sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prenájom kultúrneho domu v Iliavke

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Iliavke

Prenájom vybavujte na majetkovom oddelení mestského úradu: anna.bakosova@ilava.sk, tel: Anna Bakošová 042-44 555 42, alebo: majetkove@ilava.sk
 
1. Za prenájom DK pre obyvateľa mesta Ilava:  

-  na svadbu, zábavu, spoločenské posedenie, životné jubileum: 35 EUR/deň 

Za prenájom DK pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava: 

-  na svadbu, zábavu, spoločenské posedenie, životné jubileum: 50 EUR/deň

2.  Za prenájom DK neziskovým organizáciám a lesným alebo pozemkovým spoločenstvám na členské schôdze, spoločenským organizáciám na výborové schôdze:       

-  jedna   výročná   členská   alebo  výborová  schôdza zdarma na základe písomnej   žiadosti           

-  druhá a každá ďalšia za 5 EUR/sedenie
3. Za prenájom pre politické strany a hnutia 10 €/hod.      

- pre politické strany a hnutia, nezávislých kandidátov 1x predvolebný míting v jednej nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Ilava zdarma, ostatné 10 €/hod.   
4. Za prenájom  DK na kar: 5 EUR/hod.  
5. Za prenájom DK právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste Ilava:      - na tanečnú zábavu, ples:  100 EUR/deň    

- koncoročné posedenie pre zamestnancov : 50 EUR/deň

6. Žiadosť o prenájom DK je povinná organizácia alebo iná právnická alebo fyzická osoba podať písomne najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom konania akcie majetkovému oddeleniu MsÚ.

V žiadosti uvedie:     a)   označenie žiadateľa     b)   účel prenájmu     c)   dátum a čas konania akcie, predpokladaný čas ukončenia akcie     c)   dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa
7. Za prenájom DK na reklamnú alebo predajnú akciu 15 €/akcia
8. Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom obrusov:         

- do 20 ks: 1€/ks         

- nad 20 ks: 50€/akcia Pri prenájme hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,) je nájomca povinný zložiť aj kauciu vo výške 20,- €. V prípade veľkej akcie ako ples, tanečná zábava s veľkým počtom osôb kauciu vo výške 50,- €. Kaucia sa nájomcovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu.
V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   
 

AKTUÁLNA TEPLOTA

20.10.2019 21:07

Aktuálna teplota:

18.6 °C

Vlhkosť:

68 %

Rosný bod:

12.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mesto

SPOLKY A ORGANIZÁCIE