sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prednosta MsÚ

Bc. Peter Regina

Bc. Peter Regina
 

Telefón: +421 42 4455520

Mail:

prednosta@ilava.sk
peter.regina@ilava.sk

Funkcie a úlohy
 

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva
primátor a jemu zodpovedá za svoju činnosť.

Prednosta mestského úradu najmä:
 • riadi a organizuje prácu mestského úradu, rieši pracovno-právne vzťahy s výnimkou podpisu pracovných zmlúv a dohôd
 • ak úlohy patria do právomocí viacerých oddelení, koordinuje stanoviská a prácu medzi     oddeleniami , rieši spory pri zabezpečovaní úloh
 • riadi, kontrolttje a organizuje hospodársku činnosť MsÚ v spolupráci s ostatnými                 oddeleniami zostavuje rozpočet mesta
 • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a o vzdelávanie zamestnancov mesta
 • koordinuje prácu jednotlivých oddelení a prostredníctvom nich zabezpečuje                      písomnú agendu všetkých orgánov mesta a MZ
 • zabezpečuje odborné podklady a materiály na rokovanie MZ, vykonávanie                           nariadení, uznesení a rozhodnutí primátora
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MsÚ, kontroluje hospodárne využívanie        majetku a finančných prostriedkov,
 • koordinuje činnosti súvisiace so získavaním finančných prostriedkov z fondov EU                 a programov vlády SR a jednotlivých ministerstiev
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, primerané jeho      pracovnému zaradeniu, a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou


Zástupca prednostu:

zastupuje prednostu v prípade jeho neprítomnosti v plnom rozsahu. Je možné  v  prípade neobsadenia funkcie povoliť touto funkciou niektorého z vedúcich oddelení,  ktorý by prevzal zastupovanie iba v prípade neprítomnosti prednostu.

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

25.5.2020 09:00

Aktuálna teplota:

13.4 °C

Vlhkosť:

73.5 %

Rosný bod:

8.8 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kaštieľ

SPOLKY A ORGANIZÁCIE