Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV - VÝKAZY ZA 11/2022

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV A VZORY DOKLADOV 1

Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach, že výkazy za ubytovanie odídencov za mesiac 11/2022 je potrebné podať na podateľni mestského úradu do STREDY 7.12.2022.

Oznamujeme vlastníkom nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, že príspevok za ubytovanie

za mesiac 11/2022 si môžu uplatniť

na podateľni mestského úradu Ilava

do STREDY 7.12.2022.

 

Príspevok za ubytovanie bol novelou nariadenia vlády č. 218/2022 Z.z.  navýšený a zároveň predĺžená doba vyplácania nasledovne:

 

- za ubytovanie od 1.10.2022 do 28.2.2023 sa poskytuje vo výške :

 

10 Eur/noc/osoba nad 15 rokov

5 Eur/noc/osoba dieťa do 15 rokov

Pozn. Prosíme tých ubytovateľov, ktorí majú záujem pokračovať v prijímaní tohto príspevku a mali uzatvorené zmluvy s odídencami len do 30.9.2022, aby predložili zmluvy na ďalšie obdobie.

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra prostredníctvom obce?

 

Osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, t.j.

 • vlastníci  bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
 • obce a vyšie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie)

 

Upozorňujeme, že príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

 

 

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

 

VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTI predkladá obci do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca:

 1. Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania

uzatvorenej medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom - vzor zmluvy pripájame v prílohách

 •  ubytovanie musí byť poskytnuté bezplatne (vrátane energií)
 •  musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska
 •  medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci, jednotlivých ubytovaných odídencov (rodinu) uvedie oprávnená osoba vo výkaze
 • za maloleté dieťa – odídenca podpisuje zmluvu jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník

 

 1. Výkaz o počte nocí

v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie - vzor pripájame v prílohách

 1. Kópie dokladu o štatúte dočasného útočiska ubytovaných osôb

 

 1. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby - vzor pripájame v prílohách

 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

ODÍDENEC hlási 1x do mesiaca obci, že je ubytovaný u vlastníka nehnuteľnosti.

 

 

Postup vyplácania

 

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

VZORY DOKLADOV

 

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania

Vzor výkazu FO - NOVÝ (257.5 kB) 

Vzor výkazu PO - NOVÝ (252.5 kB) 

Vzor čestného vyhlásenia 

 

Najčastejšie otázky

 

Ostatné informácie : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

-jp-msu-

Dátum vloženia: 1. 12. 2022 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 12. 2022 8:17
Autor: Veronika Klobučníková