sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Ponuka na voľné pracovné miesto

Ponuka na voľné pracovné miesto 1

Mesto Ilava informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave, Oddelení výstavby a životného prostredia, na funkciu Samostatný odborný referent na referáte stavebného poriadku.

O Z N A M


Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave, Oddelení výstavby a životného prostredia. Ide o funkciu Samostatný odborný referent na referáte stavebného poriadku.

Náplň práce:

 • územné plánovanie a stavebný poriadok
 • vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia v zmysle platného Územného plánu Mesta Ilava a platných územných plánov zóny
 • vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny
 • povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení
 • vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačných rozhodnutí stavby, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, povoľovanie zmien v užívaní stavby
 • ďalšie činnosti v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení

 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:

Kvalifikačný predpoklad:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného, architektonického alebo právnického smeru

Osobitné požiadavky na pracovné miesto:

 • Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (OKP) na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (prípadne OKP je možné získať v priebehu jedného roka od prijatia do zamestnania).

Ďalšie predpoklady:

 • Osobnostné a morálne predpoklady
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Bezúhonnosť – zamestnávateľ si overí pri nástupe uchádzača do pracovného pomeru
 • Znalosť práce s PC (Microsoft Office, Internet) - pokročilý
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Výhodou je prax v oblasti stavebníctva, architektúry, na stavebnom úrade a pod.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a osvedčenia o získaní OKP (ak uchádzač toto osvedčenie má)
 • profesijný životopis (s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu)
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2019.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia  zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Ilave. Uzávierka žiadostí je  18.07.2019 o 13.00 hodine.

Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta www.ilava.sk v sekcii Chcem vybaviť – Oddelenie personalistiky a SP – Uchádzači o zamestnanie – Súhlas..., alebo vyzdvihnúť si na oddelení personalistiky a správy písomností - personálnom referáte.

Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

V Ilave, dňa 13.06.2019

                                                                                                                        Ing. Viktor Wiedermann
                                                                                                                                 primátor mesta

Prílohy

Voľné pracovné miesto

oznam_vpm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,17 kB
Dátum vloženia: 13. 6. 2019 13:30
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2019 14:00
Autor: Ing. Milan Púček

AKTUÁLNA TEPLOTA

17.6.2019 09:17

Aktuálna teplota:

23.5 °C

Vlhkosť:

50.2 %

Rosný bod:

12.5 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE