Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 26.04.2006

Dátum: 02.05.2006

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 26.4.2006

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ing. Pavol Čiernik.
Privítal prítomných  poslancov. Oboznámil ich s programom rokovania Mestského zastupiteľstva.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslava Gajdošík, RNDr. Etela Eglyová
a Viera Holbová.
Za zapisovateľku je navrhnutá Veronika Magutová a za overovateľov zápisnice sú
navrhnutí Karol Fischer a Milan Pagáč.
Poslanci návrhy primátora schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Návrh kandidáta primátora mesta Ilava na vymenovanie do funkcie
riaditeľa TSM Ilava, so sídlom Hurbanova 132, ILAVA
5. Vymenovanie riaditeľa TSM Ilava na návrh primátora mesta
6. Schválenie Zmeny a doplnku zriaďovacej listiny TSM ILAVA
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

4. Návrh primátora mesta na vymenovanie do funkcie riaditeľa TSM Ilava
Primátor mesta Ing. Pavol Čiernik informoval prítomných, že nakoľko riaditeľ TSM Ilava p. Ivan Slámka požiadal na vlastnú žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru,
Mesto vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa TSM ILAVA.
Prihlásilo sa 24 uchádzačov. Na výberovom konaní sa nezúčastnil 1 záujemca a 2
nesplnili základné podmienky. Primátor vymenoval podmienky, ktorými boli:
min. úplné stredoškolské vzdelanie, aktuálny odpis z registra trestov, predložený
minimálne na výberovom konaní, overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, riadiace
predpoklady, profesný životopis, okrem toho bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Kandidáti sa asi v polovičke pomýlili v predkladaní výpisu namiesto požadovaného
odpisu. Na výberovom konaní predložili prehlásenie, že neboli trestaní, aby sa mohli zúčastniť výberového konania. Po kontrole všetkých potrebných dokladov komisia doporučila do výberového konania 21 uchádzačov. Na výberovom konaní
boli komisiou kladené otázky, aké má uchádzač predstavy o práci, o plate, kedy
môže nastúpiť do zamestnania, aký kolektív riadil, či by zobrali aj prácu na 1 rok.
Členovia komisie urobili vyhodnotenie jednotlivých kandidátov.
Primátor uviedol, že bol prekvapený o schopnostiach týchto uchádzačov, aspoň polovička kandidátov splnila požiadavky komisie.
Na výberovom konaní sa zúčastnili aj kandidáti, ktorí mali vysoké finančné nároky, nakoľko už predtým robili vo vyšších funkciách. Toto všetko komisia zhodnotila.
Na 1. miesto bol vybratý Ing. Peter Kočkár z Klobušíc, na 2. mieste Ing. Bajzík z Iliavky a na 3. mieste Ing. Kramárik z Novej Dubnice. Uviedol, že ostatné poradie nebolo uvádzané, prečítal zoznam všetkých uchádzačov.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.

5. Vymenovania riaditeľa TSM ILAVA na návrh primátora mesta
Primátor na základe výsledkov výberového konania vymenúva do funkcie riaditeľa TSM
Ilava Ing. Petra Kočkára z Klobušíc od 1.5.2006. Požiadal novovymenovaného riaditeľa o predstavenie sa.
Ing. Peter Kočkár uviedol, že 12 rokov býva v rodinnom dome v Klobušiciach. Pochádza z Valaskej Belej. Je ženatý a má 4 deti. Celý život - 33 rokov pracoval na hutnom závode, vo funkcii majstra až vedúceho prevádzky. Na vlastnú žiadosť z toho zamestnania odišiel.
Má skúsenosti s vedením kolektívu.
p. Turza sa spýtal, či p. Kočkár vie, že zmluva bude na 1 rok.
Primátor uviedol, že áno, zmluva môže byť zmenená, predĺžená.
Poslanci návrh primátora na vymenovanie Ing. Petra Kočkára do funkcie riaditeľa TSM
Ilava 12 hlasmi schválili, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

6. Zmena a doplnok Zriaďovacej listiny TSM ILAVA
Zmenou a doplnkom Zriaďovacej listiny TSM Ilava sa upravuje časť - štatutárny zástupca organizácie, riaditeľ TSM, ktorým od 1.5.2006 je Ing. Peter Kočkár.
Ostatné časti zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.
Poslanci nemali pripomienky.
Zmena a doplnok Zriaďovacej listiny TSM Ilava bola poslancami schválená 12 hlasmi,
Nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Návrh na uznesenie
Ing. Miroslav Gajdošík predniesol návrh na uznesenie.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto
hlasovania nezdržal.

8. Záver
Na záver primátor mesta poďakoval p. Slámkovi za prácu pre mesto a do ďalšieho života mu poprial veľa zdravia, úspechov a spokojnosti. Novovymenovanému riaditeľovi TSM
Ing. Kočkárovi veľa úspechov a síl do náročnej práce, teší sa na spoluprácu.
p. Slámka poďakoval všetkým, vedeniu mesta a poslancom za spoluprácu počas 6-tich
rokov.
Primátor pozval prítomných na oslavy 1. mája a oslobodenia mesta, ktoré sa budú konať
28.4.2006 o 19,00 h. na námestí v Ilave. Poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Karol Fischer
Milan Pagáč