sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Pozícia Samostatný odborný referent - knihovník

naspäť
O Z N A M

Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave, oddelení kultúry. Ide o voľné pracovné miesto samostatný odborný referent - knihovník.

Hlavná náplň práce:
- samostatné zabezpečovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností, vrátane výpožičného procesu,
- zabezpečenie celej prevádzky knižnice
- stanovenie úloh na celý rok, vrátane perspektívneho vývoja
- zostavenie ročného rozpočtu a zabezpečenie materiálneho vybavenia knižnice (zariadenie, technika, príslušné tlačoviny a pod.)
- zostavenie koncoročného štatistického výkazu o činnosti knižnice
- starostlivosť o knižničný fond počítačovým programom
- organizácia kultúrno-výchovných podujatí
- bibliograficko-informačná činnosť
- publikačná, dokumentačná a propagačná činnosť
Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:

Kvalifikačný predpoklad:
 Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, výhodou je vzdelanie v oblasti knihovníctva

Ďalšie predpoklady:
 Osobnostné a morálne predpoklady
 Zdravotná spôsobilosť
 Bezúhonnosť
 Znalosť práce s PC
 Schopnosť pracovať s ľuďmi
 Vítaná je prax v oblasti knihovníctva

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 profesijný životopis (s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu)
 súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 1.9.2019.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Ilave. Uzávierka žiadostí je 5.8.2019 do 11.00 hodiny.

Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta www.ilava.sk v sekcii Chcem vybaviť – Oddelenie personalistiky a SP – Uchádzači o zamestnanie – Súhlas..., alebo vyzdvihnúť si na oddelení personalistiky a správy písomností - personálnom referáte.

Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

V Ilave, dňa 17.07.2019

Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

23.8.2019 03:04

Aktuálna teplota:

17.4 °C

Vlhkosť:

81.9 %

Rosný bod:

14.2 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Fragment mestskej knihy zo 16. storočia

SPOLKY A ORGANIZÁCIE