Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia dňa 4.06.2013

Dátum: 07.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_040613.pdf (0,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z neplánovaného  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného dňa 04.06.2013 o 16:30 hod. v  DK  ILAVA.

1. Otvorenie.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril  Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal médiá,  poslancov a všetkých prítomných občanov.

Primátor predniesol program neplánovaného  mestského zastupiteľstva:

 

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.      Návrh a schválenie programu.

5.      Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom MZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi a  Mgr. Milanovi Jašurkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

6.      Ukončenie  nájomnej  zmluvy  Anny  Burýškovej  a uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  k trojizbovému  bytu  č. 1.2B   v   bytovom  dome  na  Medňanskej ulici  súp. č. 894/14  pani Monike Párovskej.

7.      Diskusia.

8.      Rôzne.

9.      Záver.

2.  Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani  Hujová Ľudmila, pani Haasová Ludmila a Ing. Batla Martin

Poslanci  10 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Hujová Ľudmila, Haasová Ludmila, Ing. Batla Martin).

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka MsÚ pani Helena Bezecná.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pani Ing. Gašparová Daniela a Ferech Ivan

Poslanci návrh 11 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Gašparová Daniela, Ferech Ivan).

4.  Návrh a schválenie programu.

Primátor vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program neplánovaného mestského zastupiteľstva.

Poslanci 13 hlasmi program odsúhlasili.

 

 

5.  Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči

     poslancom MsZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi podľa

     ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

 

Primátor oboznámil prítomných s  konaním vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi mestského zastupiteľstva Ilava Mgr. Milanovi Jašurkovi a Ing. Vladimírovi Bagínovi.

Primátor dal slovo poslancovi mestského zastupiteľstva Ilava Ing. Antonovi Bajzíkovi predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu. PoslanecIng. Anton Bajzík uviedol, že bol poverený k vypracovaniu návrhu  rozhodnutí mestského zastupiteľstva v Ilave podľa čl. 9 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Tieto rozhodnutia sú priložené k návrhu uznesenia. Ďalej krátko vysvetlil obsahovú stránku hore uvedených rozhodnutí a prítomných oboznámil, že sa nimi ukladá poslancom pokuta za porušenie čl. 7 ods. 1  ústavného zákona. Poslancovi Mgr. Milanovi Jašurkovi sa Rozhodnutím ukladá pokuta vo výške 62,79 € ako 1/12 jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie a poslancovi Ing. Vladimírovi Bagínovi sa Rozhodnutím ukladá pokuta vo výške 71,50 € ako 1/12 jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie vo výške. Nakoľko neboli žiadne námietky k  prejednávanej veci, primátor požiadal  návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1, C2, C3 a D1 z  návrhu uznesenia. Následne vyzval poslancov    k   hlasovaniu   za   prednesený    návrh    v  uznesení  v   časti   A) Prerokovalo, 

C) Schvaľuje  a  D) Poveruje.

Poslanci  hlasovali 13 hlasmi za prednesený návrh.

 

6.  Ukončenie nájomnej zmluvy Anny Burýškovej a  uzatvorenie nájomnej zmluvy

     k trojizbovému bytu  č. 1.2B v bytovom dome na Medňanskej ulici súp. č. 894/14

     p. Monike Párovskej.

 

Primátor predniesol ďalší bod a dal slovo predsedovi sociálno-bytovej komisie pani Šlesarikovej Gabriele, ktorá  informovala o  prejednávaní žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy pani Anny Burýškovej k trojizbovému bytu  č. 1.2B v bytovom dome na  Medňanskej ul. súp. č. 894/16.  Komisia odporučila ukončenie zmluvy dohodou k 31.05.2013.

Ďalej informovala, že našli aj nového nájomcu pani Moniku Párovsku, bytom Jesenského     880, Ilava a odporučili uzatvoriť novú nájomnú zmluvu od 15.06.2013 na dobu jeden rok t.j. do 31.05.2014.

Poslanec Ing. Šupák sa zaujímal, aký bude výpadok príjmov na nájme pre mesto. JUDr. Jaďuďová, právnička mesta, uviedla, že nájomné sa platí mestu a pôvodne bolo s nájomcami dohodnuté, že sa nasťahujú k 06.06.2013. Avšak na základe požiadavky nájomcov sa dohodol termín začatia nájmu na 15.06.2013. Ďalej vysvetlila, že nie vždy je možné zosúladiť termín uvoľnenia bytu  a  prevzatie do užívania novým nájomcom. 

Návrhová komisia predniesla body A2, bod B1 a C1 z návrhu uznesenia a primátor vyzval poslancov  k hlasovaniu za tieto body.

Poslanci  hlasovali 13 hlasmi za prednesený návrh.

Primátor poďakoval a poprial novým nájomníkom pekné bývanie.

 

 

7.  Rôzne.

Primátor dal slovo riaditeľovi TV Považia Petrovi  Galovičovi, ktorý prezentoval vysielanie TV Považia od roku 2006 do dnešných dní. Upozornil na celkovú zložitú finančnú situáciu a vyjadril sa, že nakoľko Mesto Ilava neprejavilo záujem o spoluprácu ohľadne spoplatnenia služieb,  nebudú už zaznamenávať a vysielať  prenosy z mestských zastupiteľstiev v Ilave. Primátor mu poďakoval za   príspevok.

 

 

8. Diskusia.

 

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných do diskusie.

Prihlásil sa občan pán Stareček Stanislav, ktorý žiadal, aby nebola diskusia na konci mestského zastupiteľstva, ale na začiatku, nakoľko pri zasadnutí MsZ sa prejednáva veľa bodov a občania musia čakať so svojimi príspevkami až na koniec.

Kritizoval spôsob kosenia ihriska na Sihoti a nepáčilo sa mu že tráva po vykosení zostala na mieste.

Primátor vysvetlil, že TSM ako prvoradé opravujú výtlky na komunikáciách a popritom ak počasie dovolí priebežne aj kosia.

Ďalej sa o slovo prihlásil poslanec Mgr. Jašurek, ktorý reagoval na vystúpenie riaditeľa TV Považie a odporučil, že Ilava ako okresné mesto by sa mala prezentovať v médiách, či už v športe, alebo v kultúre.

S názorom  poslanca Mgr. Jašurka súhlasil aj poslanec Ing. Šupák.

Primátor vysvetlil, že v minulom období sa o tom rokovalo, ale nakoľko sa šetrilo s finančnými prostriedkami, takáto podpora médií nebola poslancami doporučená. Ak to bude nutné môže sa dať návrh aj na zmenu rozpočtu. Vyzval riaditeľa TV Považia, aby dali písomnú žiadosť  a tiež, aby bližšie uviedol o akú finančnú sumu  sa jedna.

Riaditeľ TV Považia Peter  Galovič uviedol, že spoplatnenie služieb pre TV Považie je  vo výške cca 550 € mesačne.

Primátor pripomenul, že ak dajú  obratom žiadosť, postúpime ju hneď na finančnú komisiu k prerokovaniu.

Poslanec Mgr. Jašurek chcel, aby sa táto záležitosť vyriešila a dohodla hneď a upozornil, že zmena rozpočtu nie je vhodným riešením.

Ing. Bagín sa prihlásil do diskusie a odporučil, aby  TV Považie žiadosť podali pred koncom roka, kedy sa pripravuje rozpočet a na základe žiadosti sa finančné prostriedky môžu zapracovať do rozpočtu na budúci rok.

Primátor ešte raz vyzval pána Petra  Galoviča, aby podali žiadosť, ktorá sa bude riešiť na finančnej komisii.

Nakoľko už neboli žiadne pripomienky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o ukončenie diskusie.

Poslanci 13 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie.

 

 

9. Záver

Primátor Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na mestskom zastupiteľstve a poprial im pekný zvyšok dňa.

 

V Ilave, dňa  06. júna 2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ing. Daniela Gašparová
Ivan Ferech