sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Budova Mestského úradu, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Prízemie vľavo - číslo dverí 2

Dane a poplatky vybavuje:       Mgr. Jaroslava Hoštáková
                                                       E-mail: jaroslava.hostakova@ilava.sk
Poplatok za odpady vybavuje: Bc. Andrea Juríčková
                                                       E-mail: andrea.jurickova@ilava.sk

Tel.:      +42142 44 555 13

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:30 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30 12:00 -13:30

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za odpady

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z.

Čl. XV

Oznamovacia povinnosť

 

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný si plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. do 30  dní

  1. odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
  2. odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia kalendárneho roka, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už oznámených údajov, oznámiť mestu:
  1. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa čl. X ods. 1 písm. b) alebo c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)
  2. identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
  3. údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čl. XVII

Zníženie a odpustenie poplatku

 

1. Mesto zníži alebo odpustí poplatok len na základe písomnej žiadosti poplatníka.

2. Mesto poplatok zníži o 50 % ročného poplatku za KO a DSO poplatníkovi, ktorý na základe dokladov preukáže, že: 

a) je študentom dennej formy štúdia mimo územia SR alebo je študentom dennej formy štúdia v ČR

    a predloží doklad: potvrdenie o návšteve školy alebo

                                     potvrdenie o výmennom pobyte v ČR alebo         

 

b) je študentom dennej formy štúdia v SR  

       predloží doklad: potvrdenie o návšteve školy a aj

                                      potvrdenie o ubytovaní mimo miesta svojho trvalého pobytu 

                                      alebo nájomnú zmluvu

 

  1. že sa v určenom období dočasne zdržiava v mieste výkonu práce mimo územia mesta alebo v ČR (napr. na týždňovkách)

     a predloží doklad: potvrdenie od zamestnávateľa vystavené v aktuálnom kalendárnom roku /príp. pracovná zmluva

                                   

3. Mesto poplatok odpustí v alikvotnej výške poplatníkovi, ktorý na základe dokladov preukáže, že: 

a)  sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

     a predloží doklad: potvrdenia o pobyte v zahraničí /od obce, mesta, .../,

                                    potvrdenie od zamestnávateľa vystavené v aktuálnom kalendárnom roku /pracovná zmluva

                                    potvrdenie o štúdiu v zahraničí okrem ČR.

b)  občan s trvalým pobytom v meste Ilava  sa v určenom období dlhodobo zdržiava v inej obci, resp. v inom meste

      a predloží doklad: potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde sa zdržiava

                                     alebo potvrdenie o prihlásení sa k plateniu poplatku za KO,

                            nájomnú zmluvu, v ktorej je výslovne uvedené, že za nájomcu platí 

                         poplatok prenajímateľ

c)  je vo výkonu trestu odňatia slobody

     a predloží doklad: potvrdenie o výkone trestu

d)  je umiestnený v domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti  mimo územia mesta alebo má zverené deti z domova do dočasnej profesionálnej náhradnej rodiny 

   a predloží doklad: potvrdenie o umiestnení v domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti         

                                    potvrdenie z detského domova o zverení detí do dočasnej profesionálnej

                                    náhradnej rodiny 

4. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné predložiť relevantný doklad nižšie uvedený, je možné predložiť čestné prehlásenie odcestovanej osoby, príp. rodinného príslušníka odcestovanej osoby s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, úplnej adresy a podpisu osoby. Výnimočné prípady sú napr.:

  • ak manželia žijú v spoločnej domácnosti s deťmi a jeden z manželov pracuje v zahraničí,
  • ak si hľadá prácu v zahraničí  alebo je dlhodobo odcestovaný v zahraničí u rodinného príslušníka /preukázaním zakúpeného cestovného lístka, letenky/

 

5. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období je nutné predložiť doklady za každé zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do 28. februára daného zdaňovacieho obdobia alebo do 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku, najneskôr však do 30.11 daného zdaňovacieho obdobia.  Na neskôr doručené doklady  na zníženie alebo odpustenie poplatku správca dane nebude prihliadať.

Tlačivo:

 

Legislatíva:

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

20.10.2019 21:07

Aktuálna teplota:

18.6 °C

Vlhkosť:

68 %

Rosný bod:

12.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Ilava

SPOLKY A ORGANIZÁCIE