Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 25.8.2015

Dátum: 02.09.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_250815.pdf (2,69 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 25.08.2015 o 16:00 hod. v KSD Klobušice

Program mestského zastupiteľstva:

1.     Otvorenie
2.     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3.     Určenie návrhovej komisie
4.     Predloženie návrhu a schválenie programu mestského zastupiteľstva
5.     Prerokovanie postupu prác na dokanalizácii mestskej časti Klobušice za prítomnosti zástupcov investora – Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a realizátora diela – Váhostavu, a.s.

6.     Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
7.     Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia
8.     Informácie a požiadavky Finančno-majetkového oddelenia
9.     Návrh primátora mesta Ilava na vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Ilava
10.  Požiadavky ostatných komisií
11.  Požiadavky mestských výborov
12.  Rôzne
13.  Diskusia
14.  Záver