Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Poskytovanie informácií - zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Povinné osoby

(1)
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
(2)
Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.
(3)
Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2.
(4)
Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
 

SÚVISIACA LEGISLATÍVA


SPÔSOBY VYBAVENIA

      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Fyzická osoba)
      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Právnická osoba)

 

Bližšie informácie:

Helena Bezecná
v prípade neprítomnosti:
Poradca primátora: Anna Lukáčová

K vybaveniu potrebujete:
V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Poplatky

bezplatne (v zmysle § 21 citovaného zákona).
Žiadateľ hradí náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Výška týchto úhrad je uvedená v ????????Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý schvaľuje primátor mesta.

1. V hotovosti v pokladni Mestského úradu Ilava

2. Poštovou poukážkou.

3. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.

 

Lehota na vybavenie

  • do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené,
  • do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch.

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ružová ulica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE