Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Žiadosť o vydanie stavebného povoIenia IMMO-log-SK Alfa s.r.o

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona

 

  • žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt “ SO 603.4 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie – verejná časť “ – v rozsahu: stožiare verejného osvetlenia s označením VO11 a VO31 v celkovom počte 6 ks s príslušnými rozvodmi na pozemku parc.č. KNC 1818/83 ako súčasť hlavnej stavby  “ Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava III. etapa - zmena “, umiestnená na pozemku parc. č. KN 1818/83 registra „C“, v kat. území Ilava ako líniová stavba, podanú dňa 16. 09. 2019 žiadateľom: Immo – Log - SK Alpha, s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 531 952, v zastúpení spoločnosti PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO: 31 621 252
Dátum zvesenia: 16. 12. 2019 Zodpovedá: Ing. Ingrid Kováčiková
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK