sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby do NR SR 2023

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

Informácie pre voliča

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre mesto Ilava:

 

Číslo okrsku

 

Volebná miestnosť

 

 

Adresa

 

Vymedzenie územného obvodu

 

1

 

Dom kultúry Ilava

 

Farská 84/5, Ilava

 

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

 

občania s trvalým pobytom Ilava

 

2

 

Základná škola Ilava

 

Medňanská 514/5, Ilava

 

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

 

3

 

Základná umelecká škola

 

Pivovarská 662/81, Ilava

 

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

 

4

 

Technické služby mesta Ilava

 

Hurbanova 132/26, Ilava

 

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

 

5

 

 

Dom kultúry Klobušice

 

Okružná 55/1, Ilava

 

mestská časť Klobušice

 

6

 

 

Dom kultúry Iliavka

 

Iliavka 8, Ilava

 

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

   

 

Právo voliť

 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

 

Volič môže voliť NA ÚZEMÍ  Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča),

alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz), t.j. volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Hlasovací preukaz

oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu mestom Ilava je možné požiadať:  

 

1.        na emailovej adrese  

volby@ilava.sk alebo darina.gasparova@ilava.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená najneskôr do  8.9.2023.

2.        poštou na adrese

Mesto Ilava

Mestský úrad Ilava

Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená najneskôr do  8.9.2023.

3.        osobne na adrese:

Referát evidencie obyvateľstva - prízemie vpravo – č.d.115 

(vybavuje  Mgr. Darina Gašparová)

Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. 29.9.2023 v úradných hodinách.

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz zašle na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

 

 

Volič môže voliť MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky poštou (Voľba poštou), ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

 

 

 

 

 

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

oznámenie_volebné_plagáty

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ
 

 

Okrsková volebná komisia

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) do 21. augusta 2023 do 24.00 h, a to

pre mesto Ilava nasledovne:

 

1.    v listinnej forme

na adresu Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

 

2.    alebo elektronicky (e-mailom)

na emailovej adrese volby@ilava.sk.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.minv.sk/?volby-nrsr 

msu - jp

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Svätý Peter

SPOLKY A ORGANIZÁCIE