Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Matrika

Budova okresného úradu, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava
Prízemie vpravo - číslo dverí 116 a 117
Vybavuje: 
      Marta Melicherová        E-mail: marta.melicherova@ilava.sk    Tel.:+42142 44 555 47

Úradné hodiny: 

Pondelok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:00 12:00 -16:00
Štvrtok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:00 12:00 -13:00

 
Zoznam matričných výkonov:

Osvedčenie listín a podpisov na listinách
Priezvisko po rozvode
Určenie otcovstva
Uzatvorenie manželstva
Vedenie osobitnej matriky
Vystavenie druhopisu
Zápis narodenia
Zápis úmrtia 
 

Osvedčenie listín a podpisov na listinách

Pri osvedčení listín mesto zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom.

Pri osvedčení podpisu na listine mesto zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz, cestovný doklad
 • originál a fotokópiu osvedčovanej listiny

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: I. strana 2.00 €, 1 podpis 2.00 €

<späť na zoznam matričných výkonov


Priezvisko po rozvode

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • sobášny list

         (tlačivo na "Žiadosť o zmenu priezviska po rozvode" poskytne matričný úrad)


Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam matričných výkonov
 

Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz matky a otca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky / ak je rozvedená/
 • úmrtný list zosnulého manžela (ak je žena vdova)


Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam matričných výkonov
 

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
 • rodný list obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec pred uzavretí manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,-€
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200.00,-€
Uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20.00,-€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20.00,- €
Povolenie uzavretia manželstva mimo určenej doby 20.00,- €
Povolenie uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti 70,- €


Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: uvedené vyššie

<späť na zoznam matričných výkonov 
 

Vedenie osobitnej matriky

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.

Potrebné doklady:

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • osvedčenie o štátnom občianstve

Žiadosť o zápis matričných udalostí, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €

Doba vybavenia: 3 mesiace

<späť na zoznam matričných výkonov
 

Vystavenie druhopisu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz resp. pas

Poplatky: 5.- €

 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

Poplatky: 5.- €

Doba vybavenia: na počkanie


<späť na zoznam matričných výkonov

Zápis narodenia

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a Žiadosť o príspevok pri narodení.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • občianske preukazy rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz

Dieťa rozvedenej matke :

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove :

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam matričných výkonov
 

Zápis úmrtia

Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • občiansky preukaz zomretého
 • občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku

<späť na zoznam matričných výkonov

 

 

SADZOBNÍK poplatkov

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE