Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 10.05.2006

Dátum: 16.05.2006

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 10.5.2006

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol zástupca primátora mesta Milan Pagáč.
Privítal prítomných  poslancov a oboznámil ich s programom rokovania Mestského zastupiteľstva.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslava Gajdošík, RNDr. Etela Eglyová a Karol Fischer.
Za zapisovateľku je navrhnutá Božena Štúriková a za overovateľov zápisnice sú navrhnutí Danka Jurenová a Viera Holbová.
Poslanci návrhy zástupcu primátora schválili.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2005
7. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
8. Žiadosti finančnej komisie
9. Žiadosti sociálnej komisie
10. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
11. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

1. Kontrola plnenia uznesní z predchádzajúcich MZ

Správu z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predniesol hlavný kontrolór mesta Ing. Jozef Tichý. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky.

2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005

Zástupca primátora Milan Pagáč predniesol vyhodnotenie rozpočtu mesta, ktoré poslanci obdržali na porade a poslancom bolo predložené vyhodnotenie hospodárenia TSM za rok 2005.
K predloženému vyhodnoteniu mali poslanci nasledovné pripomienky:
p. Jurenová sa informovala, koľko platí Ilfes s.r.o. mestu, či sú ziskoví, majú najvyššiu cenu tepla a v rozpočte sme im dali 830 tis. Sk na explanzné nádrže. Doporučuje hlavnému kontrolórovi preveriť zmluvu a pozvať riaditeľa Ilfesu, aby oboznámil poslancov s investičným plánmi.
Prednosta MsÚ Ing. Zigo informoval, že Ilfes s.r.o. platí nájomné vo výške odpisov, mesto neovplyvní cenu tepla, rokovalo s riaditeľom Ilfesu s.r.o. o výške nájmu a pozveme ho na budúcu poradu MZ.

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2005

Hlavný kontrolór mesta Ing. Jozef Tichý predniesol stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2005. K predloženej správe boli nasledovné pripomienky:
- Ing. Gajdošík - z čoho pozostávajú pohľadávky vo výške 2.085 mil. Sk
Hlavný kontrolór Ing. Tichý predloží na poradu MZ podrobný prehľad pohľadávok

4. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005

Zástupca primátora Milan Pagáč predniesol záverečný účet mesta a správu audítora za rok 2005. Poslanci záverečný účet mesta a audit za rok 2005 schválili za 11 hlasmi, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.

5. Žiadosti finančnej komisie

a. Zástupca primátora Milan Pagáč predniesol zmeny rozpočtu, ktoré boli predložené na finančnú komisiu:
V rozpočtovej položke 312001
Dotácia zo ŠR na stravu pre deti v hmotnej núdzi 17.234,-Sk
Dotácia zo ŠR na stravu k životnému minimu 2.134,- Sk
Dotácia zo ŠR na štipendium pre deti v hmotnej núdzi 9.000,- Sk
Dotácia zo ŠR na štipendium ako doplatok k životnému minimu 1.600,- Sk
Dotácia zo ŠR na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 7.000,-Sk,
Dotácia zo ŠR na školské pomôcky ako doplatok k životnému minimu 1.500,- Sk,
Dotácia zo ŠR na dopravné pre deti 112.560,- Sk
Záškoláctvo 1.620,- Sk, to je úprava rozpočtu o zadržané prídavky na deti.
V rozpočtovej položke 633006
je úprava o 26.357,50- Sk, čo je rodičovský príspevok v MŠ Ilava
V rozpočtovej položke 633006 všeobecný materiál a 633009 knihy - časopisy, je úprava rozpočtu o sumu 9 593,- Sk nákup z rodičovského príspevku pre MŠ Klobušice
V rozpočtovej položke 635002 Rutinná údržba - výpočtová technika, je úprava rozpočtu spôsobená presunom sumy 2 000,- Sk na rozpočtovú položku 635004 Rutinná údržba - prev. strojov a prístrojov, kde bola táto suma použitá na opravu vysávača. Zmena sa týka MŠ Klobušice
V rozpočtovej položke 633002 Matrika - výpočtová technika je upravená o sumu 14 000,- Sk
V rozpočtovej položke 637013, Matrika - ošatné je upravená o sumu 1.000,- Sk
V rozpočtovej položke 621 sa týka Poistného do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 1.000,- Sk
V rozpočtovej položke 642015 sa týka DK Ilava a je to vyplatenie PN do 10 dní vo výške 3 000,- Sk
V rozpočtovej položke 633005 o sumu 15 000,-Sk je zakúpenie scaneru pre Mestskú knižnicu
V Kapitálovom rozpočte je vytvorená nová položka, ktorá je vykrytá z prebytku kapitálových príjmov z rozpočtu na rok 2006 , je to rozpočtová položka 717001 Vybudovanie ľadovej plochy v sume 350 000,- Sk
Rozpočtová položka 641001 KO - príspevok na zber odpadu je upravený o sumu 1.200.000,-Sk, ktorá sa presúva do rozpočtovej položky 637004 KO + nebezp. odpad.
Suma 176 000,- Sk na Aktivačnú činnosť sa rozučtováva vo výške 80% Európsky soc. fond.- prostriedky EÚ čo predstavuje sumu 140 800,-Sk a je to v rozpočtovej položke 312001, č. akcie 11111313 a 20% vo výške 35 200,- Sk zostáva v rozpočtovej položke 312001 pod číslom akcie 11111312 - spolufinancovanie zo ŠR
Nová položka v Kapitálových výdavkoch 713004 3 ks expanzných nádob pre kotolne (centrálne tepelné zdroje ) je vytvorená so sumou 826.688,- Sk, ktorá je vykrytá z prebytku kapitálových príjmov z rozpočtu na rok 2006.
Poslanci zmenu rozpočtu schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.
b. Finančná komisia doporučuje vyplatiť poslancom MZ odmeny za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005 vo výške 2000,- Sk na poslanca. Poslanci návrh schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.
- Ľubomír Hošták, bytom Košecké Podhradie 177 žiada o kúpu stavebných objektov s.č. 35, 36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava. Na uvedenom pozemku by chcel realizovať výstavbu obchodného domu s nábytkom a bytovými doplnkami vlastnej produkcie. Mestské zastupiteľstvo zobralo uvedenú žiadosť na vedomie, nakoľko zatiaľ nie je rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností.
- OVBD so sídlom 1. mája Košeca žiada o kúpu pozemku pod bytový dom s.č. 776/29 na ul. Moyzesovej v Ilave vo vlastníctve mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo zobralo uvedenú žiadosť na vedomie, nakoľko povinnosť mestu odpredať takýto pozemok ukladá vyšší právny predpis.
- Zástupca Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina predložil návrh na prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia a princípy rozdelenia spoločnosti. Zároveň poverili primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára potrebných na prípravu, vypracovanie a realizáciu projektu rozdelenia a na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu. Poslanci návrh schválili počtom hlasom 11, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.
- Poslanci poverili primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika konaním vo veciach zúčastnenia sa dražby a odkúpenia troch bytov do vlastníctva mesta Ilava. Za bolo 11 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.

1. Žiadosti sociálnej komisie

9.1. Katarína Janeková, Kukučínova 691 Ilava požiadala o odkúpení bytu do osobného vlastníctva na splátky. Menovaná je invalidná dôchodkyňa a jej finančná situácia jej dovoľuje splácať cenu bytu vo výške 30.758,- Sk v mesačných 1.000,- Sk splátkach. Sociálna komisia nedoporučuje uvedenú žiadosť schváliť, lebo splátky sú nepostačujúce, splatenie bytu by trvalo dva roky. Pozvú p. Janekovú na komisiu a prejednajú s ňou ďalší postup. Poslanci žiadosť zamietli.
- p. Jurenová žiadala určiť dátum dokedy sa majú dávať žiadosti na prehodnotenie nájmu v nájomnej bytovke, nakoľko sú neplatiči, ktorým sa ďalej nepredĺži nájomná zmluva. Bol doporučený termín 15.6.2006

2. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006

Mgr. Dubničková predložila návrh na VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006. VZN bolo vyvesené na informačnej tabuli a neboli k nemu žiadne pripomienky a doporučuje ho schváliť. Poslanci VZN schválili za 10 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.

3. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava

Mgr. Dubničková predložila návrh Dodatku č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava, ktorý sa týka nadčasov a doporučila ho schváliť. Poslanci Dodatok č 2 k Pracovnému poriadku schválili počtom hlasov 10, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.

4. Rôzne

Predseda Rady školy pri MŠ Ilava - Klobušice žiada o delegovanie zástupcu MsÚ v Ilave namiesto Ing. Hrubého, ktorý bol doteraz členom rady. Poslanci navrhli za člena rady Karola Fischera, ktorého schválili počtom hlasov 10, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Zástupca primátora Milan Pagáč predniesol vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. Q 2006, ktoré je obsiahnuté v troch kapitolách:
- kapitálový rozpočet - príjmy - rozpočet 19.357.000,- Sk - plnenie 4.424.747,- Sk - 22,86 %
- výdavky - rozpočet 18.929.000,- Sk - plnenie 45.000,- Sk - 0,0023 %
- bežný rozpočet - príjmy - rozpočet 69.508.000,- Sk - plnenie 19.317.775,- Sk - 27,79 %
- výdavky - rozpočet 47.269.000,- Sk - plnenie 8.388.530,- Sk - 17,74 %
- finančné operácie - príjmy - rozpočet 6.230.000,- Sk - plnenie 6.400,- Sk - 0,1 %
- výdavky - rozpočet 3.213.000,- Sk - plnenie 802.571,- Sk - 24,97 %

Poslanec Marián Búrik predniesol návrh na vyplatenie odmeny bývalému riaditeľov TSM Ivanovi Slámkovi vo výške jedného mesačného platu.
Odmena sa nedá vyplatiť, nakoľko už nie je zamestnancom, do porady Mgr. Dubničková preverí možnosť odovzdania vecného daru.

Mestskému úradu bola doručená sťažnosť p. Soni Burdejovej, bytom Kukučínova 691/41 Ilava na hlavného kontorlóra Ing. Jozefa Tichého. Sťažnosť bude prejednaná na komisii pre vybavovanie sťažností.

5. Diskusia

RNDr. Eglyová sa informovala na poplatoky pri voľbách za vyhlasovanie v rozhlase. Poplatky sú upravené vo VZN o poplatkoch za úkony vykonávané mestským úradom.

Hlavný kontrolór mesta Ing. Jozef Tichý predložil informáciu o dianí v oblasti kontroly na MsÚ v Ilave.

6. Návrh na uznesenie

Ing. Miroslav Gajdošík predniesol návrh na uznesenie.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 11 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

7. Záver

Na záver zástupca primátora mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

 

Milan Pagáč
Zástupca primátora mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Božena Štúriková

Overovatelia: Danka Jurenová
Viera Holbová