sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Pozícia elektrikar

naspäť
O Z N A M

 

Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave, Oddelení technických služieb. Ide o voľné pracovné miesto elektrikár.

 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:

 

Kvalifikačný predpoklad:

  • minimálne stredné odborné vzdelanie s elektrotechnickým zameraním
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti - § 23 Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

Ďalšie predpoklady:

  • Osobnostné a morálne predpoklady
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Vodičské oprávnenie skupiny B, výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C
  • Prax v danej oblasti

 

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • profesijný životopis (s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu)
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018

 

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 15.8.2019.

 

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o odbornej spôsobilosti a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia  zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Ilave. Uzávierka žiadostí je 31.07.2019.

Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta www.ilava.sk v sekcii Chcem vybaviť – Oddelenie personalistiky a SP – Uchádzači o zamestnanie – Súhlas..., alebo vyzdvihnúť si na oddelení personalistiky a správy písomností - personálnom referáte.

 

Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

 

V Ilave, dňa 27.06.2019

Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta

AKTUÁLNA TEPLOTA

20.8.2019 10:31

Aktuálna teplota:

25.5 °C

Vlhkosť:

64.3 %

Rosný bod:

18.2 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pečiatka železnice, 1940

SPOLKY A ORGANIZÁCIE