavke na kúpu pozemku v k. ú. Ilava od RNDr. Vajnorského. Nakoľko problematika bola prerokovaná na porade poslancov a neboli žiadne pripomienky, primátorpožiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili kúpu pozemku 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

8.       Ing. Slavík informoval o zámene pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava za pozemok vo vlastníctve právnickej osoby SESTAV, s. r. o. z dôvodu vybudovania parkoviska vedľa Porubského potoka pod väznicou. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátorpožiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili zámenu pozemku 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

Primátor poďakoval MsZ za schválenie tohto bodu, ktorým mohlo mesto oplatiť ústretovosť pána Sedláčka z firmy SESTAV pri riešení okružnej križovatky.

 

9.       Ing. Slavík informoval, že v roku 2012 bola uzatvorená so spoločnosťou INFINITY TRUST, s. r. o. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve za účelom výstavby zimného štadióna. Uviedol, že táto zmluva je potrebná na vydanie územného rozhodnutia. Dodal, že v územnom konaní sa zistilo z predloženej projektovej dokumentácie, že stavba štadióna zasahuje do parcely, ktorá nie je zahrnutá v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť dodatok, ktorým sa rozšíri predmet zmluvy o uvedenú parcelu. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, dodala, že v súčasnosti sa pripravuje Zmluva o výpožičke, ktorá bola schválená zastupiteľstvom v roku 2012 a ktorá mala byť vypracovaná po predložení geometrického plánu investorom. Uviedla, že investor stavby vypracuje geometrický plán až po skončení územného konania, v ktorom môže umiestnenie stavby posúvať podľa potreby. Dodala, že zmluva o výpožičke je potrebná k vydaniu územného rozhodnutia. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili uzatvorenie dodatku 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

 

10.   Ing. Slavík informoval o zmenách rozpočtu, ktoré zahŕňajú 3 body:

·          upraviť rozpočtové položky, týkajúce sa školstva, ktoré boli naplánované podľa roku 2012, na základe avíz z obvodného úradu, odboru školstva o prevode finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy;

·          presunúť finančné prostriedky v rámci Oddelenia kultúry zo softvérovej položky na položku výpočtovej techniky, pričom celková výška rozpočtu sa nemení;

·          znížiť finančné prostriedky, určené na výstavbu detských ihrísk, o sumu účelovej dotácie vo výške 30 000 € a vyčleniť z tejto sumy 12 000 € na nákup služobného motorového vozidla a 1 600 € na rekonštrukciu priestorov MsÚ Ilava. 

Dodal, že členovia Finančno-majetkovej komisie odporúčajú tieto rozpočtové zmeny schváliť.

Poslanec Mgr. Jašurek sa zaujímal, čo zo zostatkovou hodnotou nabúraného služobného vozidla, ktorú odhadol na 1 500 €. Tiež sa zaujímal akým spôsobom bolo auto odpísané, ako bola vyšetrená nehoda a či bolo všetko v súlade s právnymi predpismi. Ing. Slavíkinformoval, že k dopravnej nehode došlo dňa 14.01.2013 pri zlých poveternostných podmienkach, keď sa auto dostalo do šmyku a prevrátilo sa na strechu. Uviedol, že pred 3 rokmi na odporúčanie poisťovacieho agenta mesto zrušilo havarijné poistenie tohto vozidla, nakoľko by pri vzniku poistnej udalosti nebola vyplatená náhrada škody z dôvodu nízkej zostatkovej ceny auta. Dodal, že vodička služobného vozidla predložila zápisnicu o nehode. V zápisnici uviedla, že nebolo potrebné kontaktovať políciu, keďže nedošlo ku kontaktu s iným vozidlom a ani s inou osobou, takže sa nejednalo o dopravnú nehodu. Mgr. Jašurek uviedol, že je potrebné riešiť túto situáciu ako škodovú udalosť mesta. Dodal, že pokiaľ dôjde k dopravnej nehode a jedná sa o majetok štátu alebo obce, vždy musí byť privolaná polícia. Primátor informoval, že túto problematiku vysvetlili poslancom na porade poslancov. Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C5 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa rozpočtových zmien, a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci schválili zmeny rozpočtu 9 hlasmi, 3 sa zdržali hlasovania(Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová, Ing. Jozef Toman), 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

 

Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu G1 z návrhu uznesenia, týkajúceho sa zapracovania zmien do rozpočtu, a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

 

Poslanec Mgr. Jašurek informoval, že z materiálov predložených na porade poslancov vyplynulo, že firma Kaufland vyrubila mestu penále za splátky vrátenej dane z nehnuteľnosti z roku 2010, kedy firma Kaufland omylom uhradila dvojnásobnú sumu dane. Zaujímal sa, kto bude niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu mestu. Ing. Slavík vysvetlil, že firma Immo-Log-SK Alpha s. r. o., ktorá je vlastníkom budovy Kauflandu, podala chybné daňové priznanie, v ktorom bola vyčíslená  podstatne vyššia suma ako daň, ktorú mala uhradiť, a túto sumu mestu uhradila. Po zistení chyby podala firma Immo-Log-SK Alpha s. r. o. opravné daňové priznanie a požiadala o vrátenie rozdielu vo výške cca 100 000 € v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Nakoľko mesto nemalo tieto finančné prostriedky k dispozícii, uzavrelo s firmou Immo-Log-SK Alpha s. r. o. zmluvu, súčasťou ktorej boli splátky dlžnej sumy a úroky za obdobie úhrady. JUDr. Jaďuďová dodala, že vrátenie rozdielu na dani sa dohodlo formou započítania pohľadávok a v tejto dohode sa zmluvné strany dohodli kedy, aká výška z dlžnej sumy, na akú daň sa započíta. Vysvetlila, že by bolo ďaleko nákladnejšie požičať si finančné prostriedky od banky a platiť im úroky, ako vypracovať dohodu o započítaní pohľadávok vrátane dohodnutých úrokov. Mgr. Jašurek informoval, že daň bola zaplatená v roku 2010 a táto suma sa započítala aj do návrhu rozpočtu na rok 2011. V marci resp. apríli 2011 bola zistená chyba na dani a poslanci na MsZ odsúhlasili vrátenie dlžnej sumy formou dohody o započítaní pohľadávok. Poukázal na to, že mestu vznikla škoda viac ako 5 000 € pre pochybenie zamestnancov mesta. JUDr. Jaďuďováinformovala, že náhradu škody spôsobenej zamestnancom zamestnávateľovi upravuje zákonník práce. Spoločnosť Immo-Log-SK Alpha s. r. o. podala nesprávne daňové priznanie a daň v nesprávnej výške zaplatila. Nakoľko žiadala o vrátenie rozdielu na dani, mesto bolo povinné tento rozdiel vrátiť. Primátor prisľúbil, že na nasledujúce MsZ pripravia vysvetlenie.

9.     VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že predkladaným návrhom VZN č. 1/2013 sa ruší VZN č. 5/2006. Uviedla, že k prijatiu VZN pristúpili z dôvodu potreby zosúladenia VZN s ustanoveniami zákona o pohrebníctve. Ďalším dôvodom bolo zrušenie podnikateľskej činnosti TSM Ilava, ktoré zabezpečujú pre mesto správu Domu smútku a pohrebísk a tiež zrušenie DPH. Uviedla, že nové VZN je konfigurované tak, že jednotlivé názvy článkov kopírujú náležitosti prevádzkového poriadku ustanovené v § 18 zákona o pohrebníctve. Vysvetlila, že počas 10 dní, kedy je VZN vyvesené na úradnej tabuli, majú občania právo VZN pripomienkovať, a počas tohto obdobia boli na mesto doručené pripomienky od poslanca Porubčana. Ďalej uviedla, že pripomienky, týkajúce sa povinností zamestnancov, upratovanie Domov smútku a pracovné podmienky zamestnancov sa do VZN nezapracujú, nakoľko sú upravené pracovnou zmluvou a zároveň zákonom o pohrebných službách. Zapracujú sa pripomienky „vodiť psov na pohrebisko je zakázané“ a „uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod...“ Na záver dodala, že pripomienke zrušiť spoplatnenie služby „ozvučenie pri hrobe“ sa nevyhovuje z dôvodu potreby ďalšieho zamestnanca na zabezpečenie tejto služby. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A6 a C8 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.  

Poslanci schválili VZN 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

10. Dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ, v krátkosti objasnil históriu vzniku združenia obcí "Regionálna kompostáreň Považie" v roku 2006. Vysvetlil, že z dôvodu nerealizovania zámeru je potrebné dodržať procedurálny postup zrušenia združenia a na základe toho bude možné prerozdeliť obciam vložené finančné prostriedky. Informoval, že Mesto Ilava má v súčasnosti v združení 1 792,50 €.

Ďalej uviedol, že po schválení vystúpenia miest a obcí zo združenia a rozpustenia združenia zastupiteľstvami zainteresovaných miest a obcí bude  zvolané valné zhromaždenie združenia, ktoré ho oficiálne zruší a finančné prostriedky sa poukážu na účty miest a obcí.  Dodal, že  bol navrhnutý, aby zastupoval mesto na valnom zhromaždení združenia a vyzval poslancov, aby schválili uznesenie v predloženom znení. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A7, C6, C7 a D1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

11. Ukončenie členstva p. Agáty Baginovej a vymenovanie p. Heleny Faltusovej za členku ZPOZ-u ako speváčku pri obradoch.

Primátoruviedol, že členstvo pani Baginovej v ZPOZ-e ukončujú z dôvodu jej vysokého veku. Navrhol, aby bolo do uznesenia zapracované poďakovanie pani Baginovej za jej dlhoročnú činnosť v ZPOZ-e a požiadal Mgr. Teicherovú, vedúcu Oddelenia kultúry, o prípravu ďakovného listu a aktu poďakovania. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A8, E1, F3 a H1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

12. Ukončenie členstva pani Evy Faltusovej a menovanie Mgr. Tomana za člena Kultúrnej komisie.

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala, že tento bod prerokovali na zasadnutí Kultúrnej komisie. Uviedla, že slečna Faltusová sa nemôže dlhodobo zúčastňovať na zasadnutiach komisie, a preto členovia komisie navrhli prijať namiesto slečny Faltusovej do komisie Mgr. Miroslava Tomana. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A9, E2 a F4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali za 12 hlasmi, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

13. Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v IIave.

Primátorvyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

Sociálno-bytová komisia

 

Poslankyňa Šlesariková, predseda komisie, informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiacoch január a február 2013 vo výške 170 €. Návrhová komisia predniesla bod B7 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi,1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Poslanec Ing. Bajzík, predseda komisie, informoval, že každý volený zástupca samosprávy je v zákonom stanovených lehotách povinný odovzdať „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ a priložiť daňové priznanie za rok 2012.       Nakoľko neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A12 a B8 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 12 hlasmi, 1 bol neprítomný(Ivan Ferech).

Komisia životného prostredia

 

Poslankyňa Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala, že komisia nezasadala.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala, o zasadnutí komisie a uviedla, že ďalšie zasadnutie sa bude konať po zápisoch detí do materských škôlok. Dodala, že členovia komisie odporúčajú schválenie priestorov po polícii pre ZUŠ Ilava. Primátoruviedol, že minister školstva nie je spokojný s fungovaním školstva a obviňuje samosprávy zo zadržiavania finančných prostriedkov, ktoré dostávajú na fungovanie škôl, alebo používania týchto prostriedkov na iný účel. Primátor odmieta tieto obvinenia, nakoľko Mesto Ilava tieto finančné prostriedky vždy v plnej výške zasiela školám. Informoval, že písal list ministrovi školstva, v ktorom ho žiadal o stanovisko ako bude fungovať školstvo. Uviedol, že minister mestu odpísal zdvorilostný list, v ktorom oceňuje aktivity mesta, ale neuviedol nič konkrétne k správe školstva v budúcnosti. Ďalej informoval, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje na 07.03.2013 Celoslovenskú konferenciu ZMOS-u, kde chcú zástupcovia miest a obcí zdokumentovať, čo všetko mestá a obce robili a robia pre školy, a konfrontovať ministerstvo, aby oboznámilo mestá a obce s tým, či školstvo zostane v správe miest a obcí, alebo prejde pod štát. Zdôraznil, že stav budovy a areálu ZŠ v Ilave sa zlepšil po prechode pod správu mesta. Dodal, že ak je v slovenskom školstve niečo zlé, nemôžu to hádzať na plecia miest a obcí.

 

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie a o plánovaných akciách: vernisáž Izabely Bulkovej „Cesty“, divadelné predstavenie „Ženský zákon“, divadelné predstavenie „Sborovna“, veľkonočné tradície a vernisáž Aly Teicherovej. Mgr. Teicherová, vedúca Oddelenia kultúry, vyzvala občanov, aby si prišli zakúpiť lístky na predstavenie „Sborovna“ divadla Pavla Trávnička a pozvala občanov na svoju vernisáž.

Stavebná komisia

 

Poslanec Ing. Batla, predseda komisie, informoval, že komisia zasadala deň pred zastupiteľstvom a zaoberali sa plánovanou rekonštrukciou verejného osvetlenia a stavom vozovky v Ilave. Uviedol, že s Ing. Januškom sa dohodli, že mesto bude monitorovať výtlky a po skončení zimného obdobia tieto výtlky opravia. Primátorpožiadal poslancov, aby si plnili svoje povinnosti a doručovali zápisnice zo zasadnutia komisií a výborov pred poradou poslancov. Ing. Balta informoval, že komisia nemohla zasadnúť pred poradou poslancov z dôvodu pracovnej vyťaženosti členov komisie.

14. Požiadavky mestských výborov.

MsV Iliavka

 

Poslanec Ing. Bajzík, predseda výboru, informoval, že výbor nezasadal.

 

 

MsV Medňanská – Skala

 

Poslanec Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a odovzdaní požiadaviek na Mestský úrad. Dodal, že sa zaoberali výrubom stromov a budú to konzultovať s Komisiou životného prostredia.

MsV Kukučínova, SNP, Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala, že výbor zasadal deň pred zastupiteľstvom, nakoľko členovia výboru boli práceneschopní. Uviedla, že zápis odovzdala na Mestský úrad a predniesla požiadavky výboru: opraviť rozpadajúce sa schody do Domu kultúry, osadiť lavičky  na Bellovej ulici, orezať a vyrúbať stromy, prispôsobiť pouličné osvetlenie, nakoľko sa predlžujú dni a upozornila na psa pohybujúceho sa po meste.

MsV Sihoť

 

Poslanec Ing. Toman, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru. Uviedol, že niektoré požiadavky už boli splnené, najmä čo sa týka posypu komunikácií na Sihoti. Navrhol, aby sa niečo robilo s dopravným generelom značenia, nakoľko spolupracovali s Ing. Januškom a projektantom dopravného značenia a vizualizáciu vyvesili na výveske mestskej časti Sihoť. Uviedol, že na zasadnutí výboru skonštatovali, že by bolo zbytočné realizovať projekt dopravného značenia v celej výške, nakoľko na Sihoti prebieha rekonštrukcia železničnej trate. Požiadal mesto o urýchlenú realizáciu jednosmerného vyznačenia ulice Kpt. Nálepku, nakoľko je uzavreté železničné priecestie a na tejto ulici sa otáčajú všetky motorové vozidlá. Primátor uviedol, že rozpočet na rok 2013 už je schválený a už teraz je v kapitálových výdavkoch narozpočtované dosť a požiadal obyvateľov Sihote o trpezlivosť. Navrhol poslancom, že ak chcú zmeniť priority, je potrebné ich prehodnotiť a  odhlasovať zmeny rozpočtu. Ing. Toman požiadal, o vyčlenenie cca 5 000 € z úspor, ktoré sa získajú elektronickými aukciami. Zaujímal sa, prečo sa dal vypracovať projekt dopravného generelu, keď sa nerealizuje. Primátor informoval, že s touto úsporou z elektronických aukcií už mesto kalkuluje a nemá žiadnu rezervu. Uviedol, že ak poslanci vedia nájsť mimorozpočtové zdroje, bude im vďačný. Ing. Tomanskonštatoval, že nákup nového služobného vozidla tiež nebol naplánovaný v rozpočte, a aj napriek tomu sa našli finančné prostriedky. Uviedol, že nevystupuje za žiadny politický subjekt, a nemá kde získať prostriedky do rozpočtu mesta. Primátor zdôraznil, že získal pre mesto účelovú dotáciu na vybudovanie detských ihrísk vo výške 30 000 €. Ing. Toman sa vyjadril, že sa zaviazal občanom Sihote, že ich bude o danej problematike informovať cez TV Považie a skonštatoval, že tam kde nie je chuť, nie je ani vôľa. Primátor uviedol, že nepovedal že nechce Sihoť riešiť, len nevie kedy a kde na to nájdu zdroje. Ing. Toman sa zaujímal, čo sa bude realizovať tento rok v mestskej časti Sihoť. Primátor uviedol, že na Sihoti je naplánované vybudovanie detského ihriska. Ing. Tomanskonštatoval, že výstavba ihriska sa v tomto roku realizovať nebude.  Primátor uviedol, že nakoľko sa jedná o projekt z MAS Vršatec, nedokáže jeho realizáciu ovplyvniť. Ing. Toman zhrnul, že v minulom roku bol vypracovaný dopravný generel, ktorý mal zjednosmerniť ulicu Kpt. Nálepku a žiada, aby sa tento rok začalo s jeho realizáciou. Dodal, že ho mrzí, že mesto vynaložilo finančné prostriedky na vypracovanie projektu, odprezentovali ho občanom a projekt sa doteraz nerealizuje. Primátorprisľúbil, že bude nad tým uvažovať a dá preveriť rozpočtové položky. RNDr. Eglyová dodala, že sú v rozpočte naplánované priority a v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov sa môžu požiadavky z výborov posunúť do rozpočtu. Primátor sa vyjadril, že nevie povedať v akom časovom úseku sa uvoľnia nejaké finančné prostriedky a nechce stanovovať termíny a dávať nesplniteľné úlohy. Dodal, že požiadavku berie na vedomie, a bude mať snahu ju riešiť.

 

MsV NsP

 

Poslanec Mgr. Jašurek, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a uviedol, že členovia výboru vítajú aktívny prístup k rozvoju mesta. Informoval členov výboru o problematike splátkového kalendára Nemocnice s poliklinikou v Ilave (NsP) a prisľúbil im, že bude apelovať na primátora, aby zmenil postoj. Vysvetlil, že nemocnica sa dostala za bývalých riaditeľov do dlhov aj voči mestu a navrhla splátkový kalendár, ktorý by bola schopná splácať, ale Mesto Ilava vypracovalo svoj splátkový kalendár a kalendár NsP nechce akceptovať. Požiadal v mene občanov, ktorým záleží na nemocnici, aby mesto prehodnotilo svoj postoj. Primátor sa vyjadril, že zápisnicu z mestského výboru dostal deň pred zastupiteľstvom. Uviedol, že za 6 rokov, počas ktorých je vo funkcii primátora, sa vystriedalo v nemocnici 5 riaditeľov a že zo všetkých veriteľov nemocnice bude mesto Ilava niekde na konci zoznamu. Informoval, že na každom rokovaní s riaditeľmi NsP mu prisľúbili vynulovanie dlhu do 1,5 roka a už odvtedy uplynulo 5 rokov a dlh stále pretrváva. Keď mesto na istý čas prestalo vyvážať NsP odpad, NsP sa ohradila zákonom, podľa ktorého je mesto povinné vyvážať odpad i napriek tomu, že NsP za odvoz odpadu neplatí.  Ďalej uviedol, že ho obvinili z toho, že bude zodpovedný za zánik nemocnice v Ilave. Tieto vyjadrenia považuje za vydieranie, nakoľko nikdy nebol zamestnancom, vo vedení, ani v orgánoch nemocnice a robí len to, čo mu prikazuje zákon a snaží sa dostať do rozpočtu mesta to, čo mu patrí. Mrzí ho, že zastupiteľstvo nemá pre neho také pochopenie ako pre NsP. Mgr. Jašurek uviedol, že primátora neobvinil, že ho len požiadal v mene riaditeľa NsP, s ktorým sa stretol. Primátor vysvetlil, že mesto nevymáha dlh hneď, ale navrhli NsP ústretový splátkový kalendár. Poslankyňa Haasová, ako zamestankyňa NsP, sa vyjadrila, že súčasného riaditeľa považuje za veľmi schopného a jediným zdrojom príjmu NsP sú príjmy z poisťovní. Uviedla, že pokiaľ budú poisťovne platiť tak, ako majú, bude NsP schopná splácať svoje dlhy. Vysvetlila, že riaditeľ má zoznam veriteľov, podľa ktorého sú prioritou dodávatelia liekov. Dodala, že nikto neobviňuje primátora, že je ničiteľ NsP. Primátor vyzval vedenie NsP, aby sa pokúsilo nájsť finančné prostriedky na vyrovnanie dlhu a aby neobviňovali mesto. RNDr. Eglyová, zástupkyňa primátora, informovala, že ako predseda správnej rady NsP zaslala primátorovi list, v ktorom ho žiadala o ústretovosť voči NsP. Dodala, že NsP je nezisková organizácia a okrem príjmu z poisťovní nemá iné zdroje príjmov. Uviedla, že súčasnému riaditeľovi NsP sa podarilo zastaviť zadlžovanie NsP a dohodnúť splátkové kalendáre so všetkými veriteľmi. Zárukou splácania splátkového kalendára, ktorý navrhol riaditeľ NsP, je fakt, že dlh za rok 2011 bol vyrovnaný a splátkový kalendár NsP počíta aj zo splátkami za rok 2013 a zadlženosť NsP sa nebude ďalej zvyšovať. Požiadala primátora, aby prehodnotil svoj postoj voči NsP a uviedla, že ak mesto postúpi dlh NsP exekútorovi, bude to pre NsP likvidačné. Primátor dodal, že svoje stanovisko povedal a vyzval predsedkyňu správnej rady RNDr. Eglyovú a vedenie NsP, aby využili svoje skúsenosti a zručnosti a prevzali zodpovednosť. Uviedol, že ak v marci a apríli NsP uhradí splátky podľa splátkového kalendára navrhnutého mestom, môžu sa v máji a júni stretnúť a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan, predseda výboru, uviedol, že výbor zasadal, požiadavky sú uvedené v zápisnici, ktorú odovzdá do konca týždňa na Mestský úrad. Primátor požiadal poslanca Porubčana, aby poskytol súčinnosť pri informovaní občanov o dokanalizácii Klobušíc.

15. Rôzne.

 

16. Diskusia.

 

PrimátorIng. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

RNDr. Eglyová sa zaujímala o stanovisko SAD k presunu zástavky zo železničnej stanice pod väznicu z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate. Prednosta informoval, že požiadavku postúpil na SAD a riešenie požiadavky závisí na rozhodnutí SAD. Primátor dodal, že podnety od občanov postupuje mesto na SAD.

Primátorvyzval poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 12 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 1 bol neprítomný (Ivan Ferech).

 

 

17. Záver.

 

PrimátorMesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  22.02.2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Gabriela Šlesariková
Ing. Daniela Gašparová