Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 27.8.2013

Dátum: 30.08.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_270813.pdf (0,27 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica z plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného
dňa 27. 08. 2013 o 16.30 hod. v KSD Klobušice

 

1.      Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol Ing. Štefan Daško, primátor Mesta Ilava, ktorý privítal poslancov, pracovníkov mesta a všetkých prítomných občanov. a oboznámil ich s programom dnešného MZ.

2.      Voľba  návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pán  Milan Porubčan,  Ing. Anton Bajzík,

Ing. Pavol Šupák.

Poslanci 6 hlasmi  hlasovali za návrh,  3  poslanci sa zdržali hlasovania /   pán  Milan Porubčan,  Ing. Anton Bajzík, Ing. Pavol Šupák / 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

3.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Jana Zobeková, pracovníčka MsÚ Ilava.

Poslanci 9 hlasmi návrh schválili, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Gabriela Šlesaríková, Ing. Jozef Toman.

Poslanci 7 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci sa zdržali / Gabriela Šlesaríkova, Ing. Jozef Toman,   4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

4.      Návrh a schválenie programu

 

Ing. Daško, primátor mesta predniesol program plánovaného mestského zastupiteľstva

 

Poslanec Ing. Bajzik, predniesol poslanecký návrh na zmenu programu, konkrétne vypustiť z programu dnešného rokovania MZ bod č. 12  Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava a presunúť ho  na najbližšie rokovanie MZ.

Ing. Turcer, prednosta MsÚ nesúhlasil s návrhom predneseným Ing. Bajzíkom.

Ing. Daško, primátor mesta vyzval poslancov, aby boli v tejto veci mestu nápomocní nakoľko musíme redukovať výdavky a týmto mestu poslanci nie sú  nápomocní. Je odkonzultovaná ekonomizácia činnosti CVČ a trvá na svojom návrhu.

JUDr. Jaďuďová  uviedla, že pani riaditeľka CVČ prijala určité opatrenia na zníženie mzdových nákladov k 15. 9. 2013, čím sa koeficient na žiaka znížil na 130 €.

Poslanec Ing. Bajzík uviedol, že poslanci MZ sa usilujú o hospodárenie, aby boli ušetrené finančné prostriedky.

Z jeho pohľadu 2 týždne nič nemenia Keď sa tento bod presunie na prerokovanie MZ na 19. 9 2013, je tam  ešte určitý časový horizont.

Ing. Daško, primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Bajzíka vyradiť bod č. 12 z  rokovania dnešného MZ na najbližšie neplánované MZ dňa 19. 9. 2013.

Poslanci 8 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania/ Ing. Jozef Toman / 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

5.      Správa hlavného  kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MZ

 

Primátor mesta vyzval Ing. Tichého hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení MZ.

Správa je  zverejnená a k zápisnici priložená.

Ing. Daško, primátor informoval, že nebolo splnené uznesenie zo strany predsedkyne  kultúrnej komisie pripraviť návrh – koncept  vzájomnej spolupráce  medzi TV Považie a Mestom Ilava. Všetky média majú u nás otvorené dvere.

Keďže neboli žiadne pripomienky primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a B1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie správy HK z kontroly plnenia uznesení v časti A/ Prerokovalo a B/ Berie na vedomie.

Poslanci 9 hlasmi správu zobrali na vedomie, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

6.      Informácia o úsporných opatreniach v súvislosti s Memorandom ZMOS a stanovenie priorít v oblasti kapitálových výdajov na roky 2013 a 2014.

 

Ing. Daško, primátor informoval poslancov, že mesto plní Memorandum ZMOS-u čo sa týka financovania. Všetky výsledky hospodárenia mesta sú zverejnené na úradnej tabuli a na  webovej stránke mesta a je snahou nás všetkých plniť memorandum. Tým, že štát siahne na podielové dane, zoberie peniaze občanom mesta nie primátorovi. Elektronickými aukciami na detské ihriská sa ušetrili finančné prostriedky. Plníme podmienky memoranda nalinkované na Ilavu.

Ing. Bagin, informoval, že tým, že poslanci stiahli z dnešného rokovania MZ bod č. 12 ohľadne  CVČ neznamená, že nechcú spolupracovať a nezáleží im na hospodárení mesta, práve  naopak, je ich snahou ušetriť finančné prostriedky mesta.

Ing. Daško, primátor mesta vyzval Ing. Januška, ved. odd. výstavby a ŽP, aby informoval o stanovení priorít v oblasti kapitálových výdavkov na roky 2013 a 2014.

Ing. Janušek informoval o tom, že na porade poslancov MZ bola predložená tabuľka kde boli vyčíslené jednotlivé investičné akcie, na ktoré sú pripravené projektové dokumentácie, alebo sú v štádiu rozpracovania. Pre mesto sú najdôležitejšie tieto akcie: rekonštrukcia osvetlenia, parkovisko Cillerova jama a parkovisko pri železničnej stanici a na tieto parkoviská naväzuje aj riešenie parkovacieho systému v centre mesta.

Keďže neboli žiadne pripomienky primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2, B2, C7 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Priorít investičných akcií a v prípade priaznivého vývoja financií mesta ich zapracovanie do nasledujúceho rozpočtu mesta podľa doporučení  a v poradí uvedenom v tabuľke predloženej  oddelením výstavby a životného prostredia.

Poslanci 9 hlasmi  návrh schválili, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/.

7.      Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie

 

Primátor mesta vyzval Ing. Slavíka, ved. Finančno-majetkového oddelenia, aby predniesol požiadavky komisie:

7.1. Ing. Slavik, informoval o  žiadosti Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o úpravu transferu finančných prostriedkov súvisiacich s 5 % navýšením mzdových prostriedkov zamestnancov školského klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ bude prerokovaná na najbližšom MZ.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu B3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi správu zobrali na vedomie, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.2. Ing. Slavík, informoval o žiadosti združenia chatárov v Ilave ( IČO 37922921 ) o vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa upraví správanie všetkých majiteľov chát a ich návštevníkov v chatovej oblasti - Iliavčanská dolina. K veci uviedol, že  nie je potrebné vypracovať VZN, pretože požiadavky chatárov sú upravené osobitnými predpismi.

 Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu B4 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi žiadosť zobrali na vedomie, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.3. Ing. Slavík, informoval o žiadosti Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o navýšenie rozpočtu pre ŠJ pri ZŠ z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnankyňu p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom na starobný dôchodok.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu B5 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi žiadosť zobrali na vedomie, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.4. Ing Slavík, informoval o žiadosti Základnej školy  so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o povolenie prenájmu a schválenie výšky nájmu budov vo vlastníctve mesta a v užívaní ZŠ pre školský rok 2013/2014 ( od 02.09.2013 do 30.06.2014 ) nasledovne:

-  Výška nájmu pre zriadený školský bufet ( výmera 6,4 m2 )

   v učebnom pavilóne č. 1.................................................................. 20,00 € / mesiac,

-  Výška nájmu telocvične...................................................................   8.30 € / hodina.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu C2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  schválili bod C2, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.5. Ing. Slavík informoval o dôvode uzatvorenia Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúci odpredaj časti nehnuteľností vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 1174/6 o výmere cca 5 m2 a pozemku KN – C parc. č. 1174/7 o výmere cca 3 m2 budúcemu kupujúcemu - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Presné výmery budú stanovené porealizačným geodetickým zameraním verejnoprospešnej stavby „Ilava – úprava Podhradského potoka“ a kúpna cena stanovená znaleckým posudkom. Náklady spojené s budúcim prevodom nehnuteľností uhradí budúci kupujúci.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu C3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  schválili bod C3, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.6. Ing. Slavík informoval o žiadosti  fyzických osôb Miloša Sládeka a manž. Aleny, obaja bytom Zámocká ul. 272/40, 019 01 Ilava – Klobušice o úhradu nákladov vo výške 1 800 € na úpravu miestnej komunikácie vo vlastníctve Mesta Ilava, ktoré žiadatelia vynaložili v súvislosti so zlepšením prístupu k ich rodinnému domu.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu D1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  hlasovali za neschválenie bodu D1, 4 poslanci boli neprítomní

/ RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.7 Ing. Slavík, informoval o žiadosť fyzickej osoby p. Jozefa Zeliesku, bytom Námestie Slobody 1 403, 020 01 Púchov o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – E parc. č. 5054/509, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, za účelom parkovania motorových vozidiel pre plánovanú výstavbu polyfunkčného domu.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu D2 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za nechválenie bodu D2, 4 poslanci boli neprítomní

/RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

7.8. Ing. Slavík informoval o žiadosti právnickej osoby TOSSINO, s.r.o. so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica o nájom plôch na budovách vo vlastníctve mesta na reklamné účely.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu D3 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za nechválenie bodu D3, 4 poslanci boli neprítomní /

RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

8.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava k 30. 6. 2013

 

Ing. Fúsekv krátkosti informoval prítomných o plnení bežného a kapitálového rozpočtu a taktiež o finančných operáciach rozpočtu k 30. 6. 2013, kde celkový prebytok bol vo výške 166 tis.€. Taktiež informoval o aktuálnom prebytku rozpočtu Mesta Ilava k 31. 7. 2013, ktorý bol vo výške 167 tis. €.

Ing. Daško primátor informoval  o tom, že všetky výsledky hospodárenia k 30. 6. 2013 sú zverejnené v ilavskom mesačníku a na  internete. Aktuálna miera zadĺženosti je 18,3%, celkové príjmy sa plnia podľa plánu,  výdavky sú priebežne čerpané pod alikvotný priemer. Mesto robí všetko preto, aby sa šetrili finančné prostriedky.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A4 a B6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  zobrali na vedomie bod A4 a B6, 4 poslanci boli neprítomní

/ RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

9.      Vyhodnotenie hospodárenia TSM Ilava k 30. 6. 2013

Ing. Kočkár, riaditeľ TSM informoval o vyhodnotení hospodárenia TSM k 30. 6. 2013

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A5 a B7 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  zobrali na vedomie bod A4 a B6, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

10.   Vyhodnotenie Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30. 6. 2013

Ing. Fúsek, informoval o percentuálnom plnení jednotlivých programov z Polročnej monitorovacej správy Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30. 6. 2013.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A6 a B8 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  zobrali na vedomie bod A6 a B8, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

11.  Zmeny rozpočtu

 

Ing. Fúsek, informoval o predložených zmenách  bežného rozpočtu. Zmeny sa týkali i kapitálového rozpočtu a s ním súvisiacich  finančných operácii rozpočtu.

Všetky zmeny rozpočtu sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Ing. Daško, primátor dodal, že na stránke mesta boli zverejnené výsledky elektronickej aukcie na 4 detské ihriská, kde z pôvodnej rozpočtovanej sumy 95 tis. € cena klesla  na cca 57 tis. €. Z tejto vysúťaženej sumy mesto iba 27 tis. € platí zo svojich zdrojov a 30 tis. € získalo mesto od sponzorov.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A3,A7, C1 a F1 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi   schválili  bod A3, A7, C1 a F1, 4 poslanci boli neprítomní

/ RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

12.  Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

JUDr. Jaďuďová informovala, že na  návrh riaditeľky ZŠ sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v ZŠ a to nasledovne:

-         stravníci od 6-11 rokov / žiaci ZŠ obed/ zo sumy 0,88€ na 0,95€,

-         stravníci od 11-15 rokov /žiaci ZŠ obed/ zo sumy 0,95€ na 1,01€,

-         dospelí stravníci, žiaci strednej školy a cudzí stravníci zo sumy 1,05€ na 1,12€.

Ďalej uviedla, že riaditeľka ZŠ svoj návrh odôvodnila nárastom cien potravín, pri ktorom nedokážu naďalej plniť nutričné hodnoty jedál a nápojov podľa vyhlášky.

Právnička mesta ďalej informovala o žiadosti riaditeľky CVČ na úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ, článku V. odseku 1 písmeno a/ a b/, ktorým sa mení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa mesačne zo sumy 2€ na sumu 4€ a výška príspevku dospelej osoby mesačne zo sumy 3.50€ na 4€. 

Ing. Toman sa zaujímal, či pri zvýšení príspevku dospelej osoby nemalo isť o sumu 6€.

JUDr. Jaďuďová vysvetlila,  že pri výške poplatku 6€ by  dospelé osoby ako návštevníci CVČ museli platiť vysoký poplatok, nakoľko k tomuto mesačnému poplatku musia hradiť aj čiastočnú úhradu nákladov na mzdy a prevádzku podľa iného VZN, ktoré malo byť predmetom dnešného MZ.

Zástupca primátora Ing. Toman predniesol pozmeňujúci návrh z návrhu uznesenia k dodatku č. 7 VZN č. /2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených na území Mestom Ilava.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh Ing. Tomana bod bodom C4.

Poslanci 9 hlasmi   schválili  bod  C4 , 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

Ďalej primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za dodatok  v znení pozmeňujúceho návrhu Ing. Tomana.

Poslanci 9 hlasmi   schválili  bod  A8,  C5  z návrhu uznesenia , 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

13.  Organizačná smernica č. 1/2013, Knižný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave.

JUDr. Jaďuďová, informovala o návrhu zmeny poplatkov za služby knižnice, členské poplatky, ktoré sa zaokrúhľujú na celé desatiny nahor a zvýšení poplatkov  pri zasielaní upomienok. Ďalej uviedla, že sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa činností, ktoré knižnica nevykonáva, a to medzinárodné medziknižničné výpožičné služby  a sprostredkovanie rešeršných prác.

Ing. Bagin podal návrh, aby po piatej upomienke bolo čitateľovi zrušené členstvo v knižnici.

JUDr. Jaďuďová informovala, že je to právne ošetrené  v článku  IV. bod 1.9. v ktorom si knižnica vyhradzuje právo už  viac nezaregistrovať čitateľa, ktorý nevrátil knihy po 3 upomienkach.

Poslanec Ing. Bagin stiahol svoj návrh.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A9, C6 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi   schválili  bod A9, C6, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

14.  Nájomná zmluva s MAS-Vršatec pre účely grantu na out-doorové fitness a základné informácie o aktivite.

Primátor mesta vyzval Ing. Turcera, prednostu MsÚ, ktorý informoval o nájomnej zmluve s MAS Vršatec pre účely grantu na out-doorové fitness, nakoľko z prvotného projektu vypadlo letisko Slávnica, mesto  okamžite zareagovalo na výzvu a doplnilo potrebné podklady, ktorých súčasťou bola i nájomná zmluva na priestory, kde sa out-doorové zostavy umiestnia.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A10, B9 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  zobrali nájomnú zmluvu na vedomie  bod A10, B9, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

15.  Požiadavky ostatných komisií pri MZ v Ilave

Primátor vyzval predsedov komisií, aby predniesli žiadosti, ktoré prejednávali na zasadnutiach.

Sociálno-bytová komisia

Poslankyňa Šlesaríková, predseda komisie informovala, že komisia zasadala v mesiaci júl a august o vyplatení jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava vo výške 283 €.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu B10 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  zobrali  na vedomie  bod B10, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

Návrhová komisia preniesla bod A13, E1 o zrušení členstva pani Jarmily Živčicovej v ZPOZ-e.

Poslanci 9 hlasmi  hlasovali za zrušenie členstva, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

Stavebná komisia

Poslanec Ing. Batla, predseda komisie  informoval, že na zasadnutí stavebnej komisie boli prerokované investičné akcie, ktoré predniesol Ing. Janušek.

Komisia ŽP

Poslankyňa Ing. Gašparová, predseda komisie informovala, že na komisii riešili podnetov občanov o vyrúbaní všetkých jaseňov na Sihoti,   namiesto  ich vysadiť dreviny nižšieho vzrastu. Ďalej informovala o nutnosti orezania krovín okolo bytoviek na Sihoti,  odstránení vŕby a orezaní drevín a krovín pri DK Ilava.

Komisia pre školstvo  a vzdelávanie

Poslankyňa Hujová, predseda komisie informovala, že na poslednom zasadnutí školskej komisie rokovali  o odložení bodu programu týkajúceho sa CVČ na ďalšie zasadnutie MZ.

16.  Požiadavky mestských výborov

Mestský výbor Klobušice

Poslanec Porubčan, predseda výboru informoval, že zápis zo zasadnutia odovzdal na MsÚ a a požiadavky MV budú prednesené v diskusii.

Mestský výbor Sihoť

Poslanec Ing. Toman,  predseda výboru mal pripomienku, aby komisia ŽP spolupracovala s MsV, pretože jasene na Sihoti sú pekné stromy, len sa musia orezať a potom nebudú zasahovať do chodníka, sú tam horšie stromy, ktoré treba  vyrúbať. Ďalej poprosil TSM o vykosenie priestoru pri autobusovej zastávke k tlačiarni Ekonóm. Mestský vybor riešil investičné akcie na rok 2014 a najväčšou prioritou tejto časti je vyasfaltovanie  ul. kpt. Nálepku a vyriešenie spoplatnenia parkovania v centre mesta.

Mestský výbor Kukučínova, SNP, Stred

Poslankyňa Hujová,  predsedkyňa výboru informovala, že  MsV riešil pozemok p. Hoštáka na

ul. Košeckej, ktorý je znehodnotený, treba ho osloviť za účelom predaja. Ďalej sa MsV zaoberal hlukom v Kino bare, venčením psov a bicyklistami v mestskom parku, zatekaním do garáži v jame,  nevhodnom umiestnení tabule mesta na budove DK. Tlmočila požiadavku  občianky mesta  zmeniť pracovníka na vyhlasovanie v mestskom rozhlase. 

Primátor Ing. Daško, dodal, že  v pláne investičných akcií na rok 2014 je aj vyasfaltovanie

ul. Košeckej, takže pána Hoštáka  oslovíme, lebo po položení asfaltového koberca mu už nebude povolená rozkopávka. Čo sa týka vyhlasovania oznamov v mestskom rozhlase nevyhovieme každému, a zmenu neplánujeme.

Mestský výbor Medňanská – Skala

Poslanec Ing. Bagin, predseda výboru informoval, že MsV nemá žiadne požiadavky.

Mestský výbor Iliavka

Poslanec Ing. Bajzík, predseda výboru  informoval, že výbor nezasadal a poďakoval mestu za zrealizovanie chodníka na cintoríne v Iliavke a s dodaním kontajnerov boli spokojní chatári v  doline a aj občania mestskej časti.

Ing. Kočkár, riaditeľ TSM mal pripomienku k vývozu kontajnerov v tejto časti, že vyvážať každý druhý deň by nebolo  najlepším riešením.

Poslankyňa Ing Gašparová  reagovala na príspevok Ing. Tomana. Komisia ŽP sa rada podelí o skúsenosti s MsV Sihoť. Na  výrube jaseňov na Sihoti sa  zhodli všetci členovia komisie, pretože  sú už z väčšej  časti  suché, takže  nebudú rásť. Ďalej informovala o požiadavke občanov o umiestnenie retardérov na ul. Záhumenskej, SNP a novej ulice , ktorá nie je mestská.

Primátor Ing. Daško informoval, že musíme dodržiavať rozpočet, a nenavyšovať výdavky . Táto požiadavka môže byť zapracovaná do rozpočtu až na rok 2014.

Primátor požiadal návrhovú komisiu na prednesenie bodu A11a A12 z návrhu uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

Poslanci 9 hlasmi  hlasovali za zapracovanie  bodov  do časti A) Prerokovalo, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

17.  Rôzne

 

18.  Diskusia

Primátor Ing. Daško vyzval prítomných k diskusii

Ing. Gajdošík, občan mal pripomienku k mostíku  cez jazierko v parku na námestí a navrhuje, aby sa táto akcia vypustila z investícii na rok 2014 a namiesto toho sa  vybudoval prerušený chodník od Lídla smerom k Pivovaru. Ďalej mal pripomienku k zrovnoprávneniu  vyrubenia dane z nehnuteľnosti  čo sa týka ornej pôdy, ktorej hodnota je pre k, ú. Klobušice vyššia ako pre k. ú. Ilave.

JUDr. Jaďuďová, informovala, že hodnota pôdy je presne stanovená prílohou č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tejto prílohe je presne stanovená hodnota ornej pôdy a trvalé trávné porasty pre jednotlivé katastrálne územia v SR.

Ing. Šatka, občan nesúhlasí s hodnotou za lesný pozemok, kde je stanovená táto hodnota pre Ilavu 0,07 € a Klobušice až  0,10 €. Ďalej mal pripomienku, že akým spôsobom bude zabezpečený prístup na ul. Betlehemskú a Vodárenskú, či   rekonštrukciou, alebo premostením Čaradovského potoka, pretože podľa projektovej dokumentácie je dočasný vstup iba lávkou pre peších a nie je umožnený vstup vozidlám hasičskej a záchrannej zdravotnej služby. Navrhuje, aby finančné prostriedky, ktoré mesto získa z predaja ČOV boli použité na úpravu časti prístupovej komunikácie medzi zbernými surovinami v Ilave a Čaradovským potokom. Úsek, ktorý má byť upravený je vlastníctvom mesta Ilava a úprava tejto časti komunikácie by neslúžila iba ako dočasný prístup na ul. Betlehemská a Vodárenská počas realizácie premostenia na ul. Betlehemská, ale v budúcnosti by takto upravená komunikácia slúžila na odvoz dreva z ťažby a nebola by tak zaťažená ul. Betlehemská.

Ing. Slavík informoval, že  táto požiadavka bola predložená už na rokovaní MsV Klobušice a s touto problematikou je treba sa zaoberať.

Pani Turánková, občianka  mala pripomienku ako budú premávať autobusové spoje na Sihoti  pri bývalej veterinárnej stanici spustením rýchlotrate. Má informácie, že autobusy tadiaľ nebudú premávať, pretože kanálový most nie je dimenzovaný na záťaž autobusov a odovzdala petíciu z mestskej časti Sihoť.

Ing. Janušek  vysvetlil, že nosnosť tohto   mosta je až do 12 ton, takže autobusy budú môcť premávať.

Primátor Ing. Daško  sa vyjadril, že po skončení prác pri  výstavbe železničnej trate sa doprava vráti do pôvodného grafikonu. 

Primátor mesta Ing. Daško vyzval prítomných pri príležitosti štátneho sviatku výročia SNP uctiť si minútou ticha obete povstania.

Poslanec Ing Bagin  vyzval poslancov k ucteniu si pamiatky minútou ticha bývalého poslanca

neb. Jána Bezecného.

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o ukončení diskusie.

Poslanci 9 hlasmi odsúhlasili ukončenie diskusie, 4 poslanci boli neprítomní / RNDr. Etela Eglyová,  Ludmila Haasová, Mgr. Milan Jašurek, Ivan Ferech/

19.  Záver

 

 Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na MZ a poprial im pekný zvyšok večera.

 

V Ilave dňa 28. 8. 2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Jana Zobeková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Gabriela Šlesaríková 
Ing. Jozef Toman