Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Budova Mestského úradu, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Prízemie vľavo - číslo dverí 2

Dane a poplatky vybavuje:           Mgr. Barbora Palkovičová
                                                          E-mail: dane@ilava.sk
                                                          Tel.:      +42142 44 555 29

Poplatok za odpady:                       Ľubica Dubničková
                                                           E-mail: lubica.dubnickova@ilava.sk                                                                                                  Tel.:      +42142 44 555 28

Úradné hodiny referátu Dane a Poplatky:

Pondelok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:00 12:00 -16:00
Štvrtok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30  

 

 

FORMULÁRE na stiahnutie

        

Daň z nehnuteľnosti a miestne dane

Možnosti podania daňového priznania:

Prosíme občanov, ktorí v roku 2023 kúpili alebo predali nehnuteľnosť v KÚ Ilava, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), aby podali priznanie k dani z nehnuteľností. Daňová povinnosť vám vzniká prvý kalendárny deň nasledujúceho roka, v ktorom ste nehnuteľnosť nadobudli. Zároveň upozorňujeme, že ak zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti je potrebné odhlásiť sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností.

Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. 1. 2024.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením alebo dražbou v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ  stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňovník je povinný v takomto prípade podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 • Pre vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností dedením, je rozhodujúce právoplatné rozhodnutie o dedičstve.
 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Nárok na oslobodenie od platenia dane alebo zníženie dane podľa podmienok ustanovených vo VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava  sa uplatňuje pri podaní daňového priznania okrem daňovníkov, ktorí dosiahli vekovú hranicu 70 rokov, a tým im vznikol nárok na oslobodenie od dane za stavby na bývanie a dane z bytov (pokiaľ slúžia na ich trvalé bývanie). Títo daňovníci budú oslobodení od platenia dane automaticky bez podania daňového priznania.

Podpísané priznanie je možné poslať prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

Tlačivo daňového priznania (editovateľné) tu: (2.21 MB)

 

Kontakt:
e-mail:  Mgr. Barbora Palkovičová,    dane@ilava.sk,  t.č. +42142 44 555 29

Poznámka:
V súčasnosti nie je možné podať priznanie k dani prostredníctvom elektronického formuláru. Táto služba prechádza procesným výkonom registrácie, po dokončení bude dodatočne oznámená aj táto možnosť podania.

 
Na území mesta Ilava sa vyberajú tieto miestne dane:

          daň z nehnuteľnosti
         
daň za psa
         
daň za ubytovanie
          daň za užívanie verejného priestranstva
         
daň za predajné automaty
         
daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Príklad: ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním v apríli 2019, daňové priznanie podá správcovi dane do 31. januára 2020. Ak predá nehnuteľnosť v priebehu roku 2019, podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti tiež do 31. januára 2020.

Výnimku tvorí len nadobudnutie nehnuteľností dražbou alebo dedením, vtedy podáva daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava

<späť


Daň za psa

     Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať daňové priznanie k tejto dani do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 30 dní od zániku tejto povinnosti.

Legislatíva:

 • Zákon č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava

 • späť

Daň za ubytovanie

     Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania prechodne ubytuje. Základom dane je počet ubytovaní. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný v hotovosti odvádzať správcovi dane daň za ubytovanie polročne, vždy do 15. 7.  a 15. 1. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci polrok.

Legislatíva:

<späť


Daň za užívanie verejného priestranstva

      Verejným priestranstvom sú pozemky prístupné verejnosti vo vlastníctve mesta. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Rozumie sa tým umiestnenie zariadenia,  ktoré slúži na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, umiestnenie skládky.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera v m2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva:

 • Zákon č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava
 •  
<späť

Daň za predajné automaty

     Predmetom tejto dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledný dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

<späť


Daň za nevýherné hracie prístroje

     Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu. Nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledný dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Legislatíva:

 • Zákon č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava
 •  
<späť

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Vyúčtovanie z roku 1916

SPOLKY A ORGANIZÁCIE