sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Štatút mesta Ilava

Registratúrna značka:

Štatút mesta Ilava

Súbor na stiahnutie: pdf _tat_t__mesta_ilava_2011.pdf (0,59 Mb)

Stav: účinný

 

                 

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na základe IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1985 na svojom zasadnutí dňa 23. 08. 2011 schválilo pre mesto Ilava  t e n t o:

 

 

Š t a t ú t     m e s t a    I l a v a 

 

Prvá hlava

 

Čl. I

Úvodné ustanovenie

 

1.   Štatút mesta Ilava upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti občanov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie  čestného občianstva.

2.   Štatút mesta Ilava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Čl. II

Postavenie mesta

1.     Mesto Ilava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky  združujúci osoby, ktoré majú na  území mesta trvalý pobyt.

2.     Územie mesta Ilava tvorí súbor katastrálnych území, ktorými sú k.ú. Ilava a k.ú. Klobušice. Zmenu územia mesta Ilava možno vykonať len v súlade s osobitnými  právnymi predpismi[1].

3.     Územie Mesta Ilava sa člení na:

-         Ilava /k.ú. Ilava/

-         mestskú časť Iliavka /k.ú. Ilava/

-         mestskú časť Klobušice /k.ú. Klobušice/

4.   Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

  1. Mesto má svoje mestské symboly, ktorými sú erb mesta, vlajka mesta /zástava mesta/ a pečať mesta.
  2. Pri výkone samosprávy možno mestu ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

Čl. III

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

 

1.     Obyvateľom mesta Ilava je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

2.      Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené v ustanovení § 3 ods. 2 a 3 a v § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

3.     Mesto má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.      Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

5.     Na samospráve mesta sa podieľa aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo má udelené čestné občianstvo mesta Ilava. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolení do orgánu samosprávy mesta a nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).         

    

 

Čl. IV

Samospráva mesta Ilava

1.     Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak tieto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2.      Samosprávu mesta Ilava vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

a)         orgánov mesta

b)         miestneho referenda

c)         zhromaždenia obyvateľov mesta

3.     Mesto spolupracuje pri plnení úloh samosprávy  s občianskymi združeniami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v meste a taktiež s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

4.     Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanoví zákon, mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

5.     Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

6.     Mesto  vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych  predpisoch.

Druhá hlava

MAJETOK MESTA

 

Čl. V

1.   Majetok mesta tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky  a iné majetkové práva  mesta a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo zriadených mestom. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo.

2.   Majetok mesta Ilava sa používa najmä:

-         na verejné účely,

-         na podnikateľskú činnosť,

-         na výkon samosprávy mesta.

Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

           

 

Čl. VI

1.   Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ", ktoré schvaľuje  MZ.

2.   Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä :

-         majetok mesta Ilava,

-         nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku mesta,

-         prenechávanie majetku mesta do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-         správu majetku mesta,

-         majetkovú účasť mesta v obchodných spoločnostiach,

-         nakladanie s cennými papiermi,

-         hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta,

-         nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou,

-         inventarizáciu a evidenciu majetku a záväzkov.

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA

 

Čl. VII

Financovanie

 

1.     Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2.     Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových fondov.

3.     Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými právnickými a fyzickými osobami.

Čl. VIII

Rozpočet

 

1.   Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka. MZ schvaľuje rozpočet mesta, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

2.   Pred schválením sa rozpočet mesta musí v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu mesta.

3.   Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.   Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky.

4.   Na krytie mimoriadnych výdavkov môže mesto rozhodnúť o prijatí úveru. O prijatí úveru rozhoduje MZ na návrh primátora mesta.

5.   Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

6.   Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona[2]. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor.

8.   Výsledky hospodárenia mesta obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje MZ.

 

 

Čl. IX

Rozpočtové provizórium

 

1.   Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia nového rozpočtu mesta rozpočtovým provizóriom.

2.   V prípade rozpočtového provizória mesto hospodári až do schválenia nového rozpočtu podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú presiahnuť v každom kalendárnom mesiaci 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta schváleného za predchádzajúci rozpočtový rok.

Štvrtá hlava

ORGÁNY MESTA ILAVA

 

Čl. X

Základné ustanovenia

1.   Orgány mesta sú:

a)   mestské zastupiteľstvo

b)   primátor

2.   Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby svoje stále orgány, ktorými sú komisie MZ.

3.   Mesto zriaďuje na území mesta a v jeho mestských častiach výbory. 

4.     Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

5.     MZ podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

 

Čl. XI

Mestské zastupiteľstvo

 

1.     Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13-ich poslancov zvolených v priamych voľbách na štvorročné funkčné obdobie obyvateľmi mesta pre:      -   volebný obvod č. 1                                 3 poslanci

-   volebný obvod č. 2                                 3 poslanci

-   volebný obvod č. 3                                 2 poslanci

-   volebný obvod č. 4                                 2 poslanci

-   volebný obvod č. 5                                 2 poslanci

-   volebný obvod č. 6                                 1 poslanec

2.     Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis[3].

3.     Funkčné obdobie MZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MZ.

 

 

Čl. XII

Úlohy mestského zastupiteľstva

 

1.   Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných  otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

2.   MZ je vyhradené najmä:

a)     určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce  sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)     schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o vzájomnej spolupráci uzavretú podľa § 20 ods. 1,  rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky  za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

c)     schvaľovať územný plán mesta  alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

d)    rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok[4],

e)     určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

f)      vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,

g)     uznášať sa na nariadeniach mesta,

h)    schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,

i)       určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie

j)       voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)     schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)       zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

m)  schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)    zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

o)     udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,

p)    ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, farby mesta , prípadne znelku mesta

3.   MZ si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta.

4.   Podrobnú úpravu pravidiel rokovania MZ, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa  a prijímania VZN mesta, uznesení MZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje  "Rokovací poriadok MZ v Ilave".

Čl. XIII

Práva a povinnosti poslancov, poslanecký mandát

 

1.   Poslanci vykonávajú svoj mandát osobne, dbajú o to, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie dbajú na záujmy mesta, resp. záujmy mestských častí. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.    Poslanec MZ (ďalej len poslanec) je povinný najmä:

a)     zložiť sľub na prvom zasadnutí MZ, ktorého sa zúčastní,

b)     zúčastňovať sa na zasadnutí MZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)     dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,

d)    obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,

e)     poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a   

  činnosti MZ,

3.   Poslanec je oprávnený najmä:

a)     predkladať MZ aj ostatným orgánom návrhy,

b)     interpelovať primátora a členov MZ vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c)     požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených        

   mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti

d)    požadovať vysvetlenia a informácie od právnických a fyzických osôb ,

               ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich    

               sa dôsledkov ich podnikania v meste,

e)     zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, vybavovaní sťažností a   

               oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta   

f)      požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre   

               riadny výkon poslaneckej funkcie

4.     Funkcia poslanca MZ je nezlučiteľná s funkciou:

-         primátora,

-         zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,

-         štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,

-         podľa osobitného zákona[5].

5.     Mandát poslanca zaniká:

-         odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

-         uplynutím funkčného obdobia,

-         vzdaním sa mandátu,

-         právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

-         pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

-         zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,

-         ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach MZ,

-         v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie (ods. 4 tohto článku),

-         zrušením mesta,

-         smrťou.

  1. Mandát poslanca MZ zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť

 

Čl. XIIIa

 Povinnosti a obmedzenia poslancov mestského zastupiteľstva

podľa ústavného zákona

 

1.     Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Ilava (ďalej len poslanci) v zmysle ustanovení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon):

            a) sú povinní dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v ústavnom

                zákone,

b) nesmú vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva podľa Ústavy SR a zákona o obecnom zriadení, ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonávajú, musia ju do 30 dní od zloženia poslaneckého sľubu skončiť, alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu,

c) sú povinní na rokovaniach mestského zastupiteľstva, ako aj na rokovaniach iných orgánov mesta, na ktorých sa zúčastnia a na ktorých vystúpia v úvode svojho vystúpenia oznámiť svoj osobný záujem na prerokúvanej veci, alebo oznámiť, že ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého sú členom, ak je im táto skutočnosť známa,

d) sú povinní podávať do 30 dní odo dňa, keď zložili sľub a počas výkonu poslaneckej funkcie vždy do 31. marca písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok komisii na ochranu verejného záujmu v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona. K písomnému oznámeniu priložia potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.

2.   Poslanec podľa ustanovení ústavného zákona nesmie:

a) využívať svoju funkciu, právomoci a informácie nadobudnuté počas jej výkonu, alebo v súvislosti s výkonom funkcie na získanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických a právnických osôb. Zákaz sa nevzťahuje na činnosť alebo na úlohu, ktorá funkcionárovi vyplýva z výkonu jeho funkcie,

b) žiadať a prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody. Zákaz sa nevzťahuje na dary, ktoré sú zvyčajne poskytované pri výkone  funkcie alebo na základe zákona,

c) sprostredkovať obchodný styk sebe, blízkej osobe, alebo inej fyzickej alebo právnickej osobe s orgánmi uvedenými v čl. 4 ods. 2 písm. c) ústavného zákona, okrem prípadu, ak to vyplýva z výkonu jeho funkcie,

d) nadobúdať majetok od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo dražbe – zákaz sa vzťahuje aj na blízke osoby,

e) uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,

f)  používať symboly mesta na osobný prospech,

g) používať svoju osobu, meno a priezvisko, podobizeň, obrazovú snímku, záznam hlasu alebo podpis na reklamu.

 

 

 

Čl. XIV

Primátor mesta

 

1.     Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon[6].

2.   Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta  v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

3.   Primátor  najmä:

-         zvoláva a vedie zasadnutia MZ,

-         vykonáva mestskú správu,

-         zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

-         rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím MZ vyhradené MZ,

-         uschováva vlajku mesta a pečať mesta, používa mestské insígnie,

-         podpisuje VZN mesta a uznesenia MZ, najneskôr do 10 dní od ich schválenia MZ.

4.   Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia MZ.

5.   Ak bol výkon uznesenia MZ podľa čl. XIV bodu 4 tohto štatútu pozastavený, môže MZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak MZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Čl. XIVa

Povinnosti a obmedzenia primátora mesta

1. Primátor mesta Ilava (ďalej len primátor) v zmysle ustanovení ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon):

a) je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v ústavnom zákone,

b)  nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou primátora podľa Ústavy SR a zákona o obecnom zriadení, ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonáva musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť, alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu,

c)  nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti s výnimkou prípadov, keď ide o zastupovanie mesta v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta, alebo ak sa za členstvo v tomto orgáne neposkytuje finančná odmena,    

d) je povinný na rokovaniach mestského zastupiteľstva, ako aj na rokovaniach iných orgánov mesta, na  ktorých sa zúčastní a na ktorých vystúpi v úvode svojho vystúpenia oznámiť svoj osobný záujem na prerokúvanej veci, alebo oznámiť, že ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého je členom , ak je mu táto skutočnosť známa,

e)  je povinný podávať do 30 dní odo dňa, keď zložil sľub a počas výkonu funkcie primátora vždy do 31. marca písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok komisii na ochranu verejného záujmu v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona. K písomnému oznámeniu priloží potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok,

            f)  je povinný v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie primátora dodržiavať  zákazy a obmedzenia podľa čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

g) je povinný podať Komisii na ochranu verejného záujmu do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie primátora písomné oznámenie podľa čl 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona.

2.   Na primátora mesta sa zároveň podľa ustanovení ústavného zákona vzťahuje čl. XIIa ods. 2 tohto štatútu.  

 

 

Čl. XV

Zástupca primátora

 

1.   Primátor má jedného zástupcu. Zástupcom primátora je poslanec, ktorého primátor poverí zastupovaním spravidla na celé funkčné obdobie, a to v lehote do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí primátor v tejto lehote, zástupcu primátora volí MZ.

2.   Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor zástupcu primátora odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

3.   Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

 

 

Čl. XVI

Hlavný kontrolór mesta

 

  1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva MZ. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje MZ formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavného kontrolóra volí MZ na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak zákon č. 369/1990 Zb. neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu[7].

2.   Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciou:

a)   poslanca MZ,

b)   primátora,

c)   člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je  mesto,

d)   iného zamestnanca mesta,

e)    podľa osobitného zákona[8].

3.   Bližšie určujú rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra „Zásady činnosti hlavného kontrolóra“.

 

Čl. XVII

Komisie mestského zastupiteľstva

 

1.   Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MZ.

2.   Komisie sú zložené z poslancov MZ, obyvateľov mesta z radov odborníkov a ďalších osôb zvolených MZ. Kandidátov na členov komisie navrhujú poslanci MZ a primátor mesta.

3.   MZ volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec MZ – a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie.

Predseda komisie najmä:

-         riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadania a riadi ich priebeh,

-         pripravuje program schôdze  a zostavuje plán činnosti,

-         organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MZ,

-         zastupuje komisiu navonok,

-         vyhotovuje zápisnicu o priebehu zasadania a odovzdá ju spolu s prezenčnou listinou v dvoch originálnych vyhotoveniach na sekretariát MsÚ,

-         zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.

4.   Mesto Ilava má vytvorené tieto komisie:

a)     Komisia finančno – majetková,

b)     Komisia pre verejné obstarávanie,

c)     Komisia stavebná,

d)    Komisia kultúrna,

e)     Komisia pre školstvo a vzdelávanie,

f)      Komisia sociálno-bytová,

g)     Komisia životného prostredia,

h)    Komisia pre šport,

i)       Komisia na ochranu verejného záujmu,

j)       Komisia na prešetrovanie sťažností.

5.   V prípade potreby a vhodnosti vytvorí MZ ďalšie komisie, prípadne môže komisie zlúčiť.

6.   Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

-         vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým investičným zámerom mesta,

-         vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

-         kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne s majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.

7.   Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

8.   Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Čl. XVIIa

Komisia na ochranu verejného záujmu

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu predstavuje osobitnú komisiu mestského zastupiteľstva mesta Ilava, ktorej základné úlohy vymedzuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon).

2.   Osobitnými požiadavkami na zloženie komisie sú:

a) môže byť zložená iba z poslancov mestského zastupiteľstva mesta Ilava,

b) musí mať najmenej troch členov,

c) musí mať po jednom zástupcovi z každej politickej strany alebo politického hnutia   zastúpenej v mestskom zastupiteľstve, ak sú v mestskom zastupiteľstve aj nezávislí poslanci musia byť zastúpení v komisii. Ak nie sú v mestskom zastupiteľstve zastúpené politické strany alebo politické hnutia tak, aby ich delegovaním vznikla najmenej trojčlenná komisia, doplní sa počet komisie o zástupcu z politickej strany alebo hnutia, ktorá má v zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.

3.    Základnými úlohami komisie na ochranu verejného záujmu sú:

a)  prijímať písomné oznámenia primátora mesta podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona a písomné oznámenia poslancov mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia,

b) podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

c) sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným  zákonom  č.  211/2000  Z. z.  o   slobodnom  prístupe  k  informáciám   v znení neskorších predpisov a ústavným zákonom,

d) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

e)  preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom,

f)  udeľovať výnimku podľa čl. 8 ods. 4 primátorovi mesta do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

g)  kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona.

 

 

Čl. XVIII

Výbory v mestských častiach

1.     Výbory v mestských častiach /územných obvodoch/ reprezentujú obyvateľov mestskej časti /územného obvodu/ a podieľajú sa na samospráve mesta. Mesto zriaďuje na území Mesta Ilava  tieto výbory:

-         Mestský výbor Kukučínova, SNP, Stred,

-         Mestský výbor Medňanská, Skala,

-         Mestský výbor NsP,

-         Mestský výbor SIHOŤ,

-         Mestský výbor Klobušice,

-         Mestský výbor Iliavka.

2.     Mestské výbory, ktoré boli zriadené, pre územný obvod najmä:

-         plnia úlohy určené mu mestským zastupiteľstvom,

-         predkladajú mestskému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy na riešenie problémov a zabezpečovanie potrieb obyvateľov územného obvodu,

-         dávajú podnety na odstraňovanie nedostatkov v územnom obvode mestskému úradu a dohliadajú na ich odstránenie,

-         obhospodarujú im vyčlenené priestory mesta, vývesné skrinky tak, aby slúžili obyvateľom mestskej časti /územného obvodu/.

3.     Mestské výbory majú 5 členov. Členmi výborov sú všetci poslanci MZ zvolení v mestskej časti, resp. vo volebnom obvode /ďalej len „mestská časť“ alebo „územný obvod“/.  Ak sa takýto počet členov z radu poslancov nedosiahne, výbory sa dopĺňajú o obyvateľov mesta danej mestskej časti /územného obvodu/. Členov výboru volí v tomto prípade MZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. MZ zároveň zvolí zástupcu mestského výboru, ktorý zvolá prvé zasadanie výboru tak, aby sa konalo do 60 dní od ustanovenia členov výboru.

4.     Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom. Predsedom výboru je poslanec.

5.     Predseda výboru zastupuje výbor navonok, riadi a organizuje jeho prácu, zvoláva a riadi zasadania výboru, vedie ich a zabezpečuje spísanie zápisnice o ich priebehu. Ďalej predseda výboru najmä:

-         zabezpečuje spoluprácu výborov s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva,

-         vyhotovuje zápisnicu o priebehu zasadania a odovzdá ju spolu s prezenčnou listinou v dvoch originálnych vyhotoveniach na sekretariát MsÚ,

-         predkladá žiadosti výboru mestskému zastupiteľstvu,

-         má povinnosť zvolať zasadnutie na podnet člena výboru, a to v termíne do 15 dní od doručenia písomnej požiadavky člena výboru, alebo v termíne určenom po vzájomnej dohode.

6.     V prípadoch, ak si predseda výboru neplní povinnosti podľa tohto štatútu, nezúčastní sa zasadania výboru 3 krát bez ospravedlnenia, môžu ho členovia výboru nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru odvolať. To isté platí aj pre členov výboru.

7.     Dôležité rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny jej katastrálneho územia, schválenie územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať po prerokovaní vo výbore.

8.     Členovia výboru môžu pozvať na zasadanie výboru akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu. Členovia výboru ako aj predseda výboru majú právo vzdať sa členstva.

Čl. XIX

Mestský úrad

 

1.   Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci MZ a primátora, je zložený zo zamestnancov  mesta.

2.   Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace  s plnením úloh samosprávy mesta najmä:

-         zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

-         pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MZ a komisií,

-         vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,

-         vykonáva nariadenia mesta, uznesenia MZ a rozhodnutia primátora mesta,

-         koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov založených alebo zriadených  mestom,

-         organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy v tých veciach, v ktorých bol prenesený výkon štátnej správy na mesto.

3.   Prácu mestského úradu organizuje a vedie prednosta mestského úradu a primátor mesta.

4.   Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia a ich vzájomné vzťahy obsahuje "Organizačný poriadok Mestského úradu v Ilave".

 

 

Čl. XX

Prednosta mestského úradu

 

1.   Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

2.   Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

3.   Funkciu prednostu Mestského úradu v Ilave môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.

4.   Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy:

-         riadi a organizuje prácu mestského úradu,

-         zodpovedá primátorovi za zostavenie návrhu rozpočtu spolu s jednotlivými oddeleniami MsÚ a zodpovedá primátorovi za jeho plnenie a čerpanie, 

-         podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí MZ,

-         zúčastňuje sa na zasadnutí MZ s hlasom  poradným.

Piata hlava

 

MIESTNE REFERENDUM

 

Čl. XXI

 

1.     Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta.

2.     Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum vždy, ak ide o:

a)     zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj o zmenu názvu mesta,

b)     odvolanie primátora  podľa   ust.  § 13a   ods. 3   zákona   č. 369/1990 Zb.,

c)     petície skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.

3.     MZ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých  veciach týkajúcich sa samosprávy mesta.

4.      Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. MZ vyhlási miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

5.     Mesto ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným nariadením.

           

 

 

Šiesta hlava

 

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV MESTA

 

Čl. XXII

 

1.   Na prerokovanie mestských vecí môže MZ zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti, resp. častí, ktoré je verejné.

2.   MZ zvolá zhromaždenie obyvateľov mesta, príp. jeho časti vždy:

-         ak o to požiada petíciou aspoň 30% obyvateľov mesta,

-         ak o to požiada 1/4 poslancov MZ.

3.     MZ sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na zhromaždenie obyvateľov mesta, resp. jeho časti.

4.   Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Mestskom úrade v Ilave, príp. iným vhodným spôsobom napr. vyhlásením v mestskom rozhlase. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta, resp. časti mesta.

Siedma hlava

 

SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO, KRONIKA MESTA

 

Prvá  časť

Symboly mesta

 

Čl. XXIII

Úvodné ustanovenie

 

1.     Mestské symboly sú:

a)     erb mesta,

b)     vlajka mesta a zástava mesta,

c)     pečať mesta.

2.     Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.

3.     Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi Mesta Ilava a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. Zakázané je používanie symbolov mesta, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta voči nim. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s mestskými symbolmi je stíhané podľa osobitných predpisov.

 

 

Čl. XXIV

Erb mesta

 

1.   Erb mesta tvorí modrý štít, v ktorom je strieborné štvorvežové opevnenie. Červené strechy veží sú ukončené zlatými krížikmi.

2.   Záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3.   Právo použiť erb mesta je viazané na písomný súhlas (povolenie primátora). Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania a vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

-         spôsob použitia erbu,

-         obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).

4.   Erb sa používa:

a)   na pečatidle mesta,

b)   na insígniách primátora,

c)   na listinách o udelení čestného  občianstva mesta Ilava,

d)   na budove, kde má sídlo mestský úrad Ilava,

e)   na označenie katastrálneho územia mesta,

f)    v rokovacích miestnostiach orgánov mesta.

5.   Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.

6.   Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu  zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba,  ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitie erbu.

 

 

Čl. XXV

Vlajka mesta

 

1.     Vlajka mesta Ilava sa skladá z piatich pruhov. Dva sú biele, dva modré a prostredný pruh je červený. Vlajka má obdĺžnikový tvar v pomere strán 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky mesta Ilava.

2.     Vlajka mesta sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

3.     Zástava mesta je utvorená podľa vlajky mesta, je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom.

4.     Záväzné vyobrazenie vlajky mesta a zástavy mesta tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

5.     Vlajku mesta alebo zástavu mesta používa primátor a MZ pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky alebo zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

6.     Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, ktoré sú prístupné verejnosti.

7.     Vlajka mesta sa používa spolu so štátnou vlajkou v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, pri príležitosti štátnych sviatkov a na výzvu, ktorú vydáva mesto , ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia mesta).

8.     Pri vyvesovaní vlajky a používaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá:

a)     vlajka alebo zástava nesmie byť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)     na vlajke alebo zástave nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

 

 

Čl. XXVI

Pečať mesta

 

1.     Pečať mesta Ilava tvorí erb mesta s kruhopisom: „Mesto Ilava“.

2.     Záväzné vyobrazenie pečate mesta tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3.   Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

4.   Pečať uschováva primátor mesta.

 

 

Čl. XXVII

Insígnie primátora

 

1.     Primátor mesta Ilava používa vlastné insígnie, ktorými sú:

a)     kolana (reťaz) primátora mesta Ilava,

b)     štandarda primátora mesta Ilava.

2.     Používanie oboch insígnií je osobné, viaže sa výlučne na osobu primátora. Insígnie nemôže nikto používať s výnimkou zapožičania kolany (reťaze) poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva občianske obrady.

3.     Kolana (reťaz) primátora mesta je vyrobená v jedinom exemplári a je uschovaná u primátora mesta.

4.     Kolanu (reťaz) používa primátor pri všetkých významných verejných vystúpeniach, predovšetkým na slávnostných zasadaniach MZ, pri príležitostiach významných osláv v meste, pri oficiálnych návštevách.

5.     Štandarda primátora mesta Ilava je osobným znamením primátora mesta. Tvoria ju pruhy biely, modrý a červený v šikmom prevedení vo farbách vlajky so štvorcovým vyobrazením erbu mesta umiestneného v strede na modrom podklade. Pomer strán je 1:1.

6.     Štandarda primátora mesta Ilava je vyhotovená v jedinom exemplári a je uschovaná u primátora mesta. Vyobrazenie štandardy primátora mesta Ilava obsahuje príloha.

Druhá časť

Čestné občianstvo a  Kronika mesta

 

 

Čl. XXVIII

Čestné občianstvo mesta

1.   Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže MZ udeliť čestné občianstvo mesta Ilava.

2.   O udelení čestného občianstva rozhoduje MZ na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.   O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4.   Slávnostné odovzdanie listiny pocteného sa vykoná spravidla na zasadnutí MZ. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do kroniky mesta Ilava.

Čl. XXIX

Kronika mesta Ilava

 

1.   Kronika mesta Ilava sa vedie v úradnom jazyku.

2.   Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3.     Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.

 

Ôsma hlava

VZŤAH K OKOLITÝM MESTÁM A OBCIAM

 

Čl. XXX

 

1.   Veci spoločného záujmu mesta Ilava a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou mesta s okolitými mestami a obcami.

2.   Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s mestami a obcami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

VZŤAH SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 

Čl. XXXI

1.   Mesto pri naplnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

 

 

Desiata hlava

 

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

<
Dátum zvesenia: 16. 1. 2011 Zodpovedá: admin admin

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Hrad a starý most

SPOLKY A ORGANIZÁCIE