sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Ilava

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Ilava

Súbor na stiahnutie: pdf Dodatok_?._1_k_?tat?tu_2011_1.pdf (0 Mb) 

Dodatok č.1 pdf na stiahnutie

Stav: účinný

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2011 na základe     IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1985, schválilo k Štatútu mesta Ilava vydanému dňa 25. augusta 2011   t e n t o:

 

Dodatok č. 1

k  Š t a t ú t u    m e s t a    I l a v a 

 

ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:

 

Čl. I

 

1.     Mení sa čl. XVIII ods. 3 prvá vetu tohto odseku a znie:

 

3.     Mestské výbory majú 5 členov, s výnimkou Mestského výboru Medňanská, Skala, ktorý môže mať 5 alebo 7 členov.

 

Čl. II

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Ostatné ustanovenia Štatútu mesta Ilava zo dňa 25. augusta 2011 zostávajú nezmenené v platnosti.

2.     Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Ilava bol schválený MZ v Ilave dňa 25. októbra 2011 uznesením č. 7/2011.

3.     Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Ilava nadobúda účinnosť dňa 14. novembra 2011.

V Ilave, dňa 27. októbra 2011

                                                                                              .....................................

                                                                                              Ing. Štefan Daško

                                                                                                       primátor mesta

Vyvesený schválený dodatok k VZN: 28.10.2011 

Zvesené:  14.11.2011                                 

_____________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 07.10.2011                                  

Zvesený návrh: 24.10.2011

Dátum zvesenia: 16. 1. 2011 Zodpovedá: admin admin

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Jeden z najstarších pohľadov

SPOLKY A ORGANIZÁCIE