Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Evidencia obyvateľov

Budova okresného úradu, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava
Prízemie vpravo - číslo dverí 115
Vybavuje:  Mgr. Darina Gašparová

E-mail: darina.gasparova@ilava.sk
Tel.:      +42142 44 555 48

Úradné hodiny: 

Pondelok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:30 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30 12:00 -13:30


Zoznam výkonov:

Prihlásenie na trvalý pobyt
Odhlásenie z trvalého pobytu
Zrušenie trvalého pobytu
Prihlásenie na prechodný pobyt                                                                                                                        

Pridelenie súpisného a orientačného čísla                                                                                         Príspevok pri narodení dieťaťa       

 

 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov,  predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej
 • časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkým spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej čas v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením
 • občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

<späť na zoznam výkonov 

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

 

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva obecný úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasuje na trvalý pobyt.

<späť na zoznam výkonov 

Zrušenie trvalého pobytu

 

Evidencia obyvateľstva v Ilave záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm d) bodu 2,
 • ak budova zanikla.

Potrebné doklady:

Občiansky preukaz a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatkov

<späť na zoznam výkonov 


Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla zdržiava z pracovných, štúdijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní túto skutočnosť do 3 pracovných dní nahlásiť na evidencii obyvateľstva v mieste, kde sa prechodne zdržiavajú a to vtedy, ak ich predpokladaný pobyt bude trvať dlhšie ako 30 dní. Ak prechodný pobyt trvá i po skončení predpokladaného času, je občan povinný na evidencii obyvateľstva nahlásiť predĺženie prechodného pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu trvania. Inak zaniká uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodné listy detí
 • Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť
 • Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva
 • Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list
 • Tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka Evidencie obyvateľstva


Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam výkonov 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje MsÚ na základe písomnej žiadosti stavebníka stavby.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o určenie súpisného /orientačného čísla na budovu
 • Kolaudačné rozhodnutie / ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená/
 • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku / list vlastníctva/
 • Geometrický plán, prípadne iné doklady / darovacia zmluva, kúpna zmluva, dedičstvo/
 • Zameranie adresného bodu 
 •   

Tlačivá:

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam výkonov

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mesto Ilava oprávnenej osobe s trvalým pobytom v meste Ilava na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečovaní nevyhnutých potrieb dieťaťa.

 • Oprávnená osoba, ktorej sa vypláca príspevok pri narodení dieťaťa je:

a) matka dieťaťa, ktorá má trvalý pobyt v meste Ilava

b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v meste Ilava ak: - matka dieťaťa zomrela - dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu; ak príspevok nebol predtým vyplatený.

 • Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytne oprávnenej osobe pri splnení nasledovných podmienok:

a) narodenie dieťaťa a dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života,

b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta pri jeho narodení, pričom za trvalý pobyt dieťaťa sa považuje trvalý pobyt osoby uvedenej v bode 2 písmeno a až c tohto článku

c) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území mesta pri narodení dieťaťa,

d) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,

e) oprávnená osoba nemá ku dňu vyplatenia príspevku žiadny záväzok voči mestu Ilava po lehote splatnosti,

f) príspevok sa vypláca do jedného roku od narodenia dieťaťa.  

 • Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 50,-EUR/1 dieťa. Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

 

Tlačivo:

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa  (178.41 kB)

 

<späť na zoznam výkonov 

 

SADZOBNÍK poplatkov

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

SPOLKY A ORGANIZÁCIE