sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Budova Mestského úradu, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Prízemie vľavo - číslo dverí 2

Dane a poplatky vybavuje:       Mgr. Jaroslava Hoštáková
                                                       E-mail: jaroslava.hostakova@ilava.sk
Poplatok za odpady vybavuje: Bc. Andrea Juríčková
                                                       E-mail: andrea.jurickova@ilava.sk

Tel.:      +42142 44 555 13

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:30 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30 12:00 -13:30

 

Daň z nehnuteľnosti a miestne dane

 
Na území mesta Ilava sa vyberajú tieto miestne dane:

          daň z nehnuteľnosti
         
daň za psa
         
daň za ubytovanie
          daň za užívanie verejného priestranstva
         
daň za predajné automaty
         
daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Príklad: ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním v apríli 2019, daňové priznanie podá správcovi dane do 31. januára 2020. Ak predá nehnuteľnosť v priebehu roku 2019, podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti tiež do 31. januára 2020.

Výnimku tvorí len nadobudnutie nehnuteľností dražbou alebo dedením, vtedy podáva daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:

<späť


Daň za psa

     Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať daňové priznanie k tejto dani do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 30 dní od zániku tejto povinnosti.

Legislatíva:


Daň za ubytovanie

     Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania prechodne ubytuje. Základom dane je počet ubytovaní. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný v hotovosti odvádzať správcovi dane daň za ubytovanie polročne, vždy do 15. 7.  a 15. 1. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci polrok.

Legislatíva:

<späť


Daň za užívanie verejného priestranstva

      Verejným priestranstvom sú pozemky prístupné verejnosti vo vlastníctve mesta. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Rozumie sa tým umiestnenie zariadenia,  ktoré slúži na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, umiestnenie skládky.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera v m2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:

<späť

Daň za predajné automaty

     Predmetom tejto dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledný dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

<späť


Daň za nevýherné hracie prístroje

     Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu. Nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledný dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Legislatíva:

<späť

AKTUÁLNA TEPLOTA

16.10.2019 21:41

Aktuálna teplota:

9.6 °C

Vlhkosť:

94 %

Rosný bod:

8.7 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Z histórie športu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE