sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

OVaŽP, Stavebný úrad

Budova okresného úradu, Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava
1. poschodie - vľavo

Vybavuje: 
Referát stavebného poriadku:
   Zdena Hozdeková              E-mail:  zdena.hozdeková@ilava.sk    Tel.: +42142  44 555 52
   Molitor Ladislav Ing.       
E-mail:  ladislav.molitor@ilava.sk        Tel.: +42142  44 555 53
   Kováčiková Ingrid Ing.    
E-mail:  ingrid.kovacikova@ilava.sk   Tel.: +42142  44 555 15

Oddelenie rozvoja: 
   Čiernik Pavol Ing.             
E-mail:  pavol.ciernik@ilava.sk             Tel.: +42142  44 555 69
   Zobeková Jana                    E-mail:  jana.zobekova@ilava.sk          Tel.: +42142  44 555 15

Referát úverov zo ŠFRB a Životného prostredia:
   Rendeková Božena Mgr.  E-mail:  bozena.rendekova@ilava.sk  Tel.: +42142  44 555 15

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok --- ---
Streda 7:00 -11:30 12:00 -16:30
Štvrtok 7:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 7:00 -11:30 12:00 -13:30

Zoznam žiadostí, tlačív:

Stavebný úrad
  1. Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
  2. Ohlásenie drobnej stavby
  3. Ohlásenie drobnej stavby – prípojky
  4. Ohlásenie jednoduchej stavby
  5. Návrh na vydanie územného rozhodnutia – obyvateľ (FO)
  6. Návrh na vydanie územného rozhodnutia – podnikateľ (PO)
  7. Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – obyvateľ (FO)
  9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – podnikateľ (PO)
10. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
11. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (rozostavanej-dokončenej)
12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby – obyvateľ (FO)
13. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby – podnikateľ (PO)
14. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
15. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
16. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
17. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
18. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b SZ
19. Doplnenie podania po prerušení konania
20. Vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonaní stavebného dozoru
21. Prehlásenie kvalifikovanej osoby – drobné stavby
22. Prehlásenie – vzdanie sa odvolania
     
       Reklamné stavby

23. Ohlásenie reklamnej stavby (informačná plocha menšia ako 3 m2)
24. Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu (informačná plocha od 3 m2)
25. Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
26. Návrh na vydanie kolaud. rozhodnutia pre rekl.stavbu (inf. plocha väčšia ako 20 m2)
27. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby

Oddelenie výstavby a životného prostredia
1. ŠFRB – žiadosti – aktualizované vždy k 1.1. kalendárneho roka na www.sfrb.sk
2. Žiadosť o výrub
3. Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
4. Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia
5. Oznámenie údajov potrebných pre výšku poplatku za znečistenie ovzdušia
6. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia vodnej stavby
7. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
8. Žiadosť o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v zmysle § 80e ods. 2) vodného zákona
9. Žiadosť o vyjadrenia v zmysle § 28 vodného zákona
10. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné/ stavebné konanie
     
      Doprava

11. Žiadosť o rozkopávkové povolenie
12. Žiadosť o zvláštne užívanie
13. Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Oddelenie rozvoja
1. Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu

AKTUÁLNA TEPLOTA

24.1.2020 21:48

Aktuálna teplota:

0 °C

Vlhkosť:

85.1 %

Rosný bod:

-2.3 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mestská časť Klobušice

SPOLKY A ORGANIZÁCIE