Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých líniovou stavbou "D1 Nemšová - Ladce" č.k. OU-TN-OVBP2-2022/040425-002

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len"vyvlastňovací orgán") informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania a uvádza nasledovné informácie:

1. Účel vyvlastnenia: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých líniovou stavbou ,,D1 Nemšová - Ladce“, SO 101- 00  Diaľnica podľa § 24h zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov.

2. Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 3.

3. Katastrálne územie: Klobušice, mesto: Ilava

4. Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:

- LV č. 1517: pozemok C-KN parc. č. 372/2

- LV č. 1517: pozemok C-KN parc. č. 372/4

Vyvlastňovacie konanie začalo dňa 16.11.2022 podaním návrhu na vyvlastnenie formou odňatia vlastníckeho práva k pozemkom a je vedené pod číslom: OU-TN-OVBP2-2022/040425.

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých líniovou stavbou "D1 Nemšová - Ladce" č.k. OU-TN-OVBP2-2022/040425-002 (384.6 kB)

msu-jp

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022 Zodpovedá: Mgr. Jana Pučeková