Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín-Emília Stráňovská

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 6 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Emília Stráňovská, Okružná 46/21, 019 01 Ilava podala žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-C 199 v k. ú. Klobušice  podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 15.11.2019.

 

Vyvesené: 15. 11. 2019

Dátum zvesenia: 1. 12. 2019

Zodpovedá: Mgr. Božena Rendeková

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK