sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:        
Dátum vloženia: 11. 6. 2020

Dobrý deň,

minulý týždeň bolo úspešne ukončené výberové konanie na príslušníka mestskej polície. Termín zriadenia MP (nástupu jej dvoch členov) v Ilave je naplánovaný na 1.9.2020. Keďže je tento deň štátny sviatok, reálne ich uvidíte v akcií až 2.9.(streda).   

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 6. 2020

Dobrý deň,

áno, tento obchvat je naplánovaný aj v našom územnom pláne mesta. V súčasnosti prebieha jeho aktualizácia, s tým, že doplnený UPM bude hotový v druhej polovici budúceho roku.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 2. 7. 2020

Dobrý deň,

najskôr k tomu zaplavenému podjazdu. O tomto probléme informujeme na našich stánkach mesta (www.ilava.sk, fb - Aktuality mesta Ilava) a taktiež je táto téma podrobne rozobratá v najnovšom vydaní nášho Ilavského mesačníka. Z vyjadrenia správy ciest TSK (je správcom tejto cestnej komunikácie) zo dňa 12.6. vyplýva, že príčinou zaplavovania podjazdu je "závada na prívode elektrického prúdu do elektrického ovládania pre čerpadlá. Je nutná výmena ističa z pôvodného 32A na 50A istič." Preto mesto Ilava žiada o urýchlenú realizáciu tejto výmeny. 

Čo sa týka výstavby nového mosta ponad Vážsky kanál, momentálne prebieha verejné obstarávanie s tým, že predpokladaný dátum začatia prác na moste bude august/september 2020. (Toto je informácia z vyjadrenia pána župana Bašku). 

Dňa 6.7. sa uskutoční zasadnutie poslancov TSK. Na tomto stretnutí plánujem vystúpiť a upozorniť na problémy, ktoré nám úplná uzávierka mosta spôsobuje a zároveň požiadať o maximálne možné urýchlenie výstavby nového mosta.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 2. 7. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 6. 2020

Dobrý deň,

k danej otázke uvádzam nasledovné stanoviská oddelenia výstavby mesta Ilava a taktiež investora stavby:

Stavovisko oddelenia výstavby:

Výstavbou IBV "Pod lesom" nedôjde k zamedzeniu prístupu majiteľom chatiek do záhradkárskej osady „Lašteky“, navrhovaná miestna obslužná komunikácia bude z časti riešená ako verejná s pripojením na existujúcu poľnú cestu, t.z., časť poľnej cesty, ktorá prechádza cez súkromné pozemky bude odklonená za hranicu záujmového územia a bude plynule pokračovať po existujúcej poľnej ceste. Prebiehajúce územné konanie o umiestnení predmetnej stavby  bude prerušené a navrhovateľ bude vyzvaný okrem iného aj na doplnenie projektovej dokumentácie dopravného riešenia o nové trasovanie poľnej cesty.

Stanovisko investora stavby:

Vystavbou IBV "Pod lesom" nedojde k zamedzeniu prístupu majiteľom chatiek do záhradkárskej osady „Lašteky“.
Nakolko časť súčasnej polnej cesty vedie cez súkromný pozemok, na ktoreho pouzitie majitel nedal suhlas, musíme jej trasovanie v casti pri spodnej zákrute jemne odklonit. Výsledkom vsak bude aj uplne nová cesta v dĺžke cca 200m od Jesenského ulice.
 
 
Primátor, 17. 6. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

Správca dane doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami, nie e-mailom.

Pokiaľ fyzická osoba nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, správca dane doručí písomnosť v listinnom rovnopise elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb, príp. ak je to možné, vlastnými zamestnancami. V našom meste a jeho  mestských častiach doručovali zamestnanci správcu dane rozhodnutia občanom nad 65 rokov.

Mesto neposiela rozhodnutia, ktorými  sa vyrubuje daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad v jednej obálke, pretože nie všetci daňovníci sú zároveň aj poplatníkmi, a naopak (príklad: rozhodnutie na poplatok za komunálny odpad je vystavené na manžela, rozhodnutie na daň z nehnuteľností na manželku; rodinný dom vlastnia deti – im sa vyrubuje daň z nehnuteľností, ale bývajú v ňom rodičia – platia za kom. odpad).

Keby mali všetci elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, správca dane by nemusel rozhodnutia, alebo akékoľvek iné písomnosti posielať poštou, a nevznikalo by Vami nazvané plytvanie finančnými prostriedkami , t.j. výdavky  spojené s doručovaním.

S pozdravom

J.Hoštáková

Referat dani a poplatkov, 15. 6. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 10. 6. 2020

Dobrý deň,

zverejňujeme reakciu občianky na predchádzajúcu tému separovania odpadov.

V.Wiedermann

Primator, 15. 6. 2020
Autor:                
Dátum vloženia: 28. 4. 2020

Dobrý deň.

 

Papier spred bytových domov, resp. z 1100 l nádob sa vyváža 2 x za mesiac. Samozrejme sa stáva, že na niektorých lokalitách sa kontajner naplní skôr ako inde. Nakoľko práve dnes máme zvoz papiera mohla sa Vám javiť ich preplnenosť na viacerých stojiskách. Častejší vývoz predmetného druhu odpadu z 1100 l nádob nateraz nie je aktuálny. Situáciu priebežne monitorujeme a tam, kde vidíme častú preplnenosť, sa skôr snažíme posilniť kapacitu ďalším kontajnerom, ak je to priestorovo možné. Vývoz kontajnerov mimo stanovený termín nie je efektívny. Resp. museli by sa mimoriadne zozbierať všetky 1100 l nádoby na papier a takýto mimoriadny vývoz nie je krytý fin. prostriedkami zo strany OZV. V neposlednom rade je to aj o užívateľoch systému zberu, kde v nejednom prípade preplnenosť spôsobujú najmä užívatelia a to nezmenšovaním objemu daného druhu odpadu.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM Ilava

 

Vedúci TSM, 9. 6. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 28. 5. 2020

Dobrý deň,

nepriaznivá situácia ohľadom parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ) pretrváva už niekoľko rokov. Predchádzajúce vedenie mesta ju chcelo vyriešiť pomocou "závorového systému", čo by reálne znamenalo, že na vstupných a výstupných jednosmerných cestách na/z námestia by boli osadené rampy. Tento spôsob má však viacero nevýhod a podľa môjho názoru je pre riešnie parkovania v CMZ absolútne nevhodný. 

Ako som už avizoval, v súčasnosti pripravujeme zriadenie a zavedenie mestskej polície v našom meste, čo predstavuje prvý krok k tomu, aby mohlo byť zavedené regulované parkovanie v CMZ. Termín zriadenia MP sa z dôvodu jej personálneho obsadenia posunul na 1.9.2020.

Súbežne so zriadením MP je pripravovaný aj projekt regulovaného parkovania v meste. K spoplatneniu parkovania museli pristúpiť už vo viacerých mestách na Slovensku. Na základe ich skúseností so zavedením parkovacej politiky do praxe, chceme nastaviť a implementovať taký systém, ktorý bude najviac vyhovovať potrebám našich obyvateľov. Cieľom je, aby sme vodičov automobilov "neodrádzali" od návštevy námestia, ale aby sme im ponúkli komfort dostupného parkovania. Taktiež by sme týmto chceli obmedziť dlhodobé státie automobilov na námestí, najmä počas dopravnej špičky (tj. 8:00 - 14:00).

Všetky náležitosti parkovacej politiky sú v stave príprav a rozpracovania. Ešte pred samotným spustením parkovacej politiky budú komunikované s občamni mesta. Predpokladaný termín zavedenia regulovaného parkovania v CMZ je začiatok roka 2021.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primator, 8. 6. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 5. 6. 2020

Dobrý deň,

k uvedenej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné informácie :

 Počet zvierat hovädzieho dobytka je obmedzený kapacitou jednotlivých objektov v Klobušiciach.

V blízkej dobe neplánujeme zvyšovať stavy hovädzieho dobytka, to znamená ani rozširovanie objektov.

Teraz prebieha v hospodárskom dvore Klobušice  rekonštrukcia pôrodne  pre kravy, rekonštrukcia ustajnenia  teliat  a spevnenie plôch pod senážne vaky.

Chov ošípaných je umiestnený v hospodárskom dvore Prejta. V Klobušiciach chov ošípaných neplánujeme.

S pozdravom, Ing. Anton Rebro, predseda družstva

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Primator, 6. 6. 2020
Autor:           
Dátum vloženia: 29. 5. 2020

Dobrý deň,

o znovuotvorení ZUŠky sme už informovali na stránkach mesta. Posun termínu otvorenia na 10.06. bôl spôsobený tým, že v budove prebiehali rekonštrukčné práce a bolo náslene potrebné miestnosti upratať a dôsledne vydenzifikovať. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 5. 6. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 23. 5. 2020

Dobrý deň,

VZN 9/2019, ktoré určuje výšku poplatku za komunálny odpad bolo schválené uznesením č. 9/2019 na MZ dňa 10.12.2019. V  Čl. 33, ods. 7, Vyrubenie poplatku za komunálny odpad, splatnosť a spôsob jeho platenia je určené, že vyrubený poplatok je splatný  určeným spôsobom v rozhodnutí mesta alternatívne :

- jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

- alebo v 2 splátkach:

    1. splátka do 30.04. daného kalendárneho roka

    2. splátka do 30.09. daného kalendárneho roka

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 mesto zasielalo a aj zasiela rozhodnutia priebežne podľa možností Slovenskej pošty. 

V zmysle zákona 563/2009 Z. z. o správe daní,  lehota na úhradu prvej splátky je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pričom právoplatnosť začína plynúť po 30 dňoch odo dňa  doručenia rozhodnutia. Na úhradu prvej splátky je teda 45 dní a nie 15 dní tak ako uvádzate vo svojom príspevku.

Legislatíva stanovuje výšku poplatku za skládkovanie v závislosti na tom, koľko mesto vykáže množstvo separoveného zberu. Momentálne je cena, vrátane všetkých poplatkov, 60 € za tonu komunálneho odpadu. Tieto ceny za sklátkovanie budú v budúcnosti stúpať, preto je snahou mesta čo najviac separovať a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Odpad tvoríme stále,  bez ohľadu na súčasnú situáciu (COVID-19), t.j. aj vývoz odpadu musí byť mestom zabezpečený a faktúry za vývoz a skládku odpadu sa musia uhrádzať. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 26. 5. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 5. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka rozšírenia kamerového systému, tento rok sme ho zatiaľ rozšírili o dve kamery. Do budúcna plánujeme ďalšie rozšírenie kamerového systému a zvažujeme aj monitorovanie priestorov našich cintorínov. Pokiaľ budeme mať dostatok finančných zdrojov, pristúpime k tomu už tento rok, najneskôr však pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.

S pozdravom

V. Wiedermann

 

Primátor, 26. 5. 2020
Autor:            
Dátum vloženia: 25. 5. 2020

Dobrý deň,

Mesto spolu s rozhodnutiami nezasiela poštové poukážky už niekoľko rokov. Ak máte záujem zaplatiť poplatok za KO alebo DzN poukážkou, môžete zaplatiť na pošte kde si poukážku vyzdvihnete a vyplníte. Vôbec nie je k úhrade potrebná návšteva úradu, najideálnejšie je uhradiť poplatok a dane bezhotovostným bankovým prevodom. V prípade ak sa rozhodnete zaplatiť poplatok a dane  osobne na mestskom úrade, zamestnanec mesta, ktorý Vám doručí rozhodnutia Vám vysvetlí aj ďalší postup ohľadom návštevy úradu.

S pozdravom

V. Baginová

 

Vedúci FMO, 26. 5. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 5. 2020

Dobrý deň,

tento týždeň som mal stretnutie s pani riaditeľkami MŠ Medňanská a MŠ Klobušice. V oboch zariadeniach už prebehol zápis detí do ďalšieho školského roka. Konštatovali sme, že z celkového počtu podaných žiadostí, budú prijaté VŠETKY deti, ktoré splnia podmienku, že ku dňu 1.9.2020 dosiahnu vek troch rokov. 

Čo sa týka rozšírenia kapacity MŠ Klobušice o dve triedy, mesto naďalej pokračuje v tomto projekte, ktorý je čiastočne financovaný z európskych grantov. Máme podanú žiadosť na TSK (ktorý je kontrolným orgánom tohoto projektu) a po odsúhlasení podmienok verejného obstarávania v ňom budeme pokračovať. Cieľom je aby k ďalšiemu roku (1.9.2021) bola už kapacita tried MŠ Klobušice rozšírená a mohli sme prijať aj ďalšie deti, na ktoré rodičia podajú prihlášku.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 15. 5. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 20. 3. 2020

Dobrý deň,

Pre informovanosť občanov, sú na webovej stránke mesta, v časti "Mestské oznamy" ako i  "Smútočné oznámenia", denne umiestňované všetky odvysielané mestské správy, ktoré si môže ktokoľvek spustiť v ktorúkoľvek hodinu.
Týmto sme už v minulosti vyhoveli viacerým požiadavkám občanov, vrátane občanov mestskej časti Iliavka.

S pozdravom

Púček

Informatik, 23. 3. 2020
Autor:                              
Dátum vloženia: 8. 3. 2020

Dobrý deň.

Vážená pani občianka, obyvatelia bytovky s.č. 239. Kontajner, ktorý máte zakúpený cca 5 rokov Vám odobraný nebol. Odobraný Vám bol kontajner, ktorý bol ešte zakúpený mestom Ilava a pridelený k Vašej bytovke. Predmetný kontajner bol dávno po odhadovanej životnosti uvádzanej výrobcom, z jeho dna dochádzalo k únikom odpadov z dôvodu prehrdzavenia a manipulácia s ním výrazne sťažovala prácu našich pracovníkov. Na nevyhnutne potrebnú dobu sa Vám umiestnil na zmesový komunálny odpad náhradný kontajner. Zakúpenie nového kontajnera bolo odsúhlasené obyvateľmi bytovky s.č. 239. V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Ilava č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava je Vašou povinnosťou udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave. Čo sa týka pracovníkov TS a spôsobe zaobchádzania so smetnými nádobami, vo väčšine prípadov sa nejedná o nešetrné zaobchádzanie ich pričinením. Naše vozidlo určené na zvoz odpadov je po dobe svojej životnosti a jeho každodenná prevádzka a obsluha si vyžaduje nemalú zručnosť našich pracovníkov. V blízkej dobe očakávame príchod nového vozidla na zvoz komunálneho odpadu a tým aj k podstatnému zníženiu sťažností na prípadné poruchy kontajnerov, zapríčinené zastaralou technikou.

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Stanislav Rendek - vedúci oddelenia TSM, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 15. 3. 2020

Dobrý deň,

chcem uviesť túto informáciu na pravú mieru, nedošlo k porušeniu zákona ale k porušeniu doporučenia, ktoré vyhlásil premiér SR v súvislosti s COVID-19. Ľuďom bolo doporučené aby sa nestretávali vo vačších skupinkách, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Cez víkend však niektorí občania mesta využili pekné počasie na to, aby sa spolu stretli a zajazdili si na koňoch. Jednalo sa o skupinu asi 20tich občanov, medzi ktorými boli aj malé deti. Považujem takéto jednanie za VYSOKO NEZODPOVEDNÉ! Je to HAZARDOVANIE ZO ZDRAVÍM NÁS VŠETKÝCH! Do budúcna si myslím, že by takéto konanie malo byť sankcionované, podobne ako je tomu v prípade nedodržania povinnej karantény (pokuta 1.650 €). Jednine ak budeme VŠETCI OBČANIA disciplinovaní, máme šancu uspieť v boji so zákerným vírusom. 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 9. 3. 2020

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o výlet detí do Anglicka, je potrebné uviesť na správnu mieru zopár faktov. Nešlo o školskú exkurziu či výlet, ale o aktivitu angličtinárky, ktorá svojim žiakom dala ponuku poznávacieho pobytu a organizovala ho priamo cez cestovnú kanceláriu. Pred termínom odchodom autobusu dala rodičom prihlásených detí na vedomie, že napriek vyjadreniu ministerstva táto cesta nie je školská akcia a cestovná kancelária zájazd neruší a v prípade storna, poplatky nevráti. Bolo teda na rodičoch, ako sa v tejto situácii rozhodnú. Tí, ktorí svoje deti pustili, robili tak na vlastnú zodpovednosť pri dostupných informáciách o šírení ochorenia COVID-19 tak, ako to robia všetci tí, ktorí rušia alebo nerušia zaplatené dovolenky v epicentrách vírusu podľa vlastného uváženia. Nariadiť povinnú karanténu po ich návrate nie je v mojej kompetencii. Môžem im ju len odporučiť s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav, najmä ak budú mať príznaky ochorenia. Rovnako tak to odporúčam všetkým, ktorí v ostatnom období z vlastného rozhodnutia navštívili susedné štáty, napríklad, ak boli na lyžovačke počas jarných prázdnin. Vyzývam však všetkých občanov, aby sa každý z nás zachoval zodpovedne a dodržiaval všetky dostupné odporúčania a nariadenia kompetentných orgánov. Dávam do pozornosti nariadenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republikya verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dňa 9. marca 2020 pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu, na základe ktorých im bola nariadená povinnosť po príchode z uvedených krajín oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi a dodržiavať povinnosť  14-dňovej karantény pre týchto občanov, ako aj osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti (za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur). Viac si môžete prečítať na webovom sídle mesta Ilava v sekcii Aktuality, kde je zverejnený dokument o nariadeniach a odporúčaniach Krízového štábu mesta Ilava, ako aj v sekcii Úradná tabuľa, kde nájdete plné znenia nariadení a vyhlášok kompetentných štátnych orgánov.

 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 11. 3. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

Pred svojím nástupom do funkcie primátora som avizoval potrebu reorganizácie bývalého oddelenia výstavby. Intenzívna stavebná činnosť, ktorá momentálne prebieha v našom meste a taktiež požiadavka realizácie viacerých, plánovaných rozvojových projektov mesta ma viedli k tomu, že z pôvodného oddelenia výstavby boli vytvorené dve oddelenie, a to výstavby a rozvoja.

Oddelenie výstavby sa venuje prevažne činnostiam, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy a taktiež činnostiam súvisiacim so stavebným zákonom. Jednotlivé developerské projekty (nákupné centrum Idea, rozšírenie skladových priestorov Kaufland, individuálna bytová výstavba a mnohé ďalšie)  sa prejavujú  zvýšenou administratívnou záťažou na chod oddelenia a vyžiadali si personálne posilnenie. Momentálne pracujú na tomto oddelení traja pracovníci. Naviac, oddelenie výstavby zastrešuje svojou činnosťou aj projekty výstavby v susednej obci Košeca.

Čo sa týka oddelenia rozvoja, jeho hlavnou náplňou je zastrešiť všetky prebiehajúce a aj plánované projekty, ktoré súvisia s rozvojom v meste. Momentálne sú v štádiu rozpracovania a riešenia nasledujúce projekty:

  • rekonštrukcia budovy bývalého sídla štátnej polície, ktorá bude slúžiť ako sídlo novozriadenej mestskej polície,
  • príprava verejného obstarávania v súvislosti s projektom rozšírenia dvoch tried MŠ v Klobušiciach,
  • príprava podkladov a dokumentácie v súvislosti s úpravou, doplnením a zmenou nového územného plánu mesta,
  • spolupráca na úprave projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude realizovaná I. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v našom meste,
  • príprava podkladov a materiálov v súvislosti s dopravným projektom, na základe ktorého bude riešená statická doprava v centre mesta,
  • v jarných mesiacoch bude prebiehať prvá etapa rekonštrukcie chodníkov a ciest v meste, zároveň bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie na druhú etapu

Oddelenie rozvoja má troch zamestnancov a jeho náplňou je ďalej príprava a realizácia projektov na základe ktorých sú čerpané nenávratné finančné príspevky čerpané z fondov EÚ (projekt rekonštrukcie areálu ihriska ZŠ Medňanská, projekt rekonštrukcie budov DHZ Ilava a Iliavka, ...)

 

Obe oddelenia výstavby a rozvoja spolu komunikujú a úzko spolupracujú tak, aby bol zaručený bezproblémový priebeh realizácie jednotlivých projektov.

 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 2. 3. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 13. 2. 2020

Dobrý deň,

dňa 11.02.2020 bolo na zasadnutí MsZ prijaté VZN, ktorým sa nastavil základný právny rámec na zriadenie mestskej polície v Ilave. V tomto roku sú v rámci rozpočtu napočítané mzdové náklady na dvoch mestských policajtov. V budúcom týžni bude na stránkach mesta (www.ilava.sk) zverejnené výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu MP. Predpokladaný nástup je k 1.4.2020.

Čo sa týka pracovnej doby, MP budú pracovať v dennom režime a v prípade potreby sa budú zúčastňovať rôznych verejno-spoločenských akcií. Do budúcna (predpoklad v roku 2021) bude zavedený bezpečnostný pult (s kamerovým systémom), ktorý budú monitorovať.

Z môjho pohľadu je dôležité, že sme začali. Ilava je posledné okresné mesto, ktoré doteraz nemalo zriadenú MP. Ďalšie modifikácie (ako počet príslušníkov MP, pracovná doba....) bude možné riešiť na základe poznatkov a súseností z praxe.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primátor, 21. 2. 2020
Autor:            
Dátum vloženia: 26. 1. 2020

Dobrý deň,

na tému sfunkčnenia NsP Ilava som viackrát rozprával so súčasným p.riaditeľom. Problémov ohľadom obnovenia interného alebo chirurgického oddelenia je viacej, spomeniem len ten najzávažnejší a tým je personálne obsadenie týchto oddelení kvalifikovanými lekármi. Nemocnica ako nezisková organizácia spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Veľa sa v poslednej dobe hovorilo o stratifikácií nemocníc, avšak vieme ako to nakoniec skončilo, odstúpením pani ministerky zdravotníctva. Na to aby mesto Ilava, prípadne okolité obce vstúpili  do majetku nemocnice, samospráva nemá dostatok finančných prostriedkov. Už teraz väčšina z nich "zápasí" s tým, aby udžali vyrovnaný rozpočet. Riešenie ohľadom NsP Ilava, ale aj celého systému fungovania zdravotnej starostlivosti  v SR, musí byť koncepčné a prijaté na úrovni parlamentu a vlády. S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 19. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Vážená pani občianka, v prvom rade vítame Vašu iniciatívu zveľadiť naše mesto.  V rozpočte na rok 2020 mesto vyčlenilo finančné prostriedky na výsadbu kvetinových záhonov a drevín. Výsadbu centrálnej mestskej zóny, centrum mesta vrátane parkov bude zabezpečovať oddelenie Technických služieb mesta. Vašu iniciatívu, tak ako my, určite ocenia spoluobčania pri úpravách okolia a kvetinovej výzdoby aj vo Vašej mestskej časti, nakoľko nám všetkých ide o spoločný cieľ - skrášlenie verejných plôch. Svoje návrhy a predstavy o úprave okolia a kvetinovej výzdoby môžete kľudne komunikovať aj na mestskom výbore Vašej mestskej časti.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 7. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 2. 2020

Dobrý deň,

plán zasadnutia výborov mestských častí na rok 2020 je zverejnený na web stránke len u tých mestských častí, ktorých predsedovia si ho pripravili a požiadali o jeho zverejnenie.
S pozdravom

M.Púček

Informatik, 7. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

v najnovšom čísle Ilavského mesačníka (č.2) je podrobný článok (str. 4 - 5) ohľadom výstavby mosta ponad Vážsky kanál. Ako sa píše v článku, o súčasnej situácií je informovaný premiér SR, ktorého sme spolu s predsedom TSK požiadali o pomoc. Snažíme sa o to, aby sa výstavba mostu realizovala v čo najkratšom možnom termíne. S pozdravom.

V.Wiedermann 

Primátor, 4. 2. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 24. 1. 2020

Dobrý deň Vážený občan.

V prvom rade Vám patrí poďakovanie za Vami vykonávanú iniciatívu a čistenie okolia cesty v Iliavčanskej doline. Veríme, že podobný prístup a zodpovednosť k svojmu okoliu majú aj ostatní vlastníci nehnuteľností v predmetnej lokalite. Čo sa týka ,,rušenia" veľkokapacitných kontajnerov v Iliavčanskej doline podotýkame, že v súčasnosti platným VZN č. 09/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava sa neruší zber zmesového komunálneho odpadu z predmetnej lokality!!! Zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov sa nahrádza systémom zberu prostredníctvom zberných nádob pre jednotlivé nehnuteľnosti  (tam, kde  je prístup so smetiarskym vozidlom, t.j. celá Iliavčanská dolina popri hlavnej ceste vrátane Iliavky + Dlhé nivy) systémom  určených vriec (pre majiteľov chát s trvalým pobytom mimo mesta Ilava, určené vrecia je možné odovzdať iba na zbernom dvore!!!) a individuálnym systémom zberu ZKO (splnomocnený zástupca najmenej 10 poplatníkov dohodne písomne s TSM systém zberu ZKO). Súčasné stojiská VOK sú pravidelne monitorované a zabezpečené proti nelegálnemu ukladaniu odpadov!! Zároveň sa z predmetnej lokality (celá Iliavčanská dolina popri hlavnej ceste vrátane Iliavky + Dlhé nivy) budú zberať aj triedené zložky komunálnych odpadov podľa kalendára zberu (obdobne ako v meste Ilava spred rodinných domov).

Uvedené zmeny boli vykonané z dôvodu adresnosti pôvodcu odpadov, zvýšenia miery triedenia a neustále zvyšujúcich sa nákladov na nakladanie s komunálnymi odpadmi spôsobených zmenou legislatívnych podmienok v oblasti odpadového hospodárstva.

 

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 27. 1. 2020
Autor:                
Dátum vloženia: 7. 1. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka zriadenia mestskej polície v Ilave, časový harmonogram je nasledovný:

1/ v rámci schváleného rozpočtu na tento rok bola na zriadenie MP v Ilave vyčlenená čiastka cca 100.000,- € (mzdové náklady na 2 príslušníkov, náklady na rekonštrukciu budovy, kde budú mať sídlo, materiál + nákup automobilu)

2/ na najbližšom zasadnutí MsZ bude prerokované VZN o zriadení MP v Ilave, ktoré stanový základný legislatívny rámec na jej fungovanie

3/ počas mesiacov február- marec bude prebiehať výberové konanie na obsadenie pozícií príslušníkov MP, s tým, že predpokladaný termín nástupu je k 1.4.2020.

Ak máte záujem o prácu, sledujte našu webovú stránku mesta, na ktorej bude zverejnený terním výberového konania.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 24. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 4. 1. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka "veľkého" ihriska v areáli ZŠ na Medňanskej, možno ste už zaregistrovali, že v rámci rozpočtu mesta na rok 2020 máme vyčlenené finančné prostriedky na jeho revitalizáciu. Taktiež sme v súvislosti s týmto projektom opravy podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (vo výške 50.000,- €). Žiadosť je podaná cez MAS Vršatec a momentálne čakáme na vyhodnotenie, či budeme úspešný. Projek rekonštrukcie ihriska je pripravený a v prípade úspechu našej žiadosti ho budeme realizovať v tomto roku.

Čo sa týka "malého" ihriska taktiež v areáli ZŠ Medňanská, máte pravdu zatiaľ tam došlo iba k výmene poškodených sietí. Taktiež máme plány na jeho opravu a obnovu. Momentálne prebieha diskusia ohľadom "oživenia" malej ligy vo futbale (miniligy). Ihrisko by mohlo byť v budúcnosti využívané aj na tento účel. Z môjho pohľadu ide aj o to, aby bolo ihrisko "pod kontrolou" a nedochádzalo k jeho devastácií. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 23. 1. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 17. 1. 2020

Vážený občan pracovníci/pracovníčky oddelenia TSM upratujú celé mesto priebežne. Každý pondelok chodia čistiť pravidelne znečistené lokality a následne ďalej časti mesta podľa stanoveného harmonogramu. Prípadné väčšie znečistenie stačí nahlásiť a operatívne budeme situáciu riešiť. V neposlednom rade je to o nás občanoch, ako zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu okolo nás.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek

 

Vedúci TSM, 23. 1. 2020
Autor:       
Dátum vloženia: 20. 1. 2020

Dobrý deň,

v minulom roku mala byť realizovaná a ukončená prístavba dvoch tried MŠ v Klobušiciach. Od zmluvy, ktorú podpísalo ešte bývalé vedenie mesta, však realizátor stavby odstúpil s tým, že nie je schopný tento projekt realizovať tak ako bol naprojektovaný. Žiadal zmenu projektu, ktorá však z viacerých dôvodov nebola možná (výstavba prístavby MŠ je z časti financovaná aj zo schváleného NFP a v prípade zmeny projektu by nám tento príspevok nebol poskytnutý). 

Súčasné vedenie mesta pripravuje nové verejné obstarávanie na realizátora prístavby MŠ v Klobušiciach. Chceme ho vyhlásiť hneď začiatkom tohto roka. Musí mám to ešte potvrdiť náš kontrolný orgán, v tomto prípade TSK. V prípade úspešného VO bude podpísaná zmluva s novým realizátorom stavby. Budeme sa snažiť o to, aby bol termín výstavby čo najkratší. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 23. 1. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 9. 1. 2020

Dobrý deň. 

Myslím, že som sa k Vašej otázke vyjadril zrozumiteľne tak, aby kampaňovému systému zberu BRO pochopili aj iní občania, ktorí sledujú túto časť stránky mesta. Priznávam, že v poslednej vete odpovede, ktorú som zaslal chýba čiarka ...... , ktorý nie je schopný umiestniť do kompostovacieho zásobníka, na mobilný zber pred stanoveným termínom. V prípade, že Vám napriek odpovediam nie je niečo jasné a zrejmé na stránke mesta nájdete na mňa telefonický a e-mailový kontakt a konkrétne nezrovnalosti si myslím vieme vydiskutovať aj touto formou.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 14. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 19. 12. 2019

Dobrý deň. Podľa článku 14 bod 1. VZN č. 09/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava je povinná každá domácnosť v rodinnom dome mať zabezpečené triedenie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len ,,BRO") prostredníctvom poskytnutého kompostéra v rámci projektu (,,Kompostéry pre mesto Ilava") alebo prostredníctvom vlastného kompostovacieho zásobníka. Podľa bodu 5. predmetného článku oddelenie technických služieb zabezpečí jarný a jesenný kampaňový zber BRO komunálneho odpadu o termínoch vykonávania zberu budú občania informovaní vopred prostredníctvom webovej stránky mesta Ilava www.ilava.sk a mestského rozhlasu.

V zmysle uvedeného je teda v prvom rade pôvodca odpadov povinný zhodnocovať BRO na vlastnom pozemku. V období kedy sa predpokladá zvýšená produkcia BRO - jar/jeseň bude zabezpečený mobilný zber BRO (termíny viď ,,kalendár zberu"). Predmetná právna norma nedefinuje pri zbere BRO produkciu a zber jednorazových plastových odpadov. V čl. 7 - Zberné nádoby predmetnej právnej normy na zber BRO pre kampaňový sezóny zber BRO nie je určená žiadna nádoba, je teda priamo na pôvodcovi odpadu akým spôsobom nachystá BRO, ktorý nie je schopný umiestniť do kompostovacieho zásobníka na zber pred stanoveným termínom. Samozrejme je možnosť odovzdať BRO kedykoľvek na zbernom dvore v čase otváracích hodín, kde je možnosť BRO, ktoré pôvodca umiestni do PE vriec vysypať do príslušného kontajnera a vrece použiť opakovane.

Mgr. Stanislav Rendek, 2. 1. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 2. 1. 2020

Dobrý deň. Pre pochopenie zopakujem.

 

Každá domácnosť v rodinnom dome a majiteľ chaty alebo záhrady  je povinný zhodnocovať BRO na vlastnom pozemku prostredníctvom kompostovacieho zásobníka. V čase kedy sa predpokladá zvýšená produkcia BRO - jar/jeseň bude zabezpečený mobilný zber BRO v celom meste Ilava, vrátane mestských častí. Mesto Ilava, oddelenie TSM neposkytuje pre mobilný zber BRO žiadnu nádobu, vrece, zásobník a pod., je teda priamo na pôvodcovi odpadu akým spôsobom nachystá BRO, ktorý nie je schopný umiestniť do kompostovacieho zásobníka na mobilný zber pred stanoveným termínom.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek

Vedúci TSM, 2. 1. 2020
Autor:     
Dátum vloženia: 15. 12. 2019

Dobrý deň,

po dohode s poslancami za MSV Klobušice, bude celá finančná čiastka z výberu dobrovoľného vstupného na silvestrovskej akcií konanej v DK Klobušice, venovaná na účet postihnutých nešťastím v Prešove. O výške finančnej pomoci budeme verejnosť informovať na našich stránkach.

V.Wiedermann

Primator, 20. 12. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 15. 12. 2019

Dobrý deň,

k Vašej otázke prikladám textovú správu o plánovaných oslavách Silvestra v našom meste. Ohľadom nešťastia v meste Prešov dodávam, že mesto Ilava na svojich stránkach dňa 9.12. zverejnilo výzvu ZMOSu na podporu postihnutých neštastím s tým, že uviedlo číslo účtu, na ktorý je možné individuálnu podporu zaslať.

Rok 2019 sa v Ilave nebude končiť zbytočným míňaním financií do vzduchu v podobe mestského ohňostroja. Silvestrovský program tento rok pripravilo Mesto Ilava a VMČ Klobušice v podobe Silvestrovskej veselice v Dome kultúry v Klobušiciach, ktorá sa bude konať 31. decembra od 21,00 hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina Horal. Chýbať nebude kapustnica, klobásky a vínko. Vstupné je dobrovoľné. V Ilave sa po prvý raz v novom roku 2020 občania stretnú 1. januára o 14,00 hod. na Mierovom námestí. Primátor Viktor Wiedermann privíta občanov v novom roku svojim príhovorom a spoločným novoročným prípitkom. O hudobný program sa postará známa speváčka z Považskej Bystrice Mirka Miškechová.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primator, 17. 12. 2019
Autor:                      
Dátum vloženia: 26. 11. 2019

Dobrý deň,

Rozhodnutie a súhlas s výrubom 12 ks (5 ks javor + 7 ks agát) bolo vzdané v súlade s ustanovením § 47 ods.2 a § 48 ods. 1 zákov NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, dňa 07.11.2016. V rozhodnutí sa konštatuje: "Po vykonanej obhliadke berúc do úvahy skutkový stav drevín, ktoré budú odstraňované z dôvodu bezpečnosti detí, cestnej premávky a revitalizácie parku. Na základe uvedených skutočností vydáva Mesto Ilava, ako OŠS v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny súhlas na výrub drevín." Žiadateľ (TSM Ilava) bol týmto rozhodnutím zaviazaný k náhradnej výsadbe v počte 24 ks drevín.

Následne bolo v decembri 2016 zakúpených a vysadených 9 ks drevín. Zvyšok výsadby mal byť realizovaný až po ukončení plánovanej prístavby MŠ v Klobušiciach. Keďže momentálne je pripravované nové verejné obstarávanie na realizátora prístavby MŠ Klobušice, zostáva aj otázka termínu výsadby zvyšných drevín otvorená. 

S pozdravom 

V.Wiedermann

Primátor, 2. 12. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 15. 11. 2019

Dobrý deň,

tiež sa veľmi teším tomu, že sa dielo podarilo a bude môcť slúžiť verejnosti.

Prajem pekný

Viktor Wiedermann

Primator, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 15. 11. 2019

Dobrý deň pani Sýkorová.

Zákon o obecnom zriadení nepozná bližšiu úpravu zápisníc a ani iný právny predpis nehovorí o tom, ako zápisnica má vyzerať. Doslovný prepis jednotlivých vystúpení je len v ojedinelých prípadoch, kedy účastník výslovne požiada o to, aby jeho prednes bol zapísaný doslovne. Doslovný prednes a protokolácia vystúpenia za vzťahuje výlučne na strany rokovania: t. j. starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Nemožno to viazať na prednesy tretích osôb.

 

Zápisnica popisuje priebeh rokovania. Obsahuje rozhodovaciu činnosť a hlasovanie obecného zastupiteľstva.  Opravné prostriedky proti chybám protokolácie v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva v podmienkach samosprávy obce dávajú overovatelia zápisnice, ktorí taktiež zodpovedajú za obsah a správnosť protokolácie.

Želám Vám pekný deň.

Lukáčová Anna

Poradca primátora, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 21. 11. 2019

Dobrý deň.

 

Z dôvodu ekonomickej efektívnosti bolo nevyhnuté stanoviť poplatok za drobný stavebný odpad (ďalej len ,,DSO") na sumu 50eur/t, nakoľko v súčasnosti stanovený poplatok pokrýva iba 30% nákladov spojených s nakladaním s DSO. Mesto nakladanie s ním musí teda výrazne dotovať. Podotýkame, že zber veľkoobjemového odpadu sa neruší. Opäť v dôsledku efektívnosti a adresnosti pôvodcu odpadov bol ponechaný len mobilný zber veľkoobjemového odpadu a to na každý prvý pondelok v mesiaci. Upozorňujeme, že veľkoobjemové odpady, pri ktorých je možné zmenšiť ich objem musia byť takto upravené a až následne vyložené pred nehnuteľnosť, resp. stojisko zberných nádob alebo takto upravené doviesť kedykoľvek na zberný dvor v čase otváracích hodín.

V zmysle platnej legislatívy za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec a náklady s tým spojené hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO. V zmysle uvedeného sa likvidácia čiernych skládok, ktoré vznikli na území obce a za ktoré zodpovedá obec hradia z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek

Vedúci TS, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

 

Máte pravdu v tom, že na novej stránke mesta, ktorá je rozdelená na viacero častí (Výbory mestských častí, Požiadavky MsV, Zápisnice, Uznesenia, Video) sa bez hyperlinku hľadajú prepojenia nepohodlne. V budúcom riadnom zastupiteľstve bude k Zápisnici prepojenie na hyperlink doplnený.

Čo sa týka zasadnutí mestských výborov požiadam predsedov, aby si zápisnice na stránke mesta skontrolovali a chýbajúce doplnili.

 

Prajem pekný deň

AL

Poradca primatora, 13. 11. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 2. 11. 2019

Dobrý deň,

Vašu požiadavku konzultujte so stavebným úradom mesta. Neviem o akú časť sídliska Skala by sa malo jednať. Treba preveriť či by nebola v rozpore s územným plánom mesta.

 

Primator, 13. 11. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na včerajšom (15.10.) zasadnutí MsZ bolo poslancami prijaté uznesenie, ktorým bola schválená realizácia výstavby nového detského ihriska v mestskej časti Klobučice, v celkovej výške 17.656,20 € s DPH (4 detské prvky + dopadová plocha). Chcem zdôrazniť, že napriek tvrdeniu niektorých poslancov MsZ, nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a nedošlo ani k "neštandartnému" procesu verejného obstarávania. S firmou, ktorá bude detské ihrisko realizovať, bude zajtra (17.10.) podpísaná zmluva o dielo č.52/216/2019 s tým, že samotná realizácia prebehne v nasledujúcich týždňoch (cca do 14 dní od podpisu zmluvy). Verím, že toto ihrisko splní svoj účel a mamičky s deťmi ho budú môcť plnohodnotne využívať.

Prajem pekný deň

VW

Primátor, 16. 10. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 7. 10. 2019

Dobrý deň.

 

Dnes chlapi asfaltovali výtlky na ulici Kalinčiakova, Medňanská a Jesenského. Jama pred bytovkou 517 je každoročný problém z dôsledku predpokladanej poruchy kanalizácie. Nakoľko jama bola min rok vybetónovaná je tam zase badať pokles o cca 10 cm, čo je spôsobené odsunom materiálu podložia komunikácie v danej časti. Uvedený problém budeme riešiť v spolupráci s PVS a.s. Obdobný problém je aj jama pred ZŠ. Túto však vieme operatívne opraviť bez väčších investícií nakoľko je povrch chodníka zo zámkovej dlažby. Ulicu Hollého plánujeme doriešiť v priebehu budúceho týždňa v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

 

S pozdravom

 

Mgr. Stanislav Rendek

16. 10. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 5. 10. 2019

Vážená pani občianka, uvedenej pracovníčke bolo na základe príkazu vedúceho nariadené vyčistenie chodníka od buriny. Vzhľadom na ochranu životného prostredia a ochrany povrchových a podzemných vôd vedenie mesta nie je naklonené odstraňovaniu buriny chemickými prípravkami. Postup práce, ktorý zvolila pracovníčka bol plne v jej rozhodnutí a týmto jej patrí poďakovanie, za príkladné plnenie pokynov nadriadeného, ktoré u Vás vzbudilo pohoršenie. Do budúcna je ambíciou mesta v čo najväčšej miere zabezpečiť odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií a chodníkov komunálnou technikou, a tým zefektívniť údržbu mesta a prácu zamestnancov TSM. V súčasnosti je však spôsob mechanického odstraňovania nečistôt povereným pracovníkom plne v jeho rozhodnutí za dodržania platných právnych predpisov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Dúfam, že odpoveď bude postačujúca.

 

S pozdravom Rendek

 

Vedúci TSM, 14. 10. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 6. 10. 2019

Dobrý deň,

áno, vianočné trhy tento rok budú. Momentálne pripravujeme program, ktorý bude zverejnený na našich stránkach a v novinách. S pozdravom. W

Primátor, 14. 10. 2019
Autor:        
Dátum vloženia: 9. 10. 2019

Dobrý deň p. primátor,

 

na otázku nakladania s nepoužitými hlasovacími lístkami z volieb odpovedám nasledovne. Podľa usmernenia MV SR č. SVS-OVR-2019/011843 zo dňa 12. apríla 2019, ktorým bola upravená úschova hlasovacích lístkov a iných volebných dokument z volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, sme nepoužité hlasovacie lístky po 30. júni 2019 bez vyraďovacieho konania odovzdali Oddeleniu technických služieb na likvidáciu. Je to bežná prax po skončení volieb v Ilave. Určite nepoužitých hlasovacích lístkov bolo u nás podstatne menej ako v Dubnici nad Váhom. Presný počet Vám ani odhadom nepoviem, nakoľko som ešte vtedy bola rodičovskej dovolenke. Môj názor je, že ak by mesto malo záujem takéto nepoužité hlasovacie lístky v budúcnosti využiť, môžeme tak urobiť napr. do materskej škôlky, kde deti maľujú tiež na darované použité papiere (syn nosí obrázky namaľované na papieroch z Hanon, Daejung atď.) Počkajme na najbližšie parlamentné voľby a ja osobne Vás potom oslovím, čo urobíme s nepoužitými hlasovacími lístkami.

Prajem pekný deň

SH 

VO matriky, 14. 10. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 9. 2019

Včerajšie výpadky elektriny boli zaznamenané na viacerých miestach Slovenska, z dôvodu silného vetra. Častou príčinou býva prerastanie stromov do elektrického vedenia, čo pri silnejších nárazoch vetra spôsobuje výpadky prúdu. Podrobnejšie by mohli situáciu vysvetliť pracovníci elektrárne.

Admin, 1. 10. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 28. 9. 2019

Dobrý deň, áno mesto plánuje zaradiť do rozpočtu na ďalší rok aj výmenu niektorých informačných tabúľ. Tie staré sú už opotrebované a nepôsobia vkusne. Máme pripravené nové fotografie mesta, ktoré by sa mohli využiť práve na tento účel. S pozdravom

Primátor, 30. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 13. 9. 2019

Dobrý deň,

začnem najskôr s nevhodnými obchodnými prístreškami pred nemocnicou. Súhlasím s Vami, že tieto nefunkčné prístrešky treba odstrániť. Nedávno sme mali na túto tému stretnutie s pánom riaditeľom nemocnice a zhodli sme sa na tom, že chceme túto situáciu riešiť. Pozemky, na ktorých tieto prístrešky stoja, však nie sú vo vlastníctve mesta ani nemocnice. Preto bude potrebné rozprávať s ich majiteľmi o možnostiach riešenia.

Čo sa týka realizovaných a pripravovaných projektov v meste, v najbližšom čísle Ilavského mesačníka bude podrobný článok o všetkých aktivitách, ktoré mesto urobilo a ktoré plánuje realizovať v budúcom roku. Spomeniem tu tie, ktoré budú financované s podporou eurofondov: rekonštrukcia dvoch budov DHZ Ilava a Iliavka a rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Medňanská. Taktiež pripravujeme verejné obstarávanie na rekoštrukcie chodníkov a niektorých ciest v meste. Realizácia bude prebiehať pravdepodobne začiatkom budúceho roka. 

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:   
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Dobrý deň,

semafor pri NC Idea schválil dopravný inšpektoriát a bol vybudovaný na náklady investora. Dva "dopytové" semafory prechodov pre chodcov (pri potravinách a modrom dome) sú v správe mesta. Pred spustením prevádzky NC Idea sme mali stretnutie, (za účasti mesto Ilava, investor a dopravný inšpektor) na ktorom sme riešili koordináciu semafórov tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciam.  Myslím, že prejazdnosť cez mesto je v rámci možností v poriadku. Dopravné zápchy, ktoré vznikajú počas frekventovaných hodín, sú spôsobené zvýšeným počtom automobilov na cestách. Tento problém majú však už takmer všetky mestá na Slovensku, nielen Ilava.

Primátor, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 9. 2019

Váž. pán Marcel Bagín.

Dovoľte mi, aby som Vám odpovedala na Váš list.

Do zborovní ZŠ sa nemôžete dovolať, lebo ani jedna zborovňa nemá telefón.

Odhlasovanie z obeda robíte tak ako aj doposiaľ.

S ústrižkami a šekmi máte pravdu, ja by som tiež bola, podobne ako Vy, za platbu elektronicky.

Vnímam to ako vhodný návrh na zavedenie spôsobu platieb v budúcnosti.

 

Dcéra sa čipu báť nemusí, pri dochádzkovom termináli je pedagogický zamestnanec, ktorý dohliada na to, aby  žiaci správne použili čip, nie je tam hluk, takže pípnutie čipu počuje a dokonca aj vidí. Ja osobne som stála pri dochádzkovom termináli a žiaci si pekne pípnutím čipu označili svoj príchod do školy. Všetkým sa to úspešne podarilo. Vzhľadom na to, že sa vytvorila pri „čipovaní“ rada, dala som ešte v ten deň nainštalovať druhý terminál na dochádzku. Žiaci sú veľmi spokojní.

V septembri ideme v skúšobnom režime a označovanie dochádzky pípnutím čipu u žiakov funguje a  je v poriadku.

Vážený pán Bagín. Ak svoje dieťa (v pondelok) odhlásite - deň vopred zo stravy (na utorok), tak je na vami uvedený deň (utorok) odhlásené. Vaša dcéra môže prísť v utorok do školy, na termináli dochádzka si označí pípnutím čipu príchod, ale je odhlásená z obeda. Všetko ste stihli a je to v poriadku. Obed nemá, lebo ste ju odhlásili a vedúca jedálne o tom už vie.

V druhom prípade spomínate „záškoláka“, ktorý príde na tretiu hodinu,...

Záškolák nepípol čipom do 7:35 svoju dochádzku do školy, t. j.  nie je prihlásený na obed. Obed sa pre neho nevarí a nepreberie si ho, lebo rodič ho neprihlásil na obed do 7:35 hod.

Ak príde žiak neskoršie do školy (min.  na1 vyučujúcu hodinu) a chce obed, rodič ho musí do 7:35 hod. na obed prihlásiť.  Má dotáciu.

Prepojenie dochádzky a odberu obeda v jedálni je výhodné pre poctivých žiakov. Tí spokojní budú a aj ich rodičia, lebo budú mať dotované obedy.

Z mojej strany len jedna prosba: dajte tomu do konca septembra čas. Všetko bude vyriešené k Vašej spokojnosti a k spokojnosti rodičov našich žiakov.

V prípade ďalších otázok uvítam osobné stretnutie. Ďakujem.

Mgr. Dana Škultétyová

Primator, 19. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, zverejňujem reakciu pána Sojku ohľadom správy cintorínov v Ilave.

Primator, 5. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, problém s mestským rozhlasom pretrváva už dlhšiu dobu nakoľko je staršej výroby. Niektoré reproduktory sa už nedajú, čo sa týka hlasitosti, správne nastaviť. Preto sme pristúpili k nákupu 20 ks nových reproduktorov, ktoré budú postupne vymenené za tie, ktoré už stratili funkčnosť. 

Primator, 4. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň, čo sa týka Domu smútku v Klobušiciach, bola na ňom realizovaná oprava vonkajšej fasády a náter okenných rámov. V ďalšom kroku pristúpime k riešeniu opravy vnútorného zariadenia a k vymalovaniu interiéru DS. Udržiavanie poriadku bude zabezpečené cez TSM. 

V prípade Ilavy, bude potrebné riešiť komplexne interiér aj exteriér DS. Myslím, že to bude vyžadovať väčší rozsah prác ako v prípade Klobušíc, preto bude potrebné zaradiť to do plánu opráv až na budúci rok.

Do budúcna plánujeme v rámci TSM vyčleniť pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu a správu všetkých troch cintorínov (Ilava, Klobušice, Iliavka).

Prajem pekný deň.

Primator, 2. 9. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 20. 8. 2019

Dobrý deň,

na základe oslovenia vaším mestom ohľadom diskusie pod článok posielame dané vyjadrenie:

Diskusie  a vyjadrovanie bez autorizácie k obsahu na webe mesta je smer, ktorým ako profesionálna firma pre obce a mestá nechceme ísť. Tento spôsob komunikácie sa hodí pre iné komunikačné kanály a nie webové stránky. Príspevky často skĺznu do vulgarizmov a ohovárania, zverejňovania osobných údajov .... bez kontroly mesta! V minulosti takéto diskusie boli možné (mali sme moduly diskusia pod článkom a diskusné fórum), ale s pribúdajúcim vplyvom sociálnych sietí a ľahkej anonymity na internete je nereálne pre mesto ustrážiť vhodnosť príspevkov. Mesto má zodpovednosť za dáta, ktoré sú na jeho webe.  Na základe vyššie uvedeného odporúčame moduly, kde je autorizácia príspevkov (FAQ), ktoré aj využívate, alebo diskusiu premiestniť na iné komunikačné kanály ako je napr. facebook.

Ďakujem a prajem príjemný deň.

 

 

logo R

M.M

regionálny manažér

Galileo Corporation s.r.o.

 

20. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, reagujem na Vaše otázky:

1/ kruhový objazd pri Slovnaftke je majetkom Slovenskej správy ciest a spoločnosti Immo-Log-Sk Alpha s.r.o. Jedná sa o cestu 1 triedy, ktorá je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Aby boli možné akékoľvek stavebné úpravy kruháča, musia byť odsúhlasené vlastníkmi pozemkov a realizované cez TSK. Momentálne sa snažíme s TSK riešiť situáciu ohľadom rekonštrukcie kanálskeho mosta v čo najkratšom termíne. Jeho uzavretie nám značne komplikuje kinetickú dopravu v meste pričom otvorenie nového mosta by kruhovému objazdu odľahčilo premávku.

2/ jednosmerné komunikácie v mestskej časti Sihoť boli zavedené z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy. Keďže parkovanie bolo chaotické a často vznikali kolízne situácie, vedenie mesta na podnet výboru mestskej časti Sihoť dalo spracovať projekt nového dopravného značenia. Po vydaní záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a následnom verejnom obstarávaní, mesto Ilava pristúpilo k jeho realizácií.

Otázky 2a: jednosmerky v "parčíku" nezodpovedajú svojimi parametrami (šírkou) norme a nie je možné, aby sa tam protiidúce vozidlá bezpečne vzájomne vyhli, v prípade nesprávne zaparkovaného auta sa stávajú dokonca nepriechodné.

2b: zmena smeru ktorejkoľvek cesty by vyvolala potrebu zmeny ďalšej

2c: asfaltovanie uvedenej cesty nie je v pláne na tento rok, do budúcna by sme ju chceli realizovať, záleží to však na dohode poslancov MsZ

2d: obnovenie jednosmernej premávky zo Sihote pod železničný most je otázkou vyvolania jednania dotknutých inštitúcií - Železnice SR, Správa ciest TSK, správca toku Povodia Váhu a mesta Ilava. Momentálne však nevieme predpokladať s akým výsledkom.

Pri realizácií tohoto projektu sú možné zmeny, ak to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

3/ obchodná zóna Idea sa bude podľa investora stavby otvárať v postupných etapách, pričom prvá je naplánovaná na 22.8. štvrtok.

4/ čo sa týka trúbenia vlakov, tento podnet treba poslať na ŽSR. 

S prianím pekného dňa.

 

Primator, 19. 8. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 17. 8. 2019

Dobrý deň, mesto už z billboardovym smogom pracuje, nedávno boli na základe vyjadrenia Okresného dopravného inšpektoriátu v Trenčíne zanietnuté dve žiadosti o umiestnenie nových boardových tabúť. Uvidíme aké máme možnosti pri riešení situácie na ceste medzi Košecou a Ilavou. Pekný deň.

Primator, 19. 8. 2019
Autor:       
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, celý projekt rekonštrukcie kanálskeho mostu rieši a zabezpečuje TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Zúčastnil som sa na TSK niekoľkých stretnutí, na ktorých som vždy upozorňoval a zdôrazňoval, aby bola výstavba nového kanálskeho mosta vyriešená v čo najkratšom čase, nakoľko sa tu jedná o dôležitú komunikačnú a dopravnú tepnu mesta. Momentálne sa finalizuje príprava projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude nový most postavený. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia. "Optimistický variant" dĺžky trvania celého procesu je 2 roky od doby uzavretia mostu. 

Primator, 15. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 8. 2019

Dobrý deň, povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, v súvislosti s rekonštrukciou križovatky na ceste 1. triedy, vydal Okresný úrad v Ilave. Bola plánovaná v termíne 29.-31.7. (v závislosti od počasia). Mesto Ilava o tejto uzávierke informovalo na svojej webovej stránke mesta (www.ilava.sk) dňa 29.7.

Primator, 5. 8. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol odovzdaný (31.7.) zodpovednému pracovníkovi mesta, ktorý zabezpečí vyzvanie majiteľov pozemkov listom k vyriešeniu problému nepokosenej trávy. S pozdravom.

Primátor, 1. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 7. 2019

Dobrý deň, chcem uviesť nasledujúce skutočnosti k predmetnej žiadosti. Žiadateľom výpožičky bola súkromná osoba, nie hudobná skupina Dríst. V žiadosti sa neriešil prenájom priestorov ale išlo o bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti – výpožičku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné predkladať žiadosť na FMK (finančno majetkovú komisiu), nakoľko platné VZN 3/2018 upravuje pravidlá pre poskytnutie výpožičky (výpožičku nerieši mestské zastupiteľstvo, teda ani komisie, ale primátor). Uvedené VZN zároveň špecifikuje na aké účely je možné dať výpožičku, tak ako bolo odpovedané  v liste žiadateľovi t. j. na charitatívne účely, výchovno–vzdelávacie účely. Zodpovedný zamestnanec odpovedal na základe môjho poverenia na vybavovanie úkonov týkajúcich sa konaní o výpožičke majetku mesta. Pani poslankyňa, doporučujem ešte pred tým ako použijete termín "došlo k porušeniu zákona", aby ste si preverili skutočnosti a nezavádzali verejnosť. Pekný deň.

 

23. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Vážená pani poslankyňa,

ohľadom otázky žiadosti o bezodplatnú výpožičku priestorov v DK som sa už vyjadril a nemám k tomu viac čo dodať. Prajem pekný deň.

 

Primator, 24. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, poskytovateľ služby novej webovej stránky mesta túto službu bežne neposkytuje. Do budúcna sa budeme možnosťou, že by zabezpečil aj túto službu t.j. vkladanie komentárov pod aktuality mesta. 

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Do budúcna budeme dôsledne sledovať, či sa v jednotlivých mestských častiach nesvieti zbytočne.

23. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 18. 7. 2019

Dobrý deň, momentálne nie je možné využívať podateľňu počas nestránkového dňa. Do budúcna plánujeme prehodnotenie a úpravu otváracích hodín mestského úradu.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň, spôsob realizácie výstavby nového nákupného centra Idea je v kompetencií investora stavby. Ten sa vyjadril, že náklady na rozobratie starej zámkovej dlažby sú väčšie ako zakúpenie novej. Mesto Ilava "neplytvá", pretože investor vybujede na vlastné náklady na tomto mieste, nový chodník s novou zámkovou dlažbou.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 11. 7. 2019

Dobrý deň,  funkcia zástupcu primátora bola platená aj v minulosti podľa  „Poriadku odmeňovania poslancov a zástupcu primátora“ ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo. Podľa novely zákona o obecnom zriadení kompetencia určenia odmeny zástupcu primátora prešla na starostov resp. primátorov miest a obcí, zároveň zákon určil maximálnu hranicu odmeny na 70% platu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie. Odmena zástupcu primátora mesta Ilava je zákonne zverejnená na stránkach Ilavy. Vaša informácia o výške odmeny je nepravdivá, odmena zástupcu primátora je cca 920 € mesačne hrubá mzda, zároveň nemá nárok  na odmenu ako poslanec, člen výboru, člen komisie pri MZ.

S pozdravom Ing. Anton Bajzík, zástupca primátora.  

11. 7. 2019
Autor:            
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, riešenia ktoré uvádzate, sú možnosťou ako zlepšiť dopravnú situáciu v meste. V súvislosti so zmenou a doplnením UPM Ilava, plánujem stretnutia s primátormi miest N.Dubnica a Dubnica nad Váhom. Budeme sa zaoberať aj otázkou dopravného prepojenia našich miest (budovanie cyklotrás) a možnosťami riešenia tranzitnej dopravy. 

9. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Dobrý deň, pán Turcer mesto nepripravuje investíciu do cudzieho majetku, ale pri posudzovaní žiadosti bude postupovať v zmysle § 14, ods. 1, mesto utvára všetky podmienky na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území mesta, podľa ods. 3, tohto paragrafu mesto môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na jeho území, (zákon č. 49/2002 Z.z. ). 

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Pán Turcer, na túto otázku som odpovedal v predchádzajúcom príspevku. Mesto neporušuje zákon.

8. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 7. 2019

Dobrý deň, zmysle platnej právnej úpravy zákon 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry, mesto nemôže byť žiadateľom grantu z Ministerstva kultúry nakoľko nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky.  

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, vyjadroval som sa o podpore formou dotácie z rozpočtu mesta Ilava, na obnovu a opravu národnej kultúrnej pamiatky. Ide tu o dominantu mesta a podľa môjho názoru je potrebné aby sa mesto zapojilo. Bude to však záležať na dohode všetkých poslancov MsZ. Pekný deň.

4. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, problém dopravy, o ktorom píšete vo svojom príspevku, spôsobuje aj dočasná uzávera kanálskeho mostu. Na túto situáciu upozorňujeme na stretnutiach v TSK, v ktorého kompetencií je výstavba nového mostu, a snažíme sa o to aby bol termín jeho spustenia do prevádzky čo najkratší. Výjazd od Lidla a plánovaný výjazd z nového nákupného centra Idea taktiež spôsobia "prehustenie" áut na kruhovom objazde. Riešením by mohlo byť jednak vybudovanie  obchvatu okolo Kauflandu, čím by sa znížil počet tranzitných jázd cez mesto ale aj vybudovanie by-passu na kruhovom objazde z dialničného privádzača smerom na Klobušice. Sú to projekty ktorých realizácia však zaberie dlhší čas. Chceme túto problematiku riešiť. Momentálne sa intenzívne venujeme riešeniu statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne. Pekný deň.

4. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 28. 6. 2019

Konkrétna výška sumy, ktorou chce mesto Ilava prispieť na opravu fasády kostola ešte nie je odsúhlasená. Bude to záležať na dohode mesta Ilava a poslancov MsZ. Ako primátor mesta sa budem snažiť presvedčiť poslancov MsZ a aj obyvateľov Ilavy, že sa tu jedná o najvýznamnejšiu dominantu mesta a národnú kultúrnu pamiatku. Je našou povinnosťou zachovať ju pre ďalšie generácie.

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, potok je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Na túto situáciu ich upozorňujeme a snažíme sa o to aby ju riešili. Súhlasím s Vami, nie je to pekný pohľad.

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, tento "kanálsky most" má v kompetencií TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Pôvodne mal byť "iba" rekonštruovaný ale diagnostika odhalila havaríjny stav a preto musí prebehnúť výstavba úplne nového mosta. O tejto záležitosti s TSK komunikujeme a snažíme sa o to, aby bol termín výstavby nového mosta čo najkratší. 

1. 7. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 30. 6. 2019

Dobrý deň, ak ste mali na mysli Dom smútku v Klobušiciach, tak ten sa bude počas letných mesiacov (júl, august) rekonštruovať. Prebehne oprava fasády a náterov okien. Dom smútku v Ilave bude zaradený do plánu opráv, buď už v tomto alebo na najbližší rok.

1. 7. 2019
Autor:            
Dátum vloženia: 1. 7. 2019

Dobrý deň, postup rekonštrukčných prác je plne v kompetencií farského úradu. Mesto Ilava je o ich priebehu informované. Ako primátor mesta sa budem snažiť byť čo najviac nápomocný aby oprava a obnova farského kostola prebehla čo najskôr.

1. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 26. 6. 2019

Dobrý deň, obrubník a cesta o ktorej hovoríte je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Technické služby mesta ich o tejto situácií informovali a požiadali o vykonanie opravy. Verím, že dôjde k skorej náprave. Pekný deň.

28. 6. 2019
Autor:                  
Dátum vloženia: 27. 6. 2019

Dobrý deň, na ostatnom zasadnutí MsZ som sa vyjadril, že mesto plánuje rekonštrukcie chodníkov v každej mestskej časti. Je úlohou jednotlivých výborov MČ aby vytipovali a nastavili "rebríček" najproblémovejších vecí v danej lokalite. Mesto plánuje na rekonštrukciu chodníkov použiť časť prebytku hospodárenia z minulého roku. Pri zohľadnení finančných možností je cieľom aby v každej mestskej časti boli realizované opravy a rekonštrukcie chodníkov, ktoré sú v najhoršom stave. Pekný deň.

28. 6. 2019
Autor:                         
Dátum vloženia: 18. 6. 2019

Dobrý deň. Kosenie prebieha tak ako každý rok - postupuje sa po jednotlivých mestských častiach - Skala, Medňanská ul. , škola, škôlka, SNP, Kukučínov ul., Záhumenská - prejde sa na Štúrovú ul. so sídliskom a pred nemocnicou - pokračujeme v mest.časti  Sihoť -  kpt.Nálepku , Klobušice, Iliavka a postupne 3-krát cintoríny (Ilava, Klobušice, Iliavka) Mesiac máj bol od r.1961 mesiacom s najväčšími zrážkami - bolo len 6 slnečných dní, čo sa podpísalo na zníženej intenzite možnosti kosenia.

TSM má svoje personálne i technické limity. V súčasnosti máme dlhodobo PN troch pracovníkov zabezpečujúcich kosenie a v minulom týždni nás navždy opustil ďalší pracovník zabezpečujúci výkon tejto práce.

Aj napriek týmto skutočnostiam už máme kosenie pod kontrolou, pracovníci dokášajúci trávu pracovali už tretiu sobotu aby zvládli situáciu s rýchlo rastúcou trávou.

Spomalenie kosenia bolo spôsobené i poruchou jednej z dvoch traktorových kosačiek - čakaním cca 2 týždne na náhradný diel.

V súčasnosti , po dohode s poslancami MsZ  chceme rozšíriť strojný park pre kosenie o novú traktorovú kosačku s príslušenstvom i pre zimnú údržbu, čím sa frekvencia kosenia výkonom novej kosačky určite zvýši.         

19. 6. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 13. 6. 2019

Dobrý deň, na stretnutí v TSK sme požadovali riešenie týchto záležitostí, ktoré považujeme za naše priority: 1/ výstavba kanálskeho mostu, 2/ prevod bývalej budovy obchodnej akadémie do vlastníctva mesta, 3/ rekonštrukcia ulice Pivovarská. Tieto body som komunikoval aj s poslancami VUC. Prvé dva body sú už v stave realizácie, ten tretí zostáva na rozhodnutí poslancov VUC. Viem, že situácia na Pivovarskej ulici nie je ideálna, hlavne pri budove starého pivovaru. Plánujeme tam realizáciu prechodu pre chodcov s bezpečnostnými prvkami. Taktiež tam plánujeme aj rekonštrukciu chodníkov. Pekný deň.

primator, 14. 6. 2019
Autor:         
Dátum vloženia: 13. 6. 2019

Dobrý deň, ohľadne situácie v NsP Ilava debatujem nielem s primátormi a starostami okolitých obcí ale aj s pánom riaditeľom NsP. Máte pravde, je to "beh na dlhšiu trať". Ďakujem za podporu a želám pekný deň. 

Primátor, 14. 6. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, SSE nešpecifikovali ktorých odberných miest sa to konkrétne týka čiže toto upozornenie platí pre celé územie mesta. Automaticky to však neznamemá, že elektrická energia bude aj vypnutá vo všetkých častiach mesta. Pekný deň

primator, 7. 6. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 4. 6. 2019

Dobrý deň, otvorili ste viacero tém. 1/ kultúra prejavu na zasadnutia MsZ nie je vždy ideálna. Ak ste si všimli, snažím sa poslancov upozorňovať aby sa venovali prejavu rečníka a nie debatám medzi sebou. Ako poslanec bývalého zastupiteľstva "som si užil" veľa emotívnych debát. Sám za seba sa snažím viesť pragmatickú a konštruktívnu diskuziu bez osobných útokov na človeka, ktorý má iný názor. Neviem to však zaručiť aj u ostatných zúčastnených. A počet mikrofónov na najbližšom zasadnutí MsZ bude väčší. 2/ cintorína a aj dom smútku v Klobušiciach som si bol osobne pozrieť. Po mojej návšteve ho TSM upratovali a rekonštruovali jedno WC. Stav vonkajšej fasády je v zlom stave, pripravujeme rekonštrukciu. Trápi ma ja to, že na cintoríne nie sú dorobené chodníky. Na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať v auguste v Klobušiciach, chcem predniesť návrh aby mesto ODKÚPILO nevysporiadane pozemky a mohlo chodníky dorobiť. Taktiež máme v pláne vyasfaltovať príjazdovú cestu pred bránou cintorína. 3/ Váš podnet ohľadom stránky som preposlal na informatika. Pekný deň prajem Wiedermann

Primátor, 6. 6. 2019
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň,

situáciu ohľadom parkovania kamiónu sme už diskutovali so štátnou políciou. V prípade, že bude dopravný inšpektor s tým súhlasiť, značku tam osadíme. 

Primátor, 6. 6. 2019

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11
1
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 710
TÝŽDEŇ: 4358
CELKOM: 363791

AKTUÁLNA TEPLOTA

10.7.2020 20:16

Aktuálna teplota:

28 °C

Vlhkosť:

45.3 %

Rosný bod:

15.1 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Letopočet 1646 na hradnom múre

SPOLKY A ORGANIZÁCIE