Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 22.06.2006

Dátum: 27.06.2006

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.6.2006

Mestské zastupiteľstvo otvoril a viedol primátor mesta Ilava Ing. Pavol Čiernik.
Privítal občanov mesta a poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom MZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Tibor Turza, Soňa Burdejová, Karol Fischer.
Za zapisovateľku je navrhnutá Veronika Magutová , Božena Štúriková a za overovateľov
sú navrhnutí Marian Burík a Danka Jurenová.
Poslanci 10 hlasmi schválili program, ako aj návrhovú komisiu, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
5. Žiadosti finančnej komisie
6. Zmena rozpočtu
7. Žiadosti sociálnej komisie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ predložil poslancom hlavný
kontrolór mesta Ing. Tichý. Správu obdržali poslanci písomne, ku ktorej nemali pripomienky.

5. Žiadosti finančnej komisie
5.1 Predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava - základnej školy /ZŠ/
MZ v Ilave rozhodlo v zmysle ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. IV OS č. 2/2006 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Ilava o prebytočnosti nehnuteľnosti - ZŠ s.č. 330
na ul. Hviezdoslavovej v Ilave, zapísaná na Správe katastra na LV č. 1500 a príslušného pozemku, ktorý tvorí areál školy.

Ďalej MZ poveruje primátora na rokovanie s VÚC Trenčín ako zriaďovateľom OA
vo veci uzavretia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnosti ZŠ za presne špecifikovaných podmienok ako napr. kúpna cena, využívanie predmetnej nehnuteľnosti,
rekonštrukcia nehnuteľnosti, predkupné právo, v prípade predkupného práva zo strany kupujúceho, predávajúci uhradí preukázateľne vložené investície po odpočítaní odpisov atď/
Poslanci návrh primátora na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava - Základná škola
a poverenie primátora na rokovanie s VÚC poslanci schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti
a ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Presné podmienky sú uvedené v uznesení z MZ.

5.2 Projekt SVS a.s.
Primátor predložil poslancom na schválenie návrh projektu rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina /SVS/, ktorá sa rozdeľuje na 6 novozaložených nástupníckych spoločností. Ďalej, že v rámci projektu rozdelenia sa mesto Ilava ako akcionár zanikajúcej spoločnosti SVS a.s. Žilina stane akcionárom Vodárenskej spoločnosti a.s. Pov.Bystrica.
Ďalej MZ poveruje primátora na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára SVS potrebných na realizáciu Projektu rozdelenia a na splnomocnenie ďalších
tretích osôb v rovnakom rozsahu.
Poslanci návrhy primátora schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku.
p. Alojz Rajník žiada o odkúpenie pozemku parc.č. KN 221/1 v Klobušiciach, ktorý je jeho hraničným pozemkom. Primátor podrobne prečítal celú žiadosť, ktorá bola prejednaná na finančnej komisii a na porade poslancov. Po porade poslancov Ing. Gajdošík a p. Fischer
boli na obhliadke uvedeného pozemku. Predbežne zistili, že podľa odhadu sa jedná cca
o pozemok o výmere 300 m2, nie je to určite stavebný pozemok, terénovitý svah, v minulosti tam bol návoz, smetisko. Podľa Ing. Gajdošíka je to nepoužiteľný pozemok na stavebné účely. Navrhuje cenu 70,- Sk.
Ing. Slavík uviedol, že geodét pracuje na geometrickom pláne, kde bude stanovená presná výmera pozemku. Výmera bude stanovená GP, ktorý zabezpečí kupujúci. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad do katastra.
Poslanci odpredaj pozemku p. Rajníkovi s manželkou schválili za cenu 70,- Sk/m2 11 hlasmi, nikto nebol proti a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

5.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku
Firma Elastic s.r.o. Ilava požiadala o odkúpenie pozemku oproti firme Elastic
na podnikateľské účely. Podľa GP sa jedná o pozemok parc.č. KN 2069/8 orná pôda o výmere 4 161 m2, ktorý je súčasťou priemyselnej zóny. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad do katastra. Primátor bližšie informoval o podnikateľských aktivitách firmy /kúpili Poroglas/.
Žiadosť bola na finančnej komisii aj na porade poslancov. Navrhnutá je cena 300,- Sk/m2.
Za tú istú cenu mesto spätne odkupuje pozemok parc.č. KN 2069/5 o výmere 100 m2
/pod regulačnú stanicu/.
Poslanci oba návrhy primátora schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

5.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku
p. Dalimír Floch požiadal o odkúpenie časti pozemku KN 1007 o celkovej ploche 480 m2,
/budova bývalej fary/, žiadateľ chce z bezpečnostných dôvodov oplotiť pozemok.
Žiadosť bola prejednaná na porade poslancov, kde sa však nedohodli. Preto primátor otvoril diskusiu a očakáva návrhy poslancov k predloženej žiadosti.
p. Bakošová sa informovala aká bude výška plotu
Ing. Slavík uviedol, že p. Floch priniesol na MsÚ vyjadrenie pamiatkárov, plot bude vo výške
asi 1,5 m, bude potrebné ohlásenie drobnej stavby. Zároveň informoval, že podľa vyjadrenia p.Flocha mu ľudia chodia až k múru, znehodnocujú opravenú nehnuteľnosť, 2x mu poškodili autá, kde mu vznikla škoda cca 100 tis.Sk. Lipy by ostali na mestskom pozemku. Má záujem pozemok oplotiť a vytvoriť parkovaciu plochu.
Ing. Gajdošík - nevadí mu odpredaj, ale sa mu nepozdáva plný plot, celý pozemok okolo stratí zmysel / otvorená pasáž /.
Primátor uviedol, že celý pozemok je problematický, jednak kvôli bezpečnosti a jednak s problémami s bývalou Knihou, ktorá pozemok neodpredá.
Ing. Rosenbaum navrhuje ponechať rozhodnutie na pamiatkárov.
Ing. Janušek informoval, aký bude postup. Bude potrebné vyjadrenie pamiatkárov a samozrejme mesto má možnosť ovplyvniť výstavbu oplotenia.
Na finančnej komisii bola žiadosť prejednávaná, navrhnutá cena bola okolo 300,- Sk.
Primátor navrhuje, nakoľko sa jedná o pozemok v centre mesta cenu 500,- Sk/m2.
Za odpredaj pozemku p. Flochovi za cenu 500,- Sk/m2 hlasovali 9 poslanci, 1 poslanec bol
proti a 2 sa hlasovania zdržali.

5.6 Odkúpenie pozemku pod DK Ilava.
Primátor informoval prítomných, že z dôvodu že neboli vysporiadané pozemky pod DK
navrhuje odkúpenie týchto pozemkov. Jedná sa o pozemok pkn. č. 120 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2 a pozemok pkn. č. 121 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2 od Slovenského pozemkového fondu Bratislava za kúpnu cenu cca 500,- Sk /stanovená podľa znaleckého posudku, bude stanovená komisiou pre stanovenie kúpnych cien pri SPF Bratislava/
Primátor uviedol, že mesto plánuje rekonštrukciu DK, finančné prostriedky by sme chceli získať z európskych fondov. Podmienkou je však, že pozemky musia byť vysporiadané.
Poslanci návrh primátora na odkúpenie pozemkov pod DK Ilava od SPF Bratislava poslanci
schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

6. Zmena rozpočtu
Ing. Rexová predložila navrhované zmeny v rozpočte mesta. Jedná sa o zmeny v školstve, investičných výdavkoch, v rozpočte MsÚ, DK. Všetky zmeny sú zapracované na zmenových listoch.
Primátor podrobne prečítal všetky položky, ktoré sú zmenou rozpočtu. Uviedol, že mesto môže mať len vyrovnaný rozpočet. Uvádzame niektoré zmeny rozpočtu v investičnej oblasti: výmena okien na ZŠ Medňanská, parkovisko SNP, úprava chodníka na ul. Pivovarskej, chodník pri tlačiarni, kanalizácia na IBV Klobušice, rekonštrukcia vstupu DK Iliavka, nákup autobusu a pod.

Zmeny rozpočtu sú zapracované na zmenových listoch. Sú súčasťou zápisnice , ktorá je založená na MsÚ.
Poslanci navrhované zmeny rozpočtu schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto
hlasovania nezdržal.

7. Žiadosti sociálnej komisie
p. Jurenová informovala o navrhnutých sociálnych výpomociach:
p. Mutalová, bytom Ilava kpt. Nálepku požiadala o výpomoc na zakúpenie invalidného vozíka
pre dieťa. Komisia navrhuje 3000,- tis.Sk
p. Čurík Jozef, bytom Ilava ul. Nálepku, je chorý, žiada soc. výpomoc. Komisia navrhuje
2000,- Sk.
Poslanci predložené návrhy na vyplatenie sociálnych výpomocí schválili 12 hlasmi, nikto
nebol proti ani sa nikto hlasovania nezdržal.
Sociálno-bytová komisia ďalej prejednala:
p. Fitalová - odkúpenie bytu na splátky v mesačných splátkach 1500,- Sk /splatenie bytu za rok/. Vklad na katastri uhradí v hotovosti.
p. Janeková - žiada o odkúpenie bytu. Soc.-bytová komisia predvolala p. Janekovú aj s dcérami, z ich príjmu to nevýjde. Menované sú ochotné pristúpiť na splátkový kalendár
v mesačných splátkach 2000,- Sk, vklad na katastri uhradia. S týmto návrhom bytová komisia
súhlasí.
Poslanci odpredaj bytu p. Fitalovej v mesačných splátkach 1500,- Sk schválili, uhradia
vklad do katastra.
Poslanci odpredaj bytu p. Janekovej v mesačných splátkach 2000,- Sk schválili, uhradia
vklad do katastra.
Poslanci 12 hlasmi schválili odpredaje bytov p. Fitalovej a Janekovej v mesačných navrhnutých splátkach, nikto nebol proti ani sa nikto hlasovania nezdržal.
p. Jurenová predložila poslancom zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia bytovej komisie
zo dňa 19.6.2006. Bytová komisia sa zaoberala prehodnotením bývania v nájomnom dome po troch rokoch bývania. V nájomnom dome sa nachádzalo 16 bytov, z toho 12 uzatvorilo zmluvu s MsÚ majetkovým oddelením dňa 31.8.2003. Ďalšie 4 byty majú zmluvu do 31.12.2007, kedy budú znova prehodnocované. Ďalej informovala o jednotlivých nájomníkoch, ktorým končí nájom v 1,2,3-izbových bytoch. Komisia doporučuje nájom predĺžiť. Informovala o problémoch jedine s nájmom p. Šúpolovej. Komisia pre nedisciplinovanosť a neakceptovanie dohody nedoporučuje zmluvu predĺžiť, rozhodnutie komisia ponechá na mesto. Informácie podal Ing. Zigo.
p. Jurenová informovala o problémoch s p. Šúpolovou, s doručovaním pošty, predvolaniami
na ktoré nereagovali a pod. Podľa zmluvy nájom končí 31.8.2006.
Zároveň informovala, že byt by mal byť pridelený rodine Mazáňovej. Problémy sú však s platbami za nájomné a energie. Nevie či budú schopní platiť nájom. Na chorú sestru poberajú soc. dávku, zvážili všetky príjmy a finančné možnosti v rodine. Sama r. Mazáňová oznámila, že nie sú schopní platiť tieto výdavky - nájom a energie.
p. Bakošová sa vyjadrila k nájmu p. Šúpolovej. Podľa informácií má v Dubnici byt.
Ing. Zigo preveril, že trvalý pobyt má u niekoho iného. Upresniť termíny vysťahovania.
Ďalej boli viaceré návrhy na zmenu nájomného pre p. Šúpolovú, zvýšenie, alebo nájom na dobu určitú. Tieto návrhy nie sú v zmysle zákona možné. Uviedla Mgr. Dubničková.
Ing. Zigo uviedol presné výpočty nájomného a základné podmienky pridelenia nájomného bytu.
Poslanci hovorili o hľadali rôzne finančné varianty, ako by rodina Mazaňová zvládla bývanie v nájomnom byte.
Ing. Zigo upozornil, že ak byt nebude pridelený, mesto musí splácať pôžičku zo ŠFRB na tento byt.
Mgr. Dubničková uviedla, že nájom a energie predstavujú pre Mazáňových cca 8 tisíc Sk,
podľa ich vyjadrenia tieto platby nezvládnú.
Primátor upozornil na objekt, ktorý momentálne obývajú Mazáňovci. Vieme v akom kritickom stave je. My musíme zabezpečiť, pokiaľ sú v našom objekte, aby mali kam ísť.
p. Bakošová si myslí, že Mazáňovci by mali nárok aj na príspevok na bývanie
p. Juenová - mali by sme im dohovoriť. Doteraz nič neplatili a v tom žijú, že budú bývať zadarmo.
Ing. Zigo k predloženému zápisu p. Jurenovej uviedol, že by niektoré údaje chcel uviesť na pravú mieru. Zasadnutie sociálnej komisie sa konalo 19.6.2006, zápis priniesli 22.6.2006,
s p. Šúpolovou sa jednalo na MsÚ 20.6.2006. Informoval, že p. Šúpolová navrhla, aby v prípade ak nebudú nájomníci, ona uhradí nájomné na pol roka dopredu.
Ďalej Ing. Zigo upozornil, že v zápise zo sociálnej komisie je uvedené, že o ďalšom nakladaní
rozhodne mesto, ale to je proti schválenému VZN o pridelení nájomných bytoch V prípade
takéhoto návrhu sociálnej komisie, že o pridelení rozhodne MZ, je potrebné zmeniť VZN.
Prečítal znenie VZN.
Jednoznačný termín podľa nájomnej zmluvy pre p. Šúpolovú je 31.8.2006, kedy bude ukončený nájom, ostatní nájomníci pokračujú.
Viacerí poslanci a prednosta Ing. Zigo sa niekoľkokrát k nájmu p. Šúpolovej ako aj bývaniu
r. Mazáňovej opätovne vrátili.
Poslanci návrhy sociálno-bytovej komisie o prehodnotení v  nájomnej bytovke zobrali na vedomie.

8. Rôzne
8.1 Žiadosť Spoločenstva majiteľov bytov bytového domu s.č. 237 Ilava
o odkúpenie pozemkov parc.č. 1403 pod výstavbu garáži. V žiadosti uvádzajú, že pre nedostatok parkovania na ul.Nálepkovej ako aj z dôvodu odstránenia parkovania na chodníku
žiadajú o odkúpenie pozemku parc.č. 1403 na výstavbu garáží.
Primátor uviedol, že je pripravená výstavba garáží v počte 65 ks pri železničnej stanici
firmou Investil. Všetky garáže postavené na čierno budú odstránené
p.Burík uviedol, že na Sihoti nie sú absolútne žiadne parkovacie plochy
Primátor informoval, že pozemky o ktoré majú žiadatelia záujem sú v územnom pláne mesta /UP/ vedené ako zelená plocha. Územný plán je záväzný. Zmena /verejná zeleň na stavebný pozemok/ môže byť len po zmene plánu.
p. Burík navrhuje zelenú plochu zmeniť na parkovaciu plochu.
Ing. Janušek uviedol, že uvedená plocha je verejná zeleň. Zmeniť to nie je len tak. Územný plán mesta je záväzny.
Ing. Gajdošík za stavebnú komisiu podporil tento názor Ing.Janúška. Verejná zeleň nie je určená na výstavbu.
p. Burík sa viackrát vrátil k požiadavke garáží na Sihoti. Občania nemajú záujem o garáže
od Investilu, ani pri železničnej stanici.
Ing. Janušek uviedol, že keď chcel Investil začať na Sihoti s výstavbou občania boli proti, nechceli nič, ani bytovku ani garáže. Na mesto prišli petície proti akejkoľvek výstavbe.
p. Turza - momentálne sa nedá nič robiť, treba do budúcna zmeniť len územný plán

 

 

 

Primátor uviedol, že MZ schvaľovalo už 7. doplnok - zmenu územného plánu.
Ing.Zigo informoval, že územný plán sa verejne prerokovával, každý sa môže
k nemu vyjadriť, len aby mali občania záujem.
Mesto ponukne všetkým záujemcom o výstavbu garáží alternatívu - garáže pri žel.stanici.
Ing. Rosenbaum - treba ľuďom ponúknuť garáže, ak nie, ak im to pri stanici nevyhovuje
nič sa nedá robiť. Treba takto informovať občanov v Ilavskom mesačníku.
Ing. Janušek - ak sa do budúcna máme zaoberať výstavbou garáží na Sihoti, je potrebná zmena územného plánu.
Viacerí sa k tejto problematike opätovne vrátili.
Primátor dal hlasovať. Poslanci 10 hlasmi zamietli žiadosť o odkúpenie pozemkov par.č. 1403
na výstavbu garáží pre majiteľov byt.domu č. 237 v Ilave, 1 poslanec bol proti, nikto sa nezdržal.

8.2 Žiadosť o prenájom DK Iliavka
Žiadosť p. Tibora Hrnčiara, bytom Košecké Podhradie 567 o prenájom DK Iliavka na predaj
potravín.
Nakoľko v Iliavke zatvorili potraviny, p. Hrnčiar by mal záujem o prenájom priestorov v DK
Iliavka, kde by občanom Iliavky ponúkal základné potraviny. Primátor prečítal celú žiadosť.
Upozornil na nutnosť vyjadrenia hygienika, zabezpečenie revízií, samostatné meranie energií, vývoz komunálneho odpadu, žumpu, dohodnúť presnú dobu nájmu, prresnú nájomnú plochu a pod.
Po viacerých pripomienkach poslanci súhlasili s prenájmom DK Iliavka pre p. Hrnčiara na predaj potravín za nasledovných podmienok:
zriadenie predajne s nájomným 200,- Sk mesačne, úhrada poplatku za vývoz žumpy, elektr.
energie, vody a všetkých revízií, vývoz smetí. Zmluva sa uzatvorí na 1 rok.
Poslanci prenájom DK Iliavka na predaj potravín za predložených podmienok p. Hrnčiarovi
schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8.3 Schválenie záväzných podmienok pre budúceho kupujúceho nehnuteľností vo vlastníctve
mesta Ilava a to stavebných objektov s.č. 35, 36 a k ním prislúchajúcich pozemkov na ulici
Košeckej v Ilave
a/ Budúci kupujúci sa zaväzuje:
1. v ďalej uvedených lehotách zabezpečiť výstavbu polyfunkčného domu, pričom výškovo je stavba obmedzená na dve plnohodnotné nadzemné podlažia s možnosťou
podkrovnej výstavby
2. v lehote do 30.11.2006 zabezpečiť odstránenie stavebných objektov /asanácia,
odvoz uskladnenie sute na skládku/ na vlastné náklady a to na základe rozhodnutia
o odstránení stavieb, ktoré zabezpečí Mesto Ilava
3. v lehote do 12 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy zabezpečiť právoplatné stavebné
povolenie
4. v lehote do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia
uskutočniť realizáciu stavby
Pri nesplnení záväzných podmienok sa zriaďuje predkupné právo v prospech mesta Ilava
Za rovnakých cenových podmienok uvedených v kúpnej zmluve.

b/ Rozhodujúcim kritériom pri výbere kupujúceho je najvyššia ponúknutá cena.
c/ Konečným termínom na podanie návrhov zo strany budúcich kupujúcich je 31.8.2006

Poslanci záväzné podmienky pre budúceho kupujúceho nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Ilava a to stavebných objektov s.č. 35,36 na ul. Košeckej schválili 12 hlasmi nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8.4 Návrh na upravenie poplatkov v MŠ Ilava a MŠ Ilava - Klobušice
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 540, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva školstva a vedy SR č. 353/94 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky
č. 81/97 Z.z. navrhujú zvýšiť výšku mesačného príspevku rodičov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotných zabezpečením v predškolských zariadeniach zo 150,- Sk
na 200,- Sk od 1.9.2006.
Poslanci návrhy na úpravu poplatkov v oboch MŠ na 200,- Sk mesačne schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8.5 Zverenie majetku mesta do správy ZŠ
Ing. Slavík informoval, že školy v rámci kompetencií prešli pod mestá aj s majetkom.
Výška majetku je stanovená v inventarizácií. Hovoril o  právnych predpisoch, delimitácií
bezpečnosti práce, požiarnych predpisoch. a pod.. Zmluva bude uzatvorená medzi štatutármi mesta a školy.
Poslanci zverenie majetku mesta do správy základnej školy schválili 12 hlasmi, nikto nebol
proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

8.6 Žiadosť OTTOVO nakladateľstvo s.r.o. Bratislava o súhlas na uverejnenie erbu mesta Ilava v Encyklopédii Slovensko a žiadosť Oblastného futbalového zväzu Pov.Bystrica na
zverejnenie erbu na Znaku ObFZ Považská Bystrrica /na dobu 5 rokov/
Poslanci obe žiadosti o uverejnenie a používanie erbu mesta Ilava zobrali na vedomie.

8.7 Primátor mesta na porade poslancov predložil návrhy na udelenie Ceny mesta
a Ceny primátora, ktoré je potrebné schváliť na MZ.
p. Fischer predložil dodatočný návrh na ocenenie p. Mgr. Tomanu na Cenu primátora.
Primátor s návrhom súhlasil.
Udelenie čestného občianstva /Prof. Traubnerovi/ bude podľa schváleného VZN v plánovanom termíne zverejnené na informačnej tabuli a schválené na ďalšom MZ.
Na cenu primátora sú navrhnutí: Jozef Poliak, Milan Pagáč, Pavol Koval, Ladislav Resek, Anna Riecka, Veronika Magutová, Dana Škultétyová, Marián Jung a Milan Tomana.
Na Cenu mesta je navrhnutý spevokol ILAVAN. Primátor vyzdvihol ich vysokú úroveň, hovoril o  reprezentácii mesta doma i v zahraniční, obetavosť a pod.
Poslanci návrh na ocenenie Ceny mesta spevokolu Ilavan schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovania nezdržal.

9. Diskusia
Ing. Rosenbaum informoval, že sa zúčastnil zájazdu so spevokolom Ilavan v Chorvátsku.
Uviedol, že to bola vysoká reprezentácia nielen nášho mesta ale aj Slovenska.
Stručná dokumentácia zo zájazdu bude uverejnená v Ilavskom mesačníku. Cena mesta na udelenie ocenenia spevokolu Ilavan je právom zaslúžená.
Ďalej sa Ing. Rosenbaum sťažoval na živnostenské oddelenie v Ilave. 2-3 krát potreboval niečo vybaviť, boli stránkové dni, ale nikdy tam pracovníkov nenašiel. Ako je to možné, že toto si dovolia štátní zamestnanci. Uviedol príklad, že oni prídu na kontrolu či je firma označená, sú schopní dať pokutu a ich stránkové dni pre nich neplatia.
Primátor vie, že sú problémy so živnostenským úradom v Ilave, vyšší úradníci nerešpektujú rozhodnutia, momentálne po voľbách, keď sa opäť budú meniť prednostovia krajských úradov budú problémy, bezvládie. Navrhuje písomne upozorniť OÚ v Trenčíne na nefunkčnosť živnostenského oddelenia v Ilave.
p. Burík sa informoval, či mesto plánuje niečo robiť na Sihoti. Ani sa len nekosí, ak kosia, tak z Povodia Váhu. Kosí sa len v meste.
Primátor uviedol, že mesto má tie isté kapacity, ako za predchádzajúcich riaditeľov. V súčasnosti sa robí výber na nové vozidlo.
Ing. Zigo uviedol, že nevie čo chce p. Burík, keď rozpočet bol schválený. Je spracovaný
harmonogram kosenia. Súkromne sa pozemky nekosia, robia len čo stíhajú, na čo majú ľudí a mechanizmy. Počasie neovplyvníme.
Ďalej Ing. Zigo informoval, že p. Burík už za 20 dní napísal v zápise o neschopnosti nového riaditeľa TSM. Čo nie je fér.
p. Burík žiada, aby sa išli pozrieť na Sihoť, kde sa nič nerobí, minulý rok bolo všetko v poriadku. Žiada, aby pozreli cestu pri Stanovi Cabanovi /nevie akým materiálom, ale
p. Burík žiada túto cestu vyrovnať/
Ing. Zigo sľúbil, že po porade spoločne prejdú túto cestu.
Primátor hovoril o investičných aktivitách na Sihoti /JMD Špedícia pripravuje výstavbu bytovky, už prebehlo územné konanie, pripravuje sa stavebné konanie, nemá význam dávať tam asfalt, keď tam bude výstavba/
p. Burík ďalej hovoril o nedostatkoch na Sihoti.
p. Fischer - či sa už doasfaltovalo?
Ing. Zigo uviedol, že všetci boli informovaní, že asfaltovanie sa robí do piatku, kedy mali
nahlásiť svoje požiadavky.
Ing. Janušek informoval, že sa jedná o výspravku výtlkov, nie asfaltovanie kaluží a rozkopávok po prípojkách.
p. Jurenová žiada, aby mesto vyzvalo NsP o úpravu priestorov pred „Fialkou", ďalej žiada
upozorniť p. Janúška, ktorý otvoril pohostinstvo pri koze na znečisťovanie prostredia /samé špaky a špina/
Ing.Zigo uviedol, že vyzveme majiteľov. p. Janúšek je len v nájme, takže žiadosť o nápravu pôjde na Jednotu a taktiež bude potrebné zistiť, či pozemok „Fialka" pri NsP je vlastníctvom nemocnice. Na ďalšom MZ hlavný kontrolór podá informáciu.
p. Matovičová prosí o lavičku pred ich bytový dom
Primátor - treba si ju ísť vyzdvihnúť na TSM, momentálne sú lavičky.
p. Bakošová poukázala na padajúce zábradlie pri Bôhmovi, padajúce stĺpy pri p. Horečnej
Primátor uviedol, že zábradlie pri Bôhmovi bude nahradené v najbližšej dobe pletivom.
p. Burdejová poďakovala riaditeľovi TSM p. Kočkárovi za okamžitú výmenu lamy pri MŠ.
Ďalej všetkým, ktorí akým koľvek spôsobom pomohli pri rozprávkovom dni.
p. Holbová upozornila, že pri odhrňaní snehu TSM strhli p. Bezecnému plech.
Primátor prisľúbil, že TSM urobia nápravu.
p. Fischer sa pýtal, či je možné urobiť nájazdy z ciest na chodníky
Ing. Zigo uviedol, že áno, ale treba uviesť konkrétne miestá.
Nakoľko neboli ďalší diskutujúci, primátor dal hlasovať za jej ukončenie.
Za ukončenie diskusie hlasovalo 12 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nikto hlasovanie nezdržal.

10. Návrh na uznesenie
p. Tibor Turza prečítal návrh na uznesenie aj s doplňujúcimi pripomienkami.
Poslanci návrh na uznesenie schválili 12 hlasmi, nikto nebol proti a ani sa nikto
hlasovania nezdržal.

11. Záver
Primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Poprial všetkým príjemné prežitie leta a dovoleniek. Poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie.

 

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Zapisovateľka: Veronika Magutová

Overovatelia: Marián Burík
Danka Jurenová