Sociálne služby

Sociálne služby

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Budova okresného úradu, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava
Prízemie vpravo - číslo dverí 118
Vybavuje:  Marta Miklovičová

E-mail:   marta.miklovicova@ilava.sk
Tel.:        +42142  44 555 68

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:30 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30 12:00 -13:30

 

Aplikáciou zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov sa zmenili podmienky na prijatie občanov do zariadení sociálnych služieb a poskytnutí opatrovateľskej služby

Posudzovanie žiadateľov  na uvedené služby:

Potrebné doklady:

Doba vybavenia: do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti
Poplatky: bez poplatkuSociálno-bytová komisia - prideľovanie nájomných bytov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 
o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome a o výške nájomného  
 
Čl. I  Úvodné ustanovenia  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je  stanovenie podmienok poskytovania bytov v bytovom dome, opakovaného uzavretia zmluvy o nájme alebo výmeny bytu, ktorý je trvale určený na nájomné bývanie a určenie výšky nájomného pre jednotlivé kategórie bytu. 

2. Nájomný bytový dom vo vlastníctve mesta Ilava sa nachádza na ul. Medňanskej v Ilave a pozostáva zo 16 bytových jednotiek, z toho: - 1 - izbový byt  s rozlohou 38,68 m2 – 2x  - 2 – izbový byt s rozlohou 55,81 m2 – 6x  - 3 – izbový byt s rozlohou 69,58 m2 – 7x  - 3 – izbový byt bezbariérový s rozlohou 69,65 m2 – 1x  

3. Pre účely tohto VZN sa rozumie: a) žiadateľom: - občan SR podľa čl. III. ods. 2 tohto VZN - občan SR so zdravotným ťažkým postihnutím alebo osoba žijúca s osobou so zdravotným ťažkým postihnutím b) nájomcom: - občan, ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú podľa tohto VZN
 

Potrebné doklady:


Doba vybavenia: do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti

Poplatky: bez poplatku

 


Žiadosť na jednorazovú výpomoc

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2023

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK