Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: admin admin