Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Bytové domy majú zavedený kontajnerový systém zberu a rodinné domy vrecový systém

Bytové domy majú zavedený kontajnerový systém zberu a rodinné domy vrecový systém

Separovanie odpadu

 

Ako sme už avizovali, postupne dopĺňame stojiská pre bytové domy so separovanými kontajnermi na papier a plasty. Upozorňujeme, že 1100 l nádoby na separovaný odpad slúžia výlučne fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v Ilave. Zložky separovaného odpadu a ostatný odpad je možné voziť aj na zberný dvor podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z . §80 Základné ustanovenia ods. 6.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Rodinné domy majú v meste zavedený vrecový systém. Bytové domy majú zavedený kontajnerový systém zberu. Ostatné stojiská, ktoré nie sú určené ani pre bytové, ani pre rodinné domy sa začnú postupne minimalizovať. Na triedenie skla sa z dôvodu bezpečnosti budú naďalej používať kontajnery, ktoré zostanú dostupné na kontajnerových stojiskách.
Opakujeme, že ak vám vznikne akýkoľvek separovaný odpad mimo termínu zberu odpadu, môžete ho doviesť na zberný dvor.


Separované zložky komunálneho odpadu sú právnické osoby povinné odovzdávať oprávneným osobám a spoločnostiam a nie vhadzovať do 1100 l kontajnerov určených pre fyzické osoby. Aj keď sa domnievame, že živnostníci, ktorí pracujú z domova, z drobných prevádzok či malých kancelárií pri svojej činnosti spravidla generujú minimálne množstvo odpadu, opak je však pravdou. Potom nastane situácia, že FO s trvalým alebo prechodným pobytom mesta Ilava majú plné kontajnery a nemajú kam vhadzovať separovaný odpad. Dochádza k hromadeniu odpadov mimo kontajnerov. Preplnený kontajner automaticky zvyšuje pravdepodobnosť znečistenia blízkeho okolia. Odpad z kompletne plného kontajnera, ktorý v dôsledku prekročenia určeného objemu už nejde zavrieť, rozfúka vietor po ulici a dochádza k znečisťovaniu životného prostredia.

Buďme zodpovední a začnime sa starať o naše prostredie.

 

(M. Marčeková, odd.TSM)

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 6. 3. 2024 11:19
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2024 11:25
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Kľačadlá

SPOLKY A ORGANIZÁCIE