Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 21.04.2015

Dátum: 27.04.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_210415.pdf (2,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,konaného dňa 21.04.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava


1.  Otvorenie.

2.   Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

3.   Určenie návrhovej komisie.

4.   Predloženie návrhu a schválenie programu mestského zastupiteľstva.

5.   Správa HK o plnení uznesení z predchádzajúcich mestských zastupiteľstiev.

6.   Informácie a požiadavky Finančno-majetkového oddelenia.

7.   Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

8.   Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre:

-     Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava,

-     Materská škola, Medňanská 512, 019 01 Ilava,

-     Materská škola Ilava – Klobušice, Okružná 53/5, 019 01 Ilava.

9.   Úprava platu hlavného kontrolóra vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

10.  Prerokovanie platu primátora mesta po oznámení priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

11.  Požiadavky ostatných komisií

12.  Požiadavky mestských výborov.

13.  Rôzne.

14.  Diskusia.

15.  Záver.