Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 18.02.2014

Dátum: 21.02.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_180214.pdf (1,28 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 18.02.2014 o 16:30 hod. v DK Ilava


1.     Otvorenie

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško, ktorý privítal poslancov, zamestnancov a občanov a ospravedlnil z neúčasti na MsZ právničku mesta JUDr. Máriu Jaďuďovú, vedúcu oddelenia personalistiky Ing. Ľubicu Fúskovú, vedúcu oddelenia kultúry Mgr. Alenu Teicherovú, pracovníka finančno-majetkového oddelenia Ing. Stanislava Fúska a riaditeľa TSM Ilava Ing. Petra Kočkára.  

Primátor predniesol program mestského zastupiteľstva:

1.    Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

4.      Schválenie programu.

5.      Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 9/2013.

6.      Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia.

7.      Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

8.      Požiadavky mestských výborov.

9.      Rôzne.

10.  Diskusia.

11.  Záver.

2.     Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: RNDr. Etela Eglyová, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová.

Poslanci 8 hlasmi hlasovali za návrh, 3 poslanci sa zdržali hlasovania (RNDr. Etela Eglyová, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová), 2 poslanci boli neprítomní (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Daniela Gašparová).

3.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ivan Ferech, Ing. Jozef Toman.

Poslanci 9 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Ivan Ferech, Ing. Jozef Toman), 2 poslanci boli neprítomní (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Daniela Gašparová).

Za zapisovateľku bola navrhnutá Petra Živčicová.

Poslanci 11 hlasmi hlasovali za návrh, 2 poslanci boli neprítomní (Ing. Vladimír Bagín, Ing. Daniela Gašparová).

4.     Schválenie programu

Primátor vyzval prítomných, ak majú pozmeňujúci návrh k programu, aby ho predniesli.

Poslanec Ing. Šupákuviedol, že v návrhu na uznesenie nie je bod týkajúci sa návrhu na schválenie odmien poslancov za rok 2013, ktorý chceli na porade doplniť.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie programu s doplneným bodom týkajúcim sa odmien poslancov v časti „Rôzne“.

Poslanci 12 hlasmi hlasovali za návrh, 1 poslanec bol neprítomný (Ing. Daniela Gašparová).

5.     Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 9/2013

Primátor vyzval Ing. Tichého, hlavného kontrolóra, aby informoval o plnení uznesení z MsZ č. 9/2013. Ing. Tichý informoval, že Uznesenie č. 9/2013 v časti „D – ukladá“ a v časti F – poveruje“ bolo splnené v termíne. Ďalej uviedol, že chyba v texte, na ktorú bol upozornený na poslednom MsZ, bola opravená. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A1 a  B1 z  návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi zobrali správu na vedomie.

6.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia

Ing. Slavík informoval o predbežných (neauditovaných) výsledkoch hospodárenia Mesta Ilava za účtovné obdobie roku 2013. Poznamenal, že audit prebehne audítorkou približne v mesiaci apríl. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B2 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi zobrali informáciu na vedomie.

Ing. Slavík uviedol, že všetky vlastné príjmy a výdavky rozpočtových organizácii, ako aj rozpočtovej organizácie ZŠ Ilava na rok 2014, schválili už na decembrovom MsZ. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Ďalej Ing. Slavík informoval o zvýšení a znížení rozpočtu škôl a školských zariadení na jednotlivých položkách, o ktorých na porade poslancov neinformoval, nakoľko tieto informácie prišli neskôr. Vysvetlil, že ak sa rozpočet na nejakej položke zvýšil, musí sa to v rozpočte schváliť a na niektorých položkách sa musí znížiť, aby bol rozpočet vyrovnaný, a že ide len o zreálnenie súm podľa toho, ako prichádzali zo štátneho rozpočtu. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov C2, C3 a F1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Ing. Slavík informoval o uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Ilava ako vlastník nehnuteľností – stavieb inžinierskych sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby IBV Klobušice, ktoré sú predmetom zmluvy o nájme č. 13/2008 zo dňa 01.02.2008, odpredá uvedené nehnuteľnosti kupujúcemu, a to právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť, so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, za kúpnu cenu 1,- €. Ing. Slavík uviedol, že nutná podmienka v pokračovaní projektu je taká, že ak kupujúci v termíne do 31.12.2014 nevybuduje vodovodný a kanalizačný rad na ulici Dlhé Nivy v mestskej časti Klobušice podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, zriaďuje sa predkupné právo v prospech Mesta Ilava, a to za rovnakých podmienok, za ktorých boli nehnuteľnosti odpredané kupujúcemu. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu C4 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Ďalej Ing. Slavík informoval o zmene textu v bode č. 11 časti C – schvaľuje Uznesenia č. 07/2013 zo zasadnutia MsZ v Ilave konaného dňa 19.09.2013, týkajúcej sa uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Touto zmluvou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/1, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Immo-Log-SK Alpha, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava zriadiť bezodplatné vecné bremeno na časti pozemku KN – C parc. č. 1 448/1 spočívajúce v práve uloženia potrubia na dotknutom pozemku podľa projektovej dokumentácie stavebného objektu SO 301 – prekládka verejného vodovodu stavby Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava – III. etapa a práve vstupu na pozemok počas realizácie stavby a za účelom údržby a opráv počas prevádzkovania uvedeného stavebného objektu. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu D1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Ing. Slavík uviedol, že poslankyňa Hujová ho informovala, že dedičské konanie pána Vajnorského je  už vysporiadané a preto sa zmenil pôvodný text bodu č. 2 časti C – schvaľuje uznesenia č. 01/2013 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 19.02.2013, a to na kúpu nehnuteľnosti od fyzickej osoby Mgr. Vajnorskej Anny. Ďalej informoval, že osloví pani Vajnorskú, aby prišla podpísať kúpnu zmluvu.

Poslanec Mgr. Jašureksa spýtal, či v deň zasadnutia MsZ 19.02.2013 ešte pán Vajnorský žil, pretože ak áno, nemohla by byť prijatá zmena textu zmluvy.

Ing. Slavík uviedol, že keď bol pôvodný text naformulovaný, pán Vajnorský žil.

Poslanec Mgr. Jašurekpovedal, že tento bod sa musí zrušiť a nový prijať s dnešným dátumom  alebo iným dátumom po úmrtí a dovtedy by zmena nemala byť prijatá.

Ing. Slavík uviedol, že pôvodný text zmluvy, ktorý bol prijatý na MsZ dňa 19.02.2013 sa zruší v bode E1 a schváli sa nový s menom pani Vajnorskej v bode C5.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov C5 a E1 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Primátor vyzval Ing. Slavíka, aby namiesto Ing. Fúskovej oboznámil prítomných s informáciami k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“. Ing. Slavík prenechal odprezentovanie tejto informácie poslancovi  Ing. Bajzíkovi.

Poslanec Ing. Bajzíkinformoval, že termín odovzdania oznámenia je koniec marca a tí, ktorí stihnú dať aj potvrdenie o podaní daňového priznania, môžu tieto dokumenty odovzdať naraz. Termín na predloženie výpisu o podaní daňového priznania sú povinní odovzdať do konca apríla. Tí čo požiadajú daňový úrad o odklad podania daňového priznania, sú povinní do konca apríla predložiť žiadosť potvrdenú daňovým úradom.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A2, A5 a B3 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi zobrali informáciu na vedomie.

7.     Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave

Sociálno-bytová komisia

Poslankyňa Šlesarikováinformovala o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci január, február vo výške 350,- € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi. Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu B4 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

Komisia pre životné prostredie

Poslankyňa Ing. Gašparováinformovala, že komisia zasadala na základe podnetov občanov kvôli orezaniu stromov na ulici SNP. Ďalej sa zaoberali aj sťažnosťou na kompostovisko na ulici SNP a komisia navrhla vyzvať pána, ktorý kompostovisko založil, na jeho odstránenie.

Primátor uviedol, že boli problémy aj ohľadne výrubov v mestskej časti Sihoť a kvôli negatívnym reakciám bolo napísané stanovisko aj v Ilavskom mesačníku.

Stavebná komisia

 

Poslanec Ing. Batla informoval o Parkovacom systéme na Mierovom námestí a o odvolaní voči stavebnému povoleniu na parkovisko Cillerova jama zo Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC) Bratislava, kde projektant a SSC majú iný názor na výklad normy.

Primátor uviedol, že je vydané záväzne rozhodnutie a toto odvolanie SSC komplikuje situáciu, pričom vyvíjajú nátlak pripomienkami a argumentmi. Prerobením projektu by sa tak predĺžil čas a znížila by sa kapacita parkovacích miest asi o 20. Ďalej poznamenal, že prebehlo predbežné posúdenie a do konca týždňa prerokujú túto vec znova. Primátor ďalej uviedol, že k rekonštrukcii verejného osvetlenia stále nie je stanovisko. Vyjadril spokojnosť, že podjazd pod železnicou bol uvedený do prevádzky a čaká sa už len na kolaudáciu. Taktiež bola zaregistrovaná diskusia týkajúca sa kanalizácie mestskej časti Klobušice. Primátor sa vyjadril, že občania nemôžu očakávať, že počas stavby bude čisto. Navrhol, aby sa zorganizovalo sedenie s občanmi. Zároveň primátor upozornil poslancov mestskej časti Klobušice, aby komunikovali s občanmi.

Poslanec Mgr. Jašureksa zaujímal aké boli zásadné pripomienky k projektu parkoviska  v lokalite „Cillerova jama“.

Ing. Janušek poznamenal, že je len jedna pripomienka, a to na rôzne polomery príjazdu na parkovisko, kde sa nevedia zhodnúť s projektantmi a vec pôjdu ešte prekonzultovať.

Poslanec Mgr. Jašureksa spýtal, či príjazd na parkovisko bude z hlavnej alebo z vedľajšej cesty.

Ing. Janušek odpovedal, že SSC je dotknutý sused a môže to vnímať ako zásah do svojich vlastníckych práv. Zdôraznil však, že príjazd je z miestnej komunikácie.

Poslanec Mgr. Jašurekpoznamenal, že susedia by nemali mať teda právo sa vyjadrovať.

Primátor uviedol, že súťažné podmienky stihli včas stopnúť a vyhli sa tak súdnym sporom.

Poslanec Mgr. Jašurekchcel vedieť, aké je stanovisko Dopravného inšpektorátu.

Ing. Janušek odpovedal, že stanovisko je kladné a z hľadiska bezpečnosti tie polomery nerobia problém. Ak by to bol problém, Dopravný inšpektorát by nevydal povolenie.

Primátor  sa vyjadril, že nie je ochotný  realizovať investíciu, ak sa zmenou polomerov zníži počet parkovacích miest o 20 a investícia sa predraží. Poznamenal, že sa rozbieha aj parkovisko pri železničnej stanici a radšej potom zrealizujeme toto.

Ing. Janušek informoval, že do konca mesiaca by mali vedieť, aké je stanovisko týkajúce sa regulácie potoka v Klobušiciach. Doteraz čakajú na doručenky, pretože ešte nie sú všetky.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 

Poslankyňa Hujová informovala o zápise detí do prvého ročníka na ZŠ Ilava a o termínoch zápisov detí do MŠ Ilava a Klobušice. Ďalej informovala o odovzdaní účtovných závierok a o výške rozpočtov na rok 2014.

Športová komisia

Poslanec Ferech  požiadal hlavného kontrolóra Ing. Tichého o preverenie výšky nájomného ihriska na Medňanskej ulici, pretože sa mu nájomné zdá minimálne. Ďalej informoval o žiadosti referenta športu o využívanie telocvične a táto žiadosť bola zamietnutá. Poslanec Ferech informoval aj o sťažnosti obyvateľa paneláka, ktorý má poškodené auto od lopty z dôvodu poškodených sietí okolo ihriska a preto žiadajú opravu týchto sietí.

Kultúrna komisia

Poslankyňa RNDr. Eglyováinformovala, že v mesiacoch január a február sa v DK z dôvodu konania plesov iné kultúrne akcie neplánovali. Ďalej informovala o Almanachu škôl ilavských, ktorý je v tlači a o zámere zorganizovať v Ilave internetovú televíziu ako záujmový krúžok hlavne pre deti a mládež. Poslankyňa RNDr. Eglyová ďalej uviedla, že v Mestskom múzeu je veľká zbierka ľudových krojov a bolo by dobré pripraviť výstavu pri príležitosti podujatia v rámci veľkonočných tradícií a Bartolomejského jarmoku. Upozornila aj, že je potrebné upraviť VZN 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.  

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A3 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

8.     Požiadavky mestských výborov.

MsV Iliavka

 

Poslanec Ing. Bajzíkpožiadal, aby sa miestne komunikácie v Iliavke, oplotenie miestneho cintorína a umiestnenie dvoch nových osvetľovacích bodov riešilo rýchlejšie.

MsV Medňanská-Skala  

Poslanec Ing. Bagínpožiadal o výmenu dopadových plôch na detskom ihrisku Medňanská, pretože povrch je nevyhovujúci, po daždi je mokrý aj niekoľko dní, hrozia úrazy a deti sú špinavé.

MsV Stred 

Poslankyňa Hujová informovala o požiadavkách občanov bytovky č. 82 na opravu parkoviska vo dvore a na umiestnenie kontajnera na odpad. Ďalej informovala o pripomienke na parkovanie na ul. Ružovej, aby sa tam do budúcnosti uvažovalo s miestami na parkovanie pre ľudí podnikajúcich na tejto ulici.

MsV Sihoť

Poslanec Ing. Toman informoval o situácii podchodu pre peších pri Porubskom potoku, kde by bolo vhodné dobudovať betónovú bariéru, čím by sa zabránilo vylievaniu potoka na chodník.  

Primátor uviedol, že upozornili správcu toku na nízky stav koryta a komunikujú aj s vodohospodárskym podnikom. V súvislosti s reguláciou Podhradského potoka sa niektorí poslanci ponúkli, že budú komunikovať s občanmi susediacimi s potokom vo veci opätovného podpisovania zmlúv o budúcich zmluvách, aby boli k dispozícii pre podanie žiadosti v rámci novej výzvy v požadovanom termíne, najneskôr k dátumu ukončenia výzvy.

Ing. Slavík poznamenal, že počet občanov, ktorí susedia s potokom, je 10 a do 14 dní by sa mohli už dostať k výsledku.

MsV NsP

Poslanec Mgr. Jašurekinformoval, že na zasadnutí diskutovali o problémoch, ktoré sa týkajú o opravenia schodov pri tlačiarni a chodníka pri pekárni, a ktoré už boli prednesené na predchádzajúcom MsZ, Všimol si, že to nie je zahrnuté v rozpočte a nevie, čo na to má povedať.

Primátor povedal, že ak sa to nebude riešiť na ďalšom zastupiteľstve, tak potom až na ďalší rok, pretože sa snažia ísť podľa schváleného rozpočtu.

MsV Klobušice  

Poslanec Porubčan informoval o bodoch, ktoré preberali na porade. Ďalej poznamenal, že občania upozornili na poškodzovanie majetku mesta pri výstavbe kanalizácie.

Primátor uviedol, že s Ing. Januškom boli pozrieť situáciu v Klobušiciach. Za podstatné považuje to, aby realizácia pokračovala čo najrýchlejšie, ale v primeranej kvalite. Ďalej uviedol, že hlavným realizátorom je firma, ktorá má momentálne problémy a dúfa, aby sa tieto problémy nepreniesli aj na výstavbu kanalizácie.

Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodu A4 z návrhu uznesenia.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

 

9.     Rôzne.

Ing. Šupák otvoril otázku odmien poslancov za rok 2013, keďže táto záležitosť bola  prejednaná na poslednom zastupiteľstve a vtedy sa dohodlo s Finančno-majetkovým oddelením, že tento bod presunú na rok 2014, kedy budú už známe predbežné výsledky hospodárenia mesta za rok 2013. Navrhol vyplatenie odmien za rok 2013 každému poslancovi v sume 200,- €.

Primátor vyzval prítomných, či chcú ešte niečo doplniť. Keď sa nikto neprihlásil, informoval, že za rok 2013 zamestnanci odmeny vyplatené nemali a poslanci boli a sú odmeňovaní podľa poriadku odmeňovania mesta podľa účasti na zastupiteľstvách, poradách a komisiách. Chcel, aby to bolo povedané a nevznikol názor, že neboli odmeňovaní, pretože mesto si plnilo povinnosti v zmysle poriadku odmeňovania. Ďalej uviedol, že čo sa týka ekonomickej situácie, mesto sa snaží zvládať túto ťažkú dobu a menší prítok predovšetkým podielových daní. Myslí si, že k návrhu odmien, ktoré sa berú ako nejaké ďalšie alebo mimoriadne, by malo byť presne definované za nejakú mimoriadnu činnosť, čím sú odmeny podmienené, teda za čo ich dostávajú a nielen za automatické účasti, ale za nejaké ďalšie vykonané veci a prínos pre mesto. Minimálne tieto podmienky by odporučil dať do návrhu. Sú to v podstate paušálne odmeny na každého jedného poslanca, čo by mohlo byť na diskusiu.

Primátor poprosil, aby si to poslanci nebrali osobne, pretože stalo sa aj to, že minulý rok si 2 poslanci nesplnili práve tú zákonnú povinnosť, ku ktorej sa vrátili na MsZ, čiže im boli aj krátené odmeny. Považoval nesplnenie tejto povinnosti po viacnásobnom upozornení ako veľmi závažné. Uviedol, že keď je tento návrh predložený v tomto znení a budú na ňom trvať, dá o ňom hlasovať. Primátor si váži prácu poslancov, ktorí naozaj pracovali pre mesto, snažili sa byť konštruktívni a kritickí. Netvrdí, že poslanci nič nerobili, práve naopak, myslí si, že robili rozdielne a preto by niektorí poslanci mali mať vyššie odmeny, ale nechá to na zváženie poslancov. Keďže neboli žiadne iné pripomienky, primátor požiadal návrhovú komisiu o prednesenie bodov A6 a C6 z návrhu uznesenia.

Poslanci 11 hlasmi návrh schválili, 2 poslanci boli proti (Ing. Jozef Toman, Ing. Anton Bajzík).

Primátor informoval, že mesto bolo oslovené odborom Trenčianskeho samosprávneho kraja ohľadne situácie kanálového mostu a žiadal o stretnutie zúčastnených strán na prejednanie prevádzky mostu, pretože jeho statika je narušená. Prvý návrh vlastníka a prevádzkovateľa mostu je, aby od určitého termínu bol most prevádzkovaný len v jednosmernej prevádzke, a to v strede mostu, prípadne by sa tam dal semafor. Uviedol, že toto riešenie sa niektorým dotknutým orgánom nepáči. Nakoľko je to však dôležitá evakuačná cesta pre Sihoť, mesto v rámci možností spolupracuje s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ďalej uviedol, že poslanci vedia, aké situácie znepríjemňujú život občanom a chcú aby policajti monitorovali hlavne dom p. Strýčka a aby občania nahlasovali veci, ktoré majú. Poznamenal, že v sobotu videl 2 deti, ktoré otvárali kontajner pri Dome kultúry, na čo boli upozornení a slušne odišli. Primátor informoval, že bola u neho v kancelárii aj kriminálka, ktorá rieši niektorých občanov v dome p. Strýčka, ako aj neplnenie povinnej školskej dochádzky, pričom im môžu byť odobraté deti.

Ing. Tichý uviedol, že vyzvali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a policajné prezídium na prešetrenie situácie a zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď.

Primátor informoval, že situáciu s NsP preberali na porade poslancov. Poznamenal, že zodpovednosť ide od nemocnice cez rezort zdravotníctva až k ministerstvu zdravotníctva a považuje fungovanie nemocnice za potrebné a nie je schopný odpovedať na otázky týkajúce sa tohto problému.

Poslankyňa RNDr. Eglyová povedala, že už aj v médiách je nemocnica publikovaná a všetky informácie sú pravdivé, že nemocnica má problémy. Uviedla, že koncom minulého roka sa výrazne zmenila situácia na internom oddelení, pričom došlo k náhlym odchodom lekárov. Ubezpečila prítomných, že prichádzajú už noví lekári a od prvého mája bude interné oddelenie znova fungovať tak, ako do začiatku decembra. Poslankyňa RNDr. Eglyová poprosila o apelovanie na fungovanie nemocnice, netreba spisovať petície, ale podporovať nemocnicu morálne.

Primátor uviedol, že zo strany mesta chce, aby nemocnica fungovala. Informoval prítomných, že za mesiace december a január splnil riaditeľ nemocnice dohody medzi mestom a nemocnicou, ako je napríklad vyplácanie záväzkov, pričom 2 splátky už splnili a nemocnica by tak mohla vyrovnať dlh mestu za posledný rok.

10. Diskusia.

P. Staňová sa spýtala, či nie je zverejnenie dátumu narodenia pani Vajnorskej v uznesení porušenie zákona o ochrane osobných údajov.

Primátor odpovedal, že právnik mesta nie je prítomný, ale situáciu preverí.

P. Turza poprosil, aby od železničného podjazdu smerom ku kanálu vodiči znížili rýchlosť a autá neprechádzali aj po chodníkoch, nakoľko je to nebezpečné hlavne pre deti.

Primátor uviedol, že chodníky sú pre peších a nie pre vozidlá, nakoľko cestná komunikácia je dosť široká aj pre nákladné. Spýtal sa, kedy sa to stalo.

P. Turza odpovedal, že každý deň a môže sa stať nehoda, keď sa deti hrajú. Poznamenal, že na dome majú praskliny, a keď o tom informoval pracovníka stavby, poslal ho sťažovať sa.

Primátor uviedol, že môže upozorniť správcu stavby, aby vodiči nákladných áut nejazdili po chodníkoch.

Nakoľko sa už nik neprihlásil do diskusie, primátor vyzval k hlasovaniu za jej ukončenie.

Poslanci 13 hlasmi návrh schválili.

11. Záver.

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško poďakoval poslancom a všetkým prítomným za priebeh a za účasť na MsZ a poprial im pekný zvyšok večera. 

V Ilave, dňa  21.02.2014

Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová   
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Jozef Toman
Ivan Ferech  

                    

                                         

                                                 .........................................