Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia dňa 19.09.2013

Dátum: 24.09.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_190913_.pdf (0,36 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zápisnica z neplánovaného  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného dňa 19.09.2013 o 16:30 hod. v  DK  ILAVA.

1. Otvorenie.

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol zástupca primátora Mesta Ilava, Ing. Jozef Toman ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných občanov. Dal slovo prednostovi MsÚ, ktorý ospravedlnil z neúčasti na Mestskom zastupiteľstve /MsZ/ primátora Mesta Ilava z dôvodu jeho účasti na rokovaniach ZMOSu v súvislosti s nepriaznivo sa vyvíjajúcim financovaním miest a obcí. Potom ospravedlnil  aj  poslancov Ing. Šupáka Pavla a Ing. Batlu Martina, ktorí svoje ospravedlnenie zaslali elektronickou poštou.

2.  Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: pani Eglyová Etela, RNDr., pani Hujová Ľudmila a  pani Haasová Ludmila.

Poslanci  8   hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania / Eglyová EtelaRNDr., Hujová Ľudmila a Haasová Ludmila / a  2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Helena Bezecná.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  poslanci: pán  Ferech Ivan a Mgr. Jašurek Milan

Poslanci návrh 9 hlasmi schválili, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /Ferech Ivan  a Mgr. Jašurek Milan / a 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

4.  Návrh a schválenie programu.

Zástupca primátora  prečítal program neplánovaného  MsZ:

1.        Otvorenie.

2.        Voľba návrhovej komisie.

3.        Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.        Návrh a schválenie programu.

5.        Dodatočné schválenie nájomnej zmluvy – prenájom pozemku MAS Vršatec  - projekt vybudovania outdoorových fitnes ihrísk.

6.        Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

7.        Odpredaj zariadení tepelného hospodárstva právnickej osobe ILFES.

8.        Odpredaj objektov v areáli  Čističky odpadových vôd Ilava.

9.        Budúci odpredaj kanalizačného a vodovodného radu IBV Klobušice.

10.     Budúce zriadenie ťarchy v prospech strany oprávnenej – PVS, a. s., Považská Bystrica súvisiacej s prekládkou skupinového vodovodu Pružina – Dubnica nad Váhom, ako vyvolanej investície stavby – Ilava – Rozšírenie RLC Kaufland – III.etapa.

11.     Poskytnutie finančných prostriedkov Klubu dôchodcov v Ilave na vybudovanie prístrešku.

12.     Žiadosť ZŠ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom do dôchodku.

13.     Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné a odstupné pre zamestnankyňu p. Dášu Illyovú.

14.     Žiadosť CVČ Ilava o  úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Lenku Maradíkovú.

15.     Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Klaudiu Jendrolovú.

16.     Menovanie p. Aleny Kopačkovej za členku Finančno – majetkovej komisie.

17.     Zmeny rozpočtu.

18.     Rôzne:

·     zriadenie Okresného úradu v Ilave od 01.10.2013,

·     kúpa hasičského zásahového vozidla AVIA A 30 K.

19.     Diskusia.

20.     Záver.

Vyzval  prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky, alebo doplnok k programu. Nakoľko sa nik neprihlásil  dal hlasovať za prednesený program neplánovaného MsZ.

Poslanci 11 hlasmi program odsúhlasili, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

 

5.  Dodatočné schválenie nájomnej zmluvy – prenájom pozemku MAS Vršatec  - projekt

     vybudovania outdoorových fitness ihrísk.

Zástupca primátora Ing. Toman Jozef predniesol ďalší bod programu a vyzval prednostu úradu Ing. Turcera Ľubomíra, aby oboznámil prítomných s  projektom a  zmluvou. Ing. Turcer Ľubomír vysvetlil, že nakoľko bol projekt vybudovania outdoorových fitness ihrísk prijatý narýchlo, nájomná zmluva na 550 m2 pozemku pre MAS Vršatec  za nájomné vo výške 1,-€ na dobu určitú do 31.12.2022 sa predkladá na schválenie dodatočne.

Ing. Toman Jozef pripomenul, že sa to prejednávalo aj na porade  a  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A5 a C3 z  návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 10 hlasmi boli za schválenie nájomnej zmluvy, zdržal sa 1 poslanec /Mgr. Jašurek Milan/, 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

6.  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

   a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

 

Ing. Toman Jozef pokračoval ďalším bodom programu.

Prednosta Ing. Turcer Ľubomír sa prihlásil a predniesol stanovisko vedenia mesta k CVČ:

“Vedenie mesta uprednostňuje financovanie Centra voľného času /CVČ/ na základe počtu detí od 5 do 15 rokov z matriky s tým, že mesto upraví koeficient na žiaka tak, aby CVČ mohlo plniť svoju funkciu  a zákonné záväzky voči zamestnancom a zriaďovateľovi a hradilo svoju prevádzku bez dodatočných rozpočtových zmien a ďalších dotácií z mesta. Koeficient navrhnutý riaditeľkou CVČ a odkonzultovaný s vedením mesta v sume 96,50 Euro na žiaka podľa evidencie z matriky pokladá vedenie mesta za prijateľný. Takto stanovené náklady na prevádzku CVČ by boli 457x96,5= 44100,5 Euro čo je takmer o polovicu menej ako súčasný stav.

Tým sa zaručí plynulé financovanie CVČ. Dôslednou kontrolou efektivity fungovania sa  do budúcna nevylučuje možnosť korigovania  koeficientu podľa reálneho vývoja vo voľno časových aktivitách detí s trvalým pobytom v meste Ilava.

Vzhľadom na kolísanie počtu detí a riziko nenaplnenia krúžkov na počet zaručujúci príjmy potrebné na chod CVČ sa vedenie mesta obáva, že nastavený model financovania CVČ cez iný koeficient a podľa skutočného počtu žiakov je pre toto školské zariadenia MESTA  likvidačný. Primátor  odmieta niesť zodpovednosť za ďalší vývoj a fungovanie CVČ v prípade schválenia takých pozmeňovacích návrhov, ktoré by viedli k jeho likvidácii.“

Potom sa k slovu prihlásil poslanec Ing. Bajzík Anton a prečítal pozmeňujúci návrh  k Dodatku č. 1  k VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu navrhovanej výšky financovania nákladov na deti centra voľného času z navrhovanej sumy v predkladanom dodatku a navrhuje zmeniť text: „na jedno dieťa vo výške 98,80 € na rok“, a nahradiť ho nasledovným znením:

1. a) Mesto financuje náklady na žiaka Centra voľného času v Ilave, na záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia  15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Ilava, na jedného žiaka vo výške 70,00,-€ na rok.

1. b) Mesto financuje náklady na žiaka s trvalým pobytom na území mesta Ilava navštevujúceho centrum voľného času v inom meste (obci) vo výške 63,00,-€ na rok.

Potom Ing. Toman Jozef vyzval, aby sa k tomuto bodu a pozmeňujúcemu návrhu vyjadrili aj ďalší.

Do diskusie sa prihlásili viacerí.

Riaditeľka CVČ Mgr. Bajzová Annaupozornila, že zostali už len dve pracovníčky na vedenie krúžkov a žiadala vysvetlenie, ako došli k navrhovanému koeficientu. Tiež dala na zváženie, či financovanie podľa predloženého návrhu nebude pre CVČ likvidačné.

Poslanec Mgr. Jašurek Milan ako predseda Finančno-majetkovej komisie sa vyjadril k financovaniu CVČ a odporučil, aby sa skutočne vyberali stanovené poplatky na žiaka a to 4€ za mesiac a tieto tiež použili na krytie výdavkov v CVČ, ako aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a domnieva sa, že by to malo stačiť na pokrytie nákladov. Nechce rušiť CVČ, ale sa domnieva, že doterajšie financovanie v CVČ bolo rozšafné. Poslanec upozornil, že ten kto disponuje so vzdelávacími poukazmi dostáva aj financie, teda CVČ.

Prednosta Ing. Turcer Ľubomírupozornil, že  predložený návrh je pre  CVČ likvidačný a ak chceme udržať CVČ v prevádzke, doplatenie rozdielu zhruba 14.000,-€, ktoré riaditeľka požaduje od mesta nad rámec sumy, ktorá prichádza na záujmovú činnosť detí zo štátu by im stačilo na fungovanie v úspornom režime. Vedenie mesta  garantuje, že mesto na to má  finančné prostriedky. V opačnom prípade odmietajú niesť zodpovednosť za ďalší vývoj a  prípadnú likvidáciu Centra voľného času v Ilave.

Ing. Toman Jozefupozornil, že podľa predloženého zoznamu žiakov a počtom krúžkov, ktoré na požiadanie dostali od CVČ, výber finančných prostriedkov na žiaka nekorešponduje so skutočnosťou.

Navrhuje, aby každé dieťa  platilo 2,-€ mesačne a tým by bol zaručený stabilný mesačný príjem od detí resp. rodičov do CVČ. 

Poslankyňa Hujová Ľudmilanavrhla schváliť návrh predložený Ing. Bajzikom a do budúcna sa uvidí  ako CVČ bude hospodáriť, prípadne navrhuje znížiť počet krúžkov a skvalitniť ich.

Poslankyňa Gašparová Daniela pripomenula, že nikdy nikoho nenapadlo, že by sa malo zrušiť CVČ. Keď koeficient na žiaka je nastavený zo štátu tak ako je nastavený, bohužiaľ ekonomika nepustí. Treba to vyskúšať a uvidíme či to postačí pre fungovanie CVČ.

Vavríková Eva upozornila na problém s platením na deti z iných obcí najmä z Hornej Poruby. Tiež vyjadrila nespokojnosť s termínom náboru do krúžkov do 15.septembra.

Bakošová Viola ako bývala poslankyňa sa vyjadrila, že príspevky z mesta Centrum voľného času /CVČ/ vždy dostávalo, ale nevidela, že by  deti reprezentovali Centrum voľného času a mesto Ilava tak, ako z iných miest v Púchove, Nemšovej, Novej Dubnice a pod. Prečo to nefunguje tak, ako v iných mestách, kde majú 50 – 60 € a nie je to pre nich likvidačné, im to stačí a tu nie? Treba  urobiť kontrolu koľko detí tu chodí, či chodí jedno dieťa na viac krúžkov a tým je navýšený počet, keďže sa má rátať len raz. Treba to odskúšať ako to pôjde a do budúcna sa uvidí. Odporučila znížiť počet krúžkov a vybrať tie, ktoré sú pre deti žiadané a rodičia sú ochotní spolufinancovať ich. Tiež sa spýtala, keď zostalo v CVČ 1,5 úväzku na pedagogickú činnosť, načo je tam zamestnaná  ekonómka a upratovačka. Či by na tie prácu nestačil niekto len na dohodu. A k plateniu za dieťa pripomenula, že ekonomika je tvrdá a tak nastavená, že kto nezaplatí 4,.€ nemôže chodiť  na krúžok.

Poslanec  Ing. Bagin Vladimírdodal, že tak to funguje aj v iných oblastiach, teda kto chce ísť autobusom tiež musí zaplatiť ináč ide pešo.

Upozornil, že pre cudzie deti treba požiadať príslušné obce listom, aby na svojich  zastupiteľstvách schválili finančné prostriedky ktoré dostanú od štátu výnosom dané, aby ich dali pre svoje deti do toho CVČ kde sú prihlásené na záujmovú činnosť.

Poslankyňa Eglyová Etela, JUDr. priblížila model financovania CVČ a tiež odporúča skúsiť financovanie  podľa predloženého návrhu do konca roku a následne sa vyhodnotí ako to fungovalo.

Riaditeľka CVČ Mgr. Bajzová Anna vysvetľovala, ako to v CVČ funguje, aby sa prišli pozrieť na ich prácu, vymenovala ktoré krúžky fungujú, pripomenula, že ich práca  nie je len o krúžkoch, a vykazujú aj inú činnosť. Poprosila, aby sa už ukončilo osočovanie. Prisľúbila, že na obce napíše listy, aby prispeli  na uhradenie finančných prostriedkov pre svojich žiakov. S predloženým pozmeňujúcim návrhom nesúhlasila a tvrdila, že by to bolo pre CVČ likvidačne. K otázke poslanca p. Jašurka, koľko hodín priamej činnosti pripadá na jednu vychovávateľku, mu odpovedala, že v novom šk. roku 2013/2014 je to 12 hodín týždenne na jedného vychovávateľa.

Do diskusie sa zapojila aj vychovávateľka z CVČ Dubnica nad Váhom p. Porubčanová, ktorej bolo ľúto, že je to všetko len o číslach a nie pre deti. Vyslovila radosť, že pracuje v Dubnici nad Váhom a majú tam takých poslancov  ako majú. Čudovala sa, či  chceme, aby CVČ fungovalo s dvoma pracovníkmi, čo bude potom s deťmi.

Poslanec  Ing. Bajzík Antonsa vyjadril k výberu poplatkov v CVČ na deti, ak nezaplatia vylúčia ich ako v škôlke. Je to vo VZN a musíme  sa riadiť podľa neho. Dal návrh na ukončenie diskusie.

Ing. Toman Jozef dal hlasovať za ukončenie diskusie k hore uvedenému bodu.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za ukončenie diskusie, 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

Zástupca primátora Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie pozmeňujúceho návrhu Ing. Bajzíka.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. predniesla upravený bod C/1  z návrhu uznesenia a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za návrh Ing. Bajzíka, zdržal sa 1 poslanec / Ing. Toman Jozef/,

2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

Potom Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C/2 z  návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Egliová, RNDr. predniesla bod C/2  z návrhu  uznesenia - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v znení pozmeňujúceho návrhua Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za schválenie bodu C/2, zdržal sa 1 poslanec  / Ing. Toman Jozef/,

2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 7.  Odpredaj zariadení tepelného hospodárstva právnickej osobe ILFES.

 

Ing. Toman Jozef pokračoval ďalším bodom, vyzval Ing. Slávika aby informoval o odpredaji zariadení tepelného hospodárstva.

Ing. Slávik oboznámil všetkých o plánovanom odpredaji tepelného hospodárstva právnickej osobe ILFES, ktorá ho má v prenájme.

Mgr. Jašurek Milan informoval, že prišli občania, aby sa informovali o rozhodnutí odpredať tepelné hospodárstvo. Vysvetlil, ako to je s regulačným úradom a že je tu problém  z  rozvodmi z  roku 1965. Pripomenul, že na porade sa dohodlo, že tepelné hospodárstvo neodpredáme, ale zaviažeme pána primátora, aby sa do najbližšej porady vypracoval postup financovania rekonštrukcie rozvodov. Spomenul možnosti, že by ILFES zobral úver a mesto by mu ručilo za tento úver svojim majetkom, alebo to urobí samo mesto zo svojich finančných prostriedkov.

Prednosta Ing. Turcer predniesol stanovisko primátora a zdôraznil, že primátor nie je ochotný ručiť majetkom mesta za úver súkromnej firme. Bude sa robiť postupne na náklady mesta a v roku 2020 bude vyhlásená verejná súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva mesta tomu, kto zagarantuje najlepšie podmienky, čo sa týka kúpnej sumy a ceny tepla.

Bakošová Viola sa vyjadrila že už v roku 2008 bol návrh na kúpu ale neuskutočnilo sa to.

Prikláňa sa ku návrhu primátora aby rozvody financovalo mesto. A  vyslovila spokojnosť že sa predaj neuskutoční. Pripomenula, že v bytoch nie je žiadne lacné kúrenie a teplá voda, a v rodinných domoch sa tiež musí platiť.

Mgr. Jašurek Milan informoval, že bytové domy sú súkromné vlastníctvo  prečo by malo mesto budovať rozvody pre súkromné osoby. Treba sa zamyslieť ako sa budú  ľudia  z rodinných domov pozerať na  to, keď mesto vybuduje rozvody pre byty, ktoré vlastnia súkromné osoby.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu D/1 a bodu F/2 z  návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. Predniesla bod D/1 neschvaľuje žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Ilava, a to budov slúžiacich na výrobu tepla a prislúchajúcich technologických zariadení na výrobu a rozvod tepla  a bod F/2 ukladá do termínu 22.10.2013 predložiť na poradu poslancov MsZ v Ilave, ktorá sa uskutoční dňa 22.10.2013, návrh na riešenie financovania  rekonštrukcie (výmeny) rozvodov tepla z centrálneho zdroja „Kotolňa SNP“ so zodpovednosťou  Ing. Daška Štefana.                                         

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 poslanci neboli prítomní / Ing. Bagin Vladimír, Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

8.  Odpredaj objektov v areáli  Čističky odpadových vôd Ilava.

 

Ing. Toman Jozef vyzval Ing. Slavíka, vedúceho Finančno-majetkového oddelenia, aby informoval o plánovanom odpredaji objektov v areáli Čističky odpadových vôd v Ilave. Ing. Slavík priblížil o aké stavby sa jedná, že sú to stavby bez súpisného čísla vo vlastníctve mesta. Jedná sa o konštrukcie stožiarovej trafostanice na pozemku KN – C parc. č. 419/4, merný žľab  na pozemku KN – C parc. č. 419/5, aktivačné a dosadzovacie nádrže  na pozemkoch KN – C parc. č. 419/6  a  419/7, čerpaciu stanicu splaškových vôd na  pozemku KN – C parc. č. 419/24 a kalojem na pozemku KN – C parc. č. 419/27.

Tieto stavby budú zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 1 100 v k. ú. Klobušice, právnickej osobe Považská vodárenská  spoločnosť  so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica za kúpnu cenu 7 120 €. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci. Nakoľko súčasným nájomcom odpredávaných nehnuteľností je kupujúci, odpredávané nehnuteľnosti sú situované na pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho v areáli ČOV v Ilave, nie je možné odpredať uvedené nehnuteľnosti inému záujemcovi, bude prevod nehnuteľností realizovaný v zmysle písm. e, §8 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ing. Slavík pripomenul, že toto bolo  prejednávané na Mestskom výbore v Klobušiciach.

Nakoľko k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/6 a bodu C/9 z návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za odpredaj objektov, 3 poslanci neboli prítomní / Ing. Bagin Vladimír, Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

9.  Budúci odpredaj kanalizačného a vodovodného radu IBV Klobušice.

 

Ing. Slavík pokračoval ďalším bodom a bližšie informoval o budúcom odpredaji kanalizačného a vodovodného radu IBV Klobušice a o uzatvorení zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorou sa Mesto Ilava, ako budúci predávajúci a zároveň vlastník nehnuteľností, a to inžinierskych sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci výstavby  IBV Klobušice, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme č. 13/2008 zo dňa 01.02.2008 uzavretej s nájomcom Považská vodárenská spoločnosť a. s., zaviaže tieto odpredať súčasnému nájomcovi a budúcemu kupujúcemu Považská vodárenská spoločnosť so sídlom Nová 133, 017 46 Považská bystrica (IČO 36 672 076) za kúpnu cenu 1 €. Kúpna zmluva bude s budúcim kupujúcim uzavretá za podmienky, že budúci kupujúci na vlastné náklady vybuduje kanalizačný a vodovodný rad na ulici Dlhé Nivy v mestskej časti Klobušice v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, a v termíne do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Nakoľko nie je možné uvedené nehnuteľnosti odpredať inému záujemcovi, bude prevod nehnuteľností realizovaný v zmysle písm. e, §8 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K tomuto bodu tiež neboli žiadne pripomienky, preto Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/7 a bodu C/10 z návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

 

10. Budúce zriadenie ťarchy v prospech strany oprávnenej – PVS, a. s., Považská Bystrica

      súvisiacej s prekládkou skupinového vodovodu Pružina – Dubnica nad Váhom, ako

      vyvolanej investície stavby – Ilava – Rozšírenie RLC Kaufland – III.etapa.

 

Ing. Toman Jozef vyzval Ing. Slavíka, aby pokračoval ďalším bodom a informoval bližšie o budúcom zriadení ťarchy v prospech strany oprávnenej – PVS, a.s., Považská Bystrica súvisiacej s prekládkou skupinového vodovodu Pružina – Dubnica nad Váhom, ako vyvolanej investície stavby – Ilava – Rozšírenie RLC Kaufland – III. Etapa. Ing. Slavík objasnil uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava, ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 479 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076), zriadiť bezodplatne vecné bremeno na časť pozemku KN – C parc. č. 1 448/1 v rozsahu nevyhnutnom k realizácii stavebného objektu SO 301 – prekládka verejného vodovodu stavby Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava – III. etapa. Upozornil, že súhlas mesta je nutný, ináč by sa stavba nemohla uskutočniť. Ing. Toman pripomenul, že sa to prejednávalo aj na porade poslancov a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/8 a bodu C/11 z návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

11. Poskytnutie finančných prostriedkov Klubu dôchodcov v Ilave na vybudovanie prístrešku.

 

Ing. Toman Jozef, pokračoval žiadosťou  Klubu dôchodcov v Ilave o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2013 na vybudovanie prístrešku pri budove s. č. 41/14 na ulici Košeckej v Ilave.

Prednosta Ing. Turcer tlmočil stanovisko primátora, že aby sa im žiadosť schválila s tým, že na budúci rok už nebude zo strany klubu dôchodcov už žiadna požiadavka.

Ing. Toman Jozef sa vyjadril, že tiež bol rozhorčený ďalšou ich žiadosťou, nakoľko sa im do Klubu dôchodcov kúpila prednedávnom nová chladnička, predtým umývačka riadu a televízor. Ale po prísľube, ktorý tlmočili primátorovi doporučuje schválenie žiadosti.

Poslanec Ing. Bagin Vladimír upozornil, že kapitálové výdavky sú naplánované na rekonštrukciu schodov  CVČ a nedoporučuje stavať prístrešok na zimu,  ale presunúť  to na budúci rok.

Poslankyňa Mgr. Gašparová Daniela upozornila, že sa dozvedela, že nie je to prístrešok, ale altánok, treba to opraviť.

Poslanec Mgr. Jašurek Milan pripomenul, že je už jeseň a nevyužijú to na zimu, môžu si to postaviť na jar.

Nakoniec sa dohodli, že sa táto žiadosť neschváli  a  bude zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2014 v celkovej výške cca 2 200 €. Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/9 a bodu D/2 z návrhu uznesenia.  Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal / Ing. Toman Jozef / 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Bagin Vladimír, Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

12. Žiadosť ZŠ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ

     p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom do dôchodku.

Ing. Slavík pokračoval ďalšími žiadosťami a upozornil, že sa schvaľuje len transfer na odchodné.

Preniesol žiadosť ZŠ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom do dôchodku vo výške 1 020 €.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A/10a bodu C/4 z návrhu uznesenia.

Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

 

13. Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné a odstupné pre

      zamestnankyňu p. Dášu Illyovú.

Ing. Slavík pokračoval ďalšími žiadosťami: žiadosťou CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné a odstupné pre zamestnankyňu p. Dášu  Illyovú vo výške 3 750,67 €., žiadosťou CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Lenku Maradíkovú vo výške 1 785,39 €. a  žiadosťou CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Klaudiu Jendrolovú vo výške 2 829,90 €.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie všetkých bodov súvisiacich s odstupným a odchodným v CVČ - bodov A/11, A/12, A/13 a bodov C/5, C/6,  C/7 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

.

14. Žiadosť CVČ Ilava o  úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu

     Mgr. Lenku Maradíkovú.

Bola schválená, viď bod č.13. tejto zápisnice.

15. Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu

     Mgr. Klaudiu Jendrolovú.

Bola schválená, viď bod č.13. tejto zápisnice.

16. Menovanie p. Aleny Kopačkovej za členku Finančno – majetkovej komisie.

 

Ing. Slavík pokračoval návrhom na menovanie p. Aleny Kopačkovej,  bytom ul. Kpt. Nálepku 181/9, 019 01 Ilava, za členku Finančno-majetkovej komisie. Vysvetlil, že musela ukončiť činnosť v komisii kvôli súbehu poberania predčasného dôchodku a príjmu z mesta a teraz po zmene podmienok sa opätovne navrhuje za členku komisie. Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  bodu  A/14 a  bodu E/1 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

Potom Ing. Toman Jozef, požiadal Ing. Slávika a poslankyňu Šlesarikovú Gabrielu, aby pokračovali ďalšou žiadosťou, ktorá bola prejednávaná na sociálno-bytovej komisii.

Mgr. Jašurek Milan  sa ozval, že to nebolo v programe.

Šlesariková  Gabrielanavrhla zaradiť žiadosť nájomcu p. Silvie Homolovej o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu  č. 2.4A, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/14 do  bodu rôzne. Nik nenamietal a nakoniec pani Šlesariková hneď žiadosť prečítala a informovala, že  sociálno-bytová komisia. odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu 3 roky  t.j. od  01.11.2013 do 31.10.2016.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  bodu  A/15 a  bodu C/12 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za, 2 poslanci neboli prítomní /Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

 

17. Zmeny rozpočtu.

 

Ing. Toman Jozef, požiadal Ing. Fúska Stanislava, ktorý informoval, že na základe  žiadosti na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ ZŠ v Ilave  sa  navyšuje rozpočet vo výške 1 020,- € a taktiež sa navyšuje rozpočet na položke oprava a údržba budov o sumu 10 000,- €.  Tieto finančné prostriedky budú presunuté z položky poplatky za skládku – uloženie odpadu. Ďalšia zmena sa týka odchodného ZŠ Ilava vo výške 2 551,- €. Navrhuje zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013 do  31.09.2013.

Nakoľko poslanci nemali námietky Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  bodov  A/16, C/8 a F1 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Egliová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci hlasovali za zapracovanie zmien do rozpočtu 11 hlasmi,  2 poslanci neboli prítomní

/ Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

18. Rôzne:

·     zriadenie Okresného úradu v Ilave od 01.10.2013,

·     kúpa hasičského zásahového vozidla AVIA A 30 K.

 

Ing. Slavík pokračoval a predniesol informáciu o zriadení štátneho orgánu v Ilave a to Okresného úradu Ilava v termíne od 01.10.2013 s nasledujúcimi odbormi: Správa katastra Ilava, Ochrana ŽP, CO a krízové riadenie a Odbor organizačný. Spomenul, že je už aj menovaná prednostka tohto úradu a budú im poskytnuté vhodné priestory mesta.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  bodov  A/1, a B/1 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Egliová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

Ďalej Ing. Slavík pokračoval informáciou o kúpe hasičského zásahového vozidla AVIA A 30od obce Domaniža za kúpnu cenu 1 010 € pre Mestský hasičský zbor Iliavka. Odpredaj vozidla bol obcou Domaniža schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2013 B-9. Poďakoval sa hasičskému zboru z Iliavky za ich prácu s mládežou a a vyzdvihol, že sa pernamentne umiestňujú na popredných miestach v súťažiach.

Ing. Toman Jozef  požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  bodov  A/2, a B/2 z návrhu uznesenia. Členka návrhovej komisie Etela Eglyová, RNDr. body predniesla a Ing. Toman Jozef  následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie 11 hlasmi, 2 poslanci neboli prítomní / Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin/.

 

 

19. Diskusia.

 

Ing. Toman Jozef  vyzval prítomných do diskusie.

Poslankyňa Haasová Ludmila sa informovala, na čo bude slúžiť budova, ktorú dokončuje pán Žalúdek za hotelom Moravec. Tiež  chcela vedieť, či niekto  z mesta kontroluje zatváracie hodiny reštaurácií, hlavne Kinobaru, kde sa sústavne porušuje nočný kľud.

Ing. Tichý Jozef informoval, že každý priestupok by mal byť riešený políciou ako narušenie nočného kľudu.

Haasová Ludmila sa odvolávala na VZN, kde je určené dokedy môžu byť reštaurácie a pohostinstvá otvorené a porušenie by malo byť riešené. Požiadala o písomné stanovisko k využitiu stavby za hotelom Moravec, ktoré by mohla dať u nich na bytovke na nástenku pre občanov.

Ing. Janušek upozornil, že sa môžu prísť pozrieť na projekt na úrad.  Tiež prisľúbil, že do budúceho MsZ poskytne komplexnú informáciu o výstavbe a  nadstavbe spomínanej budovy, o všetkých konaniach, čo sa riešia, čo sú na odvolávkach, pozastavenia. Upozornil, že všetko robia v zmysle zákona, aby sa nemuselo chodiť po súdoch.

Poslankyňa Eglyová Etela, JUDr.  informovala, že bolo na kanálovom moste zmenené dopravné značenie a v súvislosti s prieskumom bolo zistené, že most nevyhovuje a bude vylúčený z dopravy pre vozidlá nad 9 ton. Mesto by malo rokovať zo SAD a navrhnúť riešenie obchádzkou.

Prednosta Ing. Turcer vysvetlil, že zaslal na Trenčianský samosprávny kraj /TSK/ do Trenčína bezodkladne list a zároveň oslovil poslancov TSK s prosbou o pomoc presadiť čím skôr rekonštrukciu mosta.

Ing. Toman Jozef  zdôraznil, že situácia je vážna, zakáže sa chodiť dokiaľ sa neprijme stanovisko. Mesto by malo zorganizovať stretnutie starostov okolitých dedín na rýchlejšie presadenie požiadavky.

Prednosta Ing. Turcer pripomenul, že primátor už vyvinul kroky a bude rokovať s  Odborom dopravy na TSK.

Bakošová Viola  informovala, že si stiahla s internetu plán akcií na budúci rok, kde našla plánované oplotenie cintorína v Ilave. Doporučuje  po oprave plota  uzamykať cintorín s otváracími a zatváracími hodinami, nakoľko materiál na pomníky je drahý a momentálne nie je zabezpečenie proti krádeži a vandalom. Tiež sa jej zdá malý  finančný odhad na oplotenie a doporučuje prehodnotenie v budúcom roku.

Upozornila aj na padajúce konáre zo stromov na cintoríne, navrhla ich obrezať a do budúcna uvažovať s vyrezaním a nahradením menších. Tiež sa vyjadrila  k spomínanej požiadavke Klubu dôchodcov a myslí si, že momentálne je Klub dôchodcov v Ilave vybavený nadštandardne nakoľko majú novú umývačku riadu, chladničku, sporák a aj televízor. Doporučuje  lepšie vybavenie pre Dom kultúry v Ilave, kde by bola potrebná väčšia umývačka riadu a menšiu dať do KSD do Klobušíc, kde sa robí tiež veľa spoločenských  akcii.  Potom pani Bakošová Viola poďakovala poslancom, že sa v Ilave urobili chodníky i cesty a poprosila ich, aby sa pri výbere akcií urobili najnutnejšie veci pre občanov. Tiež spomenula, že budúci rok sú  komunálne voľby, či sa neuvažuje pre Ilavu len 1 volebný obvod a Iliavka a Klobušice by boli samostatne.

Ing. Bartek Anton sa prihlásil  do diskusie za mestskú časť Sihoť a informoval o pretrvávajúcom probléme  s problémovými občanmi na Sihoti, so spaľovaním odpadov, krádežami poľnohospodárskych plodín zo záhrad a s grupovaním rôznych aj nedospelých občanov u pána Strýčka.

Prednosta pripomenul, že mesto nemá na to kompetencie, aby takéto veci riešilo, nemôžeme zasahovať do súkromia občanov.

Ing. Tichý Jozef ako hlavný kontrolór mesta sa vyjadril tiež k tomuto problému  a pripomenul, že sa to ťahá už dlho, občania sa sťažovali aj jemu, ale to nie je záležitosť mesta. Oficiálna sťažnosť na mesto nebola podaná.

Ing. Bartek Anton sa domnieva, že keby bola Ul. Kapitána Nálepku osvetlená predišlo by sa viacerým krádežiam a výtržnostiam a navrhuje, aby bola cesta celá osvetlená.

Ing. Toman Jozef  prisľúbil dať túto požiadavku  pre TSM Ilava do zápisu z MsV Sihoť  k riešeniu.

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie  dal návrh na jej ukončenie.

Poslanci hlasovali 10 hlasmi za, 3 poslanci neboli prítomní / Mgr. Gašparová DanielaIa, Ing. Šupák Pavol  a Ing. Batla Martin /.

 

 

20. Záver.

 

Ing. Jozef Toman, zástupca primátora Mesta Ilava poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na MsZ a poprial im a ich rodinám pekný zvyšok večera.


V Ilave, dňa  23.09.2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ivan  Ferech
Mgr. Jašurek Milan