Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 18.06.2013

Dátum: 21.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_180613.pdf (0,25 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 18.06.2013 o 16:30 hod. v KD v Iliavke

 

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal  média : TV Považie a redaktora z týždenníka MY pána Kováčika, poslancov, zamestnancov MsÚ Ilava a všetkých prítomných občanov. Ospravedlnil poslanca Ing. Šupáka Pavla, právnika mesta JUDr. Jaďuďovú Máriu, vedúcu Odd. kultúry Mgr. Teicherovú .

2.  Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán Ing. Bagin Vladimír, pán Ing. Batla Martin a pán Ing. Bajzík Anton.

Poslanci  9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania /Ing. Bagin Vladimír,  Ing. Batla Martin a  Ing. Bajzík Anton/,  1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol - ospravedlnený /.

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná pracovníčka MsÚ v Ilave.

Poslanci 12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pani  Ľudmila Hujová a pani Ludmila Haasová.

Poslanci návrh 10 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania / Ľudmila Hujová,  Ludmila Haasová/, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

4.  Návrh a schválenie programu.

Primátor Ing. Štefan Daško prečítal program plánovaného  mestského zastupiteľstva:

 

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.      Návrh a schválenie programu.

5.      Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

6.     Plán práce HK na 2. polrok 2013.

7.     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012.

8.     Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2012 a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

9.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

10. Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.

11. Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

12. Účtovná závierka Mesta Ilava za rok 2012.

13. Výročná správa o hospodárení mesta a záverečný účet Mesta Ilava za rok 2012.

14. Prerozdelenie  hospodárskeho výsledku za rok 2012.

15. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2013.

16. Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za I. štvrťrok 2013.

17.  Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

18. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

19.  Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ Mesta Ilava.

20.  Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

21.  Požiadavky mestských výborov.

22.  Rôzne.

23.  Diskusia.

24.  Záver.

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil dal hlasovať za prednesený program plánovaného mestského zastupiteľstva.

Poslanci  12 hlasmi program odsúhlasili, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

5. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

 

Primátor vyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení MsZ v Ilave zo dňa 09.02.2013. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a  B1 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie Správy z kontroly  plnenia  uznesení MsZ do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali správu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

6.  Plán práce HK na 2. polrok 2013.

 

Primátor vyzval Ing. Tichého, aby predniesol Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava na na 2. polrok 2013. K plánu neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2 a C1 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Ilava na 2. polrok 2013 do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  C) Schvaľuje.

Poslanci  12 hlasmi plán schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012.

 

Primátor pokračoval v ďalšom bode a dal slovo  Ing. Tichému, aby predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012. Ing. Tichý sa po prednesení stanoviska nakoniec vyjadril, že súhlasí pred zákonným zverejnením záverečného účtu mesta Ilava s jeho celoročným hospodárením bez výhrad.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A3 a B2 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie stanoviska HK  do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali stanovisko HK na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

/Ing. Šupák Pavol/.

8.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2012

    a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

 

Primátor predniesol ďalší bod z  programu zasadnutia a dal slovo  Ing. Slávikovi, vedúcemu Finančno-majetkového oddelenia. Ing. Slavík pripomenul, že sa bude postupne rokovať o bodoch č. 8 až 16 z programu zasadnutia. Vrátil sa k bodu  č. 8 k Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31. 12. 2012 a  k správe o  overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Vysvetlil  o čo sa jedná a na záver  pripomenul, že audit k 31.12.2012 vykonala JUDr. Šelingová a konštatoval audit bez výhrad.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A4 a B3 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov  k    hlasovaniu   za zapracovanie   správy   do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali správu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

9.   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

 

Ing. Slavík pokračoval ďalším bodom programu a to vyhodnotením rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

Priblížil čerpanie rozpočtu k 31.12.2012, bežný a kapitálový príjem,  príjem finančných operácii, bežný a kapitálový výdaj a výdaj finančných operácii. Pripomienky neboli, tak primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A5 a B4 z  návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov  k    hlasovaniu   za zapracovanie   vyhodnotenia  rozpočtu  mesta  Ilava  za   rok  2012  do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali vyhodnotenie na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

 /Ing. Šupák Pavol/.

 

10.   Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.

 

Ing. Slavík pokračoval vyhodnotením rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A6 a B5 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k  hlasovaniu  za  zapracovanie vyhodnotenia rozpočtu TSM Ilava  za  rok 2012  do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali vyhodnotenie na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

 /Ing. Šupák Pavol/.

 

11.  Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

 

Ďalej  Ing. Slavík predniesol Ročnú hodnotiacu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012. Pripomienky neboli, tak primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A9 a B6 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie Ročnej hodnotiacej správy  do  uznesenia  v  časti   A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali správu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

12.  Účtovná závierka Mesta Ilava za rok 2012.

 

13.  Výročná správa o hospodárení mesta a záverečný účet Mesta Ilava za rok 2012.

 

Ing. Slavík pokračoval Výročnou správou o hospodárení Mesta Ilava za rok 2012 a Záverečným účtom Mesta Ilava za rok 2012. Ani k tomuto bodu neboli pripomienky, tak primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A8 a C3 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie Výročnej  správy  o hospodárení mesta a záverečný účet mesta Ilava za rok 2012 do  uznesenia  v  časti   A) Prerokovalo  a  C) Schvaľuje.

Poslanci  12 hlasmi  správu schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

14. Prerozdelenie  hospodárskeho výsledku za rok 2012.

 

Ing. Slavík informoval o prerozdelení hospodárskych výsledkov Mesta Ilava za rok 2012.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A7 a C2 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie prerozdelenia hospodárskych výsledkoch Mesta Ilava za rok 2012 do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  C) Schvaľuje.

Poslanci  12 hlasmi prerozdelenie schválili, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

15.  Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2013.

Ing. Slavík pokračoval vyhodnotením rozpočtu Mesta Ilava za 1. štvrťrok 2013. Primátor  informoval o podielových daniach a oboznámil prítomných so  situáciou v štátnej správe v oblasti financovania. Ďalšie pripomienky neboli, tak  primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A10 a B7 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie vyhodnotením  rozpočtu  Mesta  Ilava  za 1. štvrťrok 2013    do  uznesenia  v  časti

 A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali vyhodnotenie  na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

/Ing. Šupák Pavol/.

 

16.  Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za I. štvrťrok 2013.

 

Ing. Slavík pokračoval vyhodnotením rozpočtu TSM Ilava za 1. štvrťrok 2013. Pripomienky neboli, tak primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A11 a B8 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie vyhodnotenia rozpočtu TSM do  uznesenia  v  časti   A) Prerokovalo  a  B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali  vyhodnotenie na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

/Ing. Šupák Pavol/.

 

17.  Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

 

Primátor vyzval Ing. Slávika, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia, aby predniesol požiadavky komisie.

1.      Ing. Slavík informoval o použití finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013. Keďže žiadne pripomienky neboli primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A12 a C4 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie  bodov do  uznesenia  v  časti    A) Prerokovalo  a  C) Schvaľuje.

      Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie, 1 poslanec nebol  prítomný /Ing. Šupák/.

2.      Ing. Slavík informoval o použití finančných  prostriedkov z ostatných peňažných fondov

      a ich  zapojenie do  rozpočtu  Mesta  Ilava v roku 2013 vo výške 246 800 € na kapitálové

      výdavky a o použití finančných  prostriedkov z  fondu  údržby  majetku  mesta vo výške

      18 000 €  na  bežnú  opravu a  údržbu  majetku  mesta v roku 2013.  Žiadne pripomienky 

      neboli. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A13 a C5,C6 z návrhu

      uznesenia.  Ing. Bajzík  Anton  body  predniesol a  primátor  následne v yzval poslancov

      k   hlasovaniu  za   zapracovanie   bodov  do  uznesenia  v   časti    A) Prerokovalo  a  C)

      Schvaľuje.

      Poslanci  hlasovali  12  hlasmi za  schválenie, 1 poslanec nebol  prítomný /Ing. Šupák/.

3.   Ďalej Ing. Slavík informoval o vlastných príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií

     pre  rok  2013  pre   Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu, Základnú  školu v 

      Ilave, Školský klub detí  pri Základnej škole v Ilave a Školskú jedáleň pri Základnej škole

      v   Ilave.  Vysvetlil o aké   príjmy  sa   jedná, že  sa  nezadržiavajú. Potom  predniesol  na

      schválenie vlastné príjmy a výdavky rozpočtových organizácií  pre rok 2013:

§ Centrum voľného času                                    2 350 €

§ Základná umelecká škola                              15 800 €

§ Základná škola Ilava                                         5 000 €

§ Školský klub detí pri Základnej škole v Ilave  4 000 €

§ Školská jedáleň pri Základnej škole v Ilave    9 000 €.

      Žiadne pripomienky neboli, primátor požiadal návrhovú  komisiu o prednesenie bodov

      A14 a C7 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton  body predniesol a  primátor následne

      vyzval   poslancov   k    hlasovaniu   za   zapracovanie   bodov  do   uznesenia  v   časti 

      A) Prerokovalo  a  C) Schvaľuje.

      Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za schválenie, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák/.

4. Ing. Slavík informoval o žiadostiach  Finančno-majetkovej komisie vrátane zmien rozpočtu

      Mesta  Ilava  v  roku  2013.   Vysvetlil, že   zmenové  listy  sú   neoddeliteľnou  súčasťou

      uznesenia.  Komisia odporučila schválenie zmien rozpočtu a  ich  následné  zapracovanie

      do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013 do termínu  30. 06. 2013.

      Keďže neboli  žiadne  pripomienky, primátor  požiadal návrhovú  komisiu o  prednesenie

      bodov A15, C8 a E1 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body  predniesol  a  primátor 

      následne vyzval poslancov  k  hlasovaniu za  zapracovanie bodov  do  uznesenia  v  časti  

      A) Prerokovalo, C) Schvaľuje a E) Ukladá.

      Poslanci hlasovali 12 hlasmi za , 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

5.  Ing. Slavík podal informáciu o rozhodnutí Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom

     Dobrovičova 12,  815 26 Bratislava 1  zo  dňa  27. 05. 2013,  ktorým   bol    Mestu    Ilava

     schválený nenávratný finančný príspevok na projekt „Detské  ihrisko v  lokalite Sihoť“ vo

     výške 12.657,79 €. Je to 95%  nákladov a 5% hradí mesto. Pripomenul, že do 15.8.2013 sa

     musí podať žiadosť o refundáciu ak chceme mať peniaze na  účte v tomto  roku.  Primátor

     požiadal  návrhovú  komisiu o prednesenie  bodu  B9  z  návrhu uznesenia.  

     Člen návrhovej  komisie Ing. Bajzík  Anton  bod  predniesol a  primátor  následne  vyzval

     Poslancov  k  hlasovaniu  za  zapracovanie do  uznesenia  v  časti   B)  Berie  na vedomie.

     Poslanci  12 hlasmi zobrali  informáciu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

     /Ing. Šupák Pavol/.

6.  Ing. Slavík informoval, že bola Finančno-majetkovej komisii doručená  žiadosť, ponuka na

     Mediálnu  spoluprácu  od  TV  Považie so  sídlom  M. R. Štefánika 149,  017 01  Považská

     Bystrica,  ktorú   neodporúčajú  schváliť,  ale  doporučuje  uložiť   predsedovi   Kultúrnej

     komisie , aby pripravil  návrh  na mediálnu  spoluprácu  s TV Považie  pre  rok  2014 

     v termíne do 29. 10. 2013. Pripomienky neboli, tak primátor požiadal   návrhovú  komisiu 

     o prednesenie bodov  B10  a E2 z  návrhu uznesenia.  Ing. Bajzík Anton   body  predniesol

     a primátor následne vyzval poslancov k  hlasovaniu za  zapracovanie bodov  do  uznesenia 

     v  časti   B) Berie na vedomie a E) Ukladá.

     Poslanci  12 hlasmi zobrali  informáciu  na vedomie a hlasovali za , 1 poslanec nebol

     prítomný  /Ing. Šupák Pavol/.

7.  Ing. Slávik  informoval o  ďalšej  žiadosti  právnickej osoby   GROISE s. r. o. so  sídlom

     Pivovarská 721, 019 01 Ilava o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN-

     C parc. č. 521/1 v k. ú. Ilava. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B11

     a následne dal hlasovať.

     Poslanci  12 hlasmi zobrali  informáciu  na vedomie, 1 poslanec nebol  prítomný

    /Ing. Šupák Pavol/.

8.  Ing. Slavík informoval o schválení príklepu dražby nehnuteľností a to pozemkov  KN-C

     parc. č. 1133/1, 1133/2   a  1133/4 v  k. ú.  Ilava   Okresným súdom  Trenčín.   Uvedené

     nehnuteľnosti sú už  zapísané na  Správe katastra  Ilava na  LV č. 1 500  v  k. ú.  Ilava –

     vlastníkom je Mesto Ilava. Vysvetlil o aký  pozemok sa jedná a že  sa  na  ňom   plánuje

     výstavba    parkoviska    pri    železničnej   stanici.    Primátor   tiež  bližšie   informoval  

    o pripravovanej  investičnej akcii - výstavba parkoviska, ktorú plánujú už na budúci  rok,

     kedy sa má dokončiť aj rekonštrukcia železničnej stanice. Spomenul, že  parkovisko  by

     malo slúžiť cez deň pre návštevníkov MsÚ a  v  nočných   hodinách  aj   pre  obyvateľov

     bývajúcich v mestskej časti Sihoť.  Tiež  vyjadril radosť z toho, že je tento  pozemok už

     prevedený  na mesto.  Potom požiadal   návrhovú   komisiu  o  prednesenie   bodu   B12

     a následne dal hlasovať.

     Poslanci  12 hlasmi zobrali  informáciu  na vedomie, 1 poslanec nebol  prítomný

     /Ing. Šupák Pavol/.

9.   Ing. Slavík ďalej  predniesol  z  návrhu  uznesenia  bod C9.   Informoval, že sa   jedná o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to hospodárskej  budovy s. č. 1 927 a prislúchajúcich  pozemkov   pod   touto   budovou   KN-C parc. č.   1 415/6 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a KN-C parc. č. 1 415/7 – zastavané plochy a   nádvoria o  výmere 139 m2,   zapísaných  na   Správe  katastra   Ilava na LV č. 1 500 v  k. ú.  Ilava, fyzickým   osobám.   Ide  o 10   bytov  v mestskej časti Sihoť  na  Kpt. Nálepku 242/2,  z ktorých 9 si odkupujú manželské páry a  aj  samostatní  občania v  nákupnej cene 10 € za m2. Vysvetlil, že budova a garáže  sú v  havarijnom stave.  Prevod  nehnuteľností    bude uskutočnený za podmienky, že kupujúci zrekonštruujú strešnú konštrukciu (krov a strešný plášť) hospodárskej budovy v lehote do 30. 09. 2014.  Celková kúpna cena  za odpredané nehnuteľnosti je stanovená vo výške 1 450 €, každý kupujúci uhradí alikvotnú časť kúpnej ceny vo výške odpredávaného spoluvlastníckeho podielu. Keďže nik nemal  pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie   bodu   C9 z   návrhu   uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor   následne  vyzval   poslancov k   hlasovaniu za  zapracovanie tohto bodu do  uznesenia  v  časti  C) Schvaľuje.

      Poslanci hlasovali 11 hlasmi za , 2 poslanci neboli prítomní

      /Ing. Šupák Pavol a Ing. Toman Jozef/.

 

10.  Ing. Slavík vysvetlil prebytočnosť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Ilava a to budovy „Šatne MFK – staré“ s. č. 818, ktoré sa nachádzajú na  Sihoti. Táto budova by sa mala po rozhodnutí stavebného úradu odstrániť, ale tento  proces  určitú dobu potrvá, takže šatne zatiaľ ostávajú. Plánovaná výstavba zimného štadiónu sa má uskutočniť do dvoch rokov. Primátor sa vyjadril, že pri vybavovaní  odstránenia budovy môže pomôcť aj pán Jakúbek, aby sa potom mohlo pokračovať v ďalších plánovaných veciach. 

Pripomienku mala aj poslankyňa pani RNDr. Eglyová  Etela, ktorú zaujímali prípojky inžinierskych sietí.

      Ing. Slavík povedal, že mesto si je vedomé potreby technického   doriešenia   prípojok pre MFK a že  sa  k tomu pristúpi v aktuálnom čase.   Následne  primátor  požiadal   návrhovú komisiu o prednesenie bodu C10 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a primátor následne vyzval   poslancov  k   hlasovaniu   za  zapracovanie   tohto    bodu   do  uznesenia  v  časti  C) Schvaľuje.

      Poslanci   hlasovali  12  hlasmi za  schválenie, 1 poslanec nebol  prítomný /Ing. Šupák

      Pavol/.

11. Ing. Slavík informoval, že sme sa dostali k časti  D) Zamieta k bodu D1 z navrhovaného

      uznesenia. Ide o  žiadost Rádia   SEVER   so  sídlom  A. Bernoláka 51,  010  01   Žilina

      o uzavretí Rámcovej zmluvy o vzájomnej  mediálnej  spolupráci, predmetom   ktorej  je

      poskytnutie vysielacieho času v tomto médiu za odplatu.  Finančno-majetková   komisia

      neodporúča túto žiadosť schváliť. Pripomienku mal  Ing. Bajzík, ktorý  navrhol,  aby sa

      v navrhovanom uznesení zmenil názov v časti D) Zamieta na D) Neschvaľuje. Primátor

      dal hlasovať za predložený návrh.

      Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za návrh, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

      Potom primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu D/1 z  návrhu  uznesenia. Ing. Bajzík Anton bod predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie tohto bodu do  uznesenia  v  časti  D) Neschvaľuje.

      Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za neschválenie žiadosti,  1 poslanec nebol prítomný 

      /Ing. Šupák/.

12.  Ing. Slavík  predniesol  ďalšiu žiadosť  právnickej osoby ZIPP Bratislava  spol. s r. o. so

       sídlom  Mlynské   Nivy 61A, 820 15  Bratislava   o  spolupráci  pri   realizácii   projektu

       výstavby   nájomného   bytového    domu    v   mestskej    časti   Klobušice,  ktorú    tiež

       Finančno-majetková komisia neodporučila schváliť.Keďže pripomienky neboli primátor

       požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu D/2 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík

       Anton bod  predniesol a  primátor   následne    vyzval    poslancov  k hlasovaniu  za

      zapracovanie  bodu D) Neschvaľuje do uznesenia.

      Poslanci  hlasovali 12 hlasmi za  neschválenie aj tejto žiadosti, 1 poslanec nebol

      prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

      Ing. Slavík upozornil, že týmto bola posledná požiadavka z bodu č.17 z programu zasadnutia prejedaná.

18. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

 Ing. Slavík informoval, že  právnička  mesta JU Dr. Jaďuďová ho  požiadala,  aby  predniesol

 bod A/16 jedná sa o  Dodatok č. 3 kVšeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli v predpísanej lehote. Od občanov pripomienka neprišla, len od poslanca pána Porubčana. Teda  musíme najskôr schváliť bod C/12  pozmeňujúci návrh poslanca Milana Porubčana a to vypustiť navrhovaný ods. 5 upravujúci prevádzkovú dobu letných terás v čl. III. Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a prečíslovať navrhovaný ods. 6 v čl. III. tohto  Dodatku ako ods. 5.  A  až  potom  schvaľovať  bod  A/16.

Primátor upozornil, že mesto sa venovalo tomuto problému a poďakoval poslankyniam p. Haasovej a pani Hujovej za jednanie s prevádzkarmi. Došlo k dohode a pripravilo sa toto VZN a je len na rozhodnutí poslancov či to schvália. Vyzval  prítomných, aby sa vyjadrili k spomínaným dvom bodom. Ing. Slavík pripomenul, že počas otváracích hodín prevádzky problém nie je, ale až po zavretí pri odchode zákazníkov domov sa zvyšuje hlučnosť. Poslankyňa Haasová podotkla, že  čo sa týka prevádzky Kinobaru, sľúbil majiteľ vchod spredu a nesplnil to.

Ďalšie pripomienky neboli, tak primátor požiadal návrhovú komisiu o  prednesenie  bodu C12

z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton bod predniesol a  primátor následne vyzval   poslancov

k hlasovaniu za  zapracovanie tohto bodu do  uznesenia  v  časti  C) Schvaľuje.

Poslanci   hlasovali  10  hlasmi  za  schválenie,   1 poslankyňa   sa   zdržala   /Haasová       Ludmila/,  1 poslanec   bol  proti   /Ing. Toman Jozef/  a  1 poslanec   nebol  prítomný

  /Ing. Šupák Pavol.

Potom primátor znova vyzval návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/16 a C/13 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík bod predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie bodov A) Prerokovalo a C) Schvaľuje do uznesenia.

Poslanci  hlasovali 10 hlasmi za schválenie, 1 poslankyňa sa zdržala /Haasová

Ludmila/,  1 poslanec bol proti /Ing. Toman Jozef/ a 1 poslanec nebol prítomný   /Ing. Šupák Pavol/.

 

19.  Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.

 

Primátor z dôvodu neprítomnosti právničky mesta dal slovo Ing. Fúskovej, ktorá predniesla dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

Informovala o doplnení odseku 3 v článku III. s názvom „Odmeňovanie zástupcu primátora“ , v ktorom sa upravuje povinnosť zástupcu primátora predkladať výkaz vykonaných činností  v rozsahu udeleného poverenia, v ktorom sa uvedie činnosť, ktorú vykonal, deň a rozsah trvania. Predkladanie výkazu sa navrhuje z dôvodu dokladovania preukázateľného nároku zástupcu primátora na odmenu ako podklad pre vyplatenie odmeny. Zástupca primátora výkaz  po odsúhlasení primátorom odovzdá mzdovému referentovi. Ak zástupca primátora v danom mesiaci výkaz nepredloží, t.j. ak v danom mesiaci nebol zástupca poverený žiadnou činnosťou, odmena mu neprináleží. Pôvodne bol navrhovaný aj odsek 4, ale poslanci sa na porade dohodli, že ho úplne vypúšťajú. To znamená, že je navrhnuté doplniť iba odsek  3. O vypustení odseku 4 nie je potrebné hlasovať, pretože ide o smernicu a nie nariadenie mesta.

Keďže neboli pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A17, C14 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík Anton body predniesol a  primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie bodov do  uznesenia  v  časti A) Prerokovalo

 a C) Schvaľuje.

      Poslanci hlasovali 12 hlasmi za , 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

 

20.  Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

 

Sociálno-bytová komisia

Primátor dal slovo pani  poslankyni Šlesarikovej, ktorá predniesla požiadavky, ktoré prejednávali na sociálno-bytovej komisii. Informovala o žiadosti Ing.  Ivany  Holbusovej  o vzdanie sa členstva v sociálno-bytovej komisii a o doplnení člena sociálno-bytovej komisie.

Komisia navrhuje ukončenie členstva Ing.  Ivany  Holbusovej  a navrhuje doplnenie JUDr. Štefana Babniča za nového člena sociálno-bytovej komisie za MsÚ  Ilava.

Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A20, B)14 a C11 z návrhu uznesenia. Ing. Bajzík body predniesol a  primátor  vyzval poslancov k hlasovaniu za  zapracovanie bodov do  uznesenia  v  časti   A) Prerokovalo, B) Berie na vedomie a

 C) Schvaľuje.

  Poslanci hlasovali 12 hlasmi za , 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

Poslankyňa Šlesariková predniesla informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci apríl, máj, jún 2013  vo výške  650 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi. Primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B13 z  návrhu uznesenia.  Člen návrhovej komisie Ing. Bajzík Anton bod predniesol a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu  za  zapracovanie bodu do  uznesenia  v  časti B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali  informáciu na vedomie, 1 poslanec nebol prítomný

/Ing. Šupák Pavol/.

Komisia pre školstvo a vzdelanie

Poslankyňa    Hujová, predseda komisie, informovala o zasadnutí  komisie, kde  prejednávali žiadosť   Mgr. Kobzovej  Magdalény  o  poskytnutie    finančných prostriedkov  na   vydanie publikácie „Almanach škôl ilavských“, ktorú napísala  a v elektronickej podobe poskytla pre členov   školskej   komisie   Mgr.  Kobzová.   Ide  o   rozsiahly  a  veľmi   prínosný   materiál monitorujúci rozvoj školstva v našom meste. Odporučili  schváliť   finančné   prostriedky vo výške 10 000 € na vydanie  tejto publikácie.  Primátor  tiež  vyjadril   pochvalu a uznanie  za veľmi dobre od prezentovanie  histórie  školstva v Ilave.  Ing. Slavík  odporučil, aby  sa  táto záležitosť  ešte konzultovala a predložila na augustovom  zastupiteľstve.

Stavebná komisia

 

Poslanec Ing. Batla, predniesol návrh na odkúpenie pozemku od Železníc SR pri železničnej stanici. Poslanec Ing. Bagin sa pripojil a odporučil jednanie so železnicou vo veci odkúpenia pozemku na vybudovanie parkoviska. Ing. Slavík vysvetlil, že pozemok prenajímame. Potvrdil, že sa môžu  osloviť Železnice SR, zistí sa cena pozemku a potom by sa to mohlo naplánovať  v budúcom roku na realizáciu. Primátor odporučil Ing. Slávikovi, aby si to dal do úloh a potom o tom informoval.

 

Komisia životného prostredia

 

Poslankyňa Ing. Gašparová, predsedkyňa komisie, informovala, že komisia bola na obhliadke pri orezávaní stromov na Sihoti, upozornila, že na SNP pri búrke padajú konáre, komisia odporúča orezať1x za 4 roky,  tiež odporúčajú orezať stromy a kríky pri DK z hľadiska ochrany objektu. Na Kukučínovej ulici pri č.472 zasahujú stromy do chodníkov, na Skale č.52/1 je suchý strom – požiadavka  na vyrezanie bola, je to mestský pozemok. Komisia sa tiež zaoberala žiadosťou obyvateľov  na Kukučínovej ulici č. 691. Rozkošatené ihličnaté stromy zasahujú a narúšajú statiku domu.  Komisia odporučila tieto vyrezať v zimnom období a použiť vetvy   na  vianočnú výzdobu. Primátor požiadal kompetentných o skoordinovanie sa,  prípravu a následne vyriešenie požiadaviek. 

Kultúrná komisia

 

RNDr. Eglyová Etela, predsedkyňa komisie, informovala o zasadaní komisie  a o realizovaných akciách v Dome kultúry v Ilave v mesiaci apríl, máj a jún. Tiež vysvetlila neuskutočnenie 3. koncertu IHJ, na ktorom mal vystúpiť Brnenský komorný orchester spolu so žiakmi ZUŠ z Ilavy a Dubnice.

Športová komisia

 

Poslanec Ivan Ferech, predseda komisie, informoval, že komisia nezasadala.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Poslanec Ing. Bajzík, predseda komisie, informoval, že komisia zasadala dňa 4.6.2013 a vykonala kontrolu splnenia si povinnosti podania daňového priznania  poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2012. Podal návrh na zapracovanie do návrhu uznesenia do časti B) Berie na vedomie,  bod B/15  v znení: “Uznesenie zo zasadnutia komisie  na ochranu verejného záujmu zo dňa 04.06.2013 v znení:  Povinnosť podľa Zl. 7 odst. 2 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  si  do stanoveného  termínu splnili  poslanci  Ing. Jozef Toman,  Milan Porubčan  a  Ivan Ferech“.  Primátor vyzval poslancov na hlasovanie  za  predložený návrh.

Poslanci zobrali uznesenie komisie  na vedomie 12 hlasmi,  1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

 

 21.  Požiadavky mestských výborov.

 

MsV Iliavka

 

Poslanec Ing. Bajzík, predseda výboru, informoval o zasadnutí  a  požiadavkach výboru. Vyjadril potešenie, že sa začal robiť chodník na cintoríne. Najviac ich trápia miestne komunikácie. Bol aj za Ing. Januškom a  navrhol aj riešenie urobiť nové komunikácie systémom  zo 70-tych rokov, čo by stálo cca 80 000 Euro. Primátor mu pripomenul, že sa týmto zaoberajú a budú hľadať riešenie.

MsV Medňanská – Skala

 

Poslanec Ing. Bagin, predseda výboru, informoval, že zápis s požiadavkami týkajúcimi sa prevažne vykosenia trávy a orezávania drevín odovzdali na MsÚ.

 

MsV Kukučínova a Stred

 

Poslankyňa Hujová, predseda výboru, informovala, že mali zasadnutie 27.5.2013 a požadujú retardéry na Záhumenskú a Moyzesovú ulicu, občania pripomienkovali nepokosené mesto, voľné behajúce psy a znečisťovanie mesta, problém s ľuďmi vyberajúcimi peniaze na rôzne účely do kasičiek, stojacími pred potravinami, poštou a drogériou na Mierovom námestí, ktorí sústavne otravujú ľudí. Členovia komisie žiadajú riešenie z mesta, aké povolenie majú na to, alebo nech sa im vyhradí nejaké iné miesto. Ing. Tichý upozornil, že mesto to už riešilo, Ministerstvo vnútra umožňuje tieto zbierky.  Primátor odporučil i do budúcna riešiť to s právničkou mesta.

 

MsV Sihoť

 

Poslanec Ing. Toman Jozef, predseda výboru, informoval, že MsV nezasadal, ale má požiadavky na opravu dier na ceste pri garážach a tiež požadujú vyriešenie napojenia Nálepkovej ulice  k Váhu. Požiadal poslanca Ferecha, či by sa nepozrel na kanálový most. Už  jednal aj s TSM Ilava o možnostiach opravy.

MsV NsP

 

Poslanec Mgr. Jašurek, predseda výboru, upozornil na   problém vešania plagátov na ploty, keď sú na to určené miesta. Primátor prisľúbil  preveriť situáciu a pritom oznámil, že po jednaní s NsP sa dohodlo na plnení pohľadávok zo strany nemocnice voči mestu.   

 

MsV Klobušice

 

Poslanec Porubčan Milan uviedol, že zasadali 3.6.2013 a požiadavky z výboru odovzdal na mesto. Informoval o požiadavkach výboru – občania požadujú opravu a natretie preliezok, kolotoča a hojdačky na ihrisku pred bytovkou, vykosiť breh pod cestou  pri pani Hebrovej – vyzvať na vykosenie majiteľov pozemkov, dať tabuľu zákaz sypať smeti na cestu v jarkoch smerom na cintorín, opraviť výmoly na Okružnej ulici a pri KSD v Klobušiciach. Primátor požiadal riaditeľa TSM Ing. Kočkára, aby venoval pozornosť týmto problémom a odstránil ich.

 

22.  Rôzne.

 

Primátor informoval, že sa tvorí grafikom rýchlikov, napísali sme požiadavky na Slovenskú železnicu, ale nám nevyhoveli. Na stredu je zvolané na MsÚ Ilava jednanie primátorov a starostov okresu bude sa riešiť aj nezamestnanosť, dopravná mobilita a návrh sa posiela na kompetentné miesta. Požiadal všetkých čo môžu, aby sa zapojili a pomohli riešiť tento problém.

Ďalej primátor informoval o veľkej investičnej akcii Čaradovský potok v Klobušiciach a o problémoch so zmenu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý odiali dokončenie stavby.

Ing. Bajzík upozornil, že sa neodhlasoval bod A18 a A19 ide o požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave a požiadavky mestských výborov. Primátor dal hlasovať za tieto body.

Poslanci hlasovali 12 hlasmi za , 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

23. Diskusia.

 

Do diskusie sa zapojil Ing. Toman, ktorý sa pýtal ohľadom podaných informácii na porade poslancov, ktoré sa týkali CVČ a normatívu na žiaka, ktorý je v súčasnosti  v Ilave vo výške približne 180 € a v okolitých obciach je 65 € na rok na dieťa. Ing. Toman vyzval poslanca Mgr. Jašurka, aby predniesol svoj návrh z porady poslancov. Poslanec Mgr. Jašurek  informoval, že sa to týka budúceho  školského roka, t.j. posledných 4  kalendárnych mesiacov. Ing. Slávik upozornil, že toto nebolo zaradené na MsZ, lebo sa to musí prerokovať s riaditeľkou a na augustovom mestskom zastupiteľstve to predložia komplexne podľa odporúčania Finančno-majetkovej komisie. Ing. Bagin podotkol, že je dôležité upozorniť vopred riaditeľku CVČ na pripravované zmeny.

Ing. Slavík informoval ohľadne  prevodov nehnuteľností súvisiacich s výstavbou kanalizácie a požiadal o dohodnutie sa na termíne jednej porady ešte pred MsZ, na ktorej by sa riešili len prevody  nehnuteľností. Primátor mu odporučil, aby sa dohodli e-mailom.

Ing. Toman poprosil o iniciatívu mesta pri pripravovanom programe na Bartolomejský jarmok, aby sa zabezpečil kvalitný program, ktorý pritiahne ľudí. Keďže sa už nik neprihlásil do diskusie, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o jej diskusie.

Poslanci 12 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 1 poslanec nebol prítomný /Ing. Šupák Pavol/.

 

24.  Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom, médiám a všetkým prítomným za účasť na MsZ a poprial im pekný zvyšok dňa.

 

V Ilave, dňa  20.6.2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ľudmila Hujová
Ludmila Haasová