Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 9.04.2013

Dátum: 12.04.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_090413.pdf (0,24 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 09.04.2013 o 16:30 hod. v DK Ilava

 

 

1.     Otvorenie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal médiá, poslancov a všetkých prítomných občanov a ospravedlnil poslankyňu Gabrielu Šlesarikovú za neúčasť na zastupiteľstve.

Primátor predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

6.     Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012.

7.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

8.     Určenie veliteľov zásahu Mestského požiarneho zboru v Ilave.

9.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Ilava.    

10. Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.

11. Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

12. Požiadavky mestských výborov.

13. Prerokovanie platu primátora.

14. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2013 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Záver.

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Daniela Gašparová, Ivan Ferech, Ing. Anton Bajzík.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ing. Daniela Gašparová, Ivan Ferech, Ing. Anton Bajzík), 2 boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Vladimír Bagín, Ľudmila Hujová.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ing. Vladimír Bagín, Ľudmila Hujová), 2 boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman).

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Ivana Kobzáková.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman).

4.     Návrh a schválenie programu.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Gabriela Šlesariková, Ing. Jozef Toman).

5.     Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

 

Primátorvyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení. Keďže neboli žiadne námietky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a B1 z návrhu uznesenia. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci 12 hlasmi správu zobrali na vedomie, 1 bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

 

 

6.     Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012.

Primátorvyzval Ing. Tichého, aby informoval o kontrolnej činnosti. Ing. Tichý uviedol, že správa bola zverejnená na internetovej stránke mesta a bola predložená poslancom. Ing. Pavol Šupák citoval časť správy hlavného kontrolóra, v ktorej správa informuje o vykonanej kontrole preverenia zákonnosti verejného obstarávania súvisiaceho s realizáciou investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka na ul. Kpt. Nálepku v Ilave. Uviedol, že mesto v roku 2011 investovalo finančné prostriedky vo výške 30 000,- € do rekonštrukcie chodníka na ulici Kpt. Nálepku. Ako predseda Komisie pre verejné obstarávanie sa rozhodol postup mesta vo verejnom obstarávaní preveriť. Obrátil sa na hlavného kontrolóra,  ktorý ho odporučil na Úrad pre verejné obstarávanie. Uviedol, že zaslal podanie spolu s dokumentmi na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý odstúpil podanie na preverenie zákonnosti postupu na mesto.  Ďalej uviedol, že chodník na ul. Kpt. Nálepku vyšiel
70 €/m2 a chodník na Medňanskej 60 €/m2. Ubezpečil občanov, že ako predseda Komisie pre verejné obstarávanie bude naďalej kontrolovať  verejné obstarávanie v meste. RNDr. Etela Eglyová, zástupkyňa primátora mesta, poďakovala hlavnému kontrolórovi za kontrolnú činnosť a vypracovanie správy a zaujímala sa, či bola vykonaná kontrola prístrojov nachádzajúcich sa v NsP Ilava, ktoré boli nemocnici zapožičané mestom. Ing. Tichý informoval, že kontrola bola plánovaná na dnes, ale musel neplánovane zmeniť program. Uviedol, že v najbližších dňoch kontrolu prístrojov v NsP vykoná. Ozrejmil, že pred 2 rokmi osobne skontroloval prístroje na oddelení JIS a RTG, tieto prístroje sa tam nachádzali a plnili svoj účel. Kontrola ostatných prístrojov bola problematická, nakoľko tieto prístroje sú súčasťou výbavy v sanitkách. Ku kontrole verejného obstarávania uviedol, že nerozumie, prečo sa stále otvára ukončené verejné obstarávanie. V roku 2011 boli poslanci na porade informovaní, že v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie plynofikácie na ul. Kpt. Nálepku je tu  možnosť zrekonštruovať chodník, a boli oslovení, či pôjdeme do toho. Podklady na preskúmanie postupu mesta pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu chodníka na ul. Kpt. Nálepku boli zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie na ich vyžiadanie, túto vec zaslal Úrad späť na mesto a  táto záležitosť je už uzavretá. Primator uviedol, že žiadny relevantný orgán nevydal stanovisko, že by bol porušený zákon. Okrem toho, sa vyjadril, že nakoľko vec poslanec Ing. Šupák poslal na prokuratúru, ktorá to odstúpila Úradu, tak asi ani nevedel, na ktorý orgán vec poslať, čo svedčí o jeho odbornosti. Uviedol, že ak má problém, nech sa obráti na právnikov, on nie je osoba, ktorej stanovisko by bolo relevantné. Dodal, že prípad bol uzavretý v minulom roku. Poslanec Ing. Šupák uviedol, že svojím vystúpením nechcel spochybniť zákony, ale chcel obyvateľom Ilavy popísať vývoj celej veci. Primátor uviedol, že pre neho je táto vec uzavretá aj z právneho hľadiska.

RNDr. Eglyová, navrhla, aby sa do uznesenia do časti „ukladá“ zapracovali body ohľadom kontroly prístrojov nachádzajúcich v NsP. Ing. Slavík, vedúci finančno-majetkového oddelenia, informoval, že prístroje sú vo vlastníctve mesta a sú vypožičané NsP. Vysvetli, že zákon o účtovníctve sa týka aj toho, ako a čo má byť inventarizované. Prístroje sú zaznamenané v inventárnom súpise, je spísaný záznam,   potvrdený zástupcom NsP, ktorý je dokladom o tom, že tie prístroje sú tam. Všetky prístroje a zariadenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch NsP a ktoré používa záchranná služba sú účtovne odpísané.  Ďalej uviedol, že s NsP riešili aj prevod tohto majetku v roku 2011 a nakoľko  má NsP dlhy na dani a komunálnom odpade, tieto zariadenia zostanú v majetku mesta, pokým nebudú pohľadávky uhradené. Ing. Slavík ďalej vysvetlil, že čo sa týka informačných tabúľ, mesto nemohlo podľa predchádzajúceho VZN poplatky za umiestnenia reklamných tabúľ vyberať, z dôvodu privysokej ceny nájmu. V súčasnosti máme VZN len na reklamné tabule, ale uvažujeme aj o tom, že sa do VZN doplní aj prenájom za umiestnenie smerových tabúľ, aby to bolo spravodlivé. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, dodala, že nové reklamné zariadenia, ktoré povoľuje stavebný úrad vyžadujú ako podklad pre vydanie rozhodnutia upravený vzťah k pozemku, na ktorom má byť zariadenie umiestnené. Dodatočne sa riešili iba zariadenia, ktoré už boli na pozemkoch mesta umiestnené a neboli k nim uzatvorené zmluvy. Primátor požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh RNDr. Eglyovej. Návrhová komisia predniesla bod F2 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod. Ešte pred hlasovaním primátor vyzval JUDr. Jaďuďovú, aby sa vyjadrila, či nejde o duplicitu  v porovnaní so zákonnými ustanoveniami. Ing. Tichý k veci uviedol, že pri finančnej kontrole nešlo o porušenie zákona, len si všimol, že len 5 osôb môže vystaviť objednávky, a tieto objednávky je potrebné párovať k faktúram, a ide len o zlepšenie organizácie práce pri rozdeľovaní účtovných dokladov. RNDr. Eglyová doplnila, že sa nejedná o porušenie zákona, ale len o odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za zapracovanie návrhu do uznesenia v časti „ukladá“ pod bodom F2, 1 poslanec sa zdržal(Ing. Anton Bajzík), 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2 a B2 a vyzval poslancov k hlasovaniu

Poslanci 12 hlasmi zobrali správu na vedomie, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

7.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

Primátor vyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia, aby predniesol požiadavky komisie.

1.     Ing. Slavík informoval, že je potrebné zrušiť bod C15 z uznesenia č. 3/2010. Toto uznesenie z roku 2010 predmetom, ktorého je prevod parciel v k.ú. Klobušice vo vlastníctve mesta na Slovenský vodohospodársky podnik za 1 €, je potrebné zrušiť pre neaktuálnosť. Pri pozemkových úpravách vznikli v katastri nehnuteľností na uvedených pozemkoch nové parcely. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu D1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

2.       Ing. Slavík informoval, že v bode B3 sú poslanci informovaní, že bude uskutočnený bezodplatný prevod pozemkov na štát v zastúpení Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.. Uviedol, že je to oprava zrušeného uznesenia, z dôvodu vzniku nových parciel po pozemkových úpravách na správe katastra. Vysvetlil, že prevod schvaľuje vyšší právny predpis. Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu B3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

3.       Ing. Slavík informoval o žiadosti Magdalény Kobzovej o poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie publikácie „Almanach škôl ilavských“. Na porade poslancov sa dohodli, že poskytnú prostriedky vo výške 1500,- € a o presnej výške príspevku sa rozhodne na nasledujúcom zastupiteľstve. Primátor vyzval návrh komisiu k predneseniu bodu B4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

4.       Ing. Slavík informoval, že pozemok pri Obchodnej akadémii bol predaný na základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže a s kupujúcimi bola uzatvorená zmluva, v ktorej bolo uvedené, že výstavba musí byť začatá do 24 mesiacov od uzavretia zmluvy. Kupujúci požiadali mesto o vydanie súhlasu na povolenie rozkopávky na pozemku, ktorý je predmetom zámeny s Trenčianskym samosprávnym krajom. Vysvetlil, že je podaný návrh na katastri a po zápise vlastníckych práv sa mesto stane vlastníkom určitých pozemkov. Z dôvodu predĺženia lehoty výstavby je potrebné uzatvoriť dodatok. Na záver dodal, že bola zverejnená dôvodová správa a zákonné podmienky na uzatvorenie dodatku sú splnené. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

5.       Ing. Slavík informoval o žiadosti právnickej osoby ILpap, s.r.o. o odpredaj prislúchajúceho pozemku, ktorý bezprostredne susedí s budovou vo vlastníctve spoločnosti ILpap. Cena bola stanovená vo výške 10 € za m2. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

6.       Ing. Slavík informoval o žiadosti Obchodnej akadémie o finančný príspevok na úhradu dopravných nákladov súvisiacich s uskutočnením návštevy Strednej odbornej školy  Győri s tým, že mesto bude delegovať osoby, ktoré sa zúčastnia tejto návštevy, a to vo výške 50 € na osobu. Primátor vyzval návrhovú komisiu o prednesenie bodu C3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

7.       Ing. Slavík informoval o zmenách rozpočtu. Oboznámil prítomných, že bola podaná žiadosť o vrátenie DPH z projektu rekonštrukcie chodníkov na Medňanskej ul. a ul. Kpt Nálepku. Na účet mesta boli  z poľnohospodárskej platobnej agentúry pripísané finančné prostriedky vo výške 9028,- €. Informoval, že poslanci dostali návrh na zmeny rozpočtu a je potrebné kúpiť prívesný vozík za služobné motorové vozidlo. Ďalej uviedol, že ďalšou navrhovanou zmenou v kapitálovom rozpočte je odsúhlasenie finančných prostriedkov na nákup pojazdného hliníkového lešenia potrebného na údržbu Domu Kultúry Ilava a ostatných objektov. Na základe požiadavky poslanca Ing. Šupáka informoval, že cena za prenájom takéhoto lešenia je 30,- € na deň. V prípade, ak by mesto využilo toto lešenie 10 dní v roku, za 10 rokov by sa cena prenájmu vyrovnala cene za zakúpenie lešenia. Ďalšou zmenou je odsúhlasenie finančných prostriedkov na nákup techniky – kosačky pre TSM. Je to investícia, ktorá mestu výrazne pomôže pri kosení plôch. Primátor uviedol, že ak by využiteľnosť v roku bola len 10 dní ročne, bol by za to, aby si mesto lešenie prenajímalo. Ak by využiteľnosť lešenia v roku vzrástla, bolo  by lepšie ho zakúpiť. Ing. Slavík uviedol, že k technike a osvetleniu v DK nie je možné sa inak dostať. Uviedol len príklad, že ak by mesto lešenie využívalo  len 10 dní v roku, tak by sa investícia vrátila za 10 rokov. Nejedná sa len o ekonomickú stránku ale aj o ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Primátor reagoval na prijatie DPH z projektu rekonštrukcie chodníkov a uviedol, že pripísaním prostriedkov na účet mesta považuje projekt za ukončený. Poukázal na skutočnosť ako mesto pristupuje k investíciam a získavaniu mimorozpočtových finančných prostriedkov. Ing. Slavík uviedol, že hľadá najekonomickejší variant a preto trvá na nákupe lešenia. Poslanec Ing. Šupák reagoval na kúpu lešenia a uviedol, že nespochybňuje ekonomickosť nákupu lešenia, ale chcel, aby mesto potrebu zakúpenia lešenia zdôvodnilo a  argumenty Ing. Slavíka akceptuje. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Návrhová komisia predniesla bod F1 z návrhu uznesenia, ktorým sa ukladá zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

       Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Návrhová komisia predniesla bod A3 z návrhu uznesenia, ktorým prerokovalo požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

       Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

8.     Určenie veliteľov zásahu Mestského požiarneho zboru v Ilave.

Ing. Slavík informoval že na predchádzajúcom MsZ boli menovaní velitelia Mestského hasičského zboru Ilava a Mestského hasičského zboru Iliavka. Je potrebné určiť aj veliteľov zásahu. Veliteľ Mestského hasičského zboru je zodpovedný za činnosť zboru a velí počas zásahu. Ak je veliteľ neprítomný,  je potrebné určiť veliteľov zásahu. Prvý, ktorý dorazí v prípade poplachu velí jednotke. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A4 a E1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

9.     Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Vysvetlila, že počas 10 dní od vyvesenia VZN, môžu všeobecne záväzné nariadenie pripomienkovať občania mesta. K tomuto VZN neboli podané žiadne pripomienky. Ďalej uviedla, že nové VZN bolo vypracované z dôvodu zmeny financovania podľa zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ako aj zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorými sa mení systém financovania pre školy a jednotlivé školské zariadenia. Vysvetlila, že systém financovania materských škôl sa zásadne nemení, materské školy sú naďalej financované podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Ako nóvum zaviedol zákonodarca povinnosť rodičov od septembra roku 2013 podávať čestné vyhlásenie pre zber údajov. Ak rodič neposkytne čestné vyhlásenie, na jeho dieťa nebudú poskytnuté finančné prostriedky zo štátu. Ďalej uviedla, že mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ od 3 rokov do dovŕšenia 25. roku veku prijatých do ZUŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Od septembra roku 2013 sú zákonní zástupcovia žiakov povinní podávať čestné vyhlásenie pre zber údajov, ak takéto vyhlásenie neposkytnú, budú musieť hradiť náklady na mzdy a prevádzku v plnej výške ako určuje VZN. Žiaci nad 25 rokov budú musieť financovať náklady na prevádzku a mzdy v plnej výške.  Zdôraznila, že najviac sa zmeny financovania dotknú CVČ. Mesto financuje náklady na deti CVČ len do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta. Na deti z iných obcí budú musieť prispieť obce, v ktorých majú deti trvalý pobyt. Ak obce na tieto deti neposkytnú finančné prostriedky, zákonní zástupcovia týchto detí musia hradiť náklady na mzdy a prevádzku v plnej výške. Náklady v plnej výške budú povinní hradiť aj zákonní zástupcovia všetkých deti nad 15 rokov. Ďalej uviedla, že mesto financuje náklady na činnosť ŠKD podľa počtu všetkých žiakov ZŠ bez rozdielu trvalého pobytu a bez ohľadu na to, aký je počet detí v ŠKD,  a to podľa stavu  prijatých žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  Informovala, že náklady na stravovanie žiakov v školskej jedálni mesto financuje podľa počtu všetkých žiakov škôl bez ohľadu na skutočných stravníkov. Zdôraznila, že výška schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a školské zariadenia sa nemení, zostáva zachovaná tak ako bola schválená podľa predošlého VZN a rozpočtu. Na záver uviedla, že vo VZN sú upravené všetky povinné náležitosti podľa zákona, a to podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, lehota na predkladanie údajov, výška finančných prostriedkov a lehota ku ktorej mesto poskytuje finančné prostriedky školám.

Primatorinformoval prítomných, že problematika bola prerokovaná na porade poslancov a požiadal návrhovú komisiu o predneseniu bodu A5 a C5 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

10. Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.

JUDr. Jaďuďováinformovala, že mesto navrhuje zapracovanie nového odseku v článku III. s názvom „odmeňovanie zástupcu primátora“. Vysvetlila, že  predkladanie výkazu prác bolo upravené v príkaznej zmluve ale po odvolaní zástupcu primátora sa príkazná zmluva zrušila a nie je stanovené na základe čoho bude vyplácaná odmena zástupcu primátora. Podľa tohto navrhovaného odseku má  zástupca primátora povinnosť predkladať mesačne výkaz prác, ktorý predkladá na odsúhlasenie primátorovi a odsúhlasený výkaz odovzdá mzdovému referentovi. Poslanec Ing. Šupák predložil návrh, aby tento dodatok nebol schválený, nakoľko ide o subjektívne hodnotenie zo strany primátora. JUDr. Jaďuďová uviedla, že s Ing. Fúskovou sa zúčastnila školenia a v Zásadách odmeňovania poslancov majú byť stanovené limity a pravidlá odmeňovania poslancov a zástupcu primátora. Vysvetlila, že osoba zástupcu primátora je menovaná primátorom, môže byť primátorom odvolaná a zastupuje primátora v rozsahu udeleného poverenia, a preto primátor vykonávanú prácu zástupcom primátora aj hodnotí a určuje jeho odmenu. Zdôraznila, že je na poslancoch ako  navrhnú znenie textu v predkladanom dodatku k zásadám. Primátor sa zaujímal, ako sa bude postupovať pri vyplácaní odmeny zástupcu primátora v najbližšom výplatnom termíne. JUDr. Jaďuďová vysvetlila, že na základe Zásad odmeňovania je odmena zástupcu stanovená paušálne a odmena sa zástupcovi vypláca bez ohľadu na to, či činnosť vykonáva alebo nie. A preto návrh Dodatku stanovuje predkladanie výkazu prác, ktorý má slúžiť ako podklad pre vyplatenie odmeny. Ing. Fúsková, vedúca oddelenia personalistiky a správy písomností uviedla, že súhlasí s JUDr. Jaďuďovou, nakoľko na školení o odmeňovaní volených funkcionárov v samospráve boli poučení, že nemôže byť v Zásadách odmeňovania uvedené paušálne odmeňovanie, lebo by mohlo ísť o bezdôvodné obohatenie. Mestskému zastupiteľstvu patrí rozhodovanie o principiálnych otázkach odmeňovania, ktoré schvaľujú v zásadách a primátorovi patrí rozhodovanie o konkrétnej výške odmeny.  Prednosta upozornil, že ak dodatok poslanci neschvália, môže ísť o protiprávny postup. Primator uviedol, že právnička a vedúca personálneho oddelenia informovala poslancov o obsahu školenia a uviedli argumenty. Vyzval poslanca Ing. Šupáka, aby sa vyjadril, či trvá na návrhu. Poslanec Ing. Šupák uviedol, že na svojom návrhu trvá. JUDr. Jaďuďová ozrejmila, že poslanci si môžu znenie textu dodatku navrhnúť ako chcú. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali  za návrh, 1poslanec sa zdržal (Ing. Jozef Toman), 1 bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Návrhová komisia predniesla bod C6 z návrhu uznesenia a primátor  vyzval poslancov k hlasovaniu

Poslanci 2 hlasmi hlasovali  za návrh (Ing. Anton Bajzík, Ing. Daniela Gašparová), 3 poslanci boli proti (Ing. Pavol Šupák, Milan Porubčan, Mgr. Milan Jašurek), 7 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Martin Batla, RNDr. Etela Eglyová, Ivan Ferech, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová, Ing. Jozef Toman), 1 bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Z dôvodu neschválenia návrhu C6 z uzneseniasa bod C6 presúva v návrhu uznesenia do časti G „neschvaľuje“ ako bod 1.

11. Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

Primátorvyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

 

Komisia životného prostredia

 

Poslankyňa Ing. Gašparová, predseda komisie, informovala, že komisia bola na obhliadke pri bytovom dome súp. č. 509, kde občania požiadali o preriedenie porastu. Komisia odporučila mestu odstránenie 4 ks drevín a dodala, že už sú odstránené. Ohľadne požiadavky výrubu briez, ktoré sú v dostatočnej vzdialenosti od domov, výrub briez neodporúča, pretože nie sú splnené požiadavky na ich odstránenie. Ďalej uviedla, že na komisii sa zaoberali problematikou vypúšťania močovky v Klobušiciach, ktorá steká do miestneho potoka a po ceste a informovala, že podnet bude prerokovaný s predsedom družstva. Komisia sa zaoberala presychajúcim javorom pri kríži smerom na cintorín v Klobušiciach. Má padnutú kôru z 1/3 a je predpoklad, že je dutý. Komisia odporučila preskúmať zdravotný stav stromu a v prípade potreby nariadiť vlastníkovi pozemku odstránenie dreviny. Na záver uviedla, že Komisia sa zaoberala žiadosťou o zrezanie lipy pri Špeciálnej základnej škole a odporučila lipu ošetriť prípadne vykonať redukciu koruny v čase vegetácie.

Kultúrna komisia

 

RNDr. Eglyová, predseda komisie, informovala o zasadaní komisie a o realizovaných akciách v Dome kultúry v Ilave v mesiaci február a marec. Oboznámila prítomných s plánovanými koncertmi v rámci Ilavskej hudobnej jari, so stavaním mája za účasti Folklórneho súboru Strážov spojeného s oslavami oslobodenia mesta ako aj na akciu Pálenie Ďura plánovaného dňa 27. apríla  a pozvala prítomných na tieto podujatia. Na záver uviedla, že komisia podporuje vydanie publikácie almanachu škôl a prikláňa sa za finančnú podporu tohto vydania.

Sociálno-bytová komisia

 

Poslankyňa Haasová, informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci marec 2013 vo výške 300 €. Ďalej uviedla, že komisia na základe žiadostí o pridelenie bytu v nájomnom bytovom dome na ul. Medňanskej vypracovala aktuálny poradovník na rok 2013.

Návrhová komisia predniesla bod B7 z návrhu uznesenia, týkajúci sa vyplatenia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Ilavy a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za tento bod.

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 boli neprítomní (Ing. Daniela Gašparová, Gabriela Šlesariková).

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová, predseda komisie, informovala o zasadnutí komisie a o prerozdeľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a o zmenách vo financovaní školstva a uviedla, že všetko je v zápise a zápis bol odovzdaný.

 

Stavebná komisia

 

Poslanec Ing. Batla, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

Športová komisia

 

Poslanec Ivan Ferech, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Poslanec Ing. Bajzík, predseda komisie, informoval, že komisia zasadala dnes dňa 09.04.2013 a na tejto komisii kontrolovali podanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2012 podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Informoval, že oznámenie podal aj primátor mesta Ilava. Uviedol, že komisia prijala uznesenie, v ktorom pod bodom a. menovite uviedol poslancov a primátora mesta, ktorí si splnili povinnosť podľa čl. 7 odst. 1 ústavného zákona  a do stanoveného termínu odovzdali oznámenia; pod bodom b. menovite uviedol poslancov a primátora mesta, ktorí si splnili povinnosť podľa čl. 7 odst. 2 ústavného zákona a odovzdali potvrdenia o podanom daňovom priznaní. Ďalej zdôraznil, že tí, ktorí ešte nepodali potvrdenie o daňovom priznaní, majú ešte stále možnosť podať ho do konca mesiaca apríl. Povinnosť podať oznámenie v stanovenej lehote nesplnili  poslanci Mgr. Milan Jašurek a Ing. Vladimír Bagín. Navrhol, aby doplnili toto uznesenie do časti B „berie na vedomie“ pod bodom B8. Primátor uviedol, že nie všetci poslanci si túto povinnosť splnili a dodal, že oznámenie podal v termíne. Uviedol, že nedokáže pochopiť, prečo to niektorí poslanci nesplnili. Vysvetlil, že na túto povinnosť boli poslanci upozorňovaní na porade poslancov aj na zastupiteľstve. Poďakoval sa predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu za poslanie e-mailu, v ktorom poslancov a aj primátora upozornil na povinnosť podať oznámenie do konca marca. Skonštatoval, že často to býva v živote tak, že ten kto najviac kritizuje, vytýka, rieši nás alebo iných má najviac zanedbaný dvor.  Požiadal poslancov o úctu k zákonu, daňovým poplatníkom mesta Ilava; a aby si členovia poslaneckého zboru do budúcnosti plnili povinnosti tak, ako stanovuje zákon. Uviedol, že je smutné, že ten kto si povinnosť nesplnil v termíne je predseda Finančno-majetkovej komisie. Poslanec Mgr. Jašurek uviedol, že to bol nádherný predslov a nerozumie, čo myslel zanedbaným dvorom. Nikto sa nezamýšľa, prečo to priznanie nepodal v stanovenom termíne. Primátor uviedol, že nebola splnená zákonná povinnosť. Poslanec Mgr. Jašurek vyzval primátora, aby vážil slová. Zdôraznil, že vie, čo je jeho povinnosťou a za svoje konanie bude niesť právne následky. Poznamenal, že komentár primátora nebol vhodný. Primátor oponoval, že konštatuje fakty. Primátor vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla bod B8 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci zobrali uznesenie komisie na vedomie 10 hlasmi, 2 poslanci nehlasovali (Mrg. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín), 1bol neprítomní (Gabriela Šlesariková).

Ďalej predseda komisie oboznámil poslancov, že ústavný zákon stanovuje za porušenie povinnosti sankcie a predložil návrh  na schválenie uznesenia v bode C7 na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom Ing. Vladimírovi Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi. Návrhová komisia predniesla bod C 7 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi schválili návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Poslanec Ing. Bagín dodal, že si je plne vedomý, že nesplnil zákonnú povinnosť a  prijíma všetky zákonné sankcie za nesplnenie povinnosti.

Ďalej predseda komisie predložil s poukazom na stanovené sankcie v ústavnom zákone návrh  na schválenie uznesenia v bode F3 do časti „ukladá“ zabezpečiť vypracovanie rozhodnutia vo veci konania na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom Ing. Vladimírovi Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi. Návrh komisia predniesla bod F3 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za návrh, 1 poslanec sa zdržal (Ing. Anton Bajzík), 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Návrhová komisia predniesla bod A7 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za návrh, 1 poslanec nehlasoval (Mgr. Milan Jašurek), 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

12. Požiadavky mestských výborov.

MsV Iliavka

Poslanec Ing. Bajzík, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a o požiadavkách výboru. Uviedol, že výbor požaduje v jarných mesiacoch urobiť vysprávky miestnych komunikácií v mestskej časti Iliavka, aby bola zaručená minimálna zjazdnosť, pretože situácia je katastrofálna. Primátor uviedol, že tejto problematike sa budeme venovať a v prípade priaznivého počasia sa začne realizovať aj rekonštrukcia chodníka na cintoríne.

 

MsV Medňanská – Skala

Poslanec Ing. Bagín, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru, na ktorom prerokovali opravu výtlkov v mestskej časti.

MsV Kukučínova, SNP, Stred

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala, že výbor nezasadal, ale predniesla požiadavku občanov na očistenie chodníkov od psích exkrementov. Ďalej uviedla, že na zastupiteľstvo prišla pani so sťažnosťou, ktorá by chcela vystúpiť a navrhla primátorovi, aby jej udelil slovo. Primátor udelil prítomnej slovo. Na zastupiteľstve vystúpila pani Poliaková, obyvateľka bytovky súp. č 1882/6,  ktorá informovala o sťažnosti, ktorú podali obyvatelia bytovky  na ul. SNP na prevádzku Marcuso. Uviedla, že schválená prevádzková doba sa jej nezdá vhodná a žiadajú o zrušenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Taktiež žiadala o nepovolenie terasy pre prevádzku Marcuso. Informovala, že občania spísali petíciu, ktorú predložili na MsÚ a požiadala Ing. Slavíka, aby petíciu postúpil Ing. Tichému. Primátor sa zaujímal, či žiadajú iba skrátenie prevádzkovej doby do 22.00. Prisľúbil, že túto problematiku prerokujeme a aj prediskutujeme s majiteľom prevádzky. Obrátil sa na JUDr. Jaďuďovú o stanovisko, či je možné túto problematiku riešiť už na tomto zastupiteľstve. JUDr. Jaďuďová uviedla, že je potrebné pripraviť zmenu VZN a predložiť ju na nasledujúce MsZ. Primátor prisľúbil, že túto problematiku predloží na prerokovanie na júnové MsZ s úpravou prevádzkového času. Primátor poďakoval pani Poliakovej za príspevok a ospravedlnil sa za spôsobené problémy. Ing. Tichý upozornil, že ak sa skráti prevádzková doba jednej prevádzky, skráti sa doba všetkých prevádzok. JUDr. Jaďuďová uviedla, že sa budú snažiť navrhnúť vhodné riešenie. Poslankyňa Hujová uviedla, že teraz je na ul. SNP pri tejto prevádzke, väčšia premávka áut a s otvorením terasy bude ešte väčšia hlučnosť. Bola by rada, keby sa to odsledovalo. Ing. Janušek dodal, že sa terasou budú zaoberať, až keď bude žiadosť na mesto podaná. Ing. Slavík uviedol, že to nie je petícia, ale sťažnosť a mesto sa tým bude zaoberať. Uviedol, že rozhodnutie, ktoré mesto vydalo prevádzke Marcuso je plne v súlade s platným VZN. V budúcnosti sa to dá riešiť tak, že sa prevádzková doba zmení, ale bude to platiť pre všetkých. Občianka uviedla, že jej je jasné, že sa zmena prevádzkovej doby bude týkať všetkých prevádzok. Uviedla, že sú aj prevádzky, ktoré boli otvorené dlhšie (KINO BAR) aj napriek tomu, že prevádzková doba bola do 22.00 hod. Primátor odporučil, aby občania oslovili majiteľov prevádzky, že im zhoršuje štandard bývania. Poslankyňa Haasová uviedla, že ak by to bolo špecifikované na prevádzky v blízkosti obydlí, tak sa jedná iba o dve prevádzky Kino bar a Marcuso. Ing. Janušek upresnil, že v blízkosti obydlí je viac pohostinstiev, nie iba dve. Ide iba o to, že prevádzkari si vedia ustrážiť svojich hostí a iba tieto dve prevádzky sú problematické. Poslankyňa Haasová sa zaujímala, čí je to problém. Ing. Janušek uviedol, že sú za to zodpovední prevádzkari, ktorí si nevedia ustrážiť zákazníkov.

MsV Sihoť

Poslanec Ing. Toman, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a predniesol požiadavky výboru. Požiadal Ing. Januška, aby konkretizoval začatie opráv výtlkov na miestnych komunikáciách. Ďalej informoval, že správa ciest opravu výtlkov nebude realizovať z dôvodu nedostatočných kapacít a zaujímal sa, či Ing. Janušek oslovil iné firmy. Ing. Janušek informoval, že oprava komunikácií sa bude realizovať v 2 líniách. Oprava komunikácii v 1. línii sa  bude realizovať vo vlastnej réžií prostredníctvom TSM, ktoré už nakúpili materiál a budú výtlky priebežne opravovať. Uviedol, že v 2. línii sa bude oprava výtlkov realizovať novou technológiou infražiarením prostredníctvom vybranej firmy.  Dodal, že do polovice mája sa opraví časť týchto výtlkov týmto spôsobom. Ing. Toman sa zaujímal, či do začiatku mája budú opravy výtlkov hotové. Ing. Slavík informoval, že veľké výtlky, pri ktorých hrozí poškodenie nápravy áut, začnú pracovníci TSM opravovať už budúci týždeň. Ing. Toman sa zaujímal, kedy bude opravené svetlo pri podchode pod železnicou. Ing. Janušek informoval, že firma bola oslovená e-mailom, ale doposiaľ sa neozvala. Ing. Kočkár, riaditeľ TSM uviedol, že dnes to pracovníci TSM napojili, malo by to svietiť. Poslanec Ing. Toman informoval, že orezanie stromu medzi trafostanicou a bytovkou by sa malo realizovať budúci týždeň.

 

MsV NsP

Poslanec Mgr. Jašurek, predseda výboru, informoval o zasadnutí výboru a uviedol, že zápisnica bola odovzdaná  na MsÚ hneď na druhý deň po zasadnutí výboru. Uviedol, že členovia mestského výboru žiadajú primátora, aby oslovil firmu, ktorá realizuje stavbu železníc, aby dala do poriadku cestu v záhradkárskej oblasti. Cesta je vo vlastníctve chatárov a nikto ich neoslovil, či môže firma pri výstavbe využívať túto cestu. Cesta je totálne rozbitá, nedá sa po nej prejsť k chatám pešo, nie to ešte autom. Ďalej uviedol potrebu opravy zábradlia pred potravinami Koruna, ktoré treba ukotviť a natrieť. Upozornil na zábradlie okolo kruhového objazdu, ktoré hrdzavie a požadoval aby preverili, či je možné zábradlie reklamovať, prípadne osloviť firmu, ktorá to realizovala. Zaujímal sa, či prístrešok na budove klubu dôchodcov, o ktorého vybudovanie žiadal výbor v roku 2012, bude zahrnutý do rozpočtu alebo nie. Ing. Slavík informoval, že sa uvidí po schválení záverečného účtu a po prerozdelení prebytku hospodárenia do jednotlivých fondov. Mgr. Jašurek navrhol skrášlenie okolia obydlia v meste, aby mesto navrhlo sobotu, kedy by sa mesto skrášlilo vyhrabaním odpadu po roztopení snehu a TSM navrhli harmonogram, kedy a kde budú tento odpad odvážať. Ing. Kočkár dodal, že občania majú nahlásiť TSM, že majú odpad a TSM prídu tento odpad odviesť. Štencl uviedol, že chcú zapojiť školy do takéhoto čistenia v spolupráci s TSM Ilava. 

MsV Klobušice

Poslanec Ferech, predseda výboru, uviedol, že výbor zasadal a požiadavky z výboru odovzdal na mesto. Informoval o požiadavkách výboru, a to umiestniť tabuľu „Zákaz sypať smeti!“ na konci ulice Dlhé nivy a požiadať políciu o častejšiu kontrolu v tejto mestskej časti, opraviť autobusové zástavky a pri výkopových prácach na cintoríne v Klobušiciach dbať, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých hrobových miest.

Primátoruviedol, že v súvislosti s opravou miestnych komunikácii využívaných pri rekonštrukcii železnice zorganizuje stretnutie s p. Gonom zo spoločnosti STRABAG a správou ciest TSK a SVP, ktorým spoločnosť STRABAG ničí komunikácie. Uviedol, že budú požadovať od spoločnosti opravu ciest, ktoré pri rekonštrukcii železničnej trate poškodzujú.

Návrhová komisia predniesla bod A8 a primátor vyzval k hlasovaniu

Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

13. Prerokovanie platu primátora.

RNDr. Eglyovápredniesla dôvodovú správu k prerokovaniu platu primátora. Informovala, že naposledy bol prerokovaný plat primátora na MsZ dňa 26.6.2012, kedy bol určený s 35,86 % zvýšením zákonom stanoveného minimálneho platu. Uviedla, že vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2012 vo výške 805,- €, je potrebné plat primátora valorizovať spätne od 01.01.2013. Po prepočte na základe údajov zo Štatistického úradu SR  po vynásobení zákonným koeficientom je minimálny plat primátora od januára 2013 vo výške 1884 €, čo je po 35,86 % zvýšení  spolu po zaokrúhlení na celé euro nahor 2.560,- €. Tento bod navrhla zapracovať do návrhu uznesenia v časti B „berie na vedomie“ v bode 5. Ďalej navrhla plat primátora od 01. mája 2013 opätovne schváliť s 35,86 % zvýšením minimálneho platu, čo predstavuje plat primátora v celkovej výške 2.560,- € a navrhla ho zapracovať do návrhu uznesenia v časti
C „schvaľuje“ v bode C 6. K návrhom zástupcu primátora neboli pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu k predneseniu bodov A9, B5 a C6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi schválili plat primátora, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

14. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2013 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

RNDr. Eglyovápredniesla dôvodovú správu o úprave platu hlavného kontrolóra. Uviedla, že vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2012 vo výške 805,- €, je potrebné plat hlavného kontrolóra valorizovať spätne od 01.01.2013. Po prepočte na základe údajov zo Štatistického úradu SR a po vynásobení zákonným koeficientom je plat hlavného kontrolóra od januára 2013 po zaokrúhlení na celé euro nahor vo výške 1.466,- €. Nakoľko k návrhu neboli pripomienky, požiadal primátor návrhovú komisiu o prednesenie bodov A10 a B6 a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi zobrali na vedomie návrh o úprave platu hlavného kontrolóra, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

15. Rôzne.

16. Diskusia.

 

PrimátorIng. Štefan Daško vyzval prítomných k diskusii.

Poslanca Mgr. Jašurka zaujímalo v akom stave je realizácia detských ihrísk. Ing. Janušek informoval, že na Medňanskej ulici bude v tomto týždni vydané rozhodnutie o zmene využitia územia obcou Košeca. Je vybraná spoločnosť na realizáciu verejného obstarávania, návrh zmluvy je pripravený na podpis. Akonáhle bude zmluva podpísaná a vydané územné rozhodnutie, môže sa realizácia detských ihrísk začať. Mgr. Jašurek sa zaujímal, kedy budú ihriská postavené. Ing. Janušek uviedol, že ak všetko pôjde tak ako má, tak tento rok. Mgr. Jašurek informoval, že neboli dodržané prísľuby dané na zastupiteľstve v Iliavke. Primátor uviedol, že na ihrisko na Medňanskej ul. musí byť vydané územné rozhodnutie, čo nikto nepredpokladal. Ďalej uviedol, že na ihrisko na Sihoti stále prebieha schvaľovanie nenávratného finančného príspevku, doteraz ešte nerozhodli. K tomu uviedol, že sú veci a termíny, ktoré mesto garantovať nemôže. Ing. Janušek uviedol, že obec Košeca dlho čakala na vyjadrenie dotknutých orgánov a keď vydá územné rozhodnutie, môže sa verejné obstarávanie začať. Mgr. Jašurek sa zaujímal, ktorá inštitúcia tak dlho vydáva rozhodnutie, keď má na to lehotu 30 dní. Ing. Janušek uviedol, že týmto dotknutým orgánom bola Stredoslovenská energetika.  Mgr. Jašurek sa zaujímal, kedy žiadali o vydanie územného rozhodnutia. Poznamenal, že to určite nebolo v minulom roku. Ing. Janušek povedal, že to nebolo možné, nakoľko neboli k územnému rozhodnutiu pripravené všetky podklady vrátane vyjadrení dotknutých orgánov.

Ing. Bagínsa zaujímal, ako sa pokračuje v exekúciách voči ostatným subjektom okrem NsP a či sa dlh znižuje. Navrhol zahrnúť do časti F „ukladá“ bod 4, a to podať správu o vývoji a stave pohľadávok a ich riešenie od roku 2007 do roku 2012  JUDr. Jaďuďova sa zaujímala akou formou má  ma tento prehľad spracovať. Návrhová komisia predniesla bod F4 z návrhu uznesena a primátor vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali  za návrh, 1bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

Ing. Gajdošíksa zaujímal, ako sa riešia pripomienky mestských častí a či budú občania informovaní o ich riešení. Poukázal na dvojaký prístup k riešeniu problematike parkovania, a uviedol, že na ul. Kukučínova si museli majitelia garáží kúpiť garáž aj pozemok, za ktoré platia dane a na druhej strane plánuje mesto stavať parkovisko pre obyvateľov Kukučínovej ulice. Vyjadril svoj názor na výstavbu detských ihrísk, a uviedol, že detské ihriská máme vybudované a nestaráme sa o ne a ideme budovať nové. Uviedol, že z dôvodu rekonštrukcie železnice nemajú občania prístup k pozemkom za železnicami a komunikácie, ktoré využívajú pri stavbe sú zničené. Ďalej sa zaujímal, kedy sa začne s úpravou potoka a požiadal mesto, aby pri úprava potoka nezničili komunikácie. Zaujímal sa o začatie výstavby kanalizácie  v Klobušiciach a požiadal aby informovali občanov o začatí výstavby a harmonograme prác, a aby pri vykonávaní prác ostali cesty priechodné.

Primátoruviedol, že mesto má snahu myslieť na Klobušice a vyčleňovať investície aj pre Klobušice. Vysvetlil, že sa v Klobušiciach vykonala rekonštrukcia kotolne a zateplenie budovy MŠ, taktiež sa vyčlenili finančné prostriedky na vybudovanie detského ihriska v tejto mestskej časti. Ďalej uviedol, že ak mesto bude mať nejaké materiály alebo informácie o začatí výstavby kanalizácie, harmonograme prác, tieto predložia na vedomie verejnosti. Skonštatoval, že počas realizácie výstavby kanalizácie sa obyvateľom v tejto časti zhorší životný štandard a bude to trvať dlhšie ako  rekonštrukcia železnice,  približne 2 až 2,5 roka. Dodal, že bude dbať o to, aby realizátori stavby eliminovali škody vznikajúce na miestnych komunikáciách. K problematike úpravy potoka v Klobušiciach primátor poznamenal, že je súčasťou komplexného projektu rozšírenia skladov Kauflandu. K problematike parkovania uviedol, že stav v centre mesta je neúnosný. Výstavba parkoviska na Cilerovej jame je prvým krokom k tomu, aby celodenní parkujúci neparkovali v centre mesta a aby sa v nasledujúcich rokoch zaviedol model plateného parkovania v centre. Dodal, že to nebude iba parkovisko pre obyvateľov ulice Kukučínova ale aj pre tých, ktorí nebudú chcieť platiť v centre mesta. Ďalšie parkovisko sa plánuje vybudovať pri železničnej stanici. Informoval, že pravdepodobne do konca roka by sa mohlo vybudovať a sprevádzkovať parkovisko na Cilerovej jame a na budúci rok parkovisko pri železničnej stanici. Zatiaľ by sa pripravil model plateného parkovacieho systému v centre mesta. Ing. Janušek informoval, že čo sa týka železníc, ide o komunikáciu, ktorá je vybudovaná iba na rekonštrukciu a po ukončení rekonštrukcie bude odstránená. Ing. Janušek sa zaujímal, prečo poslanci Porubčan a Ferech neinformovali občanov mestskej časti Klobušce na zasadnutí výboru. Primátor uviedol, že o týchto problematikách sme občanov informovali na predchádzajúcich zastupiteľstvách a aj prostredníctvom internetu.

Ing. Slavíkuviedol,  že bol poverený primátorom mesta, aby zistil, aký je stav výstavby rozšírenia logistického centra Kaufland a začatia výstavby potoka v Klobušiciach. Uviedol, že sa zúčastnil  na kontrolnom dni dňa 4.3. pri začatí prác v rámci rekonštrukcie kanalizácie, na ktorom vykonal kontrolu objektov vo vlastníctve mesta, predovšetkým čističky odpadových vôd. Ďalej informoval, že sa zúčastnil na rokovaní v Žiline so zástupcami spoločnosti PROMA, projektatmi stavby Klobušického potoka vo veci  kolízie 2 projektov kríženia stavby kanalizácie a projektu Klobušického potoka. Dodal, že má presné informácie ohľadne technického riešenia a postupu prác a 19. apríla bude stretnutie s občanmi mestskej časti Klobušice. Ing. Janušek uviedol, že pokiaľ nebolo vydané vodoprávne rozhodnutie Obvodným úradom životného prostredia, práce na stavbách sa pravdepodobne stretnú  na konci roka. Ďalej dodal, že vydanie rozhodnutia nebude taká jednoduchá záležitosť a nezdieľa optimizmus Ing. Slavíka. Ing. Slavík dodal, že v projektoch sú veľké investície, projektant upravil projekt tak, že nezachádza k trvalým záberom cudzích pozemkov, ale len k dočasným záberom počas výstavby a verí, že vodoprávne rozhodnutie na úpravu Klobušickeho potoka bude v blízkej dobe vydané.

 

Primátorvyzval poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 12 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 1 bol neprítomný (Gabriela Šlesariková).

17. Záver.

 

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na  MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  12.04.2013                            

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Vladimír Bagín
p. Ľudmila Hujová