sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Referendum

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila


REFERENDUM


a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
  od 07.00 h do 22.00 h

 

VÝSLEDKY za mesto Ilava

 

V meste Ilava sa zúčastnilo referenda 1861 voličov z celkového počtu 4566, čo predstavuje účasť 40,75 %. 

Celoslovenská účasť na referende 2023 predstavovala 27,25 %, referendum je preto neplatné.

Voliči v našom meste využili nielen hlasovanie priamo v 6 volebných miestnostiach,ale aj voľbu poštou zo zahraničiavoľbu do prenosnej schránky pre imobilných a voľbu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ilave.

V našom okrese bol realizovaný aj špeciálny spôsob hlasovania pre covid pozitívne osoby - hlasovanie bolo zaznamenané ako okrsok č. 7 -  Ilava.

 

Výsledky za jednotlivé okrsky v meste Ilava:

výsledky

Okrsok č.1 Dom kultúry Ilava

Okrsok č.2 ZŠ Ilava

Okrsok č.3 ZUŠ Ilava

Okrsok č. 4 Technické služby Ilava

Okrsok č. 5 Dom kultúry Klobušice

Okrsok č. 6 Dom kultúry Iliavka

________________________________________

Okrsok č. 7 Špeciálne hlasovanie - Covid- 19

výsledky

Podrobné výsledky sú zverejnené na web stránke štatistického úradu  https://www.volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html .

 

V referende voliči rozhodovali  o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

 


 

 

Informácie pre voliča

 

Právo hlasovať v referende

má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre referendum 21.1.2023

 

Spôsob voľby NA ÚZEMÍ Slovenskej republiky

Volič môže voliť

1. vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

2. v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe HLASOVACIEHO PREUKAZU (Hlasovací preukaz).

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

1. OSOBNE

na Referáte evidencie obyvateľstva, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava - prízemie vpravo - číslo dverí 115 (vybavuje  Mgr. Darina Gašparová)

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce 

Pondelok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:00 12:00 -16:00
Štvrtok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:00 12:00 -13:00

 

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

2. v LISTINNEJ forme

na adrese Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

 

3. ELEKTRONICKY (e-mailom)

na adresu volby@ilava.sk alebo darina.gasparova@ilava.sk

-   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

-   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

 

4. prostredníctvom osoby SPLNOMOCNENEJ žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Spôsob voľby MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky - Voľba poštou

 

Volič môže voliť MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky poštou, ak

-   NEMÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov - Informácie - voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky


-   MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia -   Informácie - voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 

Volič môže požiadať o voľbu poštou

1. v listinnej forme

zaslaním žiadosti  na adresu 

Mesto Ilava

Mestský úrad Ilava

Mierové námestie 16/31 019 01 Ilava

Slovak republic

tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt, najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

2.  elektronicky (e-mailom)

na adresu volby@ilava.sk alebo darina.gasparova@ilava.sk

tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

zverejnenie adresy - VOĽBA POŠTOU REFERENDUM

 

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať 1 člena a 1 náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum, t.j.

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

petičný výbor za referendum.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručí politická strana a petičný výbor za referendum primátorovi mesta Ilava v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t.j. do 24. novembra 2022 do 24.00 h

1.    v listinnej forme na adresu Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

2.    alebo elektronicky (e-mailom) na emailovej adrese volby@ilava.sk.

doručovanie oznámení o delegovaní členov

 

 

Všetky ďalšie informácie k referendu, vzory, tlačivá a pokyny pre voličov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?referendum 

msu-jp, zdroj minv.sk

Rýchle odkazy

jarmokVeľkonočné tradície 2023

parkovanie

projektySmútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM 2-3/2023
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:224
TÝŽDEŇ:6623
CELKOM:1534703

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava

SPOLKY A ORGANIZÁCIE