Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 17.02.2015

Dátum: 24.02.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_170215.pdf (3,58 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 17.02.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava

  

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3.       Určenie návrhovej komisie

4.       Predloženie návrhu a schválenie programu mestského zastupiteľstva

5.       Poverenie poslanca v súlade so schváleným dokumentom „Pravidlá voľby hlavného kontrolóra“

6.       Určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Ilava

7.       Voľba hlavného kontrolóra

8.       Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava

9.       Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Ilava

10.   Návrh na zrušenie Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie

11.   Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava

12.   Dodatok č. 1 k Organizačnej smernici č.1/2005 – Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Ilave na ochranu verejného záujmu

13.   Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predošlého mestského zastupiteľstva

14.   Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie

15.   Požiadavky ostatných komisií

16.   Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ za rok 2014

17.   Doplnenie p. Heleny Faltusovej ako speváčky pri obradoch

18.   Požiadavky mestských výborov.

19.   Rôzne

20.   Diskusia

21.   Záver