Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

OVaŽP, Stavebný úrad

Budova okresného úradu, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava
1. poschodie - vľavo

  • Referát stavebného poriadku:

Ing. Ingrid Kováčiková    E-mail:  ingrid.kovacikova@ilava.sk    Tel.: +42142  44 555 42   Tomáš Kovár                       E-mail:  tomas.kovar@ilava.sk               Tel.: +42142  44 555 44
 

  • Referát úverov zo ŠFRB a Životného prostredia:

 Mgr. Božena Rendeková  E-mail:  bozena.rendekova@ilava.sk  Tel.: +42142  44 555 45
 

 

Budova MsÚ, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

  • Oddelenie rozvoja:

Ing. Izabela Medovarská    E-mail: izabela.medovarska@ilava.sk  Tel.: +42142  44 555 26
Ing. Jana Šedová                   E-mail: jana.sedova@ilava.sk                  Tel.: +42142  44 555 21

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:00 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:00 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:00 12:00 -13:30

Zoznam žiadostí, tlačív:

Stavebný úrad
  1. Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác   [.doc

  2. Ohlásenie drobnej stavby   [.doc]
  3. Ohlásenie drobnej stavby – prípojky   [.doc
  4. Ohlásenie jednoduchej stavby  [.doc] 
  5. Návrh na vydanie územného rozhodnutia – obyvateľ (FO)  [.doc] 
  6. Návrh na vydanie územného rozhodnutia – podnikateľ (PO)  [.doc
  7. Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia  [.doc] 
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – obyvateľ (FO)                        
                                                               8a) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného s územným konaním 
  9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – podnikateľ (PO)                                                                                    9a) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného s územným konaním - PO 
10. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  [.doc
11. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (rozostavanej-dokončenej)  [.doc
12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby – obyvateľ (FO) [.doc] 
13. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby – podnikateľ (PO)  [.doc] 
14. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby  [.doc (12.38 kB)
15. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  [.doc] 
16. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  [.doc] 
17. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  [.doc] 
18. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b SZ  [.doc] 
19. Doplnenie podania po prerušení konania  [.doc] 
20. Vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonaní stavebného dozoru  [.doc] 
21. Prehlásenie kvalifikovanej osoby – drobné stavby  [.doc
22. Prehlásenie – vzdanie sa odvolania  [.doc
     
       Reklamné stavby

23. Ohlásenie reklamnej stavby (informačná plocha menšia ako 3 m2)  [.doc] 
24. Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu (inform. plocha od 3 m2)  [.doc] 
25. Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby  [.doc
26. Návrh na vydanie kolaud. rozhodnutia pre rekl.stavbu (inf. plocha > ako 20 m2)  [.doc] 
27. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  [.doc] 

Oddelenie výstavby a životného prostredia
1. ŠFRB – žiadosti – aktualizované vždy k 1.1. kalendárneho roka na www.sfrb.sk  [.doc
2. Žiadosť o výrub  [.doc
3. Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia 
4. Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia 

5.  Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
6. Oznámenie údajov potrebných pre výšku poplatku za znečistenie ovzdušia
7. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia vodnej stavby  [.doc] 
8. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby  [.doc
9. Žiadosť o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v zmysle § 80e ods. 2) vodného zákona  [.doc] 
10. Žiadosť o vyjadrenia v zmysle § 28 vodného zákona  [.doc
11. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné/ stavebné konanie  [.doc] 
     
      Doprava

11. Žiadosť o rozkopávkové povolenie  [.doc] 
12. Žiadosť o zvláštne užívanie  [.doc
13. Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie  [.doc] 

Oddelenie rozvoja, orgán územného plánovania

1. Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie
2. Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

 

 

SADZOBNÍ

K poplatkov

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Ilavská väznica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE