sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Jarmila Sykorova
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

 

Máte pravdu v tom, že na novej stránke mesta, ktorá je rozdelená na viacero častí (Výbory mestských častí, Požiadavky MsV, Zápisnice, Uznesenia, Video) sa bez hyperlinku hľadajú prepojenia nepohodlne. V budúcom riadnom zastupiteľstve bude k Zápisnici prepojenie na hyperlink doplnený.

Čo sa týka zasadnutí mestských výborov požiadam predsedov, aby si zápisnice na stránke mesta skontrolovali a chýbajúce doplnili.

 

Prajem pekný deň

AL

Poradca primatora, 13. 11. 2019
Autor: Jaroslav Konuch
Dátum vloženia: 2. 11. 2019

Dobrý deň,

Vašu požiadavku konzultujte so stavebným úradom mesta. Neviem o akú časť sídliska Skala by sa malo jednať. Treba preveriť či by nebola v rozpore s územným plánom mesta.

 

Primator, 13. 11. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na včerajšom (15.10.) zasadnutí MsZ bolo poslancami prijaté uznesenie, ktorým bola schválená realizácia výstavby nového detského ihriska v mestskej časti Klobučice, v celkovej výške 17.656,20 € s DPH (4 detské prvky + dopadová plocha). Chcem zdôrazniť, že napriek tvrdeniu niektorých poslancov MsZ, nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a nedošlo ani k "neštandartnému" procesu verejného obstarávania. S firmou, ktorá bude detské ihrisko realizovať, bude zajtra (17.10.) podpísaná zmluva o dielo č.52/216/2019 s tým, že samotná realizácia prebehne v nasledujúcich týždňoch (cca do 14 dní od podpisu zmluvy). Verím, že toto ihrisko splní svoj účel a mamičky s deťmi ho budú môcť plnohodnotne využívať.

Prajem pekný deň

VW

Primátor, 16. 10. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 7. 10. 2019

Dobrý deň.

 

Dnes chlapi asfaltovali výtlky na ulici Kalinčiakova, Medňanská a Jesenského. Jama pred bytovkou 517 je každoročný problém z dôsledku predpokladanej poruchy kanalizácie. Nakoľko jama bola min rok vybetónovaná je tam zase badať pokles o cca 10 cm, čo je spôsobené odsunom materiálu podložia komunikácie v danej časti. Uvedený problém budeme riešiť v spolupráci s PVS a.s. Obdobný problém je aj jama pred ZŠ. Túto však vieme operatívne opraviť bez väčších investícií nakoľko je povrch chodníka zo zámkovej dlažby. Ulicu Hollého plánujeme doriešiť v priebehu budúceho týždňa v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

 

S pozdravom

 

Mgr. Stanislav Rendek

16. 10. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 5. 10. 2019

Vážená pani občianka, uvedenej pracovníčke bolo na základe príkazu vedúceho nariadené vyčistenie chodníka od buriny. Vzhľadom na ochranu životného prostredia a ochrany povrchových a podzemných vôd vedenie mesta nie je naklonené odstraňovaniu buriny chemickými prípravkami. Postup práce, ktorý zvolila pracovníčka bol plne v jej rozhodnutí a týmto jej patrí poďakovanie, za príkladné plnenie pokynov nadriadeného, ktoré u Vás vzbudilo pohoršenie. Do budúcna je ambíciou mesta v čo najväčšej miere zabezpečiť odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií a chodníkov komunálnou technikou, a tým zefektívniť údržbu mesta a prácu zamestnancov TSM. V súčasnosti je však spôsob mechanického odstraňovania nečistôt povereným pracovníkom plne v jeho rozhodnutí za dodržania platných právnych predpisov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Dúfam, že odpoveď bude postačujúca.

 

S pozdravom Rendek

 

Vedúci TSM, 14. 10. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 6. 10. 2019

Dobrý deň,

áno, vianočné trhy tento rok budú. Momentálne pripravujeme program, ktorý bude zverejnený na našich stránkach a v novinách. S pozdravom. W

Primátor, 14. 10. 2019
Autor:        
Dátum vloženia: 9. 10. 2019

Dobrý deň p. primátor,

 

na otázku nakladania s nepoužitými hlasovacími lístkami z volieb odpovedám nasledovne. Podľa usmernenia MV SR č. SVS-OVR-2019/011843 zo dňa 12. apríla 2019, ktorým bola upravená úschova hlasovacích lístkov a iných volebných dokument z volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, sme nepoužité hlasovacie lístky po 30. júni 2019 bez vyraďovacieho konania odovzdali Oddeleniu technických služieb na likvidáciu. Je to bežná prax po skončení volieb v Ilave. Určite nepoužitých hlasovacích lístkov bolo u nás podstatne menej ako v Dubnici nad Váhom. Presný počet Vám ani odhadom nepoviem, nakoľko som ešte vtedy bola rodičovskej dovolenke. Môj názor je, že ak by mesto malo záujem takéto nepoužité hlasovacie lístky v budúcnosti využiť, môžeme tak urobiť napr. do materskej škôlky, kde deti maľujú tiež na darované použité papiere (syn nosí obrázky namaľované na papieroch z Hanon, Daejung atď.) Počkajme na najbližšie parlamentné voľby a ja osobne Vás potom oslovím, čo urobíme s nepoužitými hlasovacími lístkami.

Prajem pekný deň

SH 

VO matriky, 14. 10. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 9. 2019

Včerajšie výpadky elektriny boli zaznamenané na viacerých miestach Slovenska, z dôvodu silného vetra. Častou príčinou býva prerastanie stromov do elektrického vedenia, čo pri silnejších nárazoch vetra spôsobuje výpadky prúdu. Podrobnejšie by mohli situáciu vysvetliť pracovníci elektrárne.

Admin, 1. 10. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 28. 9. 2019

Dobrý deň, áno mesto plánuje zaradiť do rozpočtu na ďalší rok aj výmenu niektorých informačných tabúľ. Tie staré sú už opotrebované a nepôsobia vkusne. Máme pripravené nové fotografie mesta, ktoré by sa mohli využiť práve na tento účel. S pozdravom

Primátor, 30. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 13. 9. 2019

Dobrý deň,

začnem najskôr s nevhodnými obchodnými prístreškami pred nemocnicou. Súhlasím s Vami, že tieto nefunkčné prístrešky treba odstrániť. Nedávno sme mali na túto tému stretnutie s pánom riaditeľom nemocnice a zhodli sme sa na tom, že chceme túto situáciu riešiť. Pozemky, na ktorých tieto prístrešky stoja, však nie sú vo vlastníctve mesta ani nemocnice. Preto bude potrebné rozprávať s ich majiteľmi o možnostiach riešenia.

Čo sa týka realizovaných a pripravovaných projektov v meste, v najbližšom čísle Ilavského mesačníka bude podrobný článok o všetkých aktivitách, ktoré mesto urobilo a ktoré plánuje realizovať v budúcom roku. Spomeniem tu tie, ktoré budú financované s podporou eurofondov: rekonštrukcia dvoch budov DHZ Ilava a Iliavka a rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Medňanská. Taktiež pripravujeme verejné obstarávanie na rekoštrukcie chodníkov a niektorých ciest v meste. Realizácia bude prebiehať pravdepodobne začiatkom budúceho roka. 

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:   
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Dobrý deň,

semafor pri NC Idea schválil dopravný inšpektoriát a bol vybudovaný na náklady investora. Dva "dopytové" semafory prechodov pre chodcov (pri potravinách a modrom dome) sú v správe mesta. Pred spustením prevádzky NC Idea sme mali stretnutie, (za účasti mesto Ilava, investor a dopravný inšpektor) na ktorom sme riešili koordináciu semafórov tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciam.  Myslím, že prejazdnosť cez mesto je v rámci možností v poriadku. Dopravné zápchy, ktoré vznikajú počas frekventovaných hodín, sú spôsobené zvýšeným počtom automobilov na cestách. Tento problém majú však už takmer všetky mestá na Slovensku, nielen Ilava.

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Váž. pán Marcel Bagín.

Dovoľte mi, aby som Vám odpovedala na Váš list.

Do zborovní ZŠ sa nemôžete dovolať, lebo ani jedna zborovňa nemá telefón.

Odhlasovanie z obeda robíte tak ako aj doposiaľ.

S ústrižkami a šekmi máte pravdu, ja by som tiež bola, podobne ako Vy, za platbu elektronicky.

Vnímam to ako vhodný návrh na zavedenie spôsobu platieb v budúcnosti.

 

Dcéra sa čipu báť nemusí, pri dochádzkovom termináli je pedagogický zamestnanec, ktorý dohliada na to, aby  žiaci správne použili čip, nie je tam hluk, takže pípnutie čipu počuje a dokonca aj vidí. Ja osobne som stála pri dochádzkovom termináli a žiaci si pekne pípnutím čipu označili svoj príchod do školy. Všetkým sa to úspešne podarilo. Vzhľadom na to, že sa vytvorila pri „čipovaní“ rada, dala som ešte v ten deň nainštalovať druhý terminál na dochádzku. Žiaci sú veľmi spokojní.

V septembri ideme v skúšobnom režime a označovanie dochádzky pípnutím čipu u žiakov funguje a  je v poriadku.

Vážený pán Bagín. Ak svoje dieťa (v pondelok) odhlásite - deň vopred zo stravy (na utorok), tak je na vami uvedený deň (utorok) odhlásené. Vaša dcéra môže prísť v utorok do školy, na termináli dochádzka si označí pípnutím čipu príchod, ale je odhlásená z obeda. Všetko ste stihli a je to v poriadku. Obed nemá, lebo ste ju odhlásili a vedúca jedálne o tom už vie.

V druhom prípade spomínate „záškoláka“, ktorý príde na tretiu hodinu,...

Záškolák nepípol čipom do 7:35 svoju dochádzku do školy, t. j.  nie je prihlásený na obed. Obed sa pre neho nevarí a nepreberie si ho, lebo rodič ho neprihlásil na obed do 7:35 hod.

Ak príde žiak neskoršie do školy (min.  na1 vyučujúcu hodinu) a chce obed, rodič ho musí do 7:35 hod. na obed prihlásiť.  Má dotáciu.

Prepojenie dochádzky a odberu obeda v jedálni je výhodné pre poctivých žiakov. Tí spokojní budú a aj ich rodičia, lebo budú mať dotované obedy.

Z mojej strany len jedna prosba: dajte tomu do konca septembra čas. Všetko bude vyriešené k Vašej spokojnosti a k spokojnosti rodičov našich žiakov.

V prípade ďalších otázok uvítam osobné stretnutie. Ďakujem.

Mgr. Dana Škultétyová

Primator, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, zverejňujem reakciu pána Sojku ohľadom správy cintorínov v Ilave.

Primator, 5. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, problém s mestským rozhlasom pretrváva už dlhšiu dobu nakoľko je staršej výroby. Niektoré reproduktory sa už nedajú, čo sa týka hlasitosti, správne nastaviť. Preto sme pristúpili k nákupu 20 ks nových reproduktorov, ktoré budú postupne vymenené za tie, ktoré už stratili funkčnosť. 

Primator, 4. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň, čo sa týka Domu smútku v Klobušiciach, bola na ňom realizovaná oprava vonkajšej fasády a náter okenných rámov. V ďalšom kroku pristúpime k riešeniu opravy vnútorného zariadenia a k vymalovaniu interiéru DS. Udržiavanie poriadku bude zabezpečené cez TSM. 

V prípade Ilavy, bude potrebné riešiť komplexne interiér aj exteriér DS. Myslím, že to bude vyžadovať väčší rozsah prác ako v prípade Klobušíc, preto bude potrebné zaradiť to do plánu opráv až na budúci rok.

Do budúcna plánujeme v rámci TSM vyčleniť pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu a správu všetkých troch cintorínov (Ilava, Klobušice, Iliavka).

Prajem pekný deň.

Primator, 2. 9. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 20. 8. 2019

Dobrý deň,

na základe oslovenia vaším mestom ohľadom diskusie pod článok posielame dané vyjadrenie:

Diskusie  a vyjadrovanie bez autorizácie k obsahu na webe mesta je smer, ktorým ako profesionálna firma pre obce a mestá nechceme ísť. Tento spôsob komunikácie sa hodí pre iné komunikačné kanály a nie webové stránky. Príspevky často skĺznu do vulgarizmov a ohovárania, zverejňovania osobných údajov .... bez kontroly mesta! V minulosti takéto diskusie boli možné (mali sme moduly diskusia pod článkom a diskusné fórum), ale s pribúdajúcim vplyvom sociálnych sietí a ľahkej anonymity na internete je nereálne pre mesto ustrážiť vhodnosť príspevkov. Mesto má zodpovednosť za dáta, ktoré sú na jeho webe.  Na základe vyššie uvedeného odporúčame moduly, kde je autorizácia príspevkov (FAQ), ktoré aj využívate, alebo diskusiu premiestniť na iné komunikačné kanály ako je napr. facebook.

Ďakujem a prajem príjemný deň.

 

 

logo R

M.M

regionálny manažér

Galileo Corporation s.r.o.

 

20. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, reagujem na Vaše otázky:

1/ kruhový objazd pri Slovnaftke je majetkom Slovenskej správy ciest a spoločnosti Immo-Log-Sk Alpha s.r.o. Jedná sa o cestu 1 triedy, ktorá je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Aby boli možné akékoľvek stavebné úpravy kruháča, musia byť odsúhlasené vlastníkmi pozemkov a realizované cez TSK. Momentálne sa snažíme s TSK riešiť situáciu ohľadom rekonštrukcie kanálskeho mosta v čo najkratšom termíne. Jeho uzavretie nám značne komplikuje kinetickú dopravu v meste pričom otvorenie nového mosta by kruhovému objazdu odľahčilo premávku.

2/ jednosmerné komunikácie v mestskej časti Sihoť boli zavedené z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy. Keďže parkovanie bolo chaotické a často vznikali kolízne situácie, vedenie mesta na podnet výboru mestskej časti Sihoť dalo spracovať projekt nového dopravného značenia. Po vydaní záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a následnom verejnom obstarávaní, mesto Ilava pristúpilo k jeho realizácií.

Otázky 2a: jednosmerky v "parčíku" nezodpovedajú svojimi parametrami (šírkou) norme a nie je možné, aby sa tam protiidúce vozidlá bezpečne vzájomne vyhli, v prípade nesprávne zaparkovaného auta sa stávajú dokonca nepriechodné.

2b: zmena smeru ktorejkoľvek cesty by vyvolala potrebu zmeny ďalšej

2c: asfaltovanie uvedenej cesty nie je v pláne na tento rok, do budúcna by sme ju chceli realizovať, záleží to však na dohode poslancov MsZ

2d: obnovenie jednosmernej premávky zo Sihote pod železničný most je otázkou vyvolania jednania dotknutých inštitúcií - Železnice SR, Správa ciest TSK, správca toku Povodia Váhu a mesta Ilava. Momentálne však nevieme predpokladať s akým výsledkom.

Pri realizácií tohoto projektu sú možné zmeny, ak to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

3/ obchodná zóna Idea sa bude podľa investora stavby otvárať v postupných etapách, pričom prvá je naplánovaná na 22.8. štvrtok.

4/ čo sa týka trúbenia vlakov, tento podnet treba poslať na ŽSR. 

S prianím pekného dňa.

 

Primator, 19. 8. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 17. 8. 2019

Dobrý deň, mesto už z billboardovym smogom pracuje, nedávno boli na základe vyjadrenia Okresného dopravného inšpektoriátu v Trenčíne zanietnuté dve žiadosti o umiestnenie nových boardových tabúť. Uvidíme aké máme možnosti pri riešení situácie na ceste medzi Košecou a Ilavou. Pekný deň.

Primator, 19. 8. 2019
Autor:       
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, celý projekt rekonštrukcie kanálskeho mostu rieši a zabezpečuje TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Zúčastnil som sa na TSK niekoľkých stretnutí, na ktorých som vždy upozorňoval a zdôrazňoval, aby bola výstavba nového kanálskeho mosta vyriešená v čo najkratšom čase, nakoľko sa tu jedná o dôležitú komunikačnú a dopravnú tepnu mesta. Momentálne sa finalizuje príprava projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude nový most postavený. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia. "Optimistický variant" dĺžky trvania celého procesu je 2 roky od doby uzavretia mostu. 

Primator, 15. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 8. 2019

Dobrý deň, povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, v súvislosti s rekonštrukciou križovatky na ceste 1. triedy, vydal Okresný úrad v Ilave. Bola plánovaná v termíne 29.-31.7. (v závislosti od počasia). Mesto Ilava o tejto uzávierke informovalo na svojej webovej stránke mesta (www.ilava.sk) dňa 29.7.

Primator, 5. 8. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol odovzdaný (31.7.) zodpovednému pracovníkovi mesta, ktorý zabezpečí vyzvanie majiteľov pozemkov listom k vyriešeniu problému nepokosenej trávy. S pozdravom.

Primátor, 1. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 7. 2019

Dobrý deň, chcem uviesť nasledujúce skutočnosti k predmetnej žiadosti. Žiadateľom výpožičky bola súkromná osoba, nie hudobná skupina Dríst. V žiadosti sa neriešil prenájom priestorov ale išlo o bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti – výpožičku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné predkladať žiadosť na FMK (finančno majetkovú komisiu), nakoľko platné VZN 3/2018 upravuje pravidlá pre poskytnutie výpožičky (výpožičku nerieši mestské zastupiteľstvo, teda ani komisie, ale primátor). Uvedené VZN zároveň špecifikuje na aké účely je možné dať výpožičku, tak ako bolo odpovedané  v liste žiadateľovi t. j. na charitatívne účely, výchovno–vzdelávacie účely. Zodpovedný zamestnanec odpovedal na základe môjho poverenia na vybavovanie úkonov týkajúcich sa konaní o výpožičke majetku mesta. Pani poslankyňa, doporučujem ešte pred tým ako použijete termín "došlo k porušeniu zákona", aby ste si preverili skutočnosti a nezavádzali verejnosť. Pekný deň.

 

23. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Vážená pani poslankyňa,

ohľadom otázky žiadosti o bezodplatnú výpožičku priestorov v DK som sa už vyjadril a nemám k tomu viac čo dodať. Prajem pekný deň.

 

Primator, 24. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, poskytovateľ služby novej webovej stránky mesta túto službu bežne neposkytuje. Do budúcna sa budeme možnosťou, že by zabezpečil aj túto službu t.j. vkladanie komentárov pod aktuality mesta. 

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Do budúcna budeme dôsledne sledovať, či sa v jednotlivých mestských častiach nesvieti zbytočne.

23. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 18. 7. 2019

Dobrý deň, momentálne nie je možné využívať podateľňu počas nestránkového dňa. Do budúcna plánujeme prehodnotenie a úpravu otváracích hodín mestského úradu.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň, spôsob realizácie výstavby nového nákupného centra Idea je v kompetencií investora stavby. Ten sa vyjadril, že náklady na rozobratie starej zámkovej dlažby sú väčšie ako zakúpenie novej. Mesto Ilava "neplytvá", pretože investor vybujede na vlastné náklady na tomto mieste, nový chodník s novou zámkovou dlažbou.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 11. 7. 2019

Dobrý deň,  funkcia zástupcu primátora bola platená aj v minulosti podľa  „Poriadku odmeňovania poslancov a zástupcu primátora“ ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo. Podľa novely zákona o obecnom zriadení kompetencia určenia odmeny zástupcu primátora prešla na starostov resp. primátorov miest a obcí, zároveň zákon určil maximálnu hranicu odmeny na 70% platu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie. Odmena zástupcu primátora mesta Ilava je zákonne zverejnená na stránkach Ilavy. Vaša informácia o výške odmeny je nepravdivá, odmena zástupcu primátora je cca 920 € mesačne hrubá mzda, zároveň nemá nárok  na odmenu ako poslanec, člen výboru, člen komisie pri MZ.

S pozdravom Ing. Anton Bajzík, zástupca primátora.  

11. 7. 2019
Autor:            
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, riešenia ktoré uvádzate, sú možnosťou ako zlepšiť dopravnú situáciu v meste. V súvislosti so zmenou a doplnením UPM Ilava, plánujem stretnutia s primátormi miest N.Dubnica a Dubnica nad Váhom. Budeme sa zaoberať aj otázkou dopravného prepojenia našich miest (budovanie cyklotrás) a možnosťami riešenia tranzitnej dopravy. 

9. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Dobrý deň, pán Turcer mesto nepripravuje investíciu do cudzieho majetku, ale pri posudzovaní žiadosti bude postupovať v zmysle § 14, ods. 1, mesto utvára všetky podmienky na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území mesta, podľa ods. 3, tohto paragrafu mesto môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na jeho území, (zákon č. 49/2002 Z.z. ). 

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Pán Turcer, na túto otázku som odpovedal v predchádzajúcom príspevku. Mesto neporušuje zákon.

8. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 7. 2019

Dobrý deň, zmysle platnej právnej úpravy zákon 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry, mesto nemôže byť žiadateľom grantu z Ministerstva kultúry nakoľko nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky.  

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, vyjadroval som sa o podpore formou dotácie z rozpočtu mesta Ilava, na obnovu a opravu národnej kultúrnej pamiatky. Ide tu o dominantu mesta a podľa môjho názoru je potrebné aby sa mesto zapojilo. Bude to však záležať na dohode všetkých poslancov MsZ. Pekný deň.

4. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, problém dopravy, o ktorom píšete vo svojom príspevku, spôsobuje aj dočasná uzávera kanálskeho mostu. Na túto situáciu upozorňujeme na stretnutiach v TSK, v ktorého kompetencií je výstavba nového mostu, a snažíme sa o to aby bol termín jeho spustenia do prevádzky čo najkratší. Výjazd od Lidla a plánovaný výjazd z nového nákupného centra Idea taktiež spôsobia "prehustenie" áut na kruhovom objazde. Riešením by mohlo byť jednak vybudovanie  obchvatu okolo Kauflandu, čím by sa znížil počet tranzitných jázd cez mesto ale aj vybudovanie by-passu na kruhovom objazde z dialničného privádzača smerom na Klobušice. Sú to projekty ktorých realizácia však zaberie dlhší čas. Chceme túto problematiku riešiť. Momentálne sa intenzívne venujeme riešeniu statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne. Pekný deň.

4. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 28. 6. 2019

Konkrétna výška sumy, ktorou chce mesto Ilava prispieť na opravu fasády kostola ešte nie je odsúhlasená. Bude to záležať na dohode mesta Ilava a poslancov MsZ. Ako primátor mesta sa budem snažiť presvedčiť poslancov MsZ a aj obyvateľov Ilavy, že sa tu jedná o najvýznamnejšiu dominantu mesta a národnú kultúrnu pamiatku. Je našou povinnosťou zachovať ju pre ďalšie generácie.

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, potok je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Na túto situáciu ich upozorňujeme a snažíme sa o to aby ju riešili. Súhlasím s Vami, nie je to pekný pohľad.

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, tento "kanálsky most" má v kompetencií TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Pôvodne mal byť "iba" rekonštruovaný ale diagnostika odhalila havaríjny stav a preto musí prebehnúť výstavba úplne nového mosta. O tejto záležitosti s TSK komunikujeme a snažíme sa o to, aby bol termín výstavby nového mosta čo najkratší. 

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, ak ste mali na mysli Dom smútku v Klobušiciach, tak ten sa bude počas letných mesiacov (júl, august) rekonštruovať. Prebehne oprava fasády a náterov okien. Dom smútku v Ilave bude zaradený do plánu opráv, buď už v tomto alebo na najbližší rok.

1. 7. 2019
Autor:            
Dátum vloženia: 1. 7. 2019

Dobrý deň, postup rekonštrukčných prác je plne v kompetencií farského úradu. Mesto Ilava je o ich priebehu informované. Ako primátor mesta sa budem snažiť byť čo najviac nápomocný aby oprava a obnova farského kostola prebehla čo najskôr.

1. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 26. 6. 2019

Dobrý deň, obrubník a cesta o ktorej hovoríte je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Technické služby mesta ich o tejto situácií informovali a požiadali o vykonanie opravy. Verím, že dôjde k skorej náprave. Pekný deň.

28. 6. 2019
Autor:                  
Dátum vloženia: 27. 6. 2019

Dobrý deň, na ostatnom zasadnutí MsZ som sa vyjadril, že mesto plánuje rekonštrukcie chodníkov v každej mestskej časti. Je úlohou jednotlivých výborov MČ aby vytipovali a nastavili "rebríček" najproblémovejších vecí v danej lokalite. Mesto plánuje na rekonštrukciu chodníkov použiť časť prebytku hospodárenia z minulého roku. Pri zohľadnení finančných možností je cieľom aby v každej mestskej časti boli realizované opravy a rekonštrukcie chodníkov, ktoré sú v najhoršom stave. Pekný deň.

28. 6. 2019
Autor:                         
Dátum vloženia: 18. 6. 2019

Dobrý deň. Kosenie prebieha tak ako každý rok - postupuje sa po jednotlivých mestských častiach - Skala, Medňanská ul. , škola, škôlka, SNP, Kukučínov ul., Záhumenská - prejde sa na Štúrovú ul. so sídliskom a pred nemocnicou - pokračujeme v mest.časti  Sihoť -  kpt.Nálepku , Klobušice, Iliavka a postupne 3-krát cintoríny (Ilava, Klobušice, Iliavka) Mesiac máj bol od r.1961 mesiacom s najväčšími zrážkami - bolo len 6 slnečných dní, čo sa podpísalo na zníženej intenzite možnosti kosenia.

TSM má svoje personálne i technické limity. V súčasnosti máme dlhodobo PN troch pracovníkov zabezpečujúcich kosenie a v minulom týždni nás navždy opustil ďalší pracovník zabezpečujúci výkon tejto práce.

Aj napriek týmto skutočnostiam už máme kosenie pod kontrolou, pracovníci dokášajúci trávu pracovali už tretiu sobotu aby zvládli situáciu s rýchlo rastúcou trávou.

Spomalenie kosenia bolo spôsobené i poruchou jednej z dvoch traktorových kosačiek - čakaním cca 2 týždne na náhradný diel.

V súčasnosti , po dohode s poslancami MsZ  chceme rozšíriť strojný park pre kosenie o novú traktorovú kosačku s príslušenstvom i pre zimnú údržbu, čím sa frekvencia kosenia výkonom novej kosačky určite zvýši.         

19. 6. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 13. 6. 2019

Dobrý deň, na stretnutí v TSK sme požadovali riešenie týchto záležitostí, ktoré považujeme za naše priority: 1/ výstavba kanálskeho mostu, 2/ prevod bývalej budovy obchodnej akadémie do vlastníctva mesta, 3/ rekonštrukcia ulice Pivovarská. Tieto body som komunikoval aj s poslancami VUC. Prvé dva body sú už v stave realizácie, ten tretí zostáva na rozhodnutí poslancov VUC. Viem, že situácia na Pivovarskej ulici nie je ideálna, hlavne pri budove starého pivovaru. Plánujeme tam realizáciu prechodu pre chodcov s bezpečnostnými prvkami. Taktiež tam plánujeme aj rekonštrukciu chodníkov. Pekný deň.

primator, 14. 6. 2019
Autor:         
Dátum vloženia: 13. 6. 2019

Dobrý deň, ohľadne situácie v NsP Ilava debatujem nielem s primátormi a starostami okolitých obcí ale aj s pánom riaditeľom NsP. Máte pravde, je to "beh na dlhšiu trať". Ďakujem za podporu a želám pekný deň. 

Primátor, 14. 6. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, SSE nešpecifikovali ktorých odberných miest sa to konkrétne týka čiže toto upozornenie platí pre celé územie mesta. Automaticky to však neznamemá, že elektrická energia bude aj vypnutá vo všetkých častiach mesta. Pekný deň

primator, 7. 6. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 4. 6. 2019

Dobrý deň, otvorili ste viacero tém. 1/ kultúra prejavu na zasadnutia MsZ nie je vždy ideálna. Ak ste si všimli, snažím sa poslancov upozorňovať aby sa venovali prejavu rečníka a nie debatám medzi sebou. Ako poslanec bývalého zastupiteľstva "som si užil" veľa emotívnych debát. Sám za seba sa snažím viesť pragmatickú a konštruktívnu diskuziu bez osobných útokov na človeka, ktorý má iný názor. Neviem to však zaručiť aj u ostatných zúčastnených. A počet mikrofónov na najbližšom zasadnutí MsZ bude väčší. 2/ cintorína a aj dom smútku v Klobušiciach som si bol osobne pozrieť. Po mojej návšteve ho TSM upratovali a rekonštruovali jedno WC. Stav vonkajšej fasády je v zlom stave, pripravujeme rekonštrukciu. Trápi ma ja to, že na cintoríne nie sú dorobené chodníky. Na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať v auguste v Klobušiciach, chcem predniesť návrh aby mesto ODKÚPILO nevysporiadane pozemky a mohlo chodníky dorobiť. Taktiež máme v pláne vyasfaltovať príjazdovú cestu pred bránou cintorína. 3/ Váš podnet ohľadom stránky som preposlal na informatika. Pekný deň prajem Wiedermann

Primátor, 6. 6. 2019
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň,

situáciu ohľadom parkovania kamiónu sme už diskutovali so štátnou políciou. V prípade, že bude dopravný inšpektor s tým súhlasiť, značku tam osadíme. 

Primátor, 6. 6. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

19.11.2019 22:26

Aktuálna teplota:

8.5 °C

Vlhkosť:

80.2 %

Rosný bod:

5.3 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Ilava

SPOLKY A ORGANIZÁCIE