Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia dňa 6.8.2013

Dátum: 09.08.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_060813.pdf (0,36 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z neplánovaného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 06.08.2013 o 16:30 hod. v DK Ilava

 

1.     Otvorenie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril Ing. Jozef Toman, zástupca primátora Mesta Ilava, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných a ospravedlnil primátora Ing. Štefana Daška a poslancov Mgr. Milana Jašurka a Ing. Vladimíra Bagína za neúčasť na zastupiteľstve.

2.     Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí  poslanci: Ing. Pavol Šupák, Milan Porubčan, Ivan Ferech.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania(Ing. Pavol Šupák, Milan Porubčan, Ivan Ferech), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania,(Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová), 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

Za  zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Anna Bakošová.

Poslanci 11 hlasmi návrh odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

4.     Návrh a schválenie programu.

Ing. Tomanpredniesol program neplánovaného MsZ:

1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej komisie.

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.     Návrh a schválenie programu.

5.     Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte: „Výzva číslo VI. PHZZ 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. Výška finančnej spoluúčasti Mesta Ilava je 5% , t. j. 500 € z celkovej žiadanej sumy 10 000 €.

6.     Záver.

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

5.     Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte: „Výzva číslo VI. PHZZ 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. Výška finančnej spoluúčasti Mesta Ilava je 5% , t. j. 500 € z celkovej žiadanej sumy 10 000 €.

Ing. Slavík, vedúci Finančno-majetkového oddelenia (FMO), oboznámil prítomných s výzvou k podávanému projektu a vysvetlil časový priebeh, prečo nebolo možné túto výzvu schváliť na riadnom MsZ. Zdôraznil priority potreby zúčastnenia sa na tomto projekte a vysvetlil nedostatočnú vybavenosť dobrovoľných požiarnych zborov v Ilave a mestskej časti Iliavka. Pripomenul, že je tu priestor k šetreniu vlastných finančných prostriedkov. Vysvetlil prítomným, že napriek dovolenkám zamestnanci FMO pripravili potrebné podklady k podaniu projektu, ale je potrebné doložiť aj súhlas MsZ s 5% spoluúčasťou. Poslanec Porubčan sa informoval na časový priebeh projektu. Poslanec Ing. Šupák sa zaujímal o prerozdelenie zásahových oblekov. Ing. Slavík mu zdôvodnil a vysvetlil princíp rozdelenia, a to 4 zásahové obleky pre Hasičský zbor Ilava a dva obleky Hasičský zbor Iliavka. Ing. Toman sa zaujímal o možnosť zakúpenia dýchacej techniky a Ing. Slavík mu zdôvodnil princíp problému. Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, Ing. Toman vyzval poslancov k hlasovaniu za body A1, B1, B2, B3 a C1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 11 hlasmi body schválili, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

 

 

Nakoľko na zasadnutí boli prítomní aj občania mesta, poslanci súhlasili s otvorením diskusie.

Pán Karšaypredniesol podnet z členskej schôdze chatárov ohľadom vypracovania VZN o užívaní chát v chatovej oblasti, nakoľko nájomcovia jednotlivých chát rušia svojím správaním okolitých užívateľov. Ing. Slavík ho požiadal, aby svoj podnet so zápisom z členskej schôdze predložil na prerokovanie na riadnom MsZ.

Pani Turankovážiadala odpoveď na časový horizont obmedzenia, ktoré vzniklo prestavbou železničnej trate a pripomenula, že dochádza k porušovaniu zo strany staviteľa prenášaním bremien cez chodník. Ing. Toman, zástupca primátora, ju oboznámil so všetkými krokmi, ktoré zabezpečoval, aby došlo k najprijateľnejšiemu stavu danej situácie. Poslankyňa Hujová žiadala, aby Ing. Janušek, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, zmapoval situáciu a navrhol možnosti, ako zabezpečiť, hlavne v čase nepriaznivého počasia, prechod do mesta aj pre matky s kočíkmi. Zaujímala sa, či z mesta boli stanovené kontrolné dni pre dodržiavanie bezpečného prechodu staviteľom. Ing. Turcer, prednosta mestského úradu, požiadal pripomienkujúcich o trpezlivosť pri danej situácii do novembra tohto roku, kedy sa znormalizuje doprava, ale taktiež vysvetlil, že mesto rokuje so SAD Ilava ohľadom dopravy. Pri neekonomickej doprave tieto prepravy podľa ich cestovných poriadkov rušia. Poslanec Ferech  informoval prítomných o rizikovosti mosta cez kanál a možnosti jeho zaťaženia, ktoré je momentálne prekračované. PoslankyňaRNDr. Eglyová pripomenula, aby mesto naďalej žiadalo SAD o dopravnú obsluhu pre obyvateľov podľa ich požiadaviek. K tejto požiadavke sa pripojila aj poslankyňaHujová, keď zdôraznila, že spoje na seba nenadväzujú. Ing. Toman žiadal, aby tieto podnety podávali aj samotní občania mesta priamo na ŽSR a SAD.

Pani Turankovápredniesla žiadosť na upratanie novovybudovaného ihriska na Sihoti nakoľko tam ostali objemné predmety, ktoré môžu byť predmetom úrazu detí. Ing. Toman informoval, že ešte v priebehu tohto týždňa bude ihrisko upratané. Poslankyňa Ing. Gašparová sa zaujímala prečo súčasťou projektu nebol aj mestský mobiliár, t.j. minimálne dve lavičky a odpadkový kôš.

PoslanecPorubčan sa informoval ohľadom dokanalizácie Klobušíc, či práce nie sú zastavené. Ing. Slavík vysvetlil celý priebeh postupu prác na tomto projekte, na ktorom sa neustále pracuje.

Nakoľko sa nik už neprihlásil do diskusie, zástupca primátora vyzval k hlasovaniu za jej ukončenie. Poslanci 11 hlasmi hlasovali za ukončenie diskusie, 2 boli neprítomní (Mgr. Milan Jašurek, Ing. Vladimír Bagín).

6.     Záver.

Zástupca primátora Ing. Toman poďakoval všetkým prítomným za účasť na MsZ a poprial im pekný zvyšok dňa. 

 

V Ilave, dňa  08.08.2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Mgr. Anna Bakošová 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ľudmila Hujová
Ludmila Haasová