CVČ Ilava

CVČ Ilava

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Centrum voľného času má priestory za budovou Domu Kultúry,
sídli na ulici Farská 84/5, 019 01  Ilava

Pondelok:
Utorok:
Streda: 
Štvrtok:
Piatok:  
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 - 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
webová stránka na ilava.virtuálne   

 

Telefón:  
e-mail:
   
042 / 44 65 184
cvc@ilava.sk
 
Poverená riaditeľka:          Daniela Koyšová   
     

Prihláška za člena CVČ - tlačivo:

Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .doc)
Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .pdf)


Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu , záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin.


Úlohou zariadenia je:
- usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov,
- vytvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti,
- podporovať návyky účelného využívania voľného času,
- motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne
postavenie, materinský jazyk či farbu pleti,
- poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským zariadeniam, občianskym združeniam, a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré o spoluprácu požiadajú, alebo sa vzájomne dohodnú.

Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno -patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež, vytváranie predpokladu pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii.


 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK