Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 29.10.2013

Dátum: 04.11.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_291013.pdf (1,45 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 29.10.2013 o 16:30 hod. v DK Ilava

 

1.       Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý  privítal poslancov, zamestnancov a občanov a ospravedlnil poslanca Ing. Jozefa Tomana a vedúceho Finančno-majetkového oddelenia Ing. Jiřího Slavíka z neúčasti na MsZ.

Primátor predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.       Otvorenie.

2.       Voľba návrhovej komisie.

3.       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.       Návrh a schválenie programu.

5.       Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

6.       Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

7.       Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava za 1. až 9. mesiac roku 2013.

8.       Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TSM Ilava za 1 až 9/ 2013.

9.       Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

10.   Požiadavky mestských výborov.

11.   Rôzne.

- Riešenie odkúpenia nehnuteľnosti p. Strýčka  v mestskej časti Sihoť.

- Informácia o podaných grantoch cez MK SR: Rozšírenie knižného fondu 

  a Reštaurovanie sochy Jána Nepomuckého.

      - Grant na nákup smetných nádob

12.   Diskusia.

13.   Záver.

2.       Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: RNDr. Etela Eglyová, Ing. Daniela Gašparová, Ľudmila Hujová.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (RNDr. Etela Eglyová, Ing. Daniela Gašparová, Ľudmila Hujová), 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman)

3.       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Anton Bajzík, Ivan Ferech), 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Za zapisovateľku bola navrhnutá Petra Živčicová.

Poslanci 12 hlasmi návrh odsúhlasili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

4.       Návrh a schválenie programu

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu.

Poslanci 12 hlasmi program odsúhlasili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

5.       Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

Primátor vyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení jednotlivých uznesení MsZ v Ilave z posledného MsZ. Ing. Tichý informoval, že správa z kontroly plnenia uznesení MsZ bola predložená poslancom na porade a sú s ňou oboznámení. V krátkosti informoval prítomných, že zmeny rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené boli vykonané v termíne a návrh rekonštrukcie výmeny rozvodov tepla a prípravy financovania sa plní priebežne. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a  B1 z  návrhu uznesenia. Člen návrhovej komisie Ing. Daniela Gašparová body predniesla a primátor následne vyzval poslancov k hlasovaniu za zapracovanie Správy z kontroly plnenia uznesení MsZ do uznesenia v časti A) Prerokovalo a B) Berie na vedomie.

Poslanci  12 hlasmi zobrali správu na vedomie, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

6.       Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia a Finančno-majetkovej komisie.

Primátorvyzval Ing. Fúska, pracovníka  Finančno-majetkového oddelenia, aby v zastúpení svojho vedúceho predniesol požiadavky oddelenia a komisie.

Ing. Fúsek uviedol, že nasledovné body v uznesení preberali na porade poslancov. Informoval o podpise novej nájomnej zmluvy s Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „MV SR“), ktoré je nástupcom Katastrálneho úradu v Trenčíne a Krajského úradu životného prostredia, ktoré mali prenajaté nebytové priestory mesta. Ďalej uviedol, že predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov v administratívnej budove s. č. 81 a budove s. č. 768 za nájomné vo výške 8,30 €/m2 na rok a úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2a) a  C1 z návrhu uznesenia. 

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ďalej Ing. Fúsek informoval o žiadosti policajného zboru ako nájomcu sídliaceho v priestoroch na ul. Pivovarskej o predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2014 a o návrhu v uznesení na uzatvorenie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.10.2005 so súčasným nájomcom MV SR do konca roka 2014. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2b) a C2 z  návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Fúsek informoval ďalej o žiadosti CVČ Ilava o úhradu odstupného pre ekonómku CVČ vo výške 1 761,99 €. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2c) a C3 z  návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Fúsek informoval o žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s právnickou osobou Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., ktorej predmetom bude bezodplatne zriadiť vecné bremeno k pozemkom v rozsahu porealizačného geodetického zamerania elektroenergetickej stavby (novej nízkonapäťovej siete). Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2d) a C4 z  návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Fúsek informoval o petícii občanov mestskej časti Skala týkajúcej sa komunikácií na otoči, ktorá bola zaevidovaná 18.09.2013 v podateľni MsÚ v Ilave pod poradovým číslom 7231/2013. Upresnil, že rozpočet na zhotovenie asfaltového krytu otoča Skala v zmysle petície sa pripraví a predloží ku schvaľovaniu rozpočtu mesta na decembrové zastupiteľstvo.

Poslanec Ing. Bagín upozornil, že mestský výbor Medňanská - Skala o tejto problematike vedel, informoval mesto aby sa tento problém riešil asi pred 2 rokmi a nakoniec to dospelo k tomu, že občania mestskej časti Skala spísali petíciu. Ing. Bagín vyjadril spokojnosť so začatím riešenia problému.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2e), B6 a D2 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Fúsek ďalej informoval o žiadosti TJ Sokol – Badmintonového oddielu o dotáciu na medzinárodné turnaje Victor Slovak Junior 2013 a Ilava Youth International. Na porade poslancov sa poslanci vzájomne dohodli navýšiť daný transfer z 735,- € na 1 000,- €. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A2f) z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Fúsek informoval o predložených zmenách rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013 a pripomenul, že všetky zmeny boli prerokované na porade a nasledujúci deň zaslané e-mailom.  

Ďalej informoval, že zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia tohto MsZ.

Primátor následne informoval prítomných, že na internetovej stránke INEKO si môžu občania porovnať naše mesto s inými. Poznamenal, že mesto Ilava je hodnotené s dobrými finančnými výsledkami.

Vo veci predčasného splatenia úveru uviedol, že úverová zmluva  na rekonštrukciu kotolne DK Ilava a Iliavka trvá. Keď sa uzatvárala zmluva, boli vyhodnocované ponuky aj z iných bánk. Predčasné splatenie úveru si nevyžaduje žiadny poplatok, treba len formálne požiadať o predčasné splatenie úveru.

Poslanec Ing. Bagin sa vyjadril, že zo strany obyvateľov budú poslanci napádaní, ak predmetný úver vyplatíme predčasne a financie nepoužijeme na budovanie infraštruktúry mesta.

Primátor sa vyjadril, že si uvedomuje situáciu na cintoríne v Ilave, treba riešiť komunikácie v Iliavke a keby sme aj boli schopní všetko urobiť, tak nás okrem iného ovplyvňuje aj memorandum. Dodal, že nechce dať formálny dôvod pri nesplnení memoranda, aby nás vláda sankcionovala. Treba si uvedomiť v akej situácii je Slovensko, mesto a samospráva. Uistil prítomných, že sú zmapované potreby mesta aj plot na cintoríne v Ilave. Návrhy investícií sa pripravia na schvaľovanie rozpočtu na decembrové zastupiteľstvo. Na záver dodal, že na konci roka by sme nemali byť v deficitoch, miera zadlženia Ilavy bude max. 17,5%.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A5, C10 a D1 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Poslanec Ing. Bajzík sa spýtal, z čoho by sa vyplácala istina. Ing. Fúsek oznámil, že z rezervného  fondu.

Ing. Bajzík sa ďalej spýtal, či v budúcom roku budú lepšie úverové podmienky. Primátor  sa vyjadril, že áno, pretože mesto má nízku úverovú zadlženosť. Je možné sa dohodnúť s bankami na vybrané investičné akcie a v prípade projektov môže mesto dostať i čiastočnú spätnú dotáciu. Uviedol, že zdroje vieme dostať aj za lepších podmienok, lebo zadlženie mesta sa znížilo, pred 2 rokmi bolo zadlženie asi 25%, teraz je pod 18%. Naše úverové podmienky by boli nanovo prepočítavané.

Ing. Bajzík poznamenal, že  na budúcom zasadnutí zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu bude ochota kryť investičné akcie na rok 2014 cestou úveru.

Primátor upozornil na možné zníženie podielových daní. Uviedol, že pri novom úvere sa možno dostaneme na čerpanie finančných prostriedkov vo výške 420 000,- €  až 500 000,- €, ako vrchnú hranicu, t. j. niekde do 30% úverovej zaťaženosti mesta, čo je asi polovica limitu. Ďalej sa vyjadril že, splatenie úveru sa nemusí urobiť za každú cenu a výsledky hospodárenia v decembri ukážu, či to bude vôbec možné. K tomu dodal, že podľa výsledkov hospodárenia sa môže úver čiastočne splatiť. Uviedol, že ak nebude vôľa poslancov, tento návrh sa môže v uznesení dať aj do časti neschvaľuje a vyzval poslancov k hlasovaniu. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C11 z návrhu uznesenia.

Poslanci 7 hlasmi návrh neschválili, 3 poslanci boli za, 2 sa zdržali hlasovania (Ing. Daniela Gašparová, Ľudmila Hujová), 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ing. Gašparová pripomenula, aby sa bod C11 v návrhu na uznesenie dal do bodu E1 - Neschvaľuje.

7.       Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava za 1. až 9. mesiac roku 2013.

Ing. Fúsek  oboznámil prítomných, že materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu mesta za 1. až 9. mesiac roku 2013 bol zaslaný e-mailom pred poradou poslancov a prerokovaný na porade. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A3 a B2 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

8.       Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TSM Ilava za 1 až 9/ 2013.

Primátor vyzval riaditeľa TSM Ing. Kočkára, aby sa k tomuto bodu vyjadril. Keďže Ing. Kočkár ani nikto iný nemal žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A4 a B3 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

9.       Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

Primátor vyzval predsedov komisií, aby  predniesli  žiadosti, ktoré prejednávali na svojich zasadnutiach.

Poslanec Ing. Batla informoval, že socha sv. Jána Nepomuckého je v depozite a v zlom stave. Ďalej uviedol, že Mesto Ilava sa zapojí do projektu Ministerstva kultúry SR (ďalej len „MK SR“) na zreštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého so spoluúčasťou vo výške 5%, t. j. 700,- € z celkovej výšky projektu 14 000,- € s DPH. Ak by z MK SR nebol poskytnutý 95%-ný nenávratný príspevok v plnej výške, MsZ v Ilave sa zaväzuje schváliť dofinancovanie tohto projektu z rozpočtu mesta Ilava na rok 2014. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A10 a C8 z návrhu uznesenia.

Poslanci 10 hlasmi hlasovali za schválenie návrhu, 2 poslanci boli proti (Ludmila Haasová, RNDr. Etela Eglyová), 1 bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Poslankyňa Hujová informovala prítomných o bodoch preberaných na zasadnutí komisie pre školstvo a vzdelávanie konanej dňa 28.10.2013.

Komisia pre životné prostredie

Poslankyňa Ing. Gašparová informovala, že táto komisia nezasadala.

Primátor informoval o zapojení Mesta Ilava do projektu obstarania zberných nádob určených na separovaný zber z Recyklačného fondu SR a spoluúčasť na projekte vo výške 5%, t. j. 1 800,- € z celkovej výšky projektu 34 000,- € s DPH. Ďalej informoval o uzavretí zmluvy o dielo s právnickou osobou TTP consulting, s. r. o., predmetom ktorej bude spracovanie finančnej analýzy a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Recyklačný fond na obstaranie zberných nádob na separovaný zber. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A11, C5 a C6 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Ďalej primátor informoval o zapojení Mesta Ilava do projektu MAS Vršatec na rekonštrukciu chodníka v mestskej časti Sihoť a spoluúčasti na projekte vo výške 8 000,- €, pričom celková suma bude 19 200,- € s DPH. Vrátenie DPH v sume 3200,- € bude mesto žiadať na základe následnej výzvy po realizácii projektu.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A12 a C9 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Komisia kultúry

Poslankyňa RNDr. Eglyová pripomenula závery komisie k spolupráci s TV Považie. Uviedla, že komisia neodporúča uzatvoriť zmluvu s TV Považie a považuje túto záležitosť za uzatvorenú. Odporučila v rozpočte na rok 2014 podporiť pani Kobzovú ohľadne vydania almanachu a taktiež výmenu okien v Mestskom múzeu. Ďalej informovala, že Mgr. Miroslav Toman prejavil ochotu pripraviť informácie k brožúre o Ilave. Ďalej na komisii prejednávali akcie v septembri a ďalšie akcie, ktoré sa uskutočnili v tomto roku. RNDr. Eglyová pochválila kalendár na rok 2014 a vyjadrila sa, že sa môže uverejniť na internete. Poďakovala pracovníkom DK Ilava, ktorí sa podieľajú na príprave akcií v meste Ilava.

Primátornavrhol, aby sa formálne dal do uznesenia bod Ruší, čím by úloha týkajúca sa  návrhu spolupráce s TV Považie bola  definitívne ukončená.

Ing. Tichývstúpil do diskusie s tým, že uznesenie vyhodnotil a netreba ho rušiť.

Poslankyňa RNDr. Eglyová  potvrdila, že  netreba prijímať uznesenie.

Primátortrval na tom, že úloha bola prijatá MsZ a nenašiel v uznesení, že úloha bola rušená. Podľa neho nestačí stanovisko komisie na zrušenie úlohy prijatej uznesením.

RNDr. Eglyovápoznamenala, aby Ing. Tichý ešte raz  uznesenie skontroloval a odporučila dať to do uznesenia na decembrové zastupiteľstvo. Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A6 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Primátorpoďakoval predsedkyni Kultúrnej komisie RNDr. Etele Eglyovej za účasť na kultúrnych akciách mesta.

Potom primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za grant z MK SR na nákup kníh do knižnice DK Ilava so spoluúčasťou mesta na projekte vo výške 5%, t. j. 80,- € z celkovej výšky projektu 1 600,- € s DPH. V prípade, že by z MK SR nebol poskytnutý 95%-ný nenávratný príspevok v plnej výške, zrealizuje sa nákup kníh len do výšky poskytnutého príspevku. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A9 a C7 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Sociálno-bytová komisia

 

Poslankyňa Šlesariková informovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci september a október vo výške 330,- €. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B5 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

 

10.   Požiadavky mestských výborov.

MsV Sihoť

 

Výbor za MsV nezasadal.    

Primátorinformoval o problémoch v mestskej časti Sihoť v súvislosti s osobami zdržujúcimi sa v nehnuteľnosti p. Strýčka a vyzval p. Gábora, či k tomu chce niečo povedať. Keďže sa nevyjadril, primátor informoval, že sa situácia ohľadne nehnuteľností p. Strýčka preberala aj s náčelníkom polície. Poznamenal, že na parcele sú 2 obytné domy, z toho jeden je v exekúcii. Ďalej informoval, že jeden tento obytný dom bude od 20.11.2013 v dražbe, pričom ešte nikto záväzne nepotvrdil účasť. Mesto sa dražby zúčastniť nemôže, pretože ohľadne tohto domu je veľa právnych problémov. Vysvetlil, že by sa mohlo stať, že po prípadnej dražbe by mesto muselo žiadať o vypratanie nehnuteľnosti súdnou cestou. Primátor ďalej informoval prítomných, že náčelník polície prisľúbil zvýšené monitorovanie mestskej časti Sihoť i samotného mesta aj z dôvodu zvýšeného počtu krádeží. Taktiež chce, aby sa preverilo, či deti, ktoré bývajú v dome p. Strýčka, plnia povinnú školskú dochádzku.

P. Gáborupozornil, že v dome p. Strýčka sa vytvára ďalšia skupina neprispôsobivých občanov, pribúdajú Rómovia. Ďalej informoval prítomných, že sa tam kradne každý deň, zapaľujú sa gumy a smeti, títo ľudia chodia po záhradách a vešajú sa po plotoch. P. Gábor predpokladá, že počet takýchto občanov ešte narastie.

Primátorinformoval, že táto situácia bude pokračovať v riešení s políciou a môže podporovať len tie riešenia, ktoré sú v rámci zákona.

MsV NsP 

Poslanec Mgr. Jašurek informoval, že výbor nezasadal.

 

MsV Stred

Poslankyňa Hujová poďakovala za detské ihrisko na ul. Kukučínova.

Primátorinformoval o situácii z ihriska na Sihoti, a že by tam nemali byť púšťané psy.

Poslankyňa Eglyová poznamenala, že voľne pobehujúcich psov je viac.

Primátoruviedol, aby Ing. Tichý udelil pokutu a sankciu u najviac potulujúcich sa psov.

Ing. Tichýinformoval o situácii s pani Novosadovou, ktorá sľúbila, že svojho psa ohradia drôtom, aby viac neutekal, pričom o 2 dni znova behal po meste. Situácia s túlavými psami sa musí riešiť. Oboznámil prítomných, že sa nedávno odchytil vlčiak, ktorý bol zavezený do útulku, pričom mesto zaplatilo poplatok za umiestnenie v útulku. Majiteľ si psa zobral a doteraz nezaplatil poplatok, ktorý mesto za neho zaplatilo.

MsV Medňanská – Skala  

Poslanec Ing. Bagin poďakoval TSM za odstránené problémy.

MsV Iliavka

Poslanec Ing. Bajzík dal požiadavky na rozpočet na rok 2014.

MsV Klobušice

Poslanec Porubčan vyjadril znepokojenie nad nezrealizovanými úlohami TSM – sypanie odpadu, na ul. Okružná chcú odtokový žľab, ktorý tam ešte nie je, nie je realizovaná údržba detských ihrísk.

Primátorvyzval Ing. Kočkára, aby zrealizoval tieto úlohy.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A7 a A8 z návrhu uznesenia.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

Primátorinformoval, že zo zákona nie je možné, aby mesto ručilo za úver, ktorý zobrala nejaká spoločnosť, živnostník alebo podnikateľ. Uviedol, že mesto nemôže ručiť iným osobám, v ktorých nemá majetkovú účasť a teda nebude podpisovať zmenku za úver iným firmám. Primátor odovzdal poslancovi Mgr. Jašurkovi stanovisko právnika.

Mgr. Jašurekpoďakoval právničke JUDr. Jaďuďovej za vypracovanie.

Poslankyňa Eglyová uviedla, že návrh na ručenie za úver inej spoločnosti nebol predložený ako návrh na uznesenie, je dobré, že sa to vysvetlilo.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A13 a B4 z návrhu uznesenia.

Poslanci  9 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol proti(RNDr. Etela Eglyová), 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Mgr. Milan Jašurek, Ludmila Haasová), 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

11.   Rôzne.

- Riešenie odkúpenia nehnuteľnosti p. Strýčka  v mestskej časti Sihoť.

- Informácia o podaných grantoch cez MK SR: Rozšírenie knižného fondu 

  a Reštaurovanie sochy Jána Nepomuckého.

-    Grant na nákup smetných nádob

 

12.   Diskusia

Primátor Ing. Štefan Daško vyzval prítomných k diskusii.

Ing. Janušekprítomným poslancom odovzdal dokument „Parkovací systém Mierové námestie Ilava“, týkajúci sa zregulovania statickej dopravy - parkovania analýzou potrieb firiem, ktoré zaberajú miesta a občania a návštevníci mesta nemajú potom kde parkovať a dokument týkajúci sa Ing. Jaroslava Žaludka – Mestská tržnica.

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie, primátor vyzval k hlasovaniu za jej ukončenie.

Poslanci  12 hlasmi návrh schválili, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Jozef Toman).

13.   Záver

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za príjemný a korektný priebeh a za účasť na MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

 

V Ilave, dňa  04.11.2013

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová   
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ing. Anton Bajzík 
Ivan Ferech